OPSTANDINGEN

OPSTANDINGEN

 

 

DE OPSTANDING DER GELOVIGEN.

 

Johannes 5:29  en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel.

 

Niet iedereen wil geloven in een opstanding der doden. Velen denken dat er na de dood niets meer is. Indien dit zo zou zijn, dan ware God onrechtvaardig. Wie niet over de dood wil spreken zal nooit de zin van het tijdelijke aardse leven kunnen begrijpen.

De opstanding van Christus 

De gelovigen zullen opstaan om eeuwig te leven. Alle gelovigen in Christus zullen opstaan uit hun graven. Daarom is er een verschil in het rouwproces tussen een ongelovige en een wedergeboren christen. Achterblijvende christenen hebben een vaste en levende hoop. Het verdriet van ongelovigen is niet te troosten.(1 Thess.4:13). Het verwerkingsproces kent geen einde.

 

14   Maar wij geloven toch dat Jezus gestorven is en uit de dood opgestaan? Dan volgt daaruit dat God degenen die als christenen zijn gestorven, samen met Jezus bij zich zal halen. We houden ons aan een woord van de Heer als we u zeggen: Wij die nog in leven blijven tot de komst van de Heer, hebben geen voorrang op de gestorvenen. 1 Thess.4:14

 

De opname of de rapture is een opstanding bestaande uit twee groepen: zij die in het graf liggen en hen die op dat ogenblik nog in leven zijn. Dit gebeurt plots en heimelijk. Het woord “opname” staat niet in de Bijbel op deze wijze. Wel in de Latijnse Bijbel met het woord “rapere”. ( snel ontvoeren, of stelen) De wereld zal slechts merken dat er graven open zijn gegaan en mensen zijn vermist. Er zijn verschillende varianten van verwachting in omloop, maar waar het in deze lering om gaat is, dat Jezus Christus zal komen richting planeet aarde. Hij zal die echter dan niet betreden.

Hij komt uitsluitend de “Zijnen” ophalen om hen te bewaren voor de verschrikkelijke oordelen en gebeurtenissen die op aarde zullen gaan plaatsvinden.

Wij kunnen dus de opstanding vergelijken met iemand die slaapt en plots wakker wordt.

 

 

18  Met dit nieuws kunt u elkaar troosten en bemoedigen.(1Thess.4)a.v.

 

Dat er vandaag pogingen ondernomen worden om de levende hoop van de christenen weg te nemen lijkt mij nogal duidelijk, wij moeten slechts waakzaam zijn, en vast houden wat wij hebben: Gods Woord! In de bijbel ligt de zin van het leven. Wie dus het opnamegebeuren verwerpt, gelooft dan ook niet in een opstanding!

 

DE OPSTANDING VAN SCHIJNCHRISTENEN EN ONGELOVIGEN

 

Daniel 12:2  Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen.

 

 De ongelovigen zullen bijna duizend jaar langer in het graf liggen. Hun opstanding is een opstanding om geoordeeld te worden. Het laatste oordeel is enkel voor de ongelovige mens, die Jezus Christus heeft verwierpen als Zoon van God en zijn verlosser, en andere goden zijn nagelopen. Bij crematie ligt men niet in het stof der aarde.

 

Wat moeten wij verstaan onder eeuwig afgrijzen?

 

Het zal een toestand zijn zonder de heerlijkheid Gods, een hel. Mensen vergeten dat er hel is door hun ongeloof. Jezus schetste verschillende beelden hoe wij de hel moeten voorstellen. Rabijnen spreken over een blijvende geestelijke pijniging, een toestand van blijvend ongelukkig zijn.

 

Mattheus 10:28  En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide , ziel en lichaam, kan verderven in de hel.

 

 

DE OPSTANDING ZONDER VERHEERLIJKT LICHAAM

Afbeeldingsresultaat voor lazarus

43  En na dit gezegd te hebben, riep Hij met luider stem: Lazarus, kom naar buiten!  44  De gestorvene kwam naar buiten, de voeten en de handen gebonden met grafdoeken, en er was een zweetdoek om zijn gelaat gebonden. Jezus zeide tot hen: Maakt hem los en laat hem heengaan. 

 

Hier hebben wij ook een voorbeeld van een opstanding. Lazarus stond op, doch met zijn oud lichaam. Dit lichaam was niet verheerlijkt. Het was een heel gebeuren, en velen begonnen te geloven in Jezus. Hiermede toonde Jezus Zijn macht over leven en dood. Men wil vandaag Jezus in de rij zetten van de andere godsdiensten als een groot profeet, doch niemand deed als Hij.

 

DE OPSTANDING MET EEN VERHEERLIJKT LICHAAM

 

 Afbeeldingsresultaat voor opstanding jezus

1 Cor.15

44  Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam.

 

Wat Paulus hier bedoeld is een “ spiritueel of straal lichaam” , een opstandingslichaam

bestaande uit een lichaam en een geest. Een verheerlijkt lichaam zonder vlees en bloed.

Dit maakt duidelijk dat zo’n lichaam niet gebonden is aan tijd en plaats, geen weerstand kent van het materiële.

 

Bij de opstanding / opname in de lucht hebben wij twee soorten van transsubstantiatie, geraamten die een verheerlijkt lichaam aandoen, en de nog levende christenen welke hun lichamen zullen voelen veranderen in een oogwenk.

