VERDERFELIJKE KETTERIJEN

VERDERFELIJKE KETTERIJEN.

 

clip_image002

 

 

1  Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend.

2  En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden; 2 Petr.2

 

Zoals Jezus heeft voorspeld, leven wij vandaag voor Zijn wederkomst, in dagen van vele valse leraars. De gezonde Bijbelse leer is iets wat moet ervaren worden als de waarheid. Ook Petrus profeteerde dat in onze dagen dwalingen zouden komen. Hij wees erop dat deze dwalingen en afwijkingen van de Bijbel in de gemeente zelf zouden voortkomen door valse leraars. De geschiedenis van het algemeen christendom toont dat er vele dwalingen zijn binnengedrongen.

 

Deze verderfelijke ketterijen, zijn leringen die niet meer bijbelgetrouw zijn. Anderen vertalen met sektarische leringen die binnendringen. Zoals destijds het verbieden van het huwelijk voor katholieke priesters, biechtstoelen, kinderdoop, heiligenverering, bankier spelen, enz. Ze maken scheuringen op basis van de leer. Deze valse leraars zaaien tweedracht, zo zijn er ook soorten van denominaties met vervormde leringen en schijngenezingen ontstaan.

 

De gezonde leer brengt een totale ommekeer in het leven van een bekeerling en hij aanvaard het bestaande gezag door de Here ingesteld, welke is beschreven in Gods woord.

Doch de gemeenten zijn sterk afhankelijk van hun oudsten die spreken. Alle gemeenteleden dienen in staat te zijn gewone dwalingen te onderscheppen.

Onderscheiding van geesten, gaat precies over het ontdekken van valse leer door demonen ingeblazen. Niets anders! Wedergeboren christenen met die gave zijn in staat de valsheid te ontdekken. Deze gave heeft niets te maken met mensen te veroordelen, wel hun doctrine.

 

Mattheüs 24:24  Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.

 

 

Hun losbandigheid of wetteloosheid worden nagevolgd.

 

Met deze losbandigheden is niet alleen bedoeld dat zij er maar op los leven en echtbreken en een wereldse levenstijl op na houden. Ze doen geen oproepen tot levensheiliging!

Losbandigheid heeft te maken met wellust. Genade is er niet om los van het Bijbels gezag te komen. Zo hoor je predikanten spreken dat er ook homoseksuele predikanten mogen zijn, en dat ook verdedigen! Uit de echt gescheiden predikanten zijn geen voorbeeld, maar kunnen voor de Here op een andere manier gebruikt worden. Vrouwen zouden voorganger of oudste  kunnen worden, wat ketters is. Welke nieuwe dwalingen komen er vandaag nog op ons af!

 

 

Gemeente met geestelijke strijd of kerkje spelen?

 

16  Zo zegt de HERE der heerscharen: Hoort niet naar de woorden der profeten, die u profeteren; zij maken, dat gij u aan een ijdele waan overgeeft, zij spreken het gezicht van hun eigen hart, niet uit des HEREN mond.

17  Zij zeggen voortdurend tot wie Mij verachten: De HERE heeft gesproken: gij zult vrede hebben; en tot ieder die wandelt in verstoktheid van hart, zeggen zij: geen kwaad zal u overkomen. 18  Wie toch heeft in de raad des HEREN gestaan en zijn woord vernomen en gehoord? Wie heeft zijn woord beluisterd en gehoord?

19  Zie, een stormwind des HEREN, gramschap, vaart uit, een wervelende storm; op het hoofd der goddelozen stort hij zich uit.

20  De toorn des HEREN zal zich niet afwenden, tot Hij heeft volvoerd en tot stand gebracht de raadslagen van zijn hart;in het laatst der dagen zult gij dat duidelijk inzien.

Jeremia 23

 

Het zijn hier de leugenprofeten. Ze weigeren te wijzen op het Woord van God dat telkens oproept tot bekering en heiliging.

Met het rampgebeuren in de vorm van een zeebeving, de Tsunami, met zijn duidenden doden, dan kon men horen waar de ware profeten en voorgangers zich bevonden. Allen die dan niet of nooit opriepen tot bekering, waren de leugenprofeten. Gods woede boosheid kwam en liet zich voelen.

 

WETTELOOSHEID NAVOLGEN

 

Met dit soort van losbandigheden is hier in het vorige gedeelte het volgende bedoeld:

(cfr. Het Griekse woord) dat men soms heel sluwe afwijkende leringen binnenbrengt, die achteraf het evangelie bekladden en openlijk belachelijk maken.

Deze leerstellingen, los van de Bijbel, worden binnengesmokkeld en kennen soms succes!

Waarheid gemengd met leugen dringen door, en wie niet wakker is loopt gevaar, het gif te slikken. Eenheid onder christenen is slechts te vinden door eenheid in de leer, en een liefdevol elkaar vermanen en bemoedigen.

