WONDEREN IN DE EINDTIJD

Wonderen en genezingen in de eindtijd

 

Geplaatst op 6 februari 2008.

 

Dit is een Bijbelstudie van Ds.H.G.Koekoek die met zijn toestemming is overgenomen.

 

clip_image002

De Here Jezus waarschuwde:

“Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd.” (Mattheus 24:24-25)

 

“Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!” (Mattheus 7:21-23)

 

“De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen…” (2 Thessalonicenzen 2:9) De Bijbel waarschuwt, dat de wonderen, genezingen en allerlei krachten die de valse predikers zullen doen, zo geloofwaardig zullen overkomen, dat zelfs veel gelovigen het gevaar zullen lopen erdoor verleid te worden.

 

Wonderen en tekenen van God of van satan?

 

De duivel doet ook wonderen. Vroeger in de Gereformeerde kerk waar ik als kind naar toe ging, gingen mensen bij ziekte vaak naar een magnetiseur. Zij beweerden dat deze man gelovig was en zijn gaven van God ontvangen had. De man zelf zei dit ook. Hier deed de duivel wonderen zogenaamd in de naam van God. Hoe maken wij onderscheid tussen de wonderen en genezingen die God doet en die satan doet, waarbij hij ook zegt, dat God het doet! Er zijn mensen die een heel simpele redenering erop na houden: als er echt genezing plaats heeft, heeft God het gedaan. Als geen genezing plaats heeft, was satan aan het werk. Was het maar zo simpel! Satan kan echte wonderen verrichten en mensen echt genezen! De Bijbel leert nergens, dat de duivel geen echte genezing schenkt. De tovenaars in Egypte konden een aantal wonderen die Mozes deed, ook verrichten! Het gevaar zit hem er juist in, dat hij echte genezing schenkt! Vandaar dat er indertijd in de Gereformeerde kerk ook mensen waren die zeiden: wat kan het mij schelen of ik door God genezen wordt of door de duivel, als ik maar beter wordt!

 

De charismatische hoek

 

Hoewel ik geloof, dat onder de charismatische christenen veel oprechte gelovigen zijn, zie ik, dat juist onder hen ook de meeste excessen voorkomen. Zoals in de eerste jaren van de kerkgeschiedenis de meest absurde excessen voorkwamen onder de toenmalige charismatische christenen, zo is dat nu opnieuw het geval. Het zijn met name de charismatische christenen die vaak niet tevreden zijn met de geestelijke zegeningen die de Heer alle gelovigen gegeven heeft. Ze willen “meer” en streven daar ook naar, koste wat het kost…! Deze oorspronkelijke beweging leerde, dat God in alles is, dat zonde kwaad en ziekte het gevolg zijn van een verkeerd denken en dat de mens door zijn eigen denken en zijn eigen uitspraken zijn eigen werkelijkheid kan scheppen en regelen. In deze leer komt naar voren, dat het altijd Gods wil is dat Zijn kinderen het goed hebben, materiële voorspoed hebben en een absoluut goede gezondheid genieten. In de tweede plaats leert deze beweging, dat je deze zogenaamde zegeningen tot een realiteit kunt maken, door het gewenste uit te spreken, dat is te “belijden” en zo rijkdom en gezondheid e.d. te claimen. Zo zul je altijd ontvangen wat je maar “belijdt”.

 

Een ander “evangelie”

 

In de hoek van het welvaartsevangelie wordt duidelijk kritiek geleverd op de Bijbel en wordt de Bijbelse boodschap gewijzigd. Als Job alles kwijt is en dan zegt, dat de HERE gegeven heeft en dat de HERE genomen heeft en dat de Naam van de HERE geloofd is (Job 1:21), dan zeggen de welvaartsevangelisten, dat Job zich vergist heeft, omdat God alleen maar geeft en nooit iets neemt.

 

De bekende charismatische welvaartsevangelist Benny Hinn zei het als volgt: “Ik heb nieuws voor u. Wat Job hier zegt is niet Bijbels. De Heer geeft wel aan ons, maar Hij neemt nooit iets van ons. Dat Job erbij zegt, dat de Naam van God geloofd zij, betekent niet, dat hij gelijk heeft en dat het waar is wat hij zei. Het betekent alleen maar dat Job gewoon vroom deed.”

 

Waar komt de charismatische beweging vandaan?

Waar ligt de oorsprong?