Dit lichaam is er nodig om bij God te kunnen leven.

(1 Corinthe 15:50  Dit spreek ik evenwel uit, broeders:  vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke heeft de onvergankelijkheid niet.)

 

 

DE GEESTELIJKE OPSTANDING

 

Wij weten dat er zoveel dwaling wordt gebracht omtrent de opstanding van Jezus. Ongelovigen of religieuzen leren dat Jezus slechts is opgestaan in de geest.

Zij bedoelen dan zonder lichaam. Zulke gedachten komen uit ongeloof.

Een geestelijke opstanding bestaat wel, en is te vinden in de Bijbel, maar dit wijst regelrecht naar de bekering en de wedergeboorte van een mens die Jezus aanneemt in zijn leven. Als men geestelijk kan opstaan, kan men ook geestelijk dood zijn. En inderdaad ook Jezus maakt dit duidelijk :

 

Lukas 9:60  Maar Hij zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven;  maar ga gij heen en verkondig het Koninkrijk Gods.

 

Jezus leert ons twee soorten van doden op deze aarde. De lichamelijke dood en de geestelijke dood.

Onder de blindgeborene, begrijpen wij hetzelfde. Ieder mens wordt eigenlijk als een geestelijk blinde geboren. In feite staat er dat die blinde was geboren zonder ogen, waarbij Jezus schiep om aan te tonen wie Hij was! Wie in Jezus gaat geloven zal genezen van zijn geestelijke blindheid!

 

1  Ook u bent door Hem tot leven geroepen; u, die eigenlijk al dood was, omdat u niet leefde zoals God wilde.

2  U liep met de grote massa van deze wereld mee en deed dezelfde slechte dingen als zij. U gehoorzaamde satan, de leider en vorst van de geestelijke machten in de lucht, die nu nog aktief is in de mensen die vijanden van de Here zijn.(Efeze2)

 

Ieder mens die niet wil leven zoals God wil, blijft geestelijk dood. Velen mensen menen gelovig te zijn, doch ze zijn in feite enkel religieus. Ze maken zich een eigen god, en maken ook nog eigen wetten die passen naar hun eigen gezindheid. Het is precies wat Gods volk deed bij het maken van het gouden kalf.

Zo moeten wij ook opletten de Bijbel niet naar onze eigen hand te willen zetten om toe te geven aan onze eigen begeerten. Zo zijn er die leraars zoeken die spreken naar hun eigen verlangens en belangen. Ook een eigenmachtige uitleg kan niet. Een bijbeluitleg is naar de Geest, als het voortkomt uit schrift met schrift te vergelijken en gebed.

 

PROFETIE EN FEIT OVER DE OPSTANDING VAN JEZUS

 

21 Van toen aan begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen, dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden van de zijde der oudsten en overpriesters en Schriftgeleerden en gedood worden en ten derden dage opgewekt worden. (Matth.16).

Jezus voorspelde zijn eigen sterven. Jezus stierf op het ogenblik dat Hijzelf wilde. Het werd duister de zon was verduisterd, omdat de Romeinen zouden beseffen dat een gekruisigde bij Jezus geen offer was aan Tammuz! (Andere BS meer)  Niemand kan zoiets, zelfs nog geen zelfmoordenaar, zonder dat God het toelaat! God staat nog boven de vrije wil van de mens. De mens wikt maar God beschikt. Jezus sprak over Zijn opstanding uit de dood, zegde ook wanneer.

WAAROM STERVEN EN OPSTAAN?

 

Wij vinden daarvoor het antwoord bij de profeet Jesaja die het opschreef;

 

Jesaja 53

10 Maar het was de bedoeling van de HERE dat Hij werd verbrijzeld en met verdriet overladen. Wanneer Hij Zijn leven heeft geofferd voor de zonde, zal Hij talloze nakomelingen krijgen; vele erfgenamen. Hij zal opnieuw leven en Gods voornemen zal bij Hem in goede handen zijn.

11  En als Hij ziet wat allemaal is bereikt door Zijn zware lijden, zal Hij voldoening smaken. Door wat Hij heeft ondervonden, zal mijn rechtvaardige dienaar vele mensen rechtvaardig maken in de ogen van God, want Hij zal al hun zonden dragen.12  Daarom zal Ik Hem de eerbewijzen geven van iemand, die machtig is en hoog in aanzien staat; want Hij heeft zichzelf in de dood gegeven. Hij werd beschouwd als een zondaar, maar droeg de zonden van velen. Hij pleitte bij God voor overtreders. a.v.

 

DOOR DE OPSTANDING EEN LEVENDE HOOP!

 

1 Petrus 1

3 ¶ Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop,  4  tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u,  die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid,  welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.

 

Het is door de opstanding van Jezus:

 

¨    Dat mensen kunnen behouden worden,

¨    Dat mensen kunnen weten behouden te zijn.

¨    Dat mensen kunnen leven met een toekomst die voorspoedig zal zijn.

¨    Dat mensen kunnen sterven zonder angst voor de dood

¨    Dat mensen oprecht God kunnen loven en prijzen.

¨    Dat mensen vruchten van God kunnen voortbrengen

¨    Dat mensen zonden kunnen overwinnen

 

Dat christenen zullen leven ook al zijn zij gestorven!

 

R.GAYTANT

Voorganger

Huisgemeenten Biblespace-Vlaanderen

https://biblespace.org