MIRAKEL

clip_image002

 

 

Daniël 6

 

Wij nemen een voorbeeld, welke niet nader werd beschreven in de Hebreeënbrief n.l. de profeet Daniël. Deze man Gods was gelovig, een geloofsheld!  Hij leefde in ballingschap in het vijandige Babel.

Hij leefde samen met zijn landgenoten in ballingschap. Mensen die de Babelse staatsgodsdienst dienden te volgen. Deze staatsgodsdienst was niets anders dan het dienen van afgodische beelden van allerlei geloven, als aanbidding van zon en maan, en astrologie.  Afgoden zoals Marduk, die de naam Bel kreeg. Krijgsgoden en liefdesgoden. Grote tempels en priesters voor de diensten. Al deze afgoderij was niet naar de zin van de Joodse ballingen, die niet meer wilden luisteren naar hun profeten en nu hun straf kregen!

 

6   Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, 7  opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. met wierook en dergelijke. 1 petr 1.

 

Wat werd er bij de profeet Daniël opgemerkt?

 

 (4)Toont er was een “uitnemende geest” in Daniël. Onder uitnemende mogen wij begrijpen bovennatuurlijke en geweldige geest. (Grieks), niet enkel menselijke wijsheid.

Dit was het eerste punt wat wij vaststellen bij de profeet Daniël. Wanneer wij geloven, dan hebben wij ook Gods Geest ontvangen!

1 Corinthiërs 3:16  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?

1 Corinthiërs 6:19  Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt?

 

Bent u zich daarvan bewust? Iemand die tot geloof is gekomen is eigendom geworden van Christus.

Wij zijn een instrument in Gods handen geworden.

Wanneer bent u het laatste gebruikt geweest door de Here? Wanneer wij altijd bezig zijn met de dingen van onszelf, dan zegt Paulus, vergeet gij dat gij van Christus zijt. Wanneer zijt gij bezig met de dingen van Christus? 

 (5,6) Dit vers toont dat Daniël een onberispelijk gedrag had tegenover de bestaande wetten. Men keek scherp toe of hij bijvoorbeeld zijn functie als minister wel goed deed en er geen fraude was enz.

 

Wetten om de gelovige Daniël te kunnen beschuldigen!

 

 

(7,10) Onze wereld stevent vlug af op een globalisering, het vormen van een wereldwijd Babel. Zoals in de tijd van de profeet Daniël, een Babel, een wereldrijk met één economie, één politieke macht, één godsdienst, één leger, één leider!

Wij weten dat er tien staten komen die een verbond sluiten en de wereldmacht, een NWO willen grijpen. De leider daarvan heet de Bijbel de antichrist.

Joden en christenen zal men zoeken om ze te kunnen beschuldigen voor wetsovertreding, net als men hier bezig was om Daniël in een val te lokken. Straatevangelisten worden nu al soms opgepakt! Daarom zien wij al vandaag meer en meer wetten welke worden gestemd die rechtstreeks ingaan tegen Gods geboden. o.a. Abortus, Euthanasie, homohuwelijken en er komen er wellicht nog andere. Godsdienstvrijheid komt in gevaar.

 

Moeten wij angstig zijn? Neen, Wat moeten we doen als we gelovig zijn?

Zullen we dan niet meer samenkomen? Zullen we aansluiten bij de komende wereldkerk met een betaalde staatsgodsdienst. Luisteren naar gecontroleerde preken?

 

Wat deed de profeet Daniël?

 

(11,12) Heeft hij zijn medebroeders joden die ook weggevoerd werden opgehitst, protest uitgebracht tegen de nieuwe wet? Probeerde hij een geheim leger of politieke beweging op te stellen? Overwoog hij een terroristische aanval tegen de Koning van Babel? N E E N!

Wat deed hij, als gelovige? Hier zien wij wat een gelovige doet. Een ongelovige zou proberen de wapens op te nemen en te strijden zoals vb: de kruistochten en dergelijke.

 

DANIEL GING NAAR HUIS EN BAD ALS NAAR ZIJN GEWOONTE!

 

clip_image003De gelovige profeet Daniël, vertrouwde op ZIJN GOD! Geen paniek bij Daniël te bespeuren. Het zou heel normaal zijn, dat Daniël geschrokken was bij het horen van de nieuwe wetgeving. Hij wist meteen dat men hem en de Joden had geviseerd. Werd Daniël beangstigd? Neen dat lezen wij niet. Waarom niet? Omdat Daniël vertrouwde op zijn GOD! Werd hij angstig? Angstig voor de mensen als Nikodemus?

Psalmen 56:11 op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een mens mij aandoen?

Wie gelooft vreest niet.

Spreuken 29:25  Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de HERE vertrouwt, is onaantastbaar.

Daniël was onaantastbaar hij bracht het probleem voor in zijn gebeden. Hij was dat gewoon, om met zijn problemen bij God te gaan.  Zijn wij dat ook, gewoon? Dan reageren wij als gelovige christenen.

Bij slecht nieuws moet je kijken hoe jezelf reageert, dan weet je in hoeverre je gelooft en je vertrouwen stelt op onze almachtige God, de God van Israël.

 

DANIEL WORDT AANGEKLAAGD!

 

 (13,18) Het kwaad is geschied! De put is gegraven om de gelovige Daniël erin te gooien.

De ongelovige wereld was er niet in geslaagd om Daniël te beschuldigen van allerlei kwaad of nalatigheden, maar nu hadden zij iets gevonden.

Nu was er een overtreding: bidden tot een andere God en niet tot Babylonische goden.

 

 

 

GEEN LETSEL AAN DE PROFEET DANIEL TE ZIEN, WAT EEN WONDER!

Vers 23/ 24

clip_image005Daniel is onaantastbaar, de leeuwen waren kalm en rustig. Leeuwen zijn ook een beeld van demonen. Deze zoeken om te verslinden. 8   Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. 1 Petr.5

Daniël komt uit zijn dal van diepe duisternis. De Here heeft zijn vertrouwen beloond en doet Hij nog! In de Bijbel zien wij vele malen dat wie zijn vertrouwen op de Here stelt, zegen ontvangt.

Het was een zeer moedige beslissing van Daniël, openlijk uit te komen voor Zijn God, aan zijn venster te zitten bidden. Daniël schaamde zich niet voor Zijn God.

 

 

OORDEEL OVER DE VIJANDEN VAN DE PROFEET.

 (25) Wie een put delft voor een ander… Wij kunnen soms toornig zijn, wanneer wij onterecht en onrechtvaardig worden beschuldigd, maar wij moeten zelf geen wraak nemen, wie zijn vertrouwen op de Here stelt moet weten dat God zelf oordeelt. Wie niet op de Here vertrouwd loopt risico.

Let hierop: Daniël zat heel rustig bij de leeuwen, terwijl de koning de ganse nacht niet sliep!

 

EEN NIEUW BEVEL IN HET LAND

 

 (26) Iedereen zal vrezen en beven voor de God van Daniël, want het is een levende God!

Nu had de koning mogen ervaren dat Daniël een kind was van die levende God, welke men vrezen moet.

Geloven is zijn leven willen inzetten voor onze Schepper, kiezen voor Hem boven alles. Zo kan men weten wie gelooft en wie niet. Aan de vruchten kent men de boom. Wees een Daniel!

 

 

 

R.GAYTANT, Voorganger

Anno 2005