DE EERSTE PETRUSBRIEF

DE EERSTE BRIEF VAN PETRUS

HOOFDSTUK 1

Inleiding.

De apostel Petrus noemde men ook Cefas, in het Aramees, wat steenrots betekent. Hij gebruikte graag de naam die Jezus hem gaf, het betekende veel voor hem. Hij was ook de eerste die Jezus erkende als de verwachte Messias. Hij geloofde rotsvast in Jezus, ondanks zijn vallen en opstaan. Hij was een visser, en stond wel iets in de schaduw van de apostel Paulus. Wij begrijpen dat hij zijn gedachten liet opschrijven onder leiding van Gods Geest. Wij voeren geen discussie aangaande het auteurschap, en nemen aan dat deze brieven wel degelijk van Petrus afkomstig zijn. Wij geloven niet in de fabel dat Petrus de eerste paus was. Wij vinden regelmatig wel hebraïsmen in zijn brieven, Joodse uitdrukkingen, omdat hij ook regelmatig verwijst naar het oude verbond. Hij gebruikt ook cryptisch Babylon als een schuilnaam voor het toenmalige Rome. Hij had een goede visie op het algemeen gebeuren.

(1,2) Petrus richt zich tot alle gevluchte Joden, uitverkorenen noemt hij ze, omdat ze apart werden gezet door het werk van de H. Geest in wat vandaag het zuidelijke deel van  Turkije noemt. In dit gebied werkte Paulus niet. Hij werkte niet in een gebied waar anderen bezig waren het evangelie te verkondigen. Een principe naar Gods wil! Ze hebben vergeving ontvangen, en zijn gedoopt met de H. Geest, daarom zijn ze als vreemdelingen op aarde geworden. Petrus wenst ze ook genade en vrede toe. Vrede in het hart van een christen is van groot belang. Die vrede betekent, een langzaam wegblijven van allerlei spanningen, zorgen, angsten, zonden, welke storend en onrustwekkend werken in het persoonlijk leven. Die rust en die vrede straalt uit een christen in moeilijkheden, en de ongelovige merkt dat op! Er zijn nog steeds getuigenissen hierover. Dan ben je een licht, die het licht van Jezus weerspiegelt! Hij was geboren voor mensen met een goede wil, om in Hem te geloven.

Hopen op wat? Geloven hoe? Een heilige liefde?

(3) Wij vinden hier dat de God en Vader van Jezus, een nieuwe schepping is begonnen. Door de opstanding van Jezus, kwam er een nieuwe levensverwachting voor de mensheid. Wij zijn wedergeboren tot een levende hoop! Petrus had het zelf ondervonden. Die Bijbelse hoop is geen ijdele verwachting, of een soort droomkasteel. Die hoop is ook niet de wortel die men voor de muil van een ezel houdt, zoals een ongelovige denkt! Gods Geest overtuigt de mens zelf, zonder marketing praktijken.(Rom.8:16)

(4,5) Hopen op wat?

Dat is nu precies wat de apostel in eenvoudige woorden laat opschrijven. Christenen hopen op een hemelse erfenis, onvergankelijk, en alle kenmerken van heerlijkheid. Niemand kan die erfenis afnemen wanneer wij “in de Heer” blijven geloven! Denk even na: een erfenis kan men enkel ontvangen bij leven.

Onze erfenis behoort bij het leven van de Eeuwige. Doch op aarde kreeg Gods volk het beloofde land. Maar dit bleef altijd kwetsbaar door oorlogen, door een terugval in afgoderij, natuurrampen. Vandaag opnieuw een hedendaags wereldprobleem, met Jeruzalem als inzet van de laatste strijd. Wij ontvangen echter het beloofde in de hemel!

3 En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt

zich, gelijk Hij rein is. 1 Joh.3:3

Betracht dus reinheid naar lichaam en geest!

En indien uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit. Het is beter, dat gij met een oog het

Koninkrijk Gods binnengaat, dan dat gij met tweeogen in de hel geworpen wordt,(Marc.9:47)

Geloven als Abraham!

