HEBZUCHTIGHEID

clip_image002

 

 

Wij leven vandaag in ons land waarbij iedereen wel opgevoed is in een maatschappij waar welvaart heerst. Er zijn andere tijden geweest, doch nu is er de luxe en de weelde, iedereen heeft doorgaans een auto, TV, radio, Gsm, Gps, PC, enz. Symbolisch gebruikt de Bijbel hiervoor “olie en wijn” (Openbar.6,6)

Wij zouden best beseffen hoe STERK wij daaraan verbonden zijn, indien men ons dit eens plots zou afnemen. Het lijkt een levensgewoonte te ondersteunen, waarbij iedereen dit soms noodzakelijk vindt om gelukkig te kunnen zijn.

Wij zien eens in de Bijbel wat God zegt tot ons over deze dingen.

 

clip_image004

13 Iemand uit de schare zeide tot Hem: Meester, zeg tot mijn broeder, dat hij de erfenis met mij dele. 14  Hij echter zeide tot hem: Mens, wie heeft Mij tot rechter of scheidsman over u aangesteld? 15  Hij zeide tot hen: Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit. Luc.12

 

 

Hier is iemand die komt tot Jezus om gerechtigheid te verkrijgen in een erfeniszaak. Hij heeft een familietwist. Wij moeten weten dat deze zijn erfenisdeel niet kreeg, en zijn andere broeder alles voor hem hield. In vele families komen zulke ruzies regelmatig voor.

Jezus waarschuwt hem niet te vallen in dezelfde zonde zoals zijn broeder, een hebzuchtige materialist te gaan worden. Het is een goddeloos principe, iemand die geen rekening houdt met God doet zoals deze. (4  De goddeloze met zijn neus in de hoogte denkt: Hij vraagt geen rekenschap; al zijn gedachten zijn: Er is geen God. Psalm 10).

Je kunt van alles bezitten, maar het leven heb je nooit in je eigen handen.

 

Jezus treedt nu niet op als rechter, dat zal Hij later doen als Hij komt, of als wij, als Bijbelgetrouwe christenen voor zijn rechterstoel verschijnen bij ons sterven of de opname. Daar zal Christus optreden als een rechtvaardige rechter.

De Here stuurt hem ook niet naar de rechtbank. Het lijkt ook logisch dat hebzuchtige mensen veel vlugger naar de rechtbank stappen, ze stellen daar hun groot vertrouwen in om gelijk te halen, helaas…

Voor christenen die naar de rechtbank gaan moeten ook niet denken daar de hulp van Christus te verwachten, het zou een bekroning van de hebzucht kunnen zijn.

Het Griekse woord voor hebzucht  = pleonrxia.

Dit betekent: meer dan zijn eerlijk aandeel willen hebben, of daar naar streven. Het is een vorm van een zucht naar overdaad. Nooit genoeg. Zoals een bankier, “winst en nog meer winst”!

Een huis om te wonen is niet genoeg, een tweede en een derde enz. moet kunnen! Dit gaat boven alle noodzakelijk levensonderhoud.

 

Nooit genoeg!

 

Materialisme wordt door God veroordeeld.

 

Lukas 12

16   En Hij sprak tot hen een gelijkenis en zeide: Het land van een rijk man had veel opgebracht. 17  En hij overlegde bij zichzelf en zeide: Wat moet ik doen, want ik heb geen ruimte om mijn vruchten te bergen. En hij zeide: Dit zal ik doen: ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en ik zal daarin al het koren en al mijn goederen bergen.

 

NOOIT GENOEG, NOOIT TEVREDEN = hebzucht!

Had hij het overtollige gegeven aan armen, dan had hij veel rijkdom bij God opgeslagen, maar dat is iets dat men vandaag niet wil aanvaarden, dit komt door ongeloof. Zelfs al gaan vele zulke mensen naar een kerk.

 

Die grotere schuren zijn een beeld van zijn beleggingen, om in weelde verder te kunnen leven, doch in feite beroofde hij zichzelf, het was een verkeerde belegging, want zijn toekomstvisie was verkeerd, alles kreeg hij van God, hij kon veel geven aan armen en zijn belegging zou goed zijn geweest: een onvergankelijk loon in de hemel! In de hemel is er geen devaluatie of crash.

 

19  En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren, houd rust, eet, drink en wees vrolijk.

20  Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeeist en wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn?

21    Zo vergaat het hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.

 

11    Een veldhoen, dat eieren uitbroedt, die het niet gelegd heeft, zo is wie zich rijkdom verwerft, maar op onrechtmatige wijze; op de helft zijner dagen zal hij die moeten achterlaten, en bij zijn einde zal hij een dwaas zijn.Jer.17

 

Het is heel duidelijk dat God de materialist een dwaas noemt. Dit betkent enkel dat hij geen rekening heeft gehouden met Gods denken. Inderdaad is al de rijkdom, bezit en goederen en geld hier allemaal vergankelijk. Maar rijk zijn in God dat is iets wat de materialist niet kent, en een eeuwigheidwaarde heeft.

