94 PSALM ONGERECHTIGHEID

 

 
 

ONGERECHTIGHEID

 

 

           

 

 

 

clip_image002

 

Psalm 94

 

Wanneer wij horen spreken over God, dan spreekt men veel over een God van liefde. Wij horen minder spreken over een God die de mens zal oordelen na het sterven of een God die het kwaad vergeldt. Iedere godsdienst spreekt over hun God, maar hoe? Ongerechtigheid blijft niet ongestraft!

Wanneer mensen vandaag onrecht worden aangedaan, dan zinnen ze meestal op de vergelding door woede, en niet op de genade. Mensen stappen naar de rechtbank om hun recht te halen, opdat de schuldige word gestraft en veroordeelt.

Hoe staan wij als Bijbelgetrouwe christen tegenover het onrecht dat ons wordt aangedaan?

Psalm 94 Daar gaat het over de God der wrake.

Wreken is onrecht vergelden. Wij lezen weinig in de Bijbel over het wreken van God. Doch vinden wij teksten die van belang zijn. Wij moeten weten dat het vergelden van onrecht ons niet toekomt. God zal het vergelden.

 

Spr 20:22  Zeg niet: Ik zal het kwaad vergelden; wacht op de HERE, Hij zal u helpen.

 

 

PSALM 94

 

Het is een gebed, opdat God zou verschijnen en optreden, opdat er recht zou geschieden. Wij leven vandaag immers in een tijd en in een rechtstaat waarin gerechtigheid moeite heeft om zich te handhaven.

De christenen hebben een hoop, ja hun gebed is hun sterkte, ze hebben een God gevonden die werkelijk recht verschaft, en nog zal brengen. Een wereld van gerechtigheid.

Wij moeten ons vertrouwen niet meer verder stellen op mensen, maar op God. Wij mogen bidden dat God vergelding brengt over de hoogmoedige ongelovigen.

6  En de Here zeide: Hoort, wat de onrechtvaardige rechter zegt.

7  Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen wachten?

8  Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde? Lukas 18

 

Jezus leert ons, dat er in de eindtijd nog weinig vertrouwen zal zijn om op Hem alleen te vertrouwen om te krijgen wat zijn recht is. Vele soorten van godsdienst, maar nog weinig geloof in de Schepper! Doch wij zijn op weg naar één wereldleider, en één wereldkerkleider, zo denkt dat alles zal zijn opgelost! Helaas!

 

 

 

 

 

 

Vers 3  hoelang nog?

 

clip_image004

 

Terecht vraagt de gelovige, hoelang het nog zal duren vooraleer er gerechtigheid zal geschieden op aarde. Wanneer komt er een einde aan de christenvervolging en godsdienstgeweld in deze wereld? Wij leven vandaag in een tijd waarin de ongerechtigheid bloeit in deze wereld. Hoe verder men afwijkt van het woord van God, hoe meer men ongerechtigheid zal vinden.

Wij zien vandaag voor onze eigen ogen hoe men ook Gods volk Israël, opnieuw in een slecht daglicht stelt, op onrechtvaardige wijze telkens beklad via de media. Onschuldige mensen worden vermoord. God wreekt alle ernstige zonden.

(lees ps.94 vers 4-7).

 

3  Want dit is Gods wil, uw heiliging: dat gij u namelijk van ontucht  onthoudt; 4  dat ieder van u zijn eigen vrouw( vat) weet te verwerven in heiligheid en  eerbaarheid, 5  niet in hartstochtelijke begeerlijkheid, zoals de heidenen, die God niet  kennen; 6  dat niemand zich te buiten gaat, en in deze aangelegenheid zijn broeder  bedriegt. Want de Heer is de Wreker van al deze dingen, zoals we het vroeger hebben gezegd en voortdurend betuigd. 1 Thess.4 Can.vrt

 

2Co 6:14  Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?

Het is duidelijk dat men niet trouwt met een ongelovige partner, het kan niet tot zegen zijn. Maar een ongelijk span heeft vele betekenissen. Iedere christen die medewerkt aan het oecumenische gedachtegoed, is iemand die afwijkt van de Bijbel, van Gods wetten, en handelt wetteloos. De eenheid onder de christenen word enkel gevormd door Gods woord. Wij kunnen slechts waarschuwen opgelet voor de dwalingen, die een grote afval zal tot gevolg hebben.

 

Vers 8-11

Gij dwazen wanneer zult gij verstandig worden?

 

In de Bijbelse symboliek vinden wij duidelijk dat de dwaas, de ongelovige is in God ogen. Verstandig worden betekend gewoon geloven wat God zegt tot de mensen in de Bijbel.

Alle ongerechtigheid of zonde ziet en hoort God! Veel ongerechtigheid blijft in het duister. Plannen worden gesmeed in het geheim, en men denkt niemand weet het!

Omkoperij en corruptie dringen door in de ganse maatschappij. Bv: Arafat kocht journalisten en scherpschutters uit om Israël te besmeuren! God gaf ieder mens een geweten en verstand, opdat hij kennis zou hebben over goed en kwaad. Zou Hij dan niet straffen?

Wanneer wij omzien naar de ramp in Klein Azië, met duizenden doden, ten gevolge van de zeebeving, en vele andere rampen, is het dan geen tijd dat de mens begrijpt, dat hij moet beginnen luisteren naar de God van Israël, naar zijn Schepper? Dat de seksindustrie een einde moet nemen! De wraakroepende misbruiken van kinderen enz.

