HUWELIJKSPROBLEMEN

 

 


HUWELIJKSPROBLEMEN

 

JOODS HUWELIJK

Vandaag zoeken wij eens in het betrouwbare woord van God, de Bijbel, wat Hij zegt over problemen in het huwelijk, en wat wij daarover kunnen vinden. Inderdaad het huwelijk in onze dagen staat ernstig onder vuur, en geen enkel huwelijk is er vrij van, of men huwt gewoon niet meer. Wedergeboren christenen beseffen heel goed waarom dit nu zo is. De maatschappij wijkt af van de oude vaste waarheden, beter gezegd waarheden die buiten de Bijbel niet te vinden zijn. Het huwelijk vernietigen is Gods schepping aanvallen. Bijbelse vrijheid en genade betekent niet alle begeerten de vrije loop laten. Er zijn grenzen ook voor het huwelijk.

 

Voor de jeugd is het in onze dagen bijzonder moeilijk geworden om hun “ware” liefde te vinden, maar een “vinden” met Gods wil is noodzaak. Huwen kan ook zonder God erin te betrekken, maar dan is het ook zonder zegen, of slechts de zegen van een sterveling. De zegen over een huwelijk heeft slechts uitwerking, bij gehoorzaamheid aan het Woord, als bijvoorbeeld vergevingsgezindheid en verdraagzaamheid. Onze dagen bewijzen dat er geen zegen rust op huwelijken gesloten zonder de Bijbel welke de stem van God is.

De vele scheidingen vandaag bevestigen dat er iets fundamenteels fout loopt, ook onder “christenen”.  Het niet meer huwen en gewoon samenwonen is al een scheiding voorbereiden. Tranen en verdriet tekenen onze hedendaagse maatschappij, er is slechts maar een weg terug:

Terug naar de Bijbelse principes!

 

Waar liggen de problemen?

 

Het bijzonderste probleem:

Huwen doet men met drie, en niet met twee. Een geestelijk gezond triootje! God wil de derde partner zijn, en haat iedere echtscheiding. Hebr. 13:4  Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen. Maar niet iedereen dacht aan God toen hij trouwde, hij dacht eerder wel, eerst aan de keuken, en dan aan de slaapkamer!

Abraham door menigeen gezien als de vader van het geloof, was ook getrouwd, en had ook problemen, zoals velen. ( Abraham =Vader der menigte).

 

Wij gaan een van zijn persoonlijke problemen analyseren en zien wat wij kunnen leren. Het zal natuurlijk geen oplossing zijn voor alle huwelijksproblemen, want deze kunnen zeer uiteenlopend zijn van aard, zoals sociale omstandigheden, financiële problemen enz.

Wij beperken ons deze avond tot dit voorbeeld.

 

GEN.20

1 ¶ Abraham nu brak vandaar op naar het Zuiderland en vestigde zich tussen Kades en Sur, en vertoefde als vreemdeling in Gerar. 

2  Daar Abraham van zijn vrouw Sara gezegd had : Zij is mijn zuster, liet Abimelek , de koning van Gerar, Sara weghalen.  3 Maar God kwam des nachts in een droom tot Abimelek en zeide tot hem: Zie, gij zijt een kind des doods, omdat gij die vrouw genomen hebt, want zij is gehuwd.  

4  Abimelek nu was niet tot haar genaderd . En hij zeide: Here, zult Gij dan een rechtvaardig volk doden?  5  Heeft hij zelf niet tot mij gezegd: Zij is mijn zuster? En zij heeft zelf ook gezegd: Hij is mijn broeder; in onschuld mijns harten en reinheid mijner handen heb ik dit gedaan.  6  En God zeide tot hem in de droom: Ik weet ook, dat gij het in onschuld uws harten gedaan hebt, Ik heb u dan ook ervan weerhouden tegen Mij te zondigen;  daarom heb Ik u niet toegelaten haar aan te raken. 