 

Er blijken enkele groeperingen geestelijk heel dicht bij elkaar te liggen. Dat is de charismatische beweging en het zgn. welvaartsevangelie dat uit de charismatische beweging is voortgekomen. Kenmerkend van deze gezamenlijke beweging is, dat het als een kwaadaardige ziekte zich verspreidt en veel aanhangers heeft, dat er in feite nog maar weinig van het karakter van het Bijbelse evangelie in terug te vinden is en dat het eigen ideeën als een zogenaamde Bijbelse leer aan het evangelie toevoegt. In deze dwaalleer is vaak een duidelijke zucht naar rijkdom en materiële overvloed. De oorsprong van dit alles ligt al geruime tijd achter ons: in een beweging uit de negentiende eeuw, die “New Thought” (het nieuwe denken) heette. Deze beweging is een mengeling van oosters denken en christelijke elementen. Het is niet alleen de bakermat van de charismatische beweging en het welvaartsevangelie, maar ook van de leer van het positief denken, en zelfs van de Christian Science en van de New Age beweging! God Zelf dacht er echter anders over dan Benny Hinn. God zei: “In dit alles zondigde Job niet.” (Job 1:22)

 

Het charismatische evangelie belooft een gemakkelijk leven. Het leert, dat je niet meer hoeft te doen wat de Here Jezus gezegd heeft, namelijk je kruis op je nemen en achter Hem aankomen, want het kruis is al door de Here Jezus gedragen en dus hoeven wij ons kruis niet meer te dragen… Deze mensen zijn zo verzekerd van hun gelijk en van hun verhevenheid boven de gewone christenen, dat zij vaak geen eerbied meer hebben voor het heilige van God. Hun weg lijkt soms op het randje van het onheilige te bivakkeren. Een voorbeeld: De – charismatische – leadzanger van een Nederlandse Gospelgroep (Soul/R&B formatie Re-Play) werd gedoopt in Den Haag. Toen hij in het doopvont stond was hij blijkbaar zo weinig onder de indruk van de heiligheid van dat moment, dat hij een grap maakte en zei: “Had ik misschien mijn snorkel en duikbril moeten meenemen?” (Uitdaging)

 

De grote voorman van de charismatische beweging, Benny Hinn, die een boek schreef met de vreemde titel “Goede morgen, Heilige Geest”, heeft eens gezegd: “Vroeger predikten de voorgangers dat we eens in de hemel over de straten van goud zullen lopen. Ik heb daarboven geen goud nodig. Ik wil het hier en nu!” Daarom is het goed dat wij het volgende niet uit het oog verliezen:

De Bijbel leert niet, dat in de eindtijd er grote wonderen, tekenen, krachten en genezingen van Godswege bij de Christenen zullen plaats hebben.

De Bijbel leert niet, dat in de eindtijd er machtig werk van de Here Jezus of van de Heilige Geest op aarde gevonden zal worden.

De Bijbel leert, dat in de eindtijd er een massale afval van het Bijbelse geloof zal zijn en dat er een machtig werk van de antichrist, van de duivel gevonden zal worden.

 

Er is een valse leer, zoals die van Benny Hinn, die zichzelf een kleine messias noemt, en zegt dat je als gelovige in een heel groot huis mag wonen en een heel grote auto mag hebben.

Er is een valse beweging met een soort van hypnotische shows in de naam van de Heilige Geest, waar mensen in trance gebracht worden.

Er is een onbijbelse beweging op gang gebracht, die leert dat de zorgen, problemen of verdriet die mensen hebben, het gevolg is van demonisch werk in hun leven, waarvan zij bevrijd moeten worden.

Er is een valse leer, een onbijbelse leer die zegt, dat wij op grond van het kruis aanspraak mogen maken op lichamelijke gezondheid.

Er is een valse leer die zegt, dat Hij onze ziekten op Zich genomen heeft, zoals Jesaja 53 zegt. Mattheus 8:17 leert, dat Hij dat vóór het kruis en ten tijde van Zijn prediking temidden van het volk Israël en alleen voor het volk Israël gedaan heeft. Toen is deze belofte uit Jesaja 53 in vervulling gegaan en niet bij het kruis!

Er is een valse leer die zegt, dat omdat de Here Jezus gisteren en heden dezelfde is, Hij ook dezelfde wonderen bij ons kan doen. De wonderen die Hij deed, deed Hij alleen voor en bij Israël en niet voor en bij de heidenen. Hij verbood Zijn discipelen zelfs om genezingen bij niet-Joden te doen (Mattheus 10:5-8).

