IRAK – MAGISCH BABYLON

CHALDEA EN DE BABYLONISCHE TOVENAARS.

 

 

De tweede Golfoorlog in Irak is al wat voorbij. Vele christenen die zich bezig houden met de profetie in de Bijbel, hebben gezocht naar de Bijbelteksten waarin sprake zou zijn over dit gebeuren. Wij leven eenmaal in de eindtijd en God is bezig met zijn Woord spoedig te volvoeren.

Een Amerikaanse voorganger ontdekte een en ander welke ook nog een blik werpt op het verleden waarbij er veel invloed is geweest vanuit Babel op het hedendaagse Babelse of Vaticaans christendom.

 

 

1 Zo zegt de HERE: Zie, Ik verwek tegen Babel en tegen de inwoners van het Hart-mijner-tegenstanders de geest van een verderver

2  en Ik zend op Babel wanners af, die het zullen wannen en zijn land uitschudden , want zij omringen het van alle kant op de dag van het onheil.  3  De boogschutter spanne zijn boog en steke zich in zijn pantser; spaart zijn jonge mannen niet, slaat zijn gehele leger met de ban,  4  dat er doden vallen in het land der Chaldeeen en doorstokenen op zijn straten.  5  Want Israel en Juda zijn niet in weduwschap gelaten door hun God, door de HERE der heerscharen, al was hun land vol van schuld tegenover de Heilige Israels. 

6       Vlucht uit Babel, laat ieder zijn leven redden; komt niet om in zijn ongerechtigheid, want dit is de tijd der wrake voor de HERE, het verdiende loon betaalt Hij hem.Jer.51

 

Het gaat om een Bijbelvertalingen  (NKJV,CJB en de Jeruzalem Bijbel)  waarin er een bijzondere vertaling is voor vers één. Daarin staat vertaald i.p.v. “hart mijner tegenstanders” (het willen breken van God en Zijn wil.) degenen die wonen in “Leb Kamai” en deze vertaling is correct.

 

Leb Kamai is een codewoord of cryptogram voor Chaldea.

In Chaldea woonden dus de mensen die zich bezighielden met magische krachten. Er is sprake van een vloek van Leb Kamai welke bekrachtigd werd door Izebel.

Izebel diende de Baal, en Baal was de grote God van Babylon.

Leb Kamai is vrouwelijk en refereert naar Isebel. Deze vrouw is als een geheimenis, de Bijbel gebruikt symbolisch “vrouw” voor “kerk”

 

clip_image002

 

Jezus verwees naar haar:

 

Openbaring 2

20  Maar Ik heb tegen u, dat gij de vrouw Izebel laat begaan, die zegt , dat zij een profetes is, en zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten.  

21  En Ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren, maar zij wil zich niet bekeren van haar hoererij.  22  Zie, Ik werp haar op het ziekbed en hen, die met haar overspel bedrijven, breng ik in grote verdrukking , indien zij zich niet van haar werken bekeren. 

23     En haar kinderen zal Ik de dood doen sterven en alle gemeenten zullen inzien , dat Ik het ben, die nieren en harten doorzoek; en Ik zal u vergelden, een ieder naar uw werken.

 

In dit gedeelte krijgt Izebel een geestelijke betekenis. Zij was in leven de vrouw van Achab en had een sterke invloed. Wij kunnen gaan begrijpen dat zij het geheimenis of mysterie is van Babel.

Er blijkt dus nog een verbinding te zijn met de Nicolaïeten: Openbar. 2

6  Doch dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïeten haat, welke ook Ik haat. Openbar.17

3  En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen , en het had zeven koppen en tien horens.   4  En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud , edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker , vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij. 

5  En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. 

6  En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij, toen ik haar zag, met grote verbazing.

 

 Het geheimenis, is “ Leb Kamai “, dit zijn al degenen die handelen in de geest van Isebel, welke het beest berijdt en daarbij magische en occulte krachten gebruikt. Het zijn onheilige bidders voor waarzeggerij, welke tegen de wil van God zijn. Het zijn de zogenaamde christenen welke in feite wonen in Leb Kamai.

 

Een andere tekst welke schijnt te spreken over het gebeuren in Irak :

Hand.2

18  ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.  19  En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed en vuur en rookwalm

20     De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt.

 

Het zijn tekenen welke wij  herhaaldelijk zien in Irak. De volgende besprekingen gaan door in Ur. Ur de stad waar God Abraham, riep. Gen.11:31

 

 

 

 

clip_image004Zoals Abraham diende Ur te verlaten, omwille van de afgoderij en de occulte praktijken en het willen breken van Gods wil, zo moeten ook zij die tot geloof komen het Babels christendom of  de Romeinse zonaanbidding  verlaten! Katholieken zullen geenszins behouden worden als zij dit Babel niet willen verlaten en zich bekeren. De Here maakt dit klaar en duidelijk in onderstaande tekst uit Openbaring:

1  Hierna zag ik een andere engel , die grote macht had, nederdalen uit de hemel, en de aarde werd door zijn lichtglans verlicht. 