7       En nu breng de vrouw van deze man terug , want hij is een profeet; dan zal hij voor u bidden, opdat gij in het leven moogt blijven; maar indien gij haar niet terugbrengt , weet, dat gij voorzeker zult sterven, gij en al de uwen. 8 De volgende morgen vroeg riep Abimelek al zijn dienaren en bracht dit alles te hunner kennis, en de mannen werden zeer bevreesd.  9  Voorts riep Abimelek Abraham en zeide tot hem: Wat hebt gij ons aangedaan, en waarin heb ik tegen u gezondigd, dat gij over mij en mijn koninkrijk een grote zonde hebt gebracht? Gij hebt tegenover mij dingen gedaan, die niet gedaan mochten worden . 

clip_image004

10  Ook zeide Abimelek tot Abraham: Wat hebt gij beoogd, dat gij dit deedt ? 

11  Toen zeide Abraham: Ik dacht: wellicht is er geen vreze Gods in deze plaats ; zij zullen mij doden om mijn vrouw . 

12  En bovendien is zij werkelijk mijn zuster; zij is de dochter van mijn vader, maar niet de dochter van mijn moeder; en zij is mij tot vrouw geworden. 

13  Toen God mij uit mijns vaders huis liet omzwerven, zeide ik tot haar:  Dit zal de liefdedienst zijn, die gij mij bewijzen zult: zeg van mij op elke plaats, waar wij komen: hij is mijn broeder.  14 Toen nam Abimelek schapen en runderen , slaven en slavinnen, en schonk die aan Abraham, en hij gaf hem zijn vrouw Sara terug .  15  En Abimelek zeide: Zie, mijn land staat voor u open, vestig u, waar het u goeddunkt .

 

Het huwelijk van Abraham en Sara.

 

Zij waren gehuwd in Ur, een stad in Babylon, het huidige Irak. Het land was heidense praktijken en vol afgoderij. Wij kunnen zeggen noch God noch zijn gebod was er. Dit koppel was blijkbaar gehuwd vooraleer God Abraham riep.

De vrouw van Abraham was mooi en zeer aantrekkelijk. Dit feit op zichzelf was een toekomstig probleem, bijzonder in een maatschappij die geen gezonde regels meer kende. Wij kunnen het goed vergelijken met onze hedendaagse samenleving.

 

Pas gehuwd en God roept Abraham naar een land dat hij niet kende, en niet wist waar hij zou belanden. Abraham en Sara geven gevolg aan de roeping van God.

Nu dienden ze op eigen benen te staan, want ze hadden vader en moeder en familie verlaten. Ze zijn op zichzelf aangewezen zoals ieder huwelijk bij zijn begin.

 

Abraham diende nu te vertrouwen op God. Zo is dit met ieder huwelijk welke wil standhouden, het dient rekening te houden met wat God zegt, en dit is enkel te vinden in de Bijbel. Een huwelijksleven zonder Gods Woord is als varen zonder kompas. De Bijbel is een onfeilbare GPS! Het huwelijk vraagt Bijbelse afspraken, er zijn taken voor de man en voor de vrouw.

 

Het probleem van Abraham.

 

Hij wist dat zijn vrouw mooi was, en had angst haar te verliezen in het land waar hij aankwam. De beschaving was niet ver gevorderd, zodat men wel de man vermoorde omwille van de vrouw. Er waren geen regels of wetten die het huwelijk beschermde.

Wij vinden hier een stil angstprobleem welke het huwelijk van Abraham zou kunnen vernietigen. De gedachte van Abraham achtervolgde hem, en in plaats van zijn vertrouwen te stellen op God, zoekt hij om het zelf wel op te lossen.

 

Dit is de gedachtegang van allen die leven zonder God, maar ook wedergeboren gelovigen falen eens op dit vlak. Abraham sprak er over met Sara.

Hij stelde haar voor (vers 13) dat zij overal zou zeggen waar ze terechtkwamen dat hij haar broeder was. Zij was wel zijn halfzuster. Doch een leugen om bestwil moest nu redding brengen, zo dacht nu Abraham.

Er komt nu een tweede probleem, Abraham liegt en leert liegen uit angst.

