ANGSTIGE APOSTELEN?

WEES NIET ANGSTIG!

 

clip_image002[4]

 

28 En weest niet bevreesd voor hen, die wel het

lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden;

weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel

en lichaam, kan verderven in de hel. Matth.10

Dit is een zeer merkwaardige uitspraak welke Jezus deed tegenover zijn apostelen, toen Hij ze uitzond om de blijde boodschap bij de mensen te brengen. Tot driemaaltoe adviseert hij zijn discipelen om niets te vrezen! (26,28,31). Jezus kende de tegenstand welke ze zouden ondervinden. Alle Bijbelgetrouwe christenen, die getuigen, kennen deze weerstand en hebben dit al ondervonden. Die menselijke zorg en vrees is enkel te overwinnen door op te zien naar Hem die de opdracht en de nodige vrijmoedigheid geeft. Jezus, was geen politieker, wat Hij belooft, deed en doet Hij! Wij hebben de grote belofte van eeuwig leven, en Paulus schreef wat onze houding dient te zijn voor de rest van ons aardse leven:

 

1 Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden,

laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes

en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken

in de vreze Gods. 2 Kor.7

DE BLIJDE BOODSCHAP WAS NOOIT POPULAIR!

 

In vers 26 laat Jezus hen de eerste maal weten dat ze bij hun opdracht niet hoeven te vrezen voor de komende haat en nijd van hen die zullen kwaadspreken, kritiek maken, u kwetsen en u in een kwaad daglicht zullen plaatsen. Meer nog, er zullen religieuzen en ongelovigen zijn, die in het geheim u schade zullen willen berokkenen. Dit alles omdat gij nu ook vandaag de Bijbel trouw wilt blijven en uw opdracht wil vervullen door het evangelie te verkondigen en met liefde te getuigen, en niet onder dwang. Het is logisch als een Bijbelgetrouw en wedergeboren christen niet wil meewerken aan wereldse en occulte praktijken die het Bijbels licht niet verdragen, dat men dan u zal verwijten als een schijnheilige!

Jezus troost en bemoedigt zijn apostelen, ook vandaag, want alles wat in het verborgene wordt gedaan om u te kwetsen zal eens op een dag openbaar worden. Denk aan Jezus hoe men Hem zou verraden, geselen, en onschuldig ter dood brengen! God vergeet Zijn kinderen niet. De grote meerderheid denkt niet na wat er gebeuren zal na hun eerste dood, Gods rechterstoel! Alles wat hier op aarde nog in de doofpot of geheim blijft, komt toch openbaar.

13 En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood

en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en

zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. 14 En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. (Openbar.20)

 

Jezus bracht hen op de hoogte van het nieuwe verbond en vele geheimenissen. Dingen die onder het grote publiek nog onbekend waren. Denk aan de apostel Paulus welke later nog meer geheimenissen openbaarde in zijn brieven, zoals de opstanding en opname van christenen in de eindtijd. De apostelen kenden de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen, (Matth.13). Het is begrijpelijk dat vele mensen niet willen horen over een nieuwe wereld, zonder de goddelozen. Natuurlijk komt er dan spot en hoon tegenover hen die zoiets prediken. Ook vandaag lacht men ook met de zichtbare wederkomst van Christus. De huidige geliefde paus gelooft er zelf niet in, hij is inderdaad de leider van alle christenen zonder hoop of behoud!

 

3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die

naar hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? 2 Petr.3

 

Aan het einde des tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen. 19 Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke

mensen, die de Geest niet hebben. Judas.

WEES NIET BEVREESD VOOR DE ANTICHRISTEN!

 

28 En weest niet bevreesd voor hen, die wel het

lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel.Matth.10

 

De tweede maal dat Jezus hen bemoedigde sprak Hij over wie en wat wel diende te worden gevreesd! Hij die niet alleen het lichaam, maar ook de geest kan doden! Wat een onverteerbare telleurstelling zal het zijn voor mensen die geloven dat er geen God bestaat, en geloven in een “big bang” theorie of in een reïncarnatie. Ook hen die de genade in losbandigheid veranderden, door een onchristelijke vrijheid te prediken!(Judas1:4)

Wie Jezus volgt kan er rekening mee houden dat het ook zijn eigen leven kan kosten. Iets wat tot de mogelijkheden kan behoren. Zou God niet weten wat er met zijn kinderen gebeurd, en in de geschiedenis, waar christenen voor de leeuwen werden gegooid, of gevierendeeld in de middeleeuwen, of vandaag verkracht en vermoord! God vergeet niets!

Het lichaam kan gedood worden, maar later na de dood ook de menselijke geest! De tweede dood! Daarom predikt de satan zeer listig dat er geen hel bestaat, of hij predikt een niet bestaand vagevuur! De geest van de gestorven ongelovige komt in de plaats der pijniging, en zal na het laatste oordeel voortdurend worden gepijnigd! Denk aan die rijke man, waarvan zijn naam niet wordt genoemd, hij vroeg:

27 Doch hij zeide: Dan vraag ik u, vader, dat gij hem naar het huis van mijn vader zendt, want ik heb vijf broeders. 28 Laat hij hen dan ernstig waarschuwen, dat ook zij

niet in deze plaats der pijniging komen.Luc.16

Een christen heeft eeuwig leven in heerlijkheid! Zo zullen er bij de wederkomst van Jezus de twee wereldleiders levend worden geworpen in de hel! (Openbar.19:20) Ook satan komt zeer kort, op het laatste van het duizendjarige vrederijk van Christus op aarde, en dan naar de hel. Dus momenteel is nog niemand in de hel.