 

Mattheus 6:19  Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; (devaluatie)

 

Haggaï 1:6  Gij hebt veel gezaaid, maar weinig binnengehaald; gij hebt gegeten, maar zonder dat gij verzadigd werdt; gij hebt gedronken, maar zonder dat gij voldaan werdt; gij hebt u gekleed, maar zonder dat gij warm werdt; en wie zich voor loon verhuurde, ontving zijn loon in een doorboorde buidel. (inflatie)

 

 

Het materiële kan het hart van de christen wegtrekken van God!

 

Deut.8

11  Neem u ervoor in acht, dat gij de Here, uw God, niet vergeet door zijn geboden, zijn verordeningen en zijn inzettingen, die ik u heden opleg, te verwaarlozen,

12  opdat, wanneer gij eet en verzadigd wordt, goede huizen bouwt en die bewoont,

13  uw runderen en kleinvee zich vermenigvuldigen en uw zilver en goud zich vermeerderen, ja, al wat gij hebt, zich vermeerdert,

14  uw hart zich niet verheffe, en gij de Here, uw God, vergeet, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heeft,

15  die u deed gaan door de grote en vreselijke woestijn, met vurige slangen en schorpioenen en dorstig land zonder water; die uit de harde rots voor u water te voorschijn deed komen,

 

Het materiële kan hoogmoed met zich brengen, mensen die weinig hebben worden soms verachtelijk bekeken door mensen die een groter vermogen hebben.

Spr. 16:18  Hovaardij gaat vooraf aan het verderf, en hoogmoed komt voor de val.

 

17  Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn, en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft, 18  om wel te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig en mededeelzaam,1 Tim.6

 

Iets bezitten is op zichzelf niet verkeerd, in feite een zegen van God. Doch God wijst op grote gevaren. Ge kunt iets hebben dat veel aandacht vraagt, dat onderhouden moet worden enz. zodanig dat gij God vergeet, en niet meer leeft uit een bewust zijn, dat u het uiteindelijk van Hem kreeg.

 

 

Materialisme maakt het moeilijk om in de hemel te komen.

 

 

Matth 19

22     Jezus zeide tot zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, een rijke zal moeilijk het Koninkrijk der hemelen binnengaan. 24  Wederom zeg Ik u, het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat. 25 Toen de discipelen dit hoorden, waren zij zeer verslagen en zeiden:

Wie kan dan behouden worden?

 

Het oog van de naald, werd bekeken als het kleine poortje naast de grote poort in de muur rond Jeruzalem, waarbij de kameel na sluitingsuur, op knieën door kon en ongeladen. De gedachte van deze spreuk bedoelde eigenlijk iets dat onmogelijk was, zonder Hem te aanvaarden.  Zo gebruikte men dit gezegde.

Jezus wilde duidelijk maken dat er een ingrijpen van God nodig was om in de hemel te komen. De binding van de mens met het “stoffelijke” lees materiele, is groot. Vandaar de reactie van de discipelen: Wie kan dan behouden worden?

 

 

 

Psalmen 119:25  Mijn ziel kleeft aan het stof, maak mij levend naar uw woord.

 

De apostelen voelden zichzelf ook al uitgesloten van de hemel. Want wie het goed begrijpt, wat hij ook heeft hij houdt daarvan. Let maar hoe mensen kunnen gebonden zijn aan een oud familiestukje bv.

Als christen moeten wij een gezonde houding aannemen tegenover het materialisme

Wanneer wij ons betrappen dat de liefde groter is voor zulke dingen dan voor God dan noemt Paulus dit echte afgoderij. Een materialist is een onbewuste afgodendienaar.

Hieronder een voorbeeld van het denken van een afgodendienaar:

 

Jacobus 2

Want stel, er kwam in uw vergadering een man binnen met een gouden ring aan zijn vinger en in prachtige kleding, en er kwam ook een arme binnen in schamele kleding, 3  en gij zoudt opzien tegen de man met de prachtige kleding en zeggen: neem gij hier deze goede plaats, maar tot de arme zoudt gij zeggen: ga gij daar staan, of ga beneden bij mijn voetbank zitten, 4 zoudt gij dan geen onderscheid maken onder elkander en optreden als rechters, die zich door verkeerde overwegingen laten leiden?

 

Wij herinneren ons nog allen goed de in mooie stof beklede stoelen in de Katholieke kerk, voor de aanzienlijken en rijken. Dat was pure afgoderij.

Maar wanneer in de gemeente onderscheid zou worden gemaakt tussen rijk en arm dan doen wij als ongelovigen.

 

Met wat is onze geest het meest bezig?

 

Matth 6

19 ¶ Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen;

20  maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen.

21  Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

 

Het hart heeft hier een dubbele betekenis. Het staat meestal als symbool voor liefde, maar zeker ook voor onze gedachten. De hartspier heeft nu wetenschappelijk vastgesteld een geheugen! Het gekende symbool voor hart met vlam komt uit Babel.

Als wij de week nemen die voorbij is, hoeveel maal hebben wij gedacht aan de hemel? Aan de geestelijke schatten in de Bijbel?

En hoeveel maal zijn wij bezig geweest met onze vergankelijke aardse zaken?

 

 

WAT EN WAAR IS UW SCHAT?

R.GAYTANT

Biblespace Vlaanderen