GOD WIE IS ECHT GELUKKIG?

GOD, WIE IS ECHT GELUKKIG?

 

clip_image002

 

Wanneer wij eerst die vraag stellen aan onszelf, dan kunnen wij door onze antwoorden heen onszelf leren kennen. De ene mens is vlug gelukkig, en voor de andere moet het al veel meer gaan kosten.

Wat is nu echt gelukkig zijn? Wanneer wij het hebben over de zaligsprekingen dan proeven wij al een heel andere gedachte en opvatting over wat gelukkig zijn echt betekent. Is het geluk, van een mens afhankelijk van zijn geld, zijn bezit, zijn gezondheid, zijn familie enz.? Het begrip geluk voor wij tot geloof kwamen is heel anders dan “geluk” nadat wij tot geloof zijn gekomen.

Wij gaan deze morgen ons oor eens te luisteren leggen, horen hoe God een mens gelukkig ziet.

Voor velen is horen over God en Godsdienst al genoeg om een slecht humeur te krijgen. Toch is het zo dat niemand beter weet dan God zelf, wanneer een mens gelukkig kan zijn. God schiep tenslotte de mens. Wanneer een mens blij is heeft hij de neiging te zingen. In de psalmen, die liederen zijn, vinden wij zaligsprekingen.

Psalm 112.

 

Vers 1.

 

Het is een gelukkig mens zegt God die naar Mij wil luisteren, en die verlangt te weten wat Ik wil.

Er is niets waarvan een mens meer een afkeer heeft, dan wanneer het gaat over gehoorzaamheid of zich te moeten onderwerpen. Gezag aanvaarden is  niet altijd zo normaal.

 

Alle ellende en ongelukkigheid in de wereld is ontstaan doordat er een iemand het gezag van God verwierp.

Oorzaken die de mensen ongelukkig maken:

De satan werd opstandig, en sleurde een derde van de engelen mede in opstand tegen God.

De mens werd verleid om ook niet verder te luisteren naar God, hij werd verbannen en kwam onder de vloek en in een zeer ongelukkige toestand, en de dood tot gevolg.

 

Ro 5:19  Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van een mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van een zeer velen rechtvaardigen worden.

Joh 3:36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

 

Opgroeiende  kinderen luisteren vandaag nog minder dan vroeger, opstandigheid op school en thuis zijn hedendaagse opmerkingen van de mensen die gezag hebben over de kinderen.

2Ti 3:2  want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,

 

De vrouw verheft zich op alle terreinen in de maatschappij. De gehuwde vrouw moet het gezag van haar man aanvaarden wil ze gelukkig zijn. De emancipatie beweging van de vrouw gaat regelrecht in tegen wat God leert in Zijn woord, dus opstandigheid. Vrouwen in de gemeenten willen meer inspraak en het voor het zeggen hebben.

1Co 14:34  (14-34b) moeten de vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is haar niet vergund te spreken, maar zij moeten ondergeschikt blijven, zoals ook de wet zegt.

 

Als men ingaat tegen Gods woord zoekt men ongelukkigheid en ontevredenheid.

 

 

 

De man die het hoofd is van het gezin,  , leert niet meer te luisteren naar Gods geboden. De maatschappij toont aan dat hij zich verheft boven God, ja wetten maakt die totaal ingaan tegen wat God leert! Men heeft dan een ongelukkige maatschappij! Welvaart maakt niet gelukkig, dat bewijst ons landje dagelijks.In deze wereld vinden wij nog weinig echte gelukkige mensen. Mensen met een blij gezicht worden zeldzaam. Gelukkige echtparen verminderen.

Gelukkig zijn, ja het kan, maar niet zonder rekening te houden met Gods levensraad!

Om gelukkig te zijn, zoekt wat God zegt, en kijkt in de realiteit, en ontdek waarom mensen niet gelukkig zijn, ook christenen!

 

VERS 2-3

 

Deze verzen tonen aan waaraan men gelukkige mensen kan herkennen. Er staat de nakroost. Het zijn deze mensen die geluisterd hebben naar hun ouders welke hen leerden uit de bijbel. Ze leerden hen te luisteren naar God. Ze krijgen invloed op de aarde en hebben niets tekort. Ze kunnen echt zegen ontvangen van God. Ze werden gewaarschuwd voor allerlei gevaren van vloek enz.

 

7 De vreze des HEREN is het begin der kennis; de dwazen verachten wijsheid en tucht.

8  Hoor, mijn zoon, de tucht van uw vader en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet;

9  want zij zijn een liefelijke krans voor uw hoofd, een keten voor uw hals. Spreuken 1

 

Wij zien dit in het O.T.

