WIE ZORGT VOOR U?

 

clip_image002

 

 

Wanneer wij de er de Bijbel op naslaan aangaande zorgzame herders, dan stellen wij vast dat God het herdertype gebruikt voor het vervullen van Zijn opdrachten.

Wij vinden Abel, Abraham, Jacob, Mozes, David. Ten slotte horen wij Jezus zeggen: Ik ben de goede herder! (11). Het zijn leiders die gekenmerkt worden door hun toewijding, ijver en liefde voor de kudde. Er zijn twee kudden, eerst Israël, en dan pas de Gemeente uit de heidenen. Kenmerkend van deze kudden was dat ze altijd een minderheid zijn geweest!

32  Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven.Luk.12

 

Wie is uw herder?

 

clip_image006

 

Wij lezen de meest troostende en meest bemoedigende psalm, nog weinig gezongen!

God zelf was de goede herder van David. Deze psalm toont duidelijk aan wat een herder allemaal betekent voor zijn schapen. Ook de verloren schapen, welke de tien stammen van Israël zijn. Uit zijn handelen, blijkt een enorme liefde voor zijn dieren en met ieder schaap heeft hij een persoonlijke band. Ieder schaap kreeg een naam, aan de hand van de opmerkelijkheden van het schaap zelf. Zijn staf droeg een zegelprofiel, en hij verzegelde zijn schapen met het zegel van zijn staf bij de geboorte. Een schaap is een van de meeste hulpbehoevende dieren. Het schaap dwaalt graag af van de kudde en geraakt soms verloren. Evangelisten dwalen soms ook af van Gods woord, omwille van hun eigen begeerten. David zelf was een ervaren herder.

Hij keek naar God, als naar zijn Herder, Diegene die voor hem zorgt in alle omstandigheden van zijn leven. Dit is de enige correcte visie die ieder mens zou moeten inzien, helaas! Dan heb je nog wolven in schapenvacht, de rovers, bankiers, en de dieven van valse wereldgodsdiensten, die mensen behandelen als koopwaar.

 

Psalm 23

Grazige weiden, betekent voor de christen, lekker geestelijk eten, en een goede herder was zeer vroeg bij de schaapstal in de morgen, het gras smaakte dan het best, fris en nat! De mens leeft niet van brood alleen! Geestelijk voedsel is een grote noodzaak, ons zelfmoordlandje, Vlaanderen, meet een geestelijke hongersnood, is er het bewijs van!

 

Rustige wateren, na het eten drinken, in stilte en rust. Dit betekent voor ons het lezen in de Bijbel, het overdenken, bestuderen, als levend water. Het verkwikt ons zielenleven, het geeft ons goede gedachten, het schept een tevredenheid, meer dan goud en zilver. De jacht in je leven verdwijnt, je bent bevrijd van wereldse begeerten. Mensen die Gods denken aanvaarden krijgen weer tijd! Lees Jesaja 17:12 onrustige wateren. Wanneer schapen onvoldoende water krijgen, worde ze zeer onrustig. Dit zijn de christenen die geen tijd maken om de Bijbel te lezen, of geen Bijbelstudies volgen, een verhaaltje op zondag is onvoldoende!

 

Leiding in rechte sporen. De herder, wil ons leven leiden in de waarheid en gerechtigheid!

Joh 16:13  doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.

Een herder wijst de weg, een christen ervaart de leiding, indien hij goed luistert naar de Bijbel, het woord van God. Hij heeft de Geest der waarheid ontvangen.

Hij zal niet verder luisteren naar succesvolle valse evangelisten, die schapen stelen. De ware herders vechten voor hun schapen, maar ze kunnen zwaar verwond geraken, of vermoord, letterlijk of figuurlijk.

