GEZONDE GEMEENTEGROEI

clip_image002

 

clip_image004

 

 

Om dit onderwerp te onderzoeken, gaan wij ons laten leiden door Gods woord de Bijbel zelf. Wij leven vandaag op het einde van het bestaan van de gemeente van Jezus Christus op aarde. De Here zal plots Zijn gemeente tot zich nemen.

 

 

WIE DOET EEN GEMEENTE GROEIEN?

 

Psalmen 127:1 Een bedevaartslied. Van Salomo. Als de HERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan; als de HERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.

 

Wij stellen al vast, dat het de Here zelf is die bouwt en de grootste zaaikracht is. Hij bouwt toch waar Hij wil en wanneer Hij wil. Hij kijkt uit wie met Hem wil medewerken. Hij neemt bouwlieden aan, dat zijn wedergeboren christenen, bekeerde of veranderde mensen.

Wanneer de Here op een bepaalde plaats niet bouwt, dan is alle mensenwerk ook tevergeefs. Verloren tijd en inspanning of verloren geld. Alles is afhankelijk van Gods zegen! Dit toont aan hoe zeer afhankelijk wij ons moeten opstellen van Hem en Hem alleen.

Tweeduizend jaar geleden begon de Here met Zijn huis te bouwen. Daar zien wij hoe sterk afhankelijk de apostelen waren van de Heer.

Op Pinksteren kwamen er vele mensen tot geloof. In het ganse gebeuren staat alles enkel onder de leiding van de H.Geest.  Dus er was geen sprake van een geplande organisatie voor een eerste evangelisatie! De apostelen stonden onder de bovennatuurlijke leiding van de H.Geest in hun spreken, zodat iedereen hen kon begrijpen! Er waren vele bezoekers in Jeruzalem op die dag. Dit alles was enkel voor de groei en oprichting van de eerste gemeente. Na Pinksteren werkte de H.Geest ook maar minder opvallend, en toch in het dagelijkse leven.

 

Handelingen 11:21 

En de hand des Heren was met hen, en een groot aantal kwam tot het geloof en bekeerde zich tot de Here.

 

Handelingen 9:31 

De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede; zij werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren, en zij nam in aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest.

De H.Geest voegt toe aan de gemeente, leidt de aanbidding, inspireert ons tot getuigen, stelt leiders aan en verplaatst ze.

 

 

 

 

WIE ZIJN DE ECHTE MEDEWERKERS? WAT DOEN ZE?

 

4 En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, 5  en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.

 

Petrus doet een oproep naar allen die tot geloof gekomen zijn, dat ze zich ten dienste zouden stellen van de Heer in de bouw van Zijn gemeente. Hij spreekt duidelijk taal: laat u gebruiken. Dit betekent dat wanneer de Heer u in omstandigheden brengt om van Hem te getuigen, dan stellen wij ons in Zijn dienst. Hij zorgt voor de geestelijke kracht en de vrijmoedigheid. Maar voor wie niet meer wil getuigen staat: Wij mogen de Geest niet uitdoven. De H.Geest brengt u soms bij mensen om te getuigen, ook waarvan u denkt met een vooroordeel!

 

1 Corinthiërs 9:16  Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers ik ben ertoe genoodzaakt.  Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig!

God heeft iedere christen geroepen om van Hem te getuigen.

Wie weinig vrijmoedigheid heeft kan en moet daarvoor bidden.

Gewone stenen worden in de bouw aaneengevoegd met cement. Zo wordt de bouw een sterk geheel.

Ook de gemeente dient goed samengevoegd te worden. Er moet een band gevonden worden onder elkaar. Bij grote gemeenten of kerken zie je nog weinig verbindingen. Deze band wijst ook naar de schapen die in kudden leven. Precies deze dieren hebben een zwakte namelijk dat ze steeds de groep willen verlaten en verloren raken.

De goede Herder zorgt voor hen: De Bouwheer zorgt dat zijn levende stenen aan elkaar worden gevoegd, soms onder druk. De stat.Vert spreekt over voegselen. ( Ef.4:16).

 

Efeziërs 4:16  En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde.

 

Ook andere teksten spreken over het aan elkaar gebonden zijn. Zoals uw lichaamsdelen aan elkaar zijn gebonden door spieren, pezen en gewrichtsbanden, zo vormt een gemeente één geestelijk geheel.

 

Handelingen 4:32  En de menigte van hen, die tot het geloof gekomen waren, was een van hart en ziel, en ook niet een zeide, dat iets van hetgeen hij bezat zijn persoonlijk eigendom was, doch zij hadden alles gemeenschappelijk.

 

De gemeente kent duidelijk een karakter van mededeelzaamheid. De eerste christenen deelden elkanders persoonlijk gerief of dergelijke naar de mogelijkheden!

Dit is totaal tegengesteld aan onze hedendaagse maatschappij die op zichzelf en individueel is opgegroeid. 

 

 

 

 

1 Corinthiërs 3:6  Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de wasdom.

1 Corinthiërs 3:7  Daarom, noch wie plant, noch wie begiet, betekent iets, maar God, die de wasdom geeft.

 

Het gaat onder de medewerkers van Christus niet zoals in de wereld. Daar gaat het om eer en succes. In het evangelie is er geen aanziens des persoons. Niemand moet zich meer waardig achten omdat hij veel mensen tot de Heer brengt, en een ander weinig. Jaloersheid onder predikers maakt veel stuk!

Iemand die begiet, is iemand die onderwijst in de Bijbel. Zo heeft ieder zijn taak, precies als op een bouwwerf;

Maar wie laat groeien is God zelf. Je hebt grote bomen en kleine bomen, maar ook omgehakte bomen. Zo zijn er grote gemeenten en kleine gemeenten, en verdwenen gemeenten, alles zoals de Here wil. Namaakgemeenten of kunstmatig gevormde gemeenten, kerken verdwijnen.

 

IEDEREEN BOUWT MEE!

 

1 Corinthiërs 12:28  En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, bekwaamheid om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen.

 

Apostelen zijn uitgezondenen om het woord te brengen waar God hen leidt. De profeten, zijn mensen die de beschreven profetieën uitleggen in de gemeenten. Dus geen nieuwe profetieën, want de profeten zijn aan de profeten onderworpen leert de Bijbel. (Sjamanisme bestaat nog en ook soms in gemeenten)

Leraars, zij die Bijbelstudie doorgeven in de gemeenten.

Verder komen de gaven zoals gebedsgenezing. Dit zijn mensen die God gebruikt om anderen te genezen op wonderlijke wijzen. Zo komen mensen tot geloof.

Deze genezingen gebeuren op spontane wijze in het dagelijkse leven, en niet georganiseerd. Gelovigen leiden de Geest niet, maar de Geest leidt de gelovigen!

 

 

 

Petrus op bezoek te Lydda

 

clip_image006

 

31  De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede; zij werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren, en zij nam in aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest. 32  En het geschiedde, toen Petrus overal rondreisde, dat hij ook bij de heiligen kwam, die te Lydda woonden.

33  Daar vond hij een man, genaamd Eneas, een verlamde, die reeds acht jaren bedlegerig was geweest.

34  En Petrus zeide tot hem: Eneas, Jezus Christus geneest u; sta op en maak zelf uw bed op. En hij stond onmiddellijk op.35  En alle bewoners van Lydda en Saron zagen hem en bekeerden zich tot de Here. Hand.9