DE SCHOOL VAN JEZUS

 

clip_image001

 

JESUS CHRIST 

Een nieuw schooljaar zal straks  beginnen. De kinderen gaan opnieuw naar school, met de bedoeling om zich te ontwikkelen en te leren. Ze kiezen een  bepaalde school. Ze hebben normaal allemaal de bedoeling om later iets te betekenen in de maatschappij. De ene gaat graag naar school en de ander vindt die leerplicht, enkel plicht. De ene is al meer begaafd dan de andere. Wat men weinig leert op school, is, hoe men gelukkig en verstandig door het leven moet! En de Schepper weet het! Jezus zocht teachers en geen preachers!

 

Maar om in de leerschool van Jezus te komen zijn er toch enkele voorwaarden:

Inschrijvingsgeld?

Lucas 14:26 Wie bij Mij wil horen, moet meer van Mij houden dan van zijn vader, moeder, vrouw, kinderen, broers en zusters. Ik moet hem zelfs meer waard zijn dan zijn eigen leven. 27  Anders kan hij mijn discipel niet zijn. Niemand kan mijn discipel zijn als hij niet zijn kruis draagt en Mij volgt. Het boek vertaling

 

De prijs is eenvoudig maar zeer kostelijk, Jezus wil op de eerste plaats komen in ons leven. Een leerling van Jezus komt in een andere familieband terecht. Deze leerschool is een voorbereiding op een hemels leven van perfectie.

Voorbeeld:

1 Corinthiërs 6:3  Weet gij niet, dat wij over engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer dan over alledaagse dingen?

Wij gaan even na wat onze grote Leraar van ons verwacht.

 

31 Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij 32  en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Joh.8

 

Om Jezus te begrijpen en te verstaan, dient men constant rekening te houden met Gods woord. Jezus is de waarheid. Jezus leert ons door het dagelijkse leven heen. De sleutel is ook Zijn Geest ontvangen. Vraag het Hem !

 

Profetie over Jezus:

 

4 ¶  De Here HERE heeft mij als een leerling leren spreken om met het woord de moede te kunnen ondersteunen. Hij wekt elke morgen, Hij wekt mij het oor, opdat ik hore zoals leerlingen doen. 5  De Here HERE heeft mij het oor geopend en ik ben niet weerspannig geweest, ik ben niet teruggedeinsd. Jesaja 50

 

 

Bereid zijn om te leren.

 

Deze tekst uit Jesaja is een profetie over Jezus zelf. Hij was bereid te lijden en te sterven voor ons. Hij was bereid te spreken wat zijn Vader in de hemel wilde.

Als iemand bereid is om echt te leren van Jezus, dan is hij ook in de ogen van Jezus een echte discipel.

Hij zal de waarheid  verstaan: Ieder kind van God zal begrijpen, wat Jezus hem leert. Je word niet geboren als een kind van God. Hier is er geen onderscheid van begaafdheid.

Het is niet omdat men professor is, dat men de Bijbel begrijpt! Het begrip is afhankelijk van de gehoorzaamheid en het ontvangen van de Geest.

Wie bereid is om te leren vanuit de Bijbel die zal ook een gezond denken krijgen, een ongelovige,  religieuze of bijgelovige kent enkel een zondig denken, zijn leven bereikt niet het doel van een aards leven. Jezus, belooft dat hij zal vrij zal komen van een zondige levensstijl.

 

Lukas 21:15  Want Ik zal u mond en wijsheid geven, welke al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerstaan of weerleggen.

 

God maakte Jezus bekwaam om hem te gebruiken om ook mensen die moedeloos en zwaar depressief waren te genezen.

Jezus was bereid om elke morgen te luisteren naar Zijn Vader. Dat doen wij als wij in de bijbel lezen in de morgen. Onze stille tijd. Door te lezen luisteren wij naar wat Jezus ons zegt. (Jesaja) Jezus is ons als een levenspartner.

Jezus was niet alleen bereid en was niet weerspannig, maar hij hield van Gods woorden!  

 

Johannes 7:16  Jezus antwoordde hun en zeide: Mijn leer is niet van Mij, maar van Hem, die Mij gezonden heeft;

 

49  Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, die Mij heeft gezonden, heeft zelf Mij een gebod gegeven, wat Ik zeggen en spreken moet. Joh;12

 

De morgen is de beste tijd om iets te leren, onze gedachten zijn nog fris. Er waren er nog die liefde hadden voor Gods woorden.

