IK ZAL U RUST GEVEN

 

 

clip_image001

 

 

 

 

clip_image003De vakantie is voorbij en velen hebben genoten al van hun welverdiende rust. Wij leven nu eenmaal in een tijd van hard werken, en waar men soms zijn tijd dient te stelen om tot lichamelijke of tot innerlijke rust te komen, in een opgezweepte, opgejaagde of stormachtige wereld!

Ook God weet wat werken is, Hij werkte zes dagen aan de schepping en de zevende dag ruste en genoot Hij van Zijn werken. Hij zag dat het goed was.(Gen.2:2)

Het lijkt me dan ook geen luxe dat een sterveling een bepaalde tijd nodig heeft om te rusten, het is een verplicht zorgen voor onze gezondheid. Het hart van de mens kent zijn grenzen!

 

Ex 16:29  Bedenkt, dat de HERE u de sabbat gegeven heeft; daarom geeft Hij u op de zesde dag brood voor twee dagen. Ieder moet op zijn plaats blijven; niemand mag zijn plaats op de zevende dag verlaten.

 

God dacht aan zijn uitverkoren volk en stelde een Sabbatrust in, Hij voorzag hun van hun dagelijks brood welke nodig was, opdat ze die dag konden rusten en die dag rustig aan hun Schepper wijden. Het was voor hen iets heiligs, doch wie niet wilde luisteren zou sterven, de doodstraf. Dit laatste wijst naar de ernst van deze instelling, en God had zeer goede bedoelingen. Met de eerste dag der week, bedoelde Paulus duidelijk de eerste sabbat voor de jonge christenen.

 

 

 

Het vruchtbare land diende ook te rusten!

20  Ook voerde hij hen die aan het zwaard ontkomen waren, naar Babel, en zij werden hem en zijn zonen tot slaven, totdat het koninkrijk van Perzië de heerschappij verkreeg; 21  om het woord des HEREN, door Jeremia verkondigd, in vervulling te doen gaan: totdat het land zijn sabbatsjaren vergoed gekregen heeft. Al de dagen die het woest lag, heeft het gerust, om zeventig jaar vol te maken.2Ch.36:20

 

God dacht ook aan het beloofde en vruchtbaar land, dat zijn sabbatsjaar, het zevende jaar, nodig had om te rusten! Maar Israel luisterde niet naar God, ploegde en zaaide gewoon verder. God liet zijn volk waarschuwen door de profeten. Toen kwam het oordeel van de jaarweken, ballingschap waarvan wij lezen in de profeet Daniel.  Zo moet iedereen weten dat de laatste jaarweek van Daniel, een zevenjarige verdrukking is, een oordeelstijd voor Israël en de hedendaagse goddeloze wereld. Na die tijd komt het duizendjarige vrederijk van Christus, een Sabbattijd.

 

Jezus en de Sabbat.

clip_image005

27  En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat.28  Alzo is de Zoon des mensen heer ook over de sabbat.Marc.2

 

Het eerste wat wij voor ogen dienen te houden is dat Jezus zelf het gezag van de sabbat was en is. Door Zijn optreden heeft Hij duidelijk laten zien wat Hij begreep onder de Sabbat. De Sabbat had in de tijd van Jezus zijn oorspronkelijke betekenis verloren. Zo had men vele sabbatsverboden gegeven in de Talmoed. De Schriftgeleerden namen veel vrijheid van de mensen af. Ze werden gebonden aan allerlei geboden, en de sabbatdag werd een saaie dag. Bij de Essenen was het nog erger daar ging men op Sabbat niet naar het toilet, om geen putje te moeten delven! Zo lezen wij ook van de vele genezingen die Hij verrichte op een sabbatsdag.

 

Zonder bevrijding geen sabbat of rust voor de ziel!

