NA DE DOOD

 

 

 clip_image001

 

clip_image003

Wat is er toch na dit aardse leven?

Bedenk eens de zondvloed, vandaag vele rampen, en nog veel verzwegen. Het antwoord op deze vraag laat de zin van het ons leven begrijpen! Inderdaad er leven vandaag mensen op deze aarde die zeker zijn van in de hemel aan te komen, dit zijn de hemelburgers! In het verleden waren er ook al zulke mensen, men noemde ze meestal, ketters, geuzen, een Joodse sekte ( Hand.24:5,14/ Hand.28:22) enz. Iemand deed voor hen de hemeldeur open, en betaalde de toegangsprijs met zijn eigen bloed: Jezus! Maar als wij de wereldburgers observeren dan hebben wij vlugger de neiging om te gaan denken: Wie zal God daar toelaten op dat grote bruiloftsfeest? Wie gelooft er nog in? Schijnheiligen? Twijfelaars?

 

 

 HERE, wie mag verkeren in uw tent?

Wie mag wonen op uw heilige berg? Ps.15

 

Koning David stelde zich de vraag: Wie zal er bij God mogen leven in het hiernamaals, in het nieuwe Jeruzalem?

Ieder mens zou moeten begrijpen dat God een zeer groot verlangen heeft, om te wonen bij de mensen! Zo zijn er ook mensen die verlangen om straks bij God te zijn, wetende dat ze niet in het “Laatste” oordeel zullen komen, dat klaar staat voor allen die Jezus verwierpen, als Heer en enige Verlosser. God heeft Zijn hartenwens niet voor ons geheim gehouden, Hij liet het voor u opschrijven:

 

2  En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is.

3  En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn,Openbar.21

 

KENMERKEN VAN DE HEMELBURGER

In psalm 15 bedenkt koning David bepaalde levensprincipes, waarbij het bijzonder gaat over het samenleven van de mensen onderling.  Hoewel ook koning David niet de voorbeeldige echtgenoot was, toch gebruikte God hem als een spreekbuis en stem, met Goddelijke raad. Johannes 10:27  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij,

Daarom kijk nooit op naar stervelingen, maar richt uw ogen en  uw denken op Jezus’ woorden.  Zijn stem is de Bijbel en NIETS anders!

 

Wij zien vandaag dat er een ernstige crisis bestaat in de samenleving en bijzonder in het huwelijk, daarbij gaat het slechts over twee mensen die in vrede en liefde met elkaar door het korte aardse leven moeten. Vele huwelijken vergaan als een bootje op een wilde zee en onderschatten het gevaar van de zware golven, menselijke problemen, die meedogenloos de beide partners uit de boot kunnen slingeren. Man en vrouw willen allebei het roer in handen nemen, en God wees daartoe de man aan! Satan verheugt zich bij elk huwelijk dat afspringt!

 

Welke mensen zullen later bij God wonen?

 

Psalm 15 geeft ons enkele levensprincipes die de mens helpen zich voor te bereiden op een hemelse samenleving! Dit lastig voorbereidingswerk dienen wij niet alleen te doen, want Jezus zal ieder mens die wil, daarbij helpen!

 

clip_image00528  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;

29  neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;Matth.11

Een juk werd meestal gebruikt om twee ossen samen te laten werken.  Een hemelburger kent dus een tijdelijke samenwerking met Jezus hier al op aarde. Deze samenwerking is ondervinden, leren met vallen en opstaan, en de leiding van Gods geest ervaren. Gods weg met u aanvaarden, want het is een smalle en moeilijke weg!

2  Hij, die onberispelijk wandelt en doet wat recht is en waarheid spreekt in zijn hart,

3  die met zijn tong niet lastert, die zijn metgezel geen kwaad doet en geen smaad op zijn naaste laadt;

Het zijn mensen die Gods wil nastreven, en zoeken om telkens te onderscheiden wat goed en kwaad is enkel aan de hand van de Bijbel. Ze hebben een goed en rustig geweten. Hij gaat recht door zee, en zoekt niet hoe hij zal liegen, bedriegen of leugenachtige  uitvluchten zoeken tegenover zijn medemens.

clip_image007Hemelburgers zijn mensen die hun naaste proberen niet te kwetsen, niet benadelen, of zoeken om hen kwaad te doen, uit wraak of dergelijke. Ze doen niet mee aan achterklap, kwaad spreken achter de rug van iemand, zonder dat hij of zij zich verdedigen kan. Bedenk de zuster van Mozes , welke kwaad sprak van hem, en ze werd melaats als straf van God!

Jakobus 3:5  Zo is ook de tong een klein lid en voert toch een hoge toon. Zie, hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt.

Door kwaadsprekerij kan enorm vele schade worden toegebracht, het werkt als een vuurtje, de ene zegt het verder tegen de ander. Zo kan ook een gemeente plat branden!

 

 4  in wiens ogen de verwerpelijke veracht is, terwijl hij hen eert, die de HERE vrezen. Heeft hij tot zijn schade gezworen, hij verandert het niet;

Een hemelburger is iemand die de goddeloze veracht, ook al kan zijn aanzien groot en rijk zijn, zijn positie in de wereld machtig, hij zal zijn vriend nooit worden. Jakobus 4:4  Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.

Iemand die naar de hemel gaat, is iemand die de volgelingen van Jezus, eer geeft, zij die God in Geest en waarheid aanbidden. Hoe zouden christenen die elkander op aarde blijvend haten en ruzie maken, samen in vrede eeuwig kunnen leven voor het aangezicht van God?  Kinderen kunnen ruzie maken, maar moeten ook kunnen vergeven. Markus 11:26  Indien gij echter niet vergeeft, zal ook uw Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen niet vergeven.

Hemelburgers kunnen vergeven, wie niet wil vergeven, hoe zou hij bij een vergevende God in harmonie kunnen leven?

 

5  hij leent zijn geld niet op woeker en aanvaardt geen geschenk tegen de onschuldige. Wie zo handelt zal nimmer wankelen

 

5  he has not put out his money at interest (KJV)

Een mens die zich hier op aarde voorbereid, om strak hemelburger te worden, zal zijn geld niet uitlenen aan een broeder of zuster tegen betaling van rente, of woekerintrest.  Niemand zal zich laten uitkopen, om de waarheid te verkrachten, of om daardoor iemand schade te berokkenen   Een hemelburger beseft heel goed het volgende :

 

Efeziërs 2:8  Want door genade zijt gij behouden, door het geloof,

en dat niet uit uzelf: het is een gave van God;

 

 

R.GAYTANT

                                                                                                                                                  Voorganger