Onze maatschappij gaat ten onder, men verwerpt God, en Zijn gerechtigheid. Men is het spoor bijster! (Hosea 4:6). Bedenk als de paus al predikt, dat men in de hemel komt zonder geloof in God!!(2013)

 

In diepe duisternis. Toen David doodsbang werd, vreesde hij geen kwaad, zijn Herder was bij hem. God was bij hem, ook al zag hij Hem niet. Dit soort wetenschap is uitzonderlijke kracht, om een Goliath te verslaan!

 

Stok en Staf. Twee voorwerpen die troosten. Bij nader inzicht op de vertaling betekent dit, troost, berouw of spijt krijgen. Een stok tegen de wilde dieren, de Herder beschermt zijn schapen. Wie christenen kwaad doet, kan soms de stok van God voelen! De staf is een beeld van Gods almacht, een heersersstaf. De Egyptenaren ervoeren de macht van God door al de plagen heen, en weenden bittere tranen bij de laatste moordende plaag! Het was de staf van God in de hand van Mozes. Niemand kan iets veranderen aan de Bijbel, het woord van God met Goddelijk gezag. De Bijbel brengt troost en brengt mensen tot berouw en gezond inzicht. Genezing van het zondig denken!

 

Gij zalft mijn hoofd met olie. Voor het feesten, werden de gasten gezalfd. Zo zijn alle Bijbelgetrouwe christenen gezalfd met de olie, beeld van de H.Geest. Gezalfd door de Herder. De Herder kent al zijn schapen persoonlijk, weet waar je woont, wat je doet, kent je blijdschap of je verdriet. Of je ziek bent of gezond, Hij leeft met je mee.

 

De gemeente een schaapskooi?

 

Uit veiligheid had iedere schaapskooi maar één opening. Deze opening was smal, en de deurwachter stond er s’nachts en was zeer waakzaam voor wilde dieren en dieven. Hij speelde in feite zelf voor de deur. In een schaapskooi brachten verschillende herders hun kudden ’s avonds samen. ’s Morgens kwamen de herders hun schapen ophalen en iedere herder riep zijn schapen bij name, dat was de gewoonte.

 

Ik ben de deur zei Jezus.

Wat betekent dit?

 

 

JEZUS ZORGT VOOR U

 

 

Deuren zijn in het Joodse denken altijd belangrijk geweest. De deur sluiten van je huis is voor de veiligheid. Binnen de deur van je huis ben je thuis, je voelt je thuis, dit is je familie, je huisgenoten. Efe 2:19  Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods,

De deur heeft bij de Joden een bijzondere betekenis. Toen Mozes beval bloed aan de deurposten te smeren na het slachten van het paaslam, ging dit gepaard met complete veiligheid tegen de laatste plaag of oordeel over Egypte.!

Ieder sloot dan zijn deur. Wie door de deur ging na het bloed te hebben gestreken, buiten en binnen, was beschermd, en kwam niet in het oordeel.

Het werd de deur naar hun vrijheid en verlossing! Geen slaaf meer. Geen slaaf meer van Egypte, geen slaaf meer van deze wereld! Zo,moet ieder mens verlost van de slavernij aan de zonde, en door die deur gaan. Deze stap verandert ook vandaag nog mensenlevens.

 

Jezus is het paaslam, zijn bloed brengt vrede, voor allen die het bloed aan de deur van hun hart hebben gedaan. Allen die geloven in het offer van Jezus is behouden. Vergeving van zonde die je deed, en nog doet! Het offer was volmaakt, en het is volbracht.

 

Jezus bedoelde: er is geen andere deur. Het is de enige hemeldeur! De Bijbel is de sleutel. Later werden op de huisdeuren van Gods volk aanwijzingen gebracht. De bijzonderste geboden van God dienden op perkament te worden gezet en aan de deurposten worden aangebracht. Later de Mezoezah in een kokertje aan de deur. Dit maakte duidelijk aan iedereen dat in dit huis onder Gods leiding stond en Gods geboden. Dit gelde ook voor de bezoekers. Daarom wilden de joden ook nooit het huis van een heiden binnentreden.

 

R.GAYTANT

Voorganger

Bibelspace Vlaanderen