Er is een valse leer die zegt, dat als je maar gelooft, je van elke ziekte genezen wordt en dus – als je niet geneest, dit je eigen schuld is, omdat je niet genoeg geloof had.

Er is een valse leer die zegt, dat als je ziek bent, je moet ontkennen dat je ziek bent. Je moet gewoon zeggen dat je niet ziek bent en dan ben je meteen genezen.

Er is een valse leer die zegt, dat wij allemaal in een hemelse taal, in de taal van de engelen – zoals zij zeggen – zouden moeten bidden of spreken. Dit zogenaamde spreken in tongen geeft de mensen die het doen wel een geestelijk kick, maar het is onbijbels. In de Bijbel kennen wij het uit Handelingen 2, waar het niet een spreken is in een hemelse taal, maar in bestaande, aardse talen, zodat mensen in hun eigen taal de boodschap van de Here Jezus te horen krijgen.

Er is een valse leer die zegt, dat in de samenkomsten van de gemeente alle mensen gewoon door elkaar in tongen mogen spreken of bidden. Terwijl de Bijbel zegt, dat als er ergens in tongen gesproken zou worden, dit altijd vertaald moet worden, gebeurt dit meestal niet. Zo is er geen enkele controle van wat er gezegd wordt.

Er is een valse leer die zegt, dat mensen zich als idioten moeten gedragen, blaffen als honden, kraaien als een haan, enz. en dan zeggen dat dit het werk van de Heilige Geest is.

Er is een valse leer die zegt, dat door het werk van de Geest mensen op het commando van de sprekers zo maar achterover in zwijm moeten vallen.

Er is een valse leer die zegt, dat sprekers zogenaamd een soort van helderzienden zijn en precies weten wie welke ziekten hebben, terwijl ze in werkelijkheid vaak hun informatie via oortelefoontjes toegefluisterd krijgen.

Er is een valse leer die zegt, dat we ons moeten toeleggen op het zien en ontmoeten van engelen. Men beweert, dat, omdat wij in de Bijbel lezen over mensen die engelen gezien hebben, het heel normaal is als wij ook engelen gaan ontmoeten.

Er is een valse leer die zegt, dat wij moeten tonen dat God groter is dan de duivel en dat wij daarom de kunstjes die de duivel doet, ook kunnen doen. Zo wordt geleerd, dat wij ook glaasjes moeten laten draaien, net zoals in een spiritistische seance gebeurt.

Ja, er is zelfs een valse leer die zegt, dat we zelfs zouden moeten leren vliegen, want we zijn naar Gods beeld geschapen en God heeft ook vleugels, dus God kan ook vliegen. Dan moeten wij ook leren vliegen…

Er is een valse leer die zegt, dat mensen zich erop moeten toeleggen om te profeteren. Zo worden de meeste dwaze profetieën uitgesproken – profetieën die nooit uitkomen, maar die wel in de Naam van de Heer uitgesproken zijn.

Er is een valse leer die zegt, dat sprekers zich apostelen of profeten mogen noemen, ook niet zogenaamd gezalfde profeten en gezalfde apostelen.

Er is een valse leer die zegt, dat je alles kunt krijgen en bereiken als je je verlangens maar “belijdt”, omdat alles wat je belijdt, je zult ontvangen.

 

Het zijn allemaal tekenen van de eindtijd. Veel zogenaamde werkingen van de Heilige Geest die in een aantal charismatische gemeenten gevonden worden, hebben niets met de Heilige Geest van God, zoals wij Hem in de Bijbel leren kennen, te maken. Hoewel men veel spreekt over werkingen van Gods Geest zijn veel werkingen juist afkomstig van de geest waarvoor de Bijbel (in de eerder genoemde teksten) juist zo ernstig waarschuwt!

 

De charismatische beweging bevindt zich op een groot aantal terreinen op bijzonder gevaarlijk terrein. Terwijl beweerd wordt dat alles een werk van de Heilige Geest is – waardoor velen uit andere kerken en geloofsgemeenschappen menen, dat dit dus echt het geval moet zijn – terwijl deze charismatische mensen de niet-charismatische gelovigen beschuldigen dat deze mensen niets of te weinig van de Geest en van het werk van de Geest hebben, zijn zij zelf op een aantal terreinen aan het werk als handlangers van de duivel en doen zij de kunstjes die de satan hen laat doen. Nergens in de Bijbel lezen wij over de zogenaamde bijzondere tekenen die in een groot aantal charismatische gemeenten gedaan worden. Het is allemaal niet het werk van de Heilige Geest. Ze maken wel een hoop kabaal in hun samenkomsten – het gaat er vaak zeer luidruchtig aan toe – en ze beroemen zich op <zoals zij zeggen> de aanwezigheid van de Heilige Geest in hun midden, maar ze hebben niet de Bijbelse kenmerken van de aanwezigheid en van het werk van Gods Geest.

