DAVID OF GOLIATH

 

 DAVID OF GOLIATH ?

 

Velen kennen nog iets van dit Bijbelse verhaal.(1 Sam.17.) Aan wiens kant staat gij? Voor sommigen is het gebleven als een verhaal voor de kinderen, voor anderen om een lied te zingen van “David met zijn slinger”. Doch voor vele Bijbelgetrouwe christenen blijft het niet bij een verhaal, maar eerder denken zij aan een profetische boodschap. God liet het opschrijven met een leerzaam doel: Geestelijk strijden in Zijn naam tegen een ongelovige en verloren wereld, die zich zal scharen rond een komende antichrist, of wereldleider welke uiteindelijk Gods volk voor altijd wil verslaan. (Ps.83,5)

Wie was de reus Goliath?

 

clip_image002

 

Goliath kwam uit Gath, daar leefden nog reuzen van ongeveer drie meter, zoals toen ook nog andere reuzen in de Gazastrook. Reuzen of Nephilim werden geboren door seksuele gemeenschap van gevallen engelen met vrouwen. Met andere woorden de oorsprong van Goliath kwam uit een occulte hoek. Wanneer reuzen stierven, dan gaat hun geest niet terug tot God, van andere mensen wel. Die geesten zijn wat men noemt de demonen op aarde. De Filistijnen of Palestijnen, waren in die tijd ook wat beter op militair vlak, gebruikten ijzer en koper voor hun bewapening.(5,6).

Goliath iemand als de komende antichrist?

De demonische geest van de antichrist moet die nog komen? Neen! die geest is al eeuwenlang actief. De apostel Johannes schreef een kenmerk over die geest op:

 

en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. 1 Joh.4,3

 

De komende geheimzinnige antichrist zal net als de reus Goliath een machtig leger vertegenwoordigen en blijven strijden tegen Gods volk, Israël. Het is die geest die presidenten beïnvloedt om Gods volk uit te moorden. Er zijn voorbeelden genoeg in de geschiedenis.

Ook de profeet Daniel schreef over zijn strijdkrachten, en zijn ambitie om te strijden tegen de God der goden.

23 En in het laatst van hun koningschap, als de boosdoeners de maat hebben volgemaakt, zal er een koning opstaan, hard van aangezicht en bedreven

in listen. 24 En zijn kracht zal sterk zijn (maar niet door eigen kracht) en op ontstellende wijze zal hij verderf brengen, en wat hij onderneemt zal hem gelukken;

machtigen zal hij verderven, ook het volk der heiligen. 25 En door zijn sluwheid zal hij het bedrog dat hij aanwendt, doen gelukken; hij zal zich in zijn hart verheffen, en onverhoeds velen verderven. Ook tegen de Vorst der vorsten zal hij optreden, doch zonder mensenhanden zal hij vernietigd worden.Dan.8

 

Goliath vertrouwde op zijn dode goden, en vervloekte David bij zijn goden. Het leger van Saul werd hierdoor bevreesd. Met grote mond schold hij veertig dagen lang Sauls soldaten uit voor lafaards, en koning Saul werd depressief. Wij vinden hier demonisch karakter bij Goliath, welke er ook sterk zal zijn bij de antichrist met grootspraak. Die vervloeking was ongegrond, en treft geen doel. (Spr.26,2) Zo kunnen wij ook vaststellen dat die goden van Goliath ook vandaag levend worden in een komende antichristelijke wereldkerk met vele goden en godsdiensten. Reuzen keren terug, als in de dagen van Noach. Zo worden volkeren misleid en gemanipuleerd, door de gedachte van “eenheid” in Godsdienst, één wereldregering, één wereldleider, en men zal vrede ontvangen, dit is een nieuw Babel. Het lijkt de oplossing voor een wereldcrisis. Het Babel van de eindtijd en waarbij Petrus cryptisch Rome, later Vaticaan bedoelde en waarbij God Zijn volk oproept, haar te verlaten:

En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.Openbar.18

David als tegenbeeld van de komende Messias Jezus Christus!