Tussen goed een vals geld is weinig verschil, maar vals is niets waard. De proef neemt men bij het licht. Met leringen moet men hetzelfde doen, breng het in het licht van de Bijbel en niet in boekjes!

23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit
gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.Mt.7

 

 

Voorbeeld:

Er zijn er die leren dat er ware krachten sluimeren in ons onderbewuste. Het positief denken. Geloven in de kracht van het onderbewuste is hetzelfde als geloven in God.

Dit wordt ook verkondigd van de preekstoel, en hoe zien de mensen het verschil nog tussen appels en peren?

Psychologie is soms evengoed verbreid als godsdienst, en heeft een verwoestende invloed, omdat het een occulte achtergrond heeft.

Men leert valselijk dat men bij zieken geen medicatie moet toedienen, maar enkel geloven. Alleen geloven en als het slachtoffer sterft, dan gaat men de dode opwekken! Het is begrijpelijk dat hier de overheid soms moet ingrijpen door wetgevingen.

Behouden zijn is veel belangrijker dan te genezen. Het ene kind van God wordt genezen en het andere niet. “Uw wil geschiedde” is niet altijd gemakkelijk!

 

2 Timotheüs 4:3  Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen,

 

Deze tekst wijst erop dat deze tijd is aangebroken waarbij evangelisten met meeslepende woorden en show spreken naar het populaire denken van de mensen, en velen zich laten misleiden, door misbruikte Bijbelteksten. Niemand wordt er door hen scherp overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel.

Het kenmerkt ook onze dagen waarbij christenen veranderen van gemeente als van schoenen. Het gehoor is verwend staat er.

Men zoekt leraars die vertellen wat ze graag horen. Leraren die ernstig vermanen of waarschuwen zijn niet populair. Gemeenten die geen Bijbelse tucht meer willen toepassen, uit angst dat de inkomsten van de collecte zouden dalen.

 

Ze spreken in eigen naam en naar eigen inzichten.

 

16  Dit is mijn waarschuwing aan mijn volk,” zegt de HERE van de hemelse  legers. “Luister niet naar deze valse profeten als zij profeteren, want  zij geven u alleen maar valse hoop. Alles wat zij zeggen, is puur  verzinsel. Zij spreken niet namens Mij!

17  Zij blijven zeggen tegen de mensen, die niets van Mij moeten hebben: Maak  u geen zorgen! Alles is in orde; en tegen hen die leven naar eigen goeddunken: De HERE heeft gezegd dat u geen kwaad zal treffen!” Jeremia 23

 

1 Het woord des HEREN kwam tot mij:

2  Mensenkind, profeteer tegen de profeterende profeten Israëls en zeg tot hen die naar

eigen inzicht profeteren: hoort het woord des HEREN.

3  Zo zegt de Here HERE: Wee de dwaze profeten, die hun eigen geest volgen, zonder iets geschouwd te hebben. Ezechiël 13

 

De valse evangelisten spreken nog steeds zoals de valse profeten in het O.T.

Ze spreken naar hun eigen inzicht, hun eigen gedachten.

Het sjamanisme begint te herleven en dringt binnen in het christendom.

Sjamanisme is een krachtig middel gebruikt door alle Magiërs, om door visualisatie en geleide verbeelding contact te krijgen met de geestenwereld. Het is een inbeeldingstechniek die nu ook doordringt bij christenen.

 

Met hun eigen gedachten, maken zij zich een eigen god. Een god die aangepast wordt aan hun eigen principes. Principes die ze niet kunnen aantonen in de Bijbel.  

Ze maken zich een beeld zoals het gouden kalf. Ze gaan ook die god dienen zoals ze zelf wel willen. Valse leraars prediken dat er geen hel is. Ze kunnen niet geloven in een eeuwige straf. God is liefde. Ieder mens is behouden enz.

Petrus schrijft dat ze Jezus verloochenen. Bijzonder zal dit te zien zijn, wanneer ze zich gaan aansluiten bij de wereldkerk. In de wereldkerk is Jezus een profeet zoals zovele anderen. Daar is Jezus de Zoon van God niet meer!

 

HEBZUCHTIGHEID. v.3

 

Het zijn leraars die niet bekommerd zijn om het evangelie, of om mensen bij de Heer te brengen. Ze leren ook niet dat men moet getuigen. Ze hebben niet het verlangen om iemand bij de Heer te brengen. Neen, ze willen veel geld verdienen, de goedbetaalde job is hun doel.

 

5  Zo spreekt Jahweh over de profeten, die mijn volk misleiden, Die vrede  verkonden, als hun tanden te bijten krijgen, Maar wanneer men ze niets  in de mond stopt, Met oorlog bedreigen. Micha 3

clip_image004