 

Er is vaak erg veel sensatie, fantasie en geestelijk bedrog, maar weinig diep geestelijk doorworstelde heiligheid. Het is opmerkelijk dat juist de Here Jezus in deze samenkomsten vaak ontbreekt. De Bijbel is er wel, maar hij gaat vaak niet eens open. Sprekers spreken vanuit hun eigen hart, maar niet vanuit Gods hart zoals dat in de Bijbel geopenbaard is. Natuurlijk zeggen zij dat ze wel uit Gods hart spreken. Satan zegt ook dat hij een engel des lichts is. Maar het is allemaal geen echt werk van de Heilige Geest.

 

Satan is op oorlogspad

Satan is erop uit om u geestelijk zand in de ogen te strooien, om u de echte weg naar de Here Jezus te versperren. Satan toont u een brede weg. Jezus wil u meenemen op de smalle weg.

 

Het leven met de Here Jezus

Hoe leefde Hij? Hoe was Hij?

 

1. Na Zijn geboorte was Hij niet rijk, maar arm en lag Hij in een geleende “wieg”, een voerbak.

2. Na Zijn geboorte was er al snel gevaar en moest Hij vluchten naar Egypte.

3. Na Zijn terugkeer was er weer gevaar en kon Hij niet in Judea blijven.

4. Zijn eigen broers minachten Hem.

5. Hij had een kort leven, slechts 33 jaar.

6. Hij leefde als de Man van smarten.

7. Geen invloed, geen macht, geen rijkdom, e.d. “De vossen hebben holen…”(Mattheus 8:20)

8. Hij werd gehaat door de leiders van het volk.

9. Regelmatig moest Hij Zich verbergen voor de leiders.

10. Mensen zeiden van Hem, dat Hij bezeten was door de duivel.

11. Sommigen zeiden zelfs, dat Hij de duivel zelf was.

12. Anderen noemden Hem een Samaritaan.

13. Bijna alleen de demonen erkenden Hem als de Zoon van God.

14. Hij stierf als een misdadiger.

15. Hij had een eenzame begrafenis.

16. Hij lag in een geleend graf.

17. Hij predikte geen voorspoed in je leven, maar leerde, dat je Zijn juk op je moest nemen, dat je je kruis achter Hem moest dragen.

18. Hij leerde dat de juiste weg was: de smalle weg.

 

Nooit heeft de Here Jezus beloofd, dat als Zijn volgelingen de Heilige Geest zouden ontvangen, zij de dwaze gevolgen zouden ontvangen zoals je die nu ziet in de charismatische beweging. Hij beloofde Zijn volgelingen, dat zij onderricht van Hem zouden ontvangen en dat zij in de Bijbelse waarheid geleid zouden worden.

 

Kiezen

 

Als prediker kan ik u deze dingen voorhouden. Toch zullen sommigen mogelijk kiezen voor het spectaculaire en gewoon blijven volhouden, dat het allemaal echt van de Heilige Geest is. Het volk Israël werd indertijd gewaarschuwd maar wilde ook niet luisteren. God zei: “Laat dit volk naar voren treden, een blind volk, ook al heeft het ogen, doof, ook al heeft het oren.” NBG: “Doet het volk uitgaan, dat blind is, al heeft het ook ogen, en dat doof is, al heeft het ook oren.” (Jesaja 43:8)

 

“Want al mijn wachters zijn blind, ze merken niets; ze zijn stom als waakhonden die niet kunnen blaffen: vadsig en hijgend liggen ze daar, ze willen alleen maar luieren.”NBG: “De wachters zijn blind, zij allen hebben geen kennis, zij zijn allen stomme honden, die niet kunnen blaffen; dromend liggen zij neer, zij hebben de sluimering lief.” (Jesaja 56:10) Helaas! In de eindtijd zien wij dat veel is teruggekeerd op het geestelijke erf. Hebt u open ogen en oren? Blijf dan heel dicht bij de Here Jezus!

 

www.hetlichtdeslevens.nl