Ook Petrus luisterde naar Jezus om te leren. Petrus was visser en wilde leren.

Jezus vroeg hem opnieuw te gaan vissen na een ganse nacht!

Jezus vroeg hem een lijntje te leggen voor de belastingen te betalen!

Petrus  een gewoon visser die niet kon schrijven deed het, als wij plots iets geheel nieuws moeten doen, dan moeten wij  leren“ ja” zeggen tegen de Heer

 

124   Doe met uw knecht naar uw goedertierenheid, en leer mij uw inzettingen.

125  Ik ben uw knecht, geef mij verstand, opdat ik uw getuigenissen kenne.

126 Het is tijd voor de HERE om te handelen, zij hebben uw wet verbroken.

127   Daarom heb ik uw geboden lief, meer dan goud, ja dan fijn goud;

128  daarom houd ik al uw bevelen in alles voor recht, ik haat elk leugenpad.

Psalm 119

 

De psalmist bidt hierin opdat hij Gods woorden zou mogen begrijpen. Dat God hem iets wil leren. Zijn wij leergierig naar de dingen van God?

Wanneer wij een tekst moeilijk begrijpen, dan moeten wij bidden opdat wij het zouden kunnen begrijpen.

De psalmist heeft een grote liefde voor Gods woord, omdat hij weet dat het de waarheid is. Gods woorden zijn betrouwbaar om een gelukkig leven op te bouwen.

Alle levensprincipes en levensovertuigingen die ingaan tegen de bijbel, zijn leugenachtig en stellen mensen uiteindelijk teleur. Het hedendaagse leven bewijst het! Depressieve mensen kosten de maatschappij handenvol geld.

 

 

Bereid om te gehoorzamen.

 

15 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. Joh.14

 

47  Een ieder, die tot Mij komt en mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u tonen aan wie hij gelijk is. 48  Hij is gelijk aan iemand, die bij het bouwen van een huis diep gegraven en het fundament op de rots gelegd heeft. Toen een watervloed kwam en de stroom tegen dat huis aansloeg, kon hij het niet aan het wankelen brengen, omdat het goed gebouwd was. 49  Doch wie hoort en het niet doet, is gelijk aan iemand, die een huis op de grond bouwt zonder fundament. Toen de stroom daar tegenaan sloeg, stortte het terstond in en het huis werd een grote bouwval. Lukas 6

 

De wereld verwijt soms de christenen dat ze niet beter zijn dan alle anderen. Ze zien dat er christenen zijn die nog steeds zondigen. Ze zien wel de splinter, maar de balk in hun eigen ogen zien ze niet. Ze wijzen dan deze mensen af.

 

De Here wijst deze mensen niet af, alle mensen zijn zondaren, maar een leerling van Jezus is bereid om te gehoorzamen aan wat Jezus vraagt! En spoort anderen aan om het ook te doen.

De geestelijke groei is groter bij de ene christen dan bij de andere. Je hebt sterken en zwakken in het geloof.

 

Voorbeeld:

Een christen weet dat hij niet magen stelen, hij WIL NIET STELEN  niet alleen omdat hij luistert naar de Bijbel, het fundament.

Een andere christen komt in twijfel: ik kan het niet laten, ik profiteer graag van deze gelegenheid, hij krijgt later spijt en belijdt zijn zonde. Hij blijft niet stelen.

Een ander mens ging ook niet stelen, maar omdat hij schrik had in de gevangenis te belanden.

Het fundament is verschillend.

Wie is leerling van Jezus?

De laatste bouwde niet op de rots van de rotsvaste waarheid in de bijbel. Hij zou wel een euthanasie of abortus toestaan op basis van de wet.

Achteraf depressief worden van gewetenswroeging kan zijn leven doen ineenstorten.

 

Mensen die hun leven bouwen op wereldse principes, komen vroeg of laat in de put te zitten, ernstige beproevingen kunnen ze niet aan, en hun wereld stort in, en men vindt niet verder de geestelijke kracht om te verwerken. De statistieken van zelfdoding zijn het bewijs.

Leerling zijn van Jezus heeft een doel: niet het behalen van een diploma, maar eeuwig leven!  

 

Johannes 3:36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is,

zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

 

         

 Herziening Biblespace 2017