PROBLEMEN?

clip_image001

 

clip_image003

 

Vandaag hebben vele mensen iemand waar zij naar opzien. Voor de ene is dit een zanger, voor de ander is dit een voetballer of een wielrenner. Ze willen een foto, een beeld, met een handtekening van hun idool of fan. Het lijkt en is soms op een onbewuste aanbidding! Men verwacht machtige prestaties en overwinningen. Iedereen wil dan meegenieten van een overwinning.

Vandaag gaan wij meegenieten van een andere super overwinning. De overwinning van Jezus Christus op de dood! Christenen zijn geen fanatiekers die een fan hebben, maar zijn wel overwinnaars.

Ro 8:37  Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad

Waaraan hebben wij onze overwinning te danken? Aan God die ons liefhad, Hij bewijst nog steeds zijn liefde ook voor u, die dit nu leest.

Verwacht u iets van Hem, als u verdriet hebt of problemen? Wist u dat Jezus met u echt wil meeleven? Ook als niemand u nog wil begrijpen, Hij wel!

 

We lezen eens over een weduwe, die haar enig kind verloor, en in een uitzichtloze toestand terecht kwam. Lucas 7:11-17

Jezus, en zijn discipelen met een grote schare, is op weg naar Nain, Nain betekent voor de ene “schoonheid”, en voor joden uit een bepaalde stam betekent het “plezier”, genot en vermaak.

 

Wat komen al deze mensen tegen toen ze stadspoort naderden?

 

Ze zien een begrafenisstoet die hen tegemoet komt, met wenende mensen in groot verdriet gedompeld. Bijna het ganse dorp is er aanwezig. De stad Naïn, deed haar naam helemaal geen eer aan. Zo is het ook met deze wereld, je kunt er veel van verwachten, hetzij prachtige dingen die het oog verleiden, of plezier en genot. Toch kunnen er dingen op je afkomen die u doen nadenken over deze wereld en haar zondig bestaan. Ja, je wereldje kan plots ineenstorten, zoals bij deze weduwe.

Ben je er op voorbereid? Ligt het in je macht er iets eraan te veranderen? Bij wie kun je terecht om hulp? Een moeder had haar enige kostwinnende zoon verloren.

Hoeveel moeders of ouders kennen niet dit diep en groot verdriet vandaag?

Wie trekt het zich aan? Wie leeft mee? Wie kan er iets aan veranderen? Waar is hun toevlucht?

clip_image005

 

In vers 13 lezen wij dat Jezus meeleefde met deze weduwe. Zijn liefde voor ieder mens in verdriet en moedeloosheid, is groot, nog steeds, want Jezus leeft.

Hij stapt zelf naar haar toe en zegt: Weent niet!

Antwoorden doet ze niet, en dacht wellicht bij zichzelf: wat kunt u nu nog doen? Niemand kan nu nog helpen. Wie bent u wel? Jezus was een vreemde man in haar ogen. Voor vele mensen is Jezus nog een vreemde, een onbekende. Begrijpelijk voor iemand die Jezus niet persoonlijk kent.

Wie kan troosten door te zeggen: weent niet verder? Voor wie Jezus niet kent is er geen echte troost op een begrafenis. Het is een goed moment om na te denken over het leven en de Schepper. Pre 7:3  Verdriet is beter dan lachen, want bij een treurig gelaat is het met het hart goed gesteld.

 

Deze weduwe leerde Jezus kennen, Jezus heeft macht over zonde, ziekte, en dood! Jezus, leren kennen, in uw leven is het belangrijkste wat er bestaat op deze planeet.

Joh 14:6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

 

Om te kunnen troosten heb je macht en inzicht nodig. Macht om de oorzaak van het verdriet weg te nemen.

Wanneer een kind verdriet heeft, tracht ieder moeder het te troosten, met de mogelijkheden die ze heeft of kent. Als je kind ouder wordt en verdriet heeft, of moedeloos is, hoe beperkt zijn soms de mogelijkheden dan niet om te troosten.

(2 Cor.1:3)Toch hebben Bijbelgetrouwe christenen troostende woorden, omdat het woorden zijn van God:

 

22  Werp uw bekommernis op de HERE, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt. Psalm 55

Flp 4:6  Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.

WAT DOET JEZUS?

 

Hij laat de lijkstoet stoppen, en raakt de lijkbaar aan waarop de dode ligt.

Een dode jongen op weg naar zijn graf, hoort plots een stem: Sta op!

De jongen ging overeind zitten en sprak. Jezus gaf hem terug aan zijn moeder.

Hoeveel mensen zouden niet alles er voor over hebben om hun geliefden terug te mogen krijgen?

Troost? Allen die “in” Christus gestorven zijn, zullen elkaar terug zien na de dood, en zullen leven.

Jezus heeft alle macht EN TOONDE GOD TE zijn!

Mt 9:6  Maar, opdat gij weten moogt, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven, toen zeide Hij tot de verlamde: Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis.

Mt 24:30  En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.

Mt 28:18  En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.

 

Wie doet het Hem na? Wie heeft macht over het verdriet? Wie kan echt troosten?

Wie kan werkelijk tranen van verdriet veranderen in tranen van blijdschap op de begrafenis van je kind?

De stem van Jezus is almachtig!

 

Joh 5:28  Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen,

Joh 6:63  De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven.

 

Wie luistert naar Jezus en Zijn woorden gelooft, krijgt eeuwig leven. Wie luistert naar de Bijbel, kan zijn leven herbeginnen.

Joh 1:14  Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeboren des Vaders, vol van genade en waarheid.

 

R.GAYTANT

Voorganger