 

Wij kunnen vaststellen dat wanneer wij onze eigen middelen gebruiken om onze problemen op te lossen, dit niet altijd tot zegen is, integendeel.

Ook Sara komt nu met dit probleem te zitten, en kan zich niet meer veilig voelen en rustig. Ook zij komt tot besef dat wat Abraham zegt en doet wel een zeker gevaar kan inhouden, maar ze volgt hem en doet wat hij vraagt.

In feite diende zij dit niet te doen, en dan had men nog een probleem erbij.

Wij kunnen ons niet voorstellen dat er toen veel afgoderij was. Occultisme, toverij, zonaanbidding, en onreine seksgoden hadden veel aanhang, en vormde een zware druk op de huwelijken.

 

Abraham had wel het probleem ingeschat, maar niet goed aangepakt. Er kunnen zich problemen voor doen, waar men best op God vertrouwt. Voor Gods kinderen gebeurt er niets buiten Zijn wil, indien de wil van zijn kinderen ook de wil van God kan onderschrijven, en betrachten.

Abraham kon het probleem niet wegnemen. Zo moeten wij begrijpen dat er problemen kunnen zijn waaraan men ook weinig kan doen. Dit was nu van bij de geboorte, doch buiten schoonheid, kunnen er nog vele andere problemen zijn als de slechte karaktertrekken van de mens. Doch daar kan aan gewerkt worden. Daar werkt Gods Geest aan door soms pijnlijke beproevingen.

 

 De koning Abimelech laat Sara weghalen.

 

Vers 2 maakt al duidelijk dat Abraham zelf had verteld dat Sara zijn zusters was. Ook Sara had gezegd dat hij haar broeder was. De koning gebruikt zijn macht.

Wat Abraham nu meemaakt zal hem heel verdrietig hebben gemaakt. Doch hij dacht ook aan zijn leven. Hij stond nu machteloos tegenover het gebeuren. Zijn laatste toevlucht zal nu zijn God zijn geweest die hem had geroepen. Hij zal veel gebeden hebben in zijn nood.

 

Wij leren dat een kind van God bepaalde gevaren wel ziet aankomen, maar te laat gaat bidden, en door zijn eigen ingrijpen moet lijden. Hij heeft wel een machtig wapen, bidden, dat het hart van God raakt en vertrouwt dat Zijn God rechtvaardig is.

Het is het ervaren van gebedsverhoring welke een Bijbelgetrouw christen sterk maakt.

God heeft wel alles begrepen en de zwakheid van Abraham gezien, zoals onze zwakheden, maar na gebed grijpt hij in.

 

GOD GRIJPT IN! ABRAHAM KRIJGT SARA TERUG!

 

 Sara

God grijpt in via een droom welke Abimelech had. Hij droomde dat hij als ten dode was opgeschreven.

God had niet toegelaten dat de koning gemeenschap met haar had, hij werd ziek.

Het doet ons diep nadenken dat God ook bezig is met seks. Hij beschermde Abraham, Hij had een doel met Abraham in zijn leven. De koning ging in overspel, zijn ziekte was dus geen toeval. Zo zien wij dat het van belang is een kind van God te zijn. ( Vers 7 want hij is een profeet)

God redde het huwelijk van Abraham.

 

Wij zien dat kleine oorzaken grote gevolgen kunnen hebben. Het ligt niet altijd in de macht van de mensen om hun huwelijk te beschermen. Zegen en bescherming op een huwelijk komt enkel door gehoorzaamheid aan Gods raad!

Zij die willen luisteren naar de raadgevingen die God geeft maken duidelijk wel meer kans om te slagen. God gebruikt nog steeds de oudsten of voorgangers in een gemeente.Er kunnen zovele oorzaken zijn die een huwelijk kunnen laten vastlopen, en ontrouw veroorzaken door een van de partners. Je bent geen christen omdat men naar een kerk of gemeente gaat. Wie veertien dagen lang stil gaat staan in zijn garage, is ook geen auto geworden na die tijd!

 

Vg. Br. R.GAYTANT