2  En hij riep met sterke stem,  zeggende: Gevallen, gevallen is de grote stad Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte, 

3  omdat van de wijn van de hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht harer weelderigheid. 

4  En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar , mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. 

5  Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht.

clip_image006

Wij lezen dit in Openbaring, wat toekomstig is en voor de eindtijd bestemd. Wij zien dat dit Babel geestelijk is op te vatten, en wat wij nu hebben zien gebeuren in Irak en het oude Babylon, zie wij dat de oude stad Babylon niet zal herbouwd worden. Dus het Babylon

Met deze kenmerken lijkt best op het Vaticaan, waar vroeger vluchtende Chaldese priesters met hun occulte praktijken zich rond Rome kwamen vestigen! (Ook Nimrod zou hebben moeten vluchten in die richting)

 

VLUCHT UIT BABEL!

 

 

clip_image0086  Vlucht uit Babel, laat ieder zijn leven redden; komt niet om in zijn ongerechtigheid, want dit is de tijd der wrake voor de HERE, het verdiende loon betaalt Hij hem. 

7  Babel was in de hand des HEREN een gouden beker die de gehele aarde dronken maakte ; van zijn wijn dronken de volken , daardoor werden zij verdwaasd. 

8  Plotseling is Babel gevallen en gebroken , jammert om hem! Haalt balsem voor zijn pijn, misschien is het te genezen . 

9       Wij hebben Babel trachten te genezen, maar het is niet te genezen; verlaat het en laten wij gaan, een ieder naar zijn land; want tot de hemel reikt zijn oordeel en het verheft zich tot de wolken.

 

Het nieuwe Babel of Vaticaan is ziek en niet te genezen, wij hebben wellicht gehoopt dat al die christenen, ware christenen zouden gaan worden, maar helaas, het zijn Babelse priesters en behoren niet tot het koninklijk priesterschap waarover Petrus schrijft.

 

Nog te vervullen: Jeremia 51:29

 

29    Dan beeft en siddert de aarde, want de gedachten des HEREN tegen Babel gaan in vervulling om het land van Babel tot een woestenij te maken, waar niemand woont.

 

Dit is nog niet zo! In Iran en Irak wonen nog steeds mensen, maar het wordt nog anders. Wanneer de Meden Babylon bestreden en veroverden, is dit ook niet gebeurd.

 

Vergelding voor wat Irak Israel aandeed:

19  Maar Jakobs deel is niet als deze; Hij is de Formeerder van alles en Israel is de stam zijner erfenis; HERE der heerscharen is zijn naam! 

20  Een hamer waart gij Mij, een strijdwapen ; met u verbrijzelde Ik volkeren en verdelgde Ik koninkrijken;  21  Ik verbrijzelde met u paard en ruiter , en Ik verbrijzelde met u wagen en menner; 

22  Ik verbrijzelde met u man en vrouw, en Ik verbrijzelde met u grijsaard en knaap; Ik verbrijzelde met u jonge man en jonge vrouw,  23  en Ik verbrijzelde met u herder en kudde; Ik verbrijzelde met u landbouwer en gespan, en Ik verbrijzelde met u landvoogden en stadhouders. 

24  Maar Ik zal voor uw ogen aan Babel en alle inwoners van Chaldea al het kwaad vergelden dat zij Sion hebben aangedaan , luidt het woord des HEREN.

25  Zie, Ik zal u! gij berg des verderfs,  luidt het woord des HEREN, die de gehele aarde hebt verdorven, en Ik zal mijn hand tegen u uitstrekken en u van de rotsen afwentelen en u maken tot een berg van brand,

 

“Een berg van brand” is het beeld van een kernbom? De woestijnstorm is nog niet over, er komt nog een nieuwe storm. Het is begrijpelijk dat de hele wereld tegen deze oorlog was, want ook is bijna de gehele wereld tegen het volk Israël en zijn God. Maar wie zal Gods plannen tegenhouden?

” Er komt nog een nieuwe storm” Hebben wij geschreven kort na de tweede Golfoorlog. Vandaag zien wij opnieuw een kleine beweging in de richting Bagdad, waarvan wij het einde momenteel niet kennen.

 

R.GAYTANT

Biblespace Vlaanderen