Ook Abraham vertrok in geloof naar die plaats welke hij zou ontvangen “als erfenis”, maar bij zijn vertrek wist hij helemaal niet waarheen, een echte geloofsweg, stappen op het water richting Jezus! (Hebr.11,8). Ook wij weten niet precies waar in de hemelse sferen die plaats is gereserveerd, met voor ieder kind van God een hemels V.I.P.- kaartje! Alle Bijbelgetrouwe christenen zijn op de smalle weg, naar wat God ons heeft beloofd.(Mt.5:11,12) Alles zal ontsluierd en zichtbaar worden in de laatste eindtijdfase.

(6,7) Petrus maakt duidelijk dat het ware geloof ook een korte tijd zal worden beproefd. Ons aardse leven is heel kort tegenover de komende eeuwigheid. Al vliegt de leugen: “Ieder zalig in zijn geloof” nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem straks wel. Dit alles zal openbaar worden op de dag van Zijn wederkomst voor Zijn uitverkoren volk, Israël! In klein Azië werd er goud gesmolten om het vuil te verwijderen, zo mag een christen blij zijn met beproevingen het verwijderd een zondig gedrag en het is een teken dat God met Zijn kind bezig is te reinigen.

(8,9) Een heilige liefde.

Al die gelovigen hadden Jezus lief, met een moeilijk te verklaren vreugde. Iemand lief hebben zonder Hem ooit te hebben gezien, is als het ware een Bijbels geheim, enkel te begrijpen door hen die Jezus Christus hebben aangenomen als hun Heer en Heiland. Jezus, liefhebben betekent Zijn gezag aanvaarden zoals de schrift leert, en geloven in een behoud door geloof. Zij hadden het doel van hun geloof met vallen en opstaan begrepen, het doel was hun behoud.

Ook Petrus zelf zal hebben gedacht aan:

15 Toen zij dan de maaltijd gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief, meer dan dezen? Hij zeide tot Hem: Ja Here, Gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Weid mijn lammeren.Joh.21

(10,13) Wie de Bijbel leest blijft steeds in een nieuwsgierige spanning door de profetieën. Ook de profeten hebben onderzocht om de komende en voorziene genade te kunnen begrijpen, welke nu jullie behoud betekent door geloof. Zij speurden om te weten door wie en wanneer die Messias zou komen. Zij profeteerden door de Geest van Christus, over het lijden van Jezus en over veel heerlijkheid. Zo wordt er vandaag door velen onderzoek gedaan in de profeten. (Dan.12,4)

Petrus bedacht ook de Joden in Klein-Azië, vandaar zijn meerdere verwijzingen naar de profeten, om hen tot nadenken te brengen en aan te tonen dat hun profetieën in vervulling zijn gegaan door Christus komst! Zij spraken niet alleen voor de nakomelingen van Abraham, maar bijzonder om de hedendaagse christenen uit de tegenwoordige wereld die nu geloven in het nieuwe verbond in Jezus bloed! De profeten werden geïnspireerd door de Geest van Christus, ze waren in feite de eerste leerlingen van Jezus zonder het te beseffen. In Psalm 22 heeft Jezus zichzelf aangekondigd!

Let op wat Jezus sprak: 16 Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en uw oren, omdat zij horen. 17 Voorwaar, Ik zeg u: Vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat gij ziet, en zij hebben het niet gezien, en te horen wat gij hoort, en zij hebben het niet gehoord. Matth 13

Engelen zijn nieuwsgierig en begeren inzicht te krijgen in die dingen. Wij lezen nergens dat engelen verlossing of behoud nodig hebben, of kunnen krijgen. Daarom kijken ze mee en leven mee met de gemeente die Jezus toebehoort.

Petrus geeft advies…

(13,24) Het omgorden van de lendenen, een beeld dat Petrus gebruikt om niet te vallen of te struikelen. Hun lange klederen werden omgord bij lange wandelingen of op het werk, en dit om niet te vallen door op het kleed te trappen. Het spreekt om gewoon verstandig om te gaan, en niet te vallen in de vroegere zonden van voor de bekering. Soms zie je de neiging bij christenen omdat ze niet verstandig handelen, en zich verkeerd laten leiden.

Na hun bekering vallen ze terug in oude wereldse praktijken en principes, want het kan soms financieel of ander nadeel brengen.

Petrus bedoelde dat men zijn gedachten onder discipline dient te houden, en telkens rekening houden met Gods woord, waakzaam zijn, de eigen olievoorraad controleren, als bij de wijze maagden. Olievoorraad is Bijbelkennis opnemen. De dwaze maagden, zijn een beeld van christenen die niet voldoende Bijbelstudie volgen.

