WIE MIJ VERLOOCHENEN ZAL……

WIE MIJ VERLOOCHENEN ZAL….

clip_image002

maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen,

die zal ook Ik verloochenen voor mijn Vader, die in

de hemelen is. Matth.10:33

Ontegensprekelijk leven wij vandaag in het einde der tijden volgens Gods woord. Wij laten ons niet misleiden door berichten van mensen zoals onlangs door de interpretatie van de Mayakalender. Christenen zijn mensen die al altijd hebben geleefd uit een verwachting en een verlangen naar de wederkomst van de Heer, welke werd beloofd. Voor hen komt Jezus niet als een dief in de nacht! Jezus komt en zal Zijn koninkrijk oprichten in Israël. Heel begrijpelijk dat deze wereld zich hatend keert tegen Gods volk Israël, en de Bijbelgetrouwe christenen, want de wereld wil zijn eigen “god” dienen en aanbidden. Men verkoopt zijn ziel vandaag aan die “god”!

Laten wij even stilstaan bij die scherpe uitspraak van Jezus, welke toch werd voorafgegaan door een bemoediging: Wees niet bevreesd, omdat gij Mij persoonlijk hebt leren kennen in uw leven en van Mij getuigt, en er sterft geen mus buiten Mijn wil!  Verloochenen betekent: Een niet willen erkennen of afzweren, ongeloof of wat geloofsafval kan zijn.

Wat kan verloochenen veroorzaken? Hoe komt men ertoe?

9 Opdat ik, verzadigd zijnde, U niet verloochen en zegge: Wie is de Here? noch ook, verarmd zijnde, stele en mij aan de naam van mijn God vergrijpe. Spr.30

 

clip_image004Koning Salomo schrijft biddend opdat hij door welvaart en rijkdom, zijn God niet zou verloochenen, of denken: er is geen God. (Ps.73:11) Of als hij door omstandigheden arm zou worden en behoren tot het gewone volk, opdat hij de naam van God niet zou ontheiligen. Het zijn twee gevaren welke ons “christelijk” Europa vandaag kenmerken: welvaart en Gods naam ontheiligen door compromissen met andere godsdiensten, of het volgen van politieke overtuigingen, dus een verloochenen.(Deut.32:15,16).

Wie heeft al eens gebeden opdat men de Heer niet zou verloochen in zeer grote moeilijkheden, als vervolging, doodsbedreigingen, beproevingen enz.? Petrus verloochende door menselijke angsten, hij had nog geen kracht van, boven ontvangen!

 

Verloochenen kan door het menselijk gedrag!

  8 Maar indien een vrouw voor de haren, en nog wel voor haar huisgenoten, niet zorgt, dan heeft zij haar geloof verloochend en is zij erger dan een ongelovige. 1 Tim.5:8

 

Een betere vertaling: “doch zo iemand” Zowel de man als de vrouw kan door zijn gedrag de Here verloochenen.

Ouders kunnen het gezin liefdeloos in de steek laten, het gezin niet meer van al het nodige voorzien, de kinderen verwaarlozen, losbandig leven, enz. Zulke mensen, al beweren ze nog christenen te zijn, schijft Paulus, zijn erger dan ongelovigen.

 

Valse leer kan onbewuste verloochening tot gevolg hebben.

Ook Titus schrijft over mensen waarvan het denken en het geweten besmet waren.

16 Zij belijden wel, dat zij God kennen, maar met hun werken verloochenen zij Hem, daar zij verfoeilijk en ongehoorzaam zijn en niet deugen voor enig goed werk.Tit.1

Deze mensen beweerden ook christenen te zijn, maar door hun levenswandel verloochenen ze Hem. Wie verkeerdelijk werd onderwezen, bijzonder van kindsaf, zal ook traditioneel verkeerd handelen, zoals men soms een verkeerd begrip van de genade heeft geleerd.

 

Verloochenen is een kenmerk van de eindtijd!

Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen:

5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand. 6 Want tot hen behoren zij, die zich in de huizen

indringen en vrouwtjes weten in te palmen, die met zonden beladen zijn en gedreven worden door velerlei begeerten, 7 die zich te allen tijde laten leren, zonder ooit tot

erkentenis der waarheid te kunnen komen.2 Tim.3

 

In deze eindtijdprofetie staan de kenmerken beschreven van een maatschappij in algemeen moreel verval, precies zoals wij dat vandaag kunnen waarnemen. Een schone schijn van godsvrucht. Mensen die zichzelf goed gaan voordoen in de samenkomst, doch van binnen niet zijn veranderd, doch misschien wel goede bedoelingen hebben. Godsvrucht, dit zijn vruchten van God in de mens!

Een schijnheilige is als een namaakplant, goed lijkend op een echte plant, doch zonder wortels, zonder groei of vruchtbaarheid. Ze getuigen nooit. Ze ervaren niet de levenskracht van het geloof. Ware christenen ervaren en ontvangen die geestelijke kracht, in hun dagelijks leven. Schijnchristenen of Babelse christenen verloochenen die bestaande kracht van het Evangelie! Het is een kracht van God tot behoud.(Rom.1:16)

 

clip_image006

 

 

 

 

Evangelisten die Christus verloochenen!

Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen,

zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over

zichzelf brengend. 2 En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden; 3 en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen; 2 Petr.2

 

Vandaag kennen wij hoe op geraffineerde wijze mensen de gemeenten, kerken, binnenkomen. Vroeger door een gedwongen on-Bijbelse kinderdoop, Vandaag is het een waterdoop van volwassenen, zonder bekering of berouw. Anderen prediken vandaag een genadeleer welke niet Bijbels is!

 

4 Want er zijn zekere mensen binnengeslopen – reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven – goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid

veranderen en onze enige Heerser en Here, Jezus Christus, verloochenen.

 

Predikers die wel Jezus aangenomen hadden omwille van vergeving door Zijn bloed, maar Hem niet verder in hun leven erkennen als de Zoon van God! Ze verloochenen Hem met andere woorden ze zijn afgevallen!! De heilige Geest kan hen niet meer leiden.

Daarom spreken zij “verzonnen redeneringen” dit zijn de eigengemaakte profetieën! (Jer.23:16)

 

16 Zo zegt de Here der heerscharen: Hoort niet naar de woorden der profeten, die u profeteren; zij maken, dat gij u aan een ijdele waan overgeeft, zij spreken het gezicht van hun eigen hart, niet uit des Heren mond.

Ze blijven dan leerstellingen en theorieën van boze geesten heimelijk in de gemeenten te brengen, en zoeken hun “winkel” of hun kerk, te laten functioneren, als een wereldse organisatie met eigenbelang en winst. Ze brengen het evangelie in een slecht daglicht door een optreden als een show met “wonderen” en weiden zichzelf en niet de schapen.

ANTIPAS VERLOOCHENDE DE HEER NIET!

12 En schrijf aan de engel der gemeente te

Pergamum: Dit zegt Hij, die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft: 13 Ik weet, waar gij woont, daar waar de troon des satans is; en gij houdt vast aan mijn naam en hebt het geloof in Mij niet verloochend, ook niet in de dagen van Antipas, mijn getuige, mijn getrouwe, die gedood werd bij waar de satan woont.

 

 

Antipas, een voorganger als voorbeeld, hij bleef vertrouwen op de naam van God: Jahweh! Hij werd gedood, zoals ook vandaag christenen worden gedood door vervolging in bepaalde landen. Waar staat de troon van satan vandaag? Eerst in Pergamum; klein Azië, nu nog steeds in Duitsland te vinden! Daar waar de eerste president van Europa werd ingewijd!