SIMON EN MAGIE

clip_image002

 

clip_image004

 

Na de vervolging van de christenen te Jeruzalem, zien wij dat zij die vluchten  het evangelie verder blijven verkondigen. Op hun weg ontmoeten zij mensen die ontstelt staan van de wonderen die Jezus doet door hun handen. (Hand.8)

Dit brengt natuurlijk veel sensatie. Mensen zijn nieuwsgierig en komen kijken.

Wonderlijke gebeurtenissen zijn iets wat ook vandaag  veel mensen aantrekt. Daarom bloeit ook het occultisme in al zijn praktijken in onze tijd.

De media : Astrologie, als wetenschap voorgesteld, ondersteunt de opgekomen belangstelling. Wie is niet geintresseert in zijn persoonlijk toekomst ?  Nieuwsgierigheid is in alle tijden de aanzet geweest tot verleiding. Het begon al in Babel, met zijn aanbidding van de zon, maan en sterren. God schiep dit met andere en betere bedoelingen ! Het drong later door in het hedendaagse Babelse christendom.

 

Als  Jezus zijn gemeenten niet had beschermd, zouden er vandaag zeker nooit geen gemeenten meer zijn geweest, die nog steeds geloven zoals Jezus het leerde !

Daarom gebruikt de H.Geest zijn dienstknechten en leraars, opdat de christenen het spoor niet zouden bijster geraken. Hij gebruikt de onderscheiding van geesten onder gemeenteleden, en allerlei gaven die werkzaam zijn.

De gemeente is niets met meelopers. Meelopers verdwijnen eerst of laatst.

 

Hier zien wij hoe Simon de tovenaar , een magnetiseur welke meeloopt, en op zijn manier de gemeente zeer ernstig in geestelijk gevaar brengt.

(7) Wij lezen dat mensen werden bevrijd van onreine geesten, andere mensen werden genezen van lichamelijke gebreken en ziekten. Er kwam een  hemelse blijdschap in de stad !

Als de Heer zelf werkzaam is , dan is iedereen onder invloed van Gods werk !

Het waren toen geen schijnwonderen ! 

 

(9,11) Deze Simon een paranormale, (afb. Wilde vliegen) was in groot aanzien onder de mensen. Een tovenaar is een magier, magiers zijn er vandaag nog steeds, men houdt reeds publieke markten, en vandaag zijn ze opnieuw meer en meer door het volk gekend.

 

In zijn tijd behoorde Simon tot de klasse van Goëten, of godsdienstige verleiders.

Zij kunnen invloed uitoefenen met behulp van de boze krachten ten kwade of ten goede vandaar De witte magie of de zwarte magie, allebei niet uit God !

Zulke mensen zijn doorgaans hoogmoedig, ook hier vinden wij dit terug, want Simon beweert “iets groots te zijn “. Vroeger noemde men dit daar ” “tis megas” of goddelijk persoon.

Zijn magische praktijk had invloed op het volk. Het volk was sterk onder zijn invloed gekomen.

 

HET GEVAAR VAN MAGISCHE PRAKTIJKEN

 

17  En gij, mensenkind, richt u tegen de dochters van uw volk, die naar eigen inzicht profeteren; profeteer tegen haar, 18  en zeg: Zo zegt de Here Here: wee haar, die toverbanden binden om alle polsen en die sluiers winden om het hoofd van groot en klein, om zielen te vangen! Zoudt gij zielen vangen van mijn volk en uw eigen zielen in het leven behouden? 19  Gij ontheiligt Mij bij mijn volk voor handen vol gerst en voor brokken brood, om zielen te doden die niet sterven moesten, en om zielen in het leven te behouden, die niet moesten blijven leven, doordat gij mijn volk beliegt, dat naar leugen hoort. 20  Daarom, zo zegt de Here Here, zie, Ik keer Mij tegen uw toverbanden, waarmee gij de zielen als vogels vangt, Ik zal ze van uw armen rukken, en de zielen vrijlaten, die gij als vogels vangt.

 21  Ik zal uw sluiers verscheuren en mijn volk uit uw hand redden, het zal niet langer tot een prooi in uw handen zijn. En gij zult weten, dat Ik de Here ben. Ezech .13

 

 

 

(12,13) Filipus treed op precies zoals hierboven beschreven.

Deze filipus treed op in Jezus naam, mensen komen tot geloof en worden bevrijd. Door gewoon tot geloof te komen kunnen er al mensen verlost worden van bepaalde kwalen die ze gans hun leven meesleepten. Tot geloof komen kan niet zonder een persoonlijke zondebelijdenis bij Jezus. (Geen onbijbelse biechtpraktijken)

 

Hier zien wij deze Simon, komt tot geloof laat zich dopen.