45 Want Ik ben de Here, die u uit het land Egypte

heb doen trekken, om u tot een God te zijn;

weest heilig, want Ik ben heilig.Lev.11

Petrus wijst naar het Bijbelboek Leviticus, deze opdracht kreeg Gods volk toen het uit Egypte trok, met de bedoeling geen heidense culturen en levensstijlen meer over te nemen. Met eenvoudige woorden, weg van alle wereldse afgoderij! Laat u niet besmetten door allerlei religieuze afgoderij. Egypte staat symbool voor een wereld van paganisme. Oude afgoden keren vandaag terug en velen merken dit niet op. Al deze afgoden welke ze daar aanbaden, diende Gods volk uit hun leven te bannen. Ook de Babyloniërs, de Grieken, de Romeinen hadden vele onheilige goden, hun namen gewoon werden overgenomen en veranderd. Zo werd ook het Babelse of Roomse christendom zwaar beïnvloedt, en zoekt het Vaticaan al jaren naar een heidense oecumenische wereldkerk. (Openbar.18:4,9) Ons Vlaanderen is ziek en zieltogend door een antichristelijk paganisme! Jahweh zegt: “Ik ben heilig” Er is maar één God, en Zijn naam is heilig. Er is maar één weg hemelwaarts: Jezus. Wees heilig op aarde! Een sleutel om later ook heilig te zijn in de hemel en de toekomstige wereld.

Een christen bidt aldus: 9 Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; Matth.6

Vandaag wordt Gods naam ontheiligd, door een eenheid te vormen van alle godsdiensten met vele namen samen. Het is de aanloopfase voor de staatswereldkerk van de komende antichrist. Ook Israël zal hem in het begin volgen, tot halverwege de verdrukking, of de benauwdheid van Jacob. De gebeden van de christenen zullen verhoord worden. (Ps.86,9)

(17) Indien…Dit is wel voorwaardelijk. Indien u een kind van God bent, welke Abba roept, (Gal.4:6) let dan op de wil van God. Leert dan God te vrezen en niet de mensen! (Ps.111,10)

God houdt geen rekening met uw afkomst, uw beroep of positie, tijdens uw aardse leven. Petrus legt de nadruk op de wijze hoe men is vrijgekocht. Slaven werden met geld (goud en zilver) losgekocht. Zowel de slaaf als het geld is vergankelijk. Er komt een tijd waarbij het goud en zilver zijn waarde zal hebben verloren. Het bloed van Jezus dat u loskocht is van eeuwigheidswaarde.

De waarde van dat onschuldig bloed, als het bloed van een onschuldig lam, omvat in feite de waarde van alle mensenlevens samen. (20) Jezus werd niet geschapen, Hij was er voor de schepping. Omwille van uw behoud heeft Hij zich bekend gemaakt onder Zijn uitverkoren volk. U gelooft door Jezus in God, op die wijze is uw geloof ook hoop op God geworden. (22) Er is blijkbaar een reiniging in het leven van die christenen gekomen. Vruchten van bekering kwamen door gehoorzaamheid aan Gods woorden.

GEORGANISEERDE OF LIEFDEVOLLE EENHEID?

Die vruchten waren de reden dat er een spontane gezonde eenheid en ware liefde kwam onder de broeders en zusters bij de eerste christenen. Er was geen verschil meer van sociale standen tussen de eerste christenen, rijk of arm, Griek of Jood, enz.

Die mensen hadden de christelijke vrijheid leren kennen, door alle aardse begeerten te verlaten en een nieuw leven te beginnen, dat was werk van de Geest. Blijf elkaar liefhebben als wedergeboren mensen, wedergeboren uit onvergankelijk zaad, Gods woord, de Bijbel! Dit zijn de komende hemelburgers! Wie niet wedergeboren wordt, is als een bloem in het gras die verdwijnt. Petrus verwijst naar Jacobus:

9 Laat de geringe broeder roemen in zijn hoogheid,10 maar de rijke in zijn geringheid, want als een bloem in het gras zal hij vergaan.11 Want de zon komt op met haar hitte en doet het gras verdorren, en zijn bloem valt af en de schoonheid van haar uiterlijk verdwijnt; zo zal ook de rijke met zijn ondernemingen verwelken. Jak.1

Br.Vg. R.GAYTANT