clip_image006De situatie van de jonge David op dat ogenblik, was in feite de start naar zijn komend koningschap, en als bouwer van de stad Jeruzalem. Dit weerspiegelt de komst van Jezus om duizend jaar de wereld te regeren vanuit Jeruzalem. Ook de Bijbelgetrouwe christenen zijn op weg naar een koninklijk priesterschap, en zullen met Hem als koningen regeren.(Openbar.5:10)

DAVID LUISTERDE……

David hoorde de dreigende grootspraak van Goliath, welke Sauls troepen de moed in de schoenen liet zinken. Goliath maakte dagelijks hun God belachelijk. Zo leven vandaag ook veel christenen met een schrik voor de geestelijke strijd, wanneer wij kijken naar de christenvervolgingen in de wereld. Wanneer wij horen spotten over de wederkomst van Christus. Wanneer wij lezen over de onheilspellende berichten, waarbij het nog moeilijk zal worden om als trouwe slaaf van Christus verder te strijden, dan zou men zich voelen als de soldaten van koning Saul.

David hoorde ontmoedigende woorden van zijn eigen oudste broeder. Zijn eigen familie verweet hem hoogmoedigheid en dat hij kwade bedoelingen had met het komen kijken naar de strijd welke zou kunnen plaatsvinden met Goliath. In de geestelijke strijd voor Jezus, kunnen familieleden zich vijandig gaan opstellen. Ook wanneer de geest van de antichrist, familie of vrienden inspireert. (Matth.9,35)

Zoals een normaal mens, vroeg David zich wat hij verkeerd had gedaan, hij begreep de reactie niet, want hij bracht hen te eten! David had de geest achter Goliath niet opgemerkt, maar God was met David. Toch zal het een pijnlijke voorval zijn geweest voor David, doch hij verwerkt het heel snel.

David sprak bemoedigend: Laat niemand de moed verliezen! Zijn woorden klinken precies als de woorden van Jezus tot de christenen van de eindstrijd. Christenen kunnen hun denken beschermen door gebed. Onze gebeden zijn sterker dan dat koperen schild op het hoofd van de ongelovige Goliath.

 

6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.Fil.4

 

Een ontmoedigde Koning Saul vroeg zich af: Wat mag nu toch die jonge man met kracht bezielen? Waar haalt die jonge herder David toch zijn geestelijke kracht?

Je kunt denken, David was in feite “de christen” met veel ervaring in het vertrouwen op de Heer. “De Here heeft mij gered uit de klauwen van leeuw en beer”

Ons vertrouwen op Jezus groeit enkel door Hem te ervaren in het leven, in gevaren en beproevingen. David brak de benen met die militaire uitrusting voor de strijd. Wereldse methoden in de geestelijke strijd zijn af te wijzen. Vertrouw niet op eigen bescherming, ook het overblijfsel Israël zal dat met de toekomst ervaren, dat zijn redding alleen zal komen van de Messias.

David begint de strijd. Vooraleer Goliath zou sterven hoorde hij simpele de woorden van David, namelijk iets over hun strijdwapens en zijn aankomend sterven. Goliath met het beste legerpak van de tijd, en David enkel “in de naam van de Here”, de God van Israël. Zo is het vandaag nog steeds. De ongelovige kan zoiets niet begrijpen in onze dagen. David maakte in feite de naam van God groot, met een eenvoudig wapen, een slinger.

De machtige Goliath viel dood neer door een steen uit de slinger van David. De Here der heerscharen kan werken als een scherpschutter! Wie de lev ende God uitdaagt, komt in Zijn vizier. Aan de dodelijke macht van Goliath kwam plots een einde. Ook Jezus overwon de dood door Zijn opstanding. Doch wat is hier nu het gevolg?

De strijders van Koning Saul, kregen allen nieuwe moed na het zien hoe hun God had gestreden en overwonnen door de jonge herder David. Beseffen dat God met u is, dat doet wonderen. De christenstrijders zijn mensen welke in hun leven nieuwe moed hebben gekregen, om het doel van dit aardse leven te bereiken: eeuwig leven bij God. De laatste strijd tussen David en Goliath is Armageddon, daar zal de komende koning Jezus, een overwinnende David zijn!

 

R.Gaytant

Voorganger

  

 R.GAYTANT