 

10   Hij was bezig te leren in een der synagogen op sabbat.

11  En zie, er was een vrouw, die reeds achttien jaren een geest van zwakheid had en verkromd was en zich in het geheel niet kon oprichten.12  Toen Jezus haar zag, sprak Hij haar toe en zeide tot haar: Vrouw, gij zijt verlost van uw zwakheid;13  en Hij legde haar de handen op, en terstond richtte zij zich op en zij verheerlijkte God.14  Maar de overste der synagoge, het kwalijk nemende, dat Jezus op de sabbat genas, antwoordde en zeide tot de schare: Zes dagen zijn er, waarop gewerkt moet worden, komt dan om u te laten genezen en niet op de sabbatdag.15  Maar de Here antwoordde hem en zeide: Huichelaars, maakt ieder van u niet op de sabbat zijn os of zijn ezel van de kribbe los en leidt hem weg om hem te laten drinken?16  Moest deze vrouw, die een dochter van Abraham is, welke de satan, zie, achttien jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de sabbatdag?Luc.13

 

Hieruit kunnen wij besluiten dat de Schriftgeleerden weinig hadden begrepen van de profetische bedoeling van de Sabbatrust. De Sabbat was ook verbonden met een speciaal offer in de tempel. Toch maakten zij misbruik van deze wetgeving om de mensen te binden aan hun eigen regeltjes, zoals vandaag kerken met eigen kerkregels!  De verlossing en rust die Jezus gaf en openlijk tentoon stelde via deze genezing, was niet welkom bij de Farizeeërs, de huichelaars. Ze veroordeelden Jezus, ze weigerden dat men in Hem zou gaan geloven, als de vervulling van de komende eeuwige rust.

 

Wie de rust van Jezus niet wil aannemen, komt nooit tot rusten,

maar komt in het oordeel!

 

Jes 57:20  Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen.

 

9  En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt,10  die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam.

11  En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.Openbar.14

 

Jezus werkte op de Sabbat, en nog steeds. De priesters in de tempel werkten ook op de sabbat, zij mochten. Zo is iedere wedergeboren christen een priester en is vrij van de sabbat of enige rustdag. Een christen brengt toch ook geen letterlijke offers meer. 1Pe 2:9  Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht:

Paulus, prediker voor de heidenen, kende de Sabbatstraditie en leert daarom het volgende aan de christenen te Kolosse:

16  Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat,17  dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is.Col.2

Voor de christenen hebben deze wetten nu geen absolute waarde meer, het zijn voorafschaduwingen van de komende rust en de vrede die Christus zou brengen. Zo heeft ook God geen nieuwe feesten in het nieuwe verbond gegeven!  

 

Heb 4:10  Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne.

Israel was een voorbeeld van ongehoorzaamheid, en ongeloof. Daarom stierven er velen in de woestijn, de weg naar het beloofde. Ze kwamen niet tot rust. Zij hebben nog steeds de wet van de sabbatsrust, maar niet de werkelijke rust die God hen wilde geven. Het woord van God is hun niet altijd van nut. Daarom willen ze opnieuw hun tempel bouwen! Er is een mogelijkheid dat wij dit nog zien, mogelijks na de korte oorlog van Gog uit Magog.(Ezech.38)

Zo moeten wij, christenen erover waken dat de Bijbel een blijvende invloed heeft op ons dagelijks leven hier op aarde, een beeld van de woestijn. Dit is dan een werkelijk ingaan tot Zijn rust, Christus!

28  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;

29  neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;Matth.11

 

De eerste dag van de week, te begrijpen als de eerste sabbatsdag. Dit is een dag, waarop alle eerste christenen in huizen samenkwamen om God te eren en te aanbidden.(Hand.20:7) Nergens lezen wij dat de zondag een rustdag is op Bijbelse grond. De zondag is als een andere dag.

De zondag werd door keizer Constantijn, schijnchristen en stichter van de katholieke kerk, als wettelijke rustdag ingesteld over zijn ganse rijk in 321 n.Chr.  Constantijn bleef nijdig tegenover het Joodse volk. Dit was dan ook geldig voor de zonneaanbidders op de dag der zon! Constantijn was in feite ook nog een zonneaanbidder.

Allen die werkelijk Gods rust zijn ingegaan, komen samen op gelijk welke dag om God te aanbidden!

 

R.GAYTANT

clip_image006Biblespace Vlaanderen