ALS GOD OOK EENS KWAAD WORDT!

 

 ALS GOD KWAAD WORDT!

 

 tempelrein

 

Als een mens kwaad wordt, dan handelt hij meestal verkeerd. Hij spreekt verkeerd, vloekt, zoekt wraak, en kan doden, enz. Het kwaad worden is zeer slecht voor de gezondheid. Mensen kunnen zoveel doen, die je ergeren en je kwaad maken.

Is kwaad worden zondig? De bijbel leert ons twee soorten van woede boosheid, de heilige en de zondige. Denk aan Mozes en Jezus.

 

Ex 32:19  En zodra hij de legerplaats genaderd was en het kalf en de reidansen zag, ontbrandde de toorn van Mozes; hij wierp de tafelen uit zijn hand en verbrijzelde ze aan de voet van de berg.

 

Ex 2:11  In die tijd, toen Mozes groot geworden was, ging hij uit tot zijn broeders en lette op hun dwangarbeid; toen zag hij, hoe een Egyptenaar een Hebreeër, iemand van zijn broeders, sloeg.

Ex 2:12  Hij keek naar alle kanten, en toen hij zag, dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood en verborg hem in het zand.

 

Wij weten dat van Mozes is gezegd dat hij de zachtmoedigste man is geworden die er ooit leefde.

Wij zien dat hij zeer kwaad kon worden, de eerste maal hier op het volk, omdat het de weg van God niet volgde, en een eigen afgodische weg ging, zoals vandaag de heidenen!  Ze waren bevrijd uit Egypte, en toch vielen ze in hun oude wereldse gebruiken. Mozes had een verantwoorde reden.

Net als vandaag en in de geschiedenis, waarbij het volk een eigen god maakt, daarvoor offert en de eer geeft aan een beeld. Het verwerpt Gods woorden, de bijbel, Gods geboden! Wetteloosheid is vandaag kenmerkend voor onze maatschappij.

De woede van Mozes was een heilige toorn, God was ook kwaad geworden!

 In het tweede geval, wordt hij opnieuw toornig, omwille van erge ongerechtigheid van een slavendrijver op een van zijn volksgenoten en slaat toe.

In beide gevallen gaat het niet om persoonlijke redenen. In het tweede geval is hij kwaad geworden door het kwaad gedrag van de Egyptenaar en heeft gezondigd. Egyptenaar staat symbool in de Bijbel voor een goddeloos mens.

 

Werd Jezus kwaad?

 

Mr 11:15  En zij kwamen te Jeruzalem. En Hij ging de tempel binnen en begon hen, die in de tempel verkochten en kochten, uit te drijven en de tafels der wisselaars en de stoelen van hen, die de duiven verkochten, keerde Hij om,

 

Een passage welke wij vinden waarbij Jezus zelf kwaad is geworden. Niemand kan Hem nog tegenhouden. Men weet van Jezus dat Hij niet zondigde, Zijn handelen was gerechtvaardigd in de ogen van God. Het was een voorbeeldige houding die Hij toonde!

Handelaars maakten van de tempel een grootwarenhuis! Zoals het Babels christendom in Rome zich rijk maakte en eerder bankier werd. Het volk en de priesters reageerden niet op het goddeloos handelen. Geld, macht en bezit was belangrijker dan God in hun ogen.

 

Mag een christen kwaad worden?

 

26  Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan; 27  en geeft de duivel geen voet. Efeze 4

 

 

De zondigheid van het kwaad worden is sterk afhankelijk van de reden. Een uitgesproken vloek zonder geestelijke reden treft ook geen doel! Zelfbeheersing is er nodig. Ruzie met een broeder of een zuster, of in het gezin, moet dezelfde dag nog worden kunnen opgelost. Doch geen valse vrede maken. Waar geen spijt is of berouw kan er ook geen hartelijke vergeving komen. Een koude “sorry” is soms uit den boze.

Hieronder zien wij twee soorten kwaad worden:

 

4  En Hij zeide tot hen: Is het geoorloofd op de sabbat goed te doen of kwaad te doen, een leven te redden of te doden? Maar zij zwegen stil.