Wees Godvrezend, heeft ontzag!

 

6 De Here is met mij, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen? Ps.118

14 Des Heren vertrouwelijke omgang is met wie Hem

vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun bekend.Ps.25

De vreze des Heren is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. Zijn lof houdt eeuwig stand Ps.111:10

 

EEN BIJBELS CHRISTEN, DE MENS VAN DE TOEKOMST!

31 Weest dan niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven.32 Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook Ik belijden voor mijn Vader, die in de hemelen is;33 maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen die zal ook Ik verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is.Matth.10

 

Voor de derde maal een bemoediging van Godswege naar de toekomst toe! Niemand sterft buiten de wil en het tijdstip van God! Mussen werden in die tijd verkocht voor een duit, één eurocent! Het aardse leven van een christen is meer dan goud waard in Gods ogen. Als je iets hebt en het is je lief, dan ga je ervoor zorg dragen, je bent er mee bezig, het krijgt al uw aandacht enz. Denk aan je kinderen enz.

 

18 Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen,Ps.33

God is meer bezig met Zijn kinderen, dan Zijn kinderen met Hem!

Velen beweren christen te zijn, en zijn daar vast van overtuigd, doch bij een zware beproeving, marteling of een doodsbedreiging, dan komt vlug aan het licht wie Gods Geest heeft ontvangen.

22 En gij zult door allen gehaat worden om mijns

naams wil; maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Matth10

Het is toch belangrijk eens ernstig te bidden, indien zo een moment in ons leven zou kunnen komen, dat wij de kracht van God zouden mogen ervaren, om Hem niet te verloochenen. Christenen gingen met lofprijzen op naar hun brandstapels!

 

17 Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods? 18 En indien de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt, waar zal dan de goddeloze en zondaar

verschijnen? 19 Laten derhalve ook zij, die naar de wil van God lijden,

hun zielen aan de getrouwe Schepper overgeven, steeds het goede doende. (1 Petr.4)

 

 

R.GAYTANT

Voorganger – Biblespace

de mogelijkheden kan behoren. Zou God niet weten wat er met zijn kinderen gebeurd, en in de geschiedenis, waar christenen voor de leeuwen werden gegooid, of gevierendeeld in de middeleeuwen, of vandaag verkracht en vermoord! God vergeet niets!

Het lichaam kan gedood worden, maar later na de dood ook de menselijke geest! De tweede dood! Daarom predikt de satan zeer listig dat er geen hel bestaat, of hij predikt een niet bestaand vagevuur! De geest van de gestorven ongelovige komt in de plaats der pijniging, en zal na het laatste oordeel voortdurend worden gepijnigd! Denk aan die rijke man, waarvan zijn naam niet wordt genoemd, hij vroeg:

27 Doch hij zeide: Dan vraag ik u, vader, dat gij hem naar het huis van mijn vader zendt, want ik heb vijf broeders. 28 Laat hij hen dan ernstig waarschuwen, dat ook zij

niet in deze plaats der pijniging komen.Luc.16

Een christen heeft eeuwig leven in heerlijkheid! Zo zullen er bij de wederkomst van Jezus de twee wereldleiders levend worden geworpen in de hel! (Openbar.19:20) Ook satan komt zeer kort, op het laatste van het duizendjarige vrederijk van Christus op aarde, en dan naar de hel. Dus momenteel is nog niemand in de hel.

Wees Godvrezend, heeft ontzag!

 

6 De Here is met mij, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen? Ps.118

14 Des Heren vertrouwelijke omgang is met wie Hem

vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun bekend.Ps.25

De vreze des Heren is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. Zijn lof houdt eeuwig stand Ps.111:10

 

EEN BIJBELS CHRISTEN, DE MENS VAN DE TOEKOMST!

31 Weest dan niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven.32 Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook Ik belijden voor mijn Vader, die in de hemelen is;33 maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen die zal ook Ik verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is.Matth.10

 

Voor de derde maal een bemoediging van Godswege naar de toekomst toe! Niemand sterft buiten de wil en het tijdstip van God! Mussen werden in die tijd verkocht voor een duit, één eurocent! Het aardse leven van een christen is meer dan goud waard in Gods ogen. Als je iets hebt en het is je lief, dan ga je ervoor zorg dragen, je bent er mee bezig, het krijgt al uw aandacht enz. Denk aan je kinderen enz.

 

18 Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen,Ps.33

God is meer bezig met Zijn kinderen, dan Zijn kinderen met Hem!

Velen beweren christen te zijn, en zijn daar vast van overtuigd, doch bij een zware beproeving, marteling of een doodsbedreiging, dan komt vlug aan het licht wie Gods Geest heeft ontvangen.

22 En gij zult door allen gehaat worden om mijns

naams wil; maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Matth10

Het is toch belangrijk eens ernstig te bidden, indien zo een moment in ons leven zou kunnen komen, dat wij de kracht van God zouden mogen ervaren, om Hem niet te verloochenen. Christenen gingen met lofprijzen op naar hun brandstapels!

 

17 Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods? 18 En indien de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt, waar zal dan de goddeloze en zondaar

verschijnen? 19 Laten derhalve ook zij, die naar de wil van God lijden,

hun zielen aan de getrouwe Schepper overgeven, steeds het goede doende. (1 Petr.4)

 

 

R.GAYTANT

Voorganger – Biblespace