Mozes werd als kleine baby te water gelaten!

Ex 2:3  Maar langer kon zij hem niet verborgen houden; daarom nam zij voor hem een biezen kistje, bestreek het met asfalt en pek, legde het kind erin en zette het in het riet aan de oever van de Nijl;

Mozes werd te vondeling gelegd, om zijn leven te redden! Het kind had niets.

 

 

VERS 4

 

4  Voor de oprechten gaat het Licht in de duisternis op, genadig en barmhartig en rechtvaardig.

Ieder mens kent duistere dagen in zijn leven. Dagen van triestigheid of neerslachtigheid. Het kunnen dagen zijn van kommer en zorg en tegenslagen. Voor een kind van God is er altijd een oplossing, hoop en troost!

Job 30:26  Ik verwachtte het goede, maar het kwade kwam; ik verbeidde het licht, maar de duisternis kwam.

Hieruit leren wij dat het Licht vergeleken wordt met het goede, alles wat goed is, en dat was Jezus. De duisternis is al het kwade.

 

 

Ps 119:105  Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

God gaf ons een instrument om te zien wat het kwade is, daarom kunnen de christenen onderscheid maken, en zich beveiligen tegen alle vormen van kwaad.

Christenen moeten het werk van de boze kunnen onderscheiden. Alles wat niet bijbels is, brengt kwaad zowel in de gemeente als erbuiten.

Veel verdriet kan worden voorkomen.

 

Ps 119:130  Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht.

Daarom is het nodig alles wat wij leren uit Gods woord, dat door te geven aan de mensen die willen luisteren, opdat ze God zouden leren kennen en gelukkig zijn!

Zonder geld kun je veel mensen gelukkig maken, als ze willen luisteren naar Jezus!

Joh 1:9  Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld.

 

 

 

VERS 5-6

Voorspoed is afhankelijk van hoe een mens zich gedraagt..

Zich ontfermen en uitlenen

Iemand die zich om anderen bekommerd zal voorspoedig zijn. Het lijkt wel of God alles naziet en dan daarmede rekening houdt. Niets wordt blijkbaar vergeten. Zich uitlenen, is uit liefde iets doen voor uw broeder of zuster.

Job 36:11  Indien zij horen en zich onderwerpen, dan voleindigen zij hun dagen in voorspoed en hun jaren in geluk.

 

Spr 28:13  Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming.

Onbeleden zonde kan een hinder zijn om voorspoedig te zijn. Belijden en nalaten is de weg naar geluk.

Een rechtvaardige of een gelovige zal in gedachtenis blijven. Ja hij heeft eeuwig leven.

Een goddeloze is vlug vergeten.

 

VERS 7-8

 

Een gelukkig mens, een gelovige is niet angstig of bevreesd wanneer hij slecht nieuws hoort.

Meestal zijn wij allen niet gelukkig met slechts nieuws. Doch wij moeten precies die tijden of momenten ons vertrouwen stellen op de Here.

Hij kan zo zien hoe wij reageren. Hij wil niet dat we ongelukkig zijn en daarom moeten wij op Hem vertrouwen zoals hij dat vraagt.

Zijn hart dit is zijn denken, dat is standvastig! Je hebt mensen die vlug paniek slaan bij het minste slecht nieuws, hun gevoelens nemen de overhand. Wij moeten eens onszelf gaan controleren, hoe wij het laatst reageerden op slecht nieuws.

Met vreugde kunnen kijken naar je vijanden! Dit zijn de mensen die u kwaad doen of kwaad van u spreken enz.

 

VERS 9

 

Een gelukkig mens deelt uit aan de armen. Zijn gerechtigheid blijft standhouden. Zijn hoorn, betekent zijn macht of zijn stand komt tot ere.

De hoorn van de arme bedelaar Lazarus werd verhoogd, de rijke zag het hij kon knarsetanden

Al het begeren van de rijke was gedaan! Voor hem bleef niets meer over.

 

 

VERS 10

 

Iemand die leeft zonder rekening te houden met God let op zulke mensen die gelukkig leven;  Goddelozen ergeren zich aan christenen die gelukkig zijn. Christenen die nog kunnen lachen in hun verdriet!

 

 

Om gelukkig te zijn op deze wereld, zijn er voorwaarden. Deze voorwaarden zijn te vinden in Gods woord. Dagelijks hebben wij dit nodig, zoals wij ook dagelijks moeten eten om te leven.

Zo heeft ook onze ziel het voedsel nodig om gelukkig te zijn.