 

Vers 12-15. Welzalig de man die Gij kastijdt Here,

 

Gelukkig is de mens, die getuchtigd word door God zelf. Het is zalig door God zelf geleerd te worden. Eerst moet men aangenomen worden als zijn kind. Elke gehoorzaamheid en overwinning brengt blijdschap in de ziel van Gods kind. Zonder discipline kan men niets leren uit de Bijbel. Daarom moet u begrijpen dat net zoals een vader zijn zoon straft, de HERE  u straft om u te helpen.  ( Deut.8)

Niemand word graag op de vingers getikt, niemand hoort graag een scherpe vermaning, niemand heeft graag een zware beproeving. God gebruikt mensen om ons bij te werken.

Heb 12:6  want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt.

Toch heeft de christen een blijdschap, omdat hij kan begrijpen God is met mij bezig, en alles werkt mede ten goede voor hen die God liefhebben. Dat bewijst dat God een plan heeft met ons na de dood! Of na de opname!

Beproevingen moeten er zijn opdat ons geloof echt blijke te zijn.

God leert ons vanuit Zijn woord, waarom wij soms worden getuchtigd.

Het heeft allemaal wel een doel zegt God: Rust te ontvangen in de kwade dagen in ons leven. In alle geduld graaft God de put voor de goddeloze.

Ook zal God zijn volk niet verstoten. Er komt een tijd dat de rechtspraak opnieuw rechtvaardig zal worden zegt God. Wij moeten niet ongerust zijn, dat God het niet zou weten, hoe men zijn volk onrechtvaardig behandelt, hoe men de christenen onrechtvaardig behandelt en benadeelt. Het is een kwestie van tijd, en God heeft nog een korte tijd geduld.

 

Vers 16-19 De strijd tegen de onrechtvaardigheid.

 

Het is een strijd die niet zonder God mag worden gevoerd. De psalmist leert ons dat hij zich goed bewust is dat God met hem was in die strijd. Wanneer wij in de strijd zitten, dan kunnen wij eens gedachten hebben die ons zouden moedeloos maken, zoals hier “mijn voet wankelt”. Het lijkt of wij geen vaste grond krijgen, in de strijd voor het evangelie. Mozes deelt mede, dat Gods goedheid hem heeft ondersteund om verder te strijden. Het waren Gods vertroostingen die hem verkwikten.

De schrijver leert ons dat wanneer wij moedeloos zouden zijn van de goede strijd des geloofs, dan precies moeten wij ons vertrouwen stellen op de Here, door te luisteren naar Hem, en dit gebeurt enkel door te lezen in de Bijbel.

Wie moedeloos wordt, zou eerder de neiging hebben om niet in de Bijbel te lezen of te bidden. Het is precies dan dat men dit moet doen. De H.Geest kan u ook Bijbelverzen te binnen brengen of een lied die daar naartoe leidt.

 

Vers 20-23 God vergeldt het onrecht ons aangedaan!

 

Vers 20  In onze dagen is er slechts nog een schijn van rechtspraak. Wij kunnen daar ons vertrouwen niet op stellen. Wij hebben niets gemeen met dit soort goddeloos handelen aan de hand van wetten die ingaan tegen het woord van God. Bv: Homohuwelijken, abortus, enz.

Onrechtvaardige uitspraken in vers 21. Bijzonder leest men dit in het licht van de verdrukking tegenover Israël.

De Here is ons een toevlucht, en dat ervaren is belangrijk.

Graag zouden wij zelf het recht in handen willen nemen, maar dat is uit de boze, dat mag dus niet!

Wij vertrouwen op de  Here, Hij vergeld hun het onrecht! God verdelgde hen.

 

Ps 54:5  (54-7) Hij zal het kwaad vergelden aan wie mij benauwen, verdelg hen in uw trouw.

Spr 20:22  Zeg niet: Ik zal het kwaad vergelden; wacht op de HERE, Hij zal u helpen.

Ro 12:19  Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here.

Heb 10:30  Want wij weten, wie gezegd heeft: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden! En wederom: De Here zal zijn volk oordelen.

 

18 Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, Rom.1

Over BIBLESPACE

Biblespace Vlaanderen opgericht door R. Gaytant, Evangelist, vrije Bijbelexegeet, verzorgt Bijbelstudies en toespraken. Onderzoekt reeds meer dan 37 jaar de Bijbel. Geeft Bijbels advies voor gemeenten. Wij volgden Bijbel Theologie in Leuven 1980-83. Gaytant R was Voorganger van de Evangelische gemeente te Oostduinkerke van 1984 tot 1994. R. Gaytant sprak in tal van gemeenten in West Vlaamse gemeenten en ook daarbuiten. Br. Gaytant kwam in september van 1979 tot het levende geloof in Christus door de wereldbekende Amerikaanse Evangelist Hal Lindsey, dit na een ernstige kwetsuur opgelopen tijdens een vrije voetbalwedstrijd. Zie persoonlijk getuigenis op de site. Gehuwd met Marlene Delanghe sinds 1966, welke tevens tot levend geloof kwam. R. Gaytant is gepensioneerd. Was werkzaam als Fin.Adviseur bij KBC- bank in België van 1964-2004.
Dit bericht werd geplaatst in BIJBELSTUDIE PSALMEN (in opbouw), BOODSCHAPPEN PREKEN, THEMA en getagged met . Maak dit favoriet permalink.