5  En nadat Hij hen, zeer bedroefd over de verharding van hun hart, rondom Zich met toorn had aangezien, zeide Hij tot de mens: Strek uw hand uit! En hij strekte haar uit en zijn hand werd weder gezond. {}

6  En de Farizeeen gingen heen en pleegden terstond met de Herodianen overleg tegen Hem ten einde Hem om te brengen. Marc.3

 

Het is begrijpelijk dat Jezus kwaad was toen Hij keek naar de Schriftgeleerden, omwille van hun onbarmhartigheid. Hun eigen eer en gezag stond boven de gezondheid van de mensen.

De Farizeeërs werden ook kwaad, maar bezondigden zich aan zuivere moord met voorbedachtheid.

Hun kwaad worden was zondig, omdat het ging over het verdedigen van hun eigen belangen!

Alle toorn uit egoïstische motieven is zonde. Het richt fysieke schade aan ons lichaam, spanningen, hartaanvallen, maagzweren en andere lichamelijke kwalen kunnen door dit soort gedrag ontstaan.

 

30  En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. 31  Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. 32  Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. Efeze 4

 

In ieder geval wanneer wij kwaad worden moeten wij goed weten waarom, en bedenken of de reden daarvoor niet bij onszelf ligt. Bij elke ruzie die een mens heeft, dan vindt hij steeds dat de ander ongelijk heeft.

 

Wanneer is God kwaad?

 

18  Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, 19 ¶  daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Rom.1

 

 5 Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij,

om welke dingen de toorn Gods komt. 7  Daarin hebt ook gij eertijds gewandeld, toen gij erin leefdet. Col.3:5

 

God wordt kwaad telkens de mens geen rekening met Hem wil houden. Hij is kwaad wanneer Hij ziet dat mensen Zijn aangenomen kinderen vervolgen en kwaad berokkenen. Niet iedereen die zich christen noemt is daarom een aangenomen kind van God! Hij is kwaad en straft, wanneer mensen niet willen luisteren naar Zijn woord, de Bijbel.

Afgoderij brengt vloek en ongeluk over de mens. Zie vers 5

 

2Pe 3:9 ¶  De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.

 

God heeft geduld met alle mensen die niet willen luisteren naar Hem. Hij wil dat ze tot geloof komen en Hem gehoorzamen. Vanaf de zondeval wordt ieder mens geboren onder Gods toorn. Mensen die het evangelie hebben gehoord, en hebben verworpen, zijn risico gevallen.nadenken

12  Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij zijn zwaard, spant zijn boog en legt aan, 13  Hij richt op hem zijn dodelijke wapenen, maakt zijn pijlen tot brandende schichten.  Psalm 7

Onder de pijlen begrijpen wij tegenslagen van allerlei ernstig kwaad.

 

Als God kwaad wordt beeft de aarde!

 

Jer 10:10  Doch de HERE is de waarachtige God, Hij is de levende God en een eeuwig Koning; voor zijn toorn beeft de aarde en de volken kunnen zijn gramschap niet verdragen.

Maar God had een oplossing: Jezus offer! Het Lam Gods! Let dus op de klimaatveranderingen die angst verwekken, en hopelijk de mens opnieuw laat denken aan zijn Schepper! Wat zien wij, geen bekering, maar misbruik van deze weersverandering met het doel wereldmacht, en zoeken naar een wereldleider! 

 

WEDERGEBOREN CHRISTENEN LEVEN NIET MEER ONDER GODS TOORN!

 

Joh 3:36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

 

Wie dus gelooft dat Jezus zijn straf heeft gedragen, en dit met een oprecht hart ook betuigt  blijft niet onder de vloek van deze schepping. Hij komt niet in de tijd van Gods toorn, de grote verdrukking, een oordeelstijd welke een einde zal maken aan alle goddeloosheid op de wereld.

 

Biblespace Vlaanderen

Website voor christenen

http://biblespace.org/.