PSALM 84


UW VERLANGENS

 

 

 

 

 

 

HET GROTE VERLANGEN VAN EEN DISCIPEL VAN JEZUS?

 

Psalm 84.

 

KING DAVID

 

Deze psalm werd gezongen toen men opging naar de tempel, om

er te feesten te Jeruzalem. Velen Zijn blij te mogen opgaan naar een feestje. Maar hoe zit het met het hart? David schreef deze psalm toen hij vluchtte voor zijn eigen

zoon Absalom.(weliswaar geen zekerheid).Deze psalm zal ons leren wat er omging in het hart van David toen hij anderen blij zag optrekken naar de tempel. Wij vergelijken ons verlangen opgaande naar een gewone samenkomst en plots opgaande naar het Nieuwe Jeruzalem MET het verlangen van David!

                   

(2,3) Dit is hier de REDEN VAN DAVIDS VERLANGEN. HOE LIEFELIJK ZIJN UW verblijfplaatsen •David dacht aan mogelijks aan het nieuwe Jeruzalem, en

de verschillende plaatsen daarin. Davids gevoel was dus een vurig verlangen om te mogen zijn waar GOD leeft!

 

Hoe was ons verlangen om samen te komen.

 

Een vurig verlangen? Een gewoonte? Een geestelijke dwang?

Volgens de profeet Jeremia: De tempel = het grote verlangen van hun ziel! Vandaag is er nog steeds een groot verlangen van Gods volk om hun tempel te herbouwen. Zal de moskee in Jeruzalem verdwijnen in een oorlog door een afgedwaalde raket? Aardbeving of een valse afgedwongen Vredesovereenkomst?

 

1 Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God,

gelooft ook in Mij.

2 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen –

anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga

heen om u plaats te bereiden;

3 en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid

heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat

ook gij zijn moogt, waar Ik ben. Joh.14

 

 

 

Leeft er in de christenen een vurig verlangen om Gods aanwezigheid te ervaren?

Wie dit verlangen niet kent, of heeft, dan is dat een heel slecht teken, en waarom?

Dat vertellen ons de volgende verzen uit die psalm.

 

 

 zwaluw

(4)Mussen en zwaluwen hebben in hun instinkt een

verlangen om een nest te bouwen, waar ze zich blij kunnen nestelen, uit weer en wind.

Daar kunnen ze rustig hun jongen verzorgen, en laten opgroeien tot ze het nest verlaten.

David dacht ook aan zijn rustplaats, na zijn sterven, en hij het werelds wonen zal verlaten, en bij God (altaren) zal zijn. Veranderde mensen, bekeerde mensen hebben iets gekregen

wat zij voor hun bekering nooit hadden: Een door God ingebouwd vurig verlangen naar de woningen in het beloofde Nieuwe Jeruzalem! Naar de bruiloftsmaaltijd die daar wacht!

David zag de zwaluwen die hun jongen neerlegden dicht bij Gods Tabernakel.

Een wedergeboren christen kent ook een vurig verlangen zijn kinderen zo dicht mogelijk bij en met de HERE op te voeden! Niet in een oud koud kerkgebouw, maar rond de Bijbel in het ouderlijke nest! Paulus kende dit verlangen ook.

 

Fil.1:22-24 21 Want het leven is mij Christus en het sterven gewin.

22 Indien ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor

mij werken met vrucht en wat ik moet kiezen,

weet ik niet. 23 Van beide zijden word ik gedrongen: ik verlang

heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is

verreweg het beste; 24 maar nog in het vlees te blijven is nodiger om

uwentwil.

 

Zijn verlangen te sterven betekende bij Jezus te zijn. Wij verlangen naar de opname!

Zijn verlangen was ook nog te blijven omwille van het werk van de Heer! Dat is pas een gezond denkpatroon van een christen.

               

(5,6) In moeilijkheden geeft dit verlangen geestelijke kracht, waarbij ook lichaam positief gaat reageren! David zag de mensen optrekken naar Jeruzalem. Ook zal hij gedacht hebben aan de Priesters! Hij zag ze als gelukkige mensen.

Zien ook de mensen dat U met blijdschap en stralend van geluk naar uw gemeente opgaat?

 

 

 

 

 

 

 

Waarin ligt het GELUK van ons die ook op weg zijn naar het Nieuwe Jeruzalem?

 

clip_image006

1 Petrus 2:5 en 9

Ieder kristen is gelukkig als hij zich heeft laten gebruiken voor de bouw van de gemeente:

getuigen van Jezus! Liefde betonen tegenover de mensen, doet de mensen soms wat dieper denken. Uw geestelijke gaven gebruiken……

 

Het brengen van geestelijke offers:

Lofzang en muziek: maakt gelukkig! Het is genade muziek te mogen spelen voor Jezus

Het bidden en verhoorde gebeden maken gelukkig!

 

(7,8) David zag: Hij zag die gelukkige gelovigen optrekken naar de tempel en ze lieten sporen na. Dal van balsemstruiken, oord van bronnen = water en de regen spreken van zegeningen. Sporen zijn oude wegwijzers om iets op te speuren en te vinden.

 

 (11)HET VERLANGEN VAN EEN MENS TOONT AAN WAT IN ZIJN HART LEEFT !

 

David dacht : Hij dacht aan zijn Zoon Absalom, die een ander verlangen in zijn hart droeg dan zijn vader ! Absalom verlangde naar eer, macht en rijkdom, de dingen van deze onrechtvaardige wereld. Wie aardse verlangens heeft, en de beloften voor het hemelse negeert, die zit op de verkeerde weg. Na de dood komt hij niet depressief, maar in het laatste oordeel!

 

Het Bijbels christelijk verlangen:

 

Een christen is bereid desnoods liever een Lazarus te zijn aan de poort

van de rijke, dan zelf rijk te zijn. Zijn rijkdom: De smaad en spot als groter rijkdom te zien

 (Hebr.11) De onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen.(Efeze)

 

Het woord van Christus = onze rijkdom!

Bijbelkennis en geloof is de portemonnee

van een christen.

Een onvergankelijk kapitaal!

 

 

R.GAYTANT