PSALM 142 GOD KAN U HELPEN!

PSALM  142    

 

ER IS MAAR EEN HELPER: DE HERE!

 

clip_image002

 

In ons leven kennen wij dagen van vreugde en genot, maar wij kennen ook dagen van verdriet, lijden, zorgen en angsten door omstandigheden waarin wij komen.

Het leven kan soms wel eens hard overkomen.

De Here heeft een plan met ons, doch daarin kunnen wel dagen van beproeving zitten, dagen die wij echt zelf niet zouden willen.

Ook koning David had zulke tijden in zijn leven, en wij zien eens hoe hij zich daardoor heen worstelt in zijn gebed. David heeft ondervonden dat de Here hem een betrouwbare helper is geworden, waarvan hij achteraf de Here kan loven en prijzen. David wordt naast Saul als koning gezalfd. Er zijn nu twee koningen op dat ogenblik in Israël.

David moet vluchten voor koning Saul, en gaat naar de Filistijnen en hij stelt zich als waanzinnig voor.

 

DAVIDS KONINGSCHAP BEGINT MET LIJDEN.

 

1 Sam.21

10 ¶ Daarop maakte David zich op en vluchtte die dag van Saul weg; hij kwam bij Akis, de koning van Gat.

11  De dienaren van Akis zeiden tot hem: Is dit niet David, de koning van het land? Hebben zij niet van hem bij de reidans een beurtzang gezongen: Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden?

12  David sloeg acht op deze woorden en werd zeer bevreesd voor Akis, de koning van Gat.

13  Daarom stelde hij zich in hun tegenwoordigheid aan als een waanzinnige en gedroeg zich bij hen als een razende; hij bekrabbelde de deurvleugels van de poort en liet het speeksel in zijn baard lopen.

14  Toen zeide Akis tot zijn dienaren: Zie, gij merkt toch, dat de man krankzinnig is?

15    Waarom brengt gij hem bij mij? Heb ik gebrek aan krankzinnigen, dat gij mij deze gebracht hebt om bij mij uit te razen? Moet zo iemand in mijn huis komen?

 

Wat een leven van angsten en kommer achtervolgen hier David. Eerst de held tegenover Goliath, en nu? Ook wij maken soms wel overwinningen door ons geloof, maar achtervolging blijft niet uit. De zondemacht achtervolgt ons. Ontmoediging over onszelf en ons gedrag is een gevaarlijke struikelblok.

Was er geen andere oplossing om te schuilen dan bij de Filistijnen, weg van uw eigen volk? Voor David als koning openbaar werd, heeft hij veel geleden. Hij was hier nog de onbekende koning.

Dit is voor christenen en Israël zo.

De wereld weet nog niet dat echte christenen zullen regeren als koningen.

De wereld weet nog niet dat vanuit Jeruzalem de wet zal uitgaan in de toekomst, dus vanuit Israël.

 

1 sam 22

1 ¶ David ging vandaar weg en ontkwam naar de spelonk van Adullam. Toen zijn broeders en zijn gehele familie dit hoorden, kwamen zij daar bij hem.

2       Ook voegde zich bij hem ieder die in moeilijkheden verkeerde, ieder die een schuldeiser had, ieder die verbitterd was, en hij werd hun aanvoerder. Zij bleven bij hem, ongeveer vierhonderd man.

De Here omringt David met zijn familie en een deel verbitterden. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Waarop moest David zijn ogen richten? Waar kon hij sterkte vinden?

 

 

 

 

142:2-4 : Het geestelijke wapen van de christen.

 

David roept luid naar de Here. Je kunt wel als christen zeggen je mag niet bang zijn, maar hier was David bang, hij roept luid! David voelt zich machteloos en zwak.

 

2 Corinthe 12:10  Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.

 

“niemand ziet naar mij om”! Je kunt zo het gevoel hebben dat u in de steek werd gelaten, doch David stelt zijn vertrouwen op de Here alleen, trouwens zijn leven staat nu op het spel. Hij is vogelvrij verklaard, en velen laten hem los en keren de rug naar hem toe. De grote held is vlug vergeten door het volk.

 

142:6 De Here is mijn schuilplaats.

 

Gij zijt mijn schuilplaats Here! Terwijl hij in de spelonk zit. Spelonken waren gekend als schuilplaatsen. Ook Jezus werd er geboren. Je zou kunnen zeggen daar zit hij nu veilig, maar dat is niet zo, eens gevonden kunnen ze dat omsingelen.

Kunnen wij ons nestelen in vertrouwen op de Here in ons gebed? Dit is kracht putten.

 

 

Psalm 62

6  waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen.

7  Op God rust mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God.

8 ¶ Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht; God is ons een schuilplaats. sela

 

Ik zal niet wankelen. Vandaag hebben vele mensen echte problemen en zorgen, doch zij komen er niet altijd uit. Ze wankelen, ze vallen, ze worden depressief en krijgen zelfmoordneigingen.

Ze zoeken hulp, maar echte hulp moet van de Here komen. Medicatie helpen niet als je in zo’n situatie zit als David (doodsangsten).

 

142:7 DE WANHOOP NABIJ

 

David staat tegen een overmacht, de vijand is sterker. Ook wij staan tegenover een overmacht, wij moeten strijden, maar in eigen kracht is dit niet haalbaar.

Wij moeten strijden met wapens die God ons geeft.

Wij moeten weten dat de Here met ons is, dat de Here meevoelt met ons.

 

Hebreen 4:15  Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.

 

 

Wij mogen niet of nooit wanhopen, daar ligt de grens.

 

 

 

142:8 David wist God te benaderen.

 

Iemand kunnen bereiken is belangrijk. Van iemand iets kunnen verkrijgen is als het ware een kunst. David kon God verbeiden. Men moet eerst de mens kennen om iets van hem te kunnen bekomen. David kende God, hij raakte aan wat God wil: aanbidding!

 

Verlos ons uit deze situatie Here, opdat ik uw naam love!

De eerste reden dat een mens leeft, is om God te loven. God is genadig tegenover al de goddelozen, Hij wacht tot ze zich gaan bekeren, tot ze willen veranderen van gedachten tegenover God, tot ze Hem kunnen loven met een eerlijk en blij hart.

Voor wij tot geloof kwamen, leefden wij ook zonder veel rekening te houden met de Bijbel.

Wanneer wij vandaag zien naar Israël, komt het precies in zo’n situatie terecht, wanneer Jeruzalem zal zijn omsingeld door de troepen van de N.V. dan zullen ze ook wel roepen op de Here, en dan zal er ontkoming zijn op de berg Sions.

 

De Here hielp David, Hij helpt Israël, maar zal ook ons helpen indien dit moet, als wij maar bidden en roepen op de Here en van Hem uitkomst verwachten, daarna zullen wij Hem heel spontaan loven, danken en prijzen.

 

Psalmen 10:14  Gij ziet het, want Gij aanschouwt moeite en verdriet, om het in uw hand te leggen. Op U verlaat zich de zwakke, voor de wees zijt Gij een helper.

 

Psalmen 30:10  Hoor, Here, en wees mij genadig, Here, wees mij een helper.

 

 R.GAYTANT Vg.