Hij komt sterk onder invloed van de werking der krachten die de H.Geest deed door Filipus

Hij zag op Filipus, niet op Christus ! Hij LEEK precies de beste leerling van Filipus !

Dit is een zeer merkwaardig puntje. Hij volgde Filipus. Zo komt het ook dat wanneer een gemeente verandert van voorganger er christenen zijn die naar geen gemeente meer gaan. Zo is het zeer gevaarlijk dat mensen andere mensen volgen omwille van tekenen, wonderen of door invloed van de media!

Besef wel dat de geest van de antichrist meer en meer oprukt, en deze zal ook mensen genezen, zogezegd in Gods naam en velen zullen verleid worden !!!!

Hier zien wij ook de verantwoording ligt bij de persoon die zich laat dopen,

 

(14,17) Petrus en Johannes komen vanuit Jeruzalem , toen ze hoorden over de bekeringen als gevolg van de prediking van Filipus. Filipus was geen apostel , maar wel een groot evangelist, zielenwinner. Ook nu in Samaria !

Ze legden deze mensen de handen op , en ze ontvingen de H.Geest

Ze waren in feite ook gekomen om te zien wie die Simon was. Een grote bedreiging voor het prille christendom !

 

Moeten wij ook zielen winnen ?

 

8  Als Ik tot de goddeloze zeg: Goddeloze, gij zult zeker sterven! Maar gij spreekt niet om de goddeloze te waarschuwen voor zijn weg, dan zal die goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar van zijn bloed zal Ik u rekenschap vragen.

 9  Maar als gij een goddeloze waarschuwt om zich van zijn weg te bekeren, doch hij bekeert zich daarvan niet, dan zal hij in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar gij hebt uw leven gered. Ezech.33

 

EEN GEDOOPTE MEELOPER

 

(18,19) Hier ontdekt Petrus een meeloper,welke zich had laten dopen, maar het was enkel met water geweest ! Het geloof had geen wortel geschoten! Slechts oppervlakkige intresse en kijken of dat voordeel kon brengen ! Dus geen werking van de Geest aanwezig.

Simon wilde in de ogen van de mensen ook in de belangstelling blijven, denk precies aan Annanias en safira. Het streven naar eer was er gebleven, zij waren daar niet van verlost, integendeel inwendig was hij in feite sterk jaloers op de apostelen, de ogen der mensen veranderden van richting, en er werd meer gekeken naar Petrus en Johannes en Filipus !

Hij bood geld aan !

Zijn streven naar geld was gebleven, en dat verraad hem, let op Ezechiel !

Wie waarlijk tot geloof is gekomen , begint niet terug op corrupte wijze zoals de ongelovige doet. Hij dacht dat het christenendom een soort hogere magie was.

Dit was een grote belediging voor Petrus.

 

Deze Simon bleef een onverbroken hart ! Smaad is iets dat het hart verbreekt.

Simon kon deze smaad in eigen kracht niet aan ! Hij wilde blijven staan op de eer en aanzien die het volk hem altijd gaf.

 

 

(19,24) Hier zien wij een conflict tussen Petrus en  deze “Simon” ook al « broeder » genoemd. Petrus maakt hem zeer duidelijk dat God kracht helemaal niet te koop is !

Wat een zielige benadering van deze Simon. Wat een jaloersheid.

è Wij leren hier in feite dat  Bijbels geloof niet te koop staat, maar een gave van God is.

è De werking in de gemeente sterk afhankelijk is van de Heer, en niet van ons.

è Petrus tot simon een oproep doet zich te bekeren !

è Uw hart is niet recht voor God : onbekeerde schijnheilige toestand.

 

 

(24) Simon moest zelf bidden !

Petrus zegde hem de waarheid, wat deze man uiteindelijk was geworden :

1.     Gal van bitterheid

2.     Warnet van ongerechtigheid

 

Petrus was nog een predikant van de eerste ure. Hij was zeer rechtzinnig. Het was Petrus niet te doen om zijn inkomen, anders zou hij op dezelfde zondige lijn hebben gestaan als Simon. Zij die op deze lijn staan kunnen geen zulke uitspraken meer doen.

Ze spreken de mensen naar hun mond;

Deze Simon was de eerste zware aanval op de christenen, hij zou vergif zijn voor de gemeente volgens Petrus.(Geschiedschrijvers vermoeden dat deze Simon later naar Rome verhuisde)

Hier reeds was er een poging om occulte leringen en hekserij in de gemeente binnen te brengen

Uiteindelijk zien wij dat in het christendom dit vergif is doorgedrongen, maar dat de Heer door de eeuwen heen, zorgde voor de Zijn discipêlen. Hier vinden wij een groot verschil tussen katholieken en christenen ! Nu moeten wij nog meer waakzaam zijn, voor valse eenheid.

Het « Simon gedrag » is opnieuw terug, een strik van ongerechtigheid !