GODS GENADE

clip_image001

De bedoeling van deze morgen is dat wij nadenken wat God zegt over Genade.

De Bijbel is geen boek als een ander, het is een boek met een sleutel, een sleutel om Gods Woord te begrijpen, en dat is Jezus zelf. Eerst geloven en dan begrijpen! De Bijbel is een woord van genade en barmhartigheid. (Handelingen 20:32  En nu, ik draag u op aan de Here en het woord zijner genade, aan Hem, die bij machte is te bouwen en het erfdeel te geven onder alle geheiligden.).

 

14     Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeboren des Vaders, vol van genade en waarheid

 

KUN JE JEZUS LIEFHEBBEN MET HART EN ZIEL?

 

Als de mens eerlijk is tegenover zichzelf, dan is het mogelijk om Jezus te leren kennen. Zonder eerlijkheid kan Jezus zich niet openbaren of zich aan u persoonlijk bekendmaken!

Liefde komt van twee kanten.

Het lijkt mij nogal duidelijk, want zelfs de mensen spreken op deze manier.

Liefde tussen God en mensen is bijzonder. Er is een probleem, namelijk de zonde welke scheiding bracht tussen God en mens, en vandaar de “Genade”!

 

 

clip_image003

Voorbeeld:

Stel de vraag aan een jong getrouwde man of vrouw:

“Heb jij je vrouw / man echt lief?” Hij / zij: zeker!

 

Waarom?

 

ü  Ik zag haar/hem op een dag

ü  Zij/hij nam mij aan zoals ik was

ü  Zij / Hij werden het met de tijd “eens” het klikte!

ü  Wij besloten samen het aardse leven te delen en elkaar trouw te blijven.

 

Vraag nu een mens: Hou je van Jezus?

 

Een eerste opmerking dat de mens maakt: Ik zie Hem niet, Hoor Hem niet! Ik geloof Hem niet! Hij heeft van kindsaf een beeld van de kribbe, en verder en gekruisigde. Hij is God!

 

Je kent Hem niet persoonlijk, hoe denkt Hij over mij?

Je weet nog niet of Hij u aanneemt.

Je weet nog niet of je het met Hem “eens” kan worden.

 Je begrijpt nog niet wat Hij voor u deed, Hij gaf Zijn leven.

 

 

Hoe overbrug je de grote kloof tussen God en mens?

 

1ste probleem : onwetendheid

 

Eerst moeten wij het probleem kennen, en dit is heel duidelijk, de mens kamt met een beperkte wetenschap over God.  God spreekt over onwetendheid! Het niet kennen van God. Wat wil God? God wil dat de mens Hem zoekt en hij zal Hem vinden!

 

6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.Hos.4

 

Wij zien in de geschiedenis dat ook Israël niet altijd naar zijn God luisterde.De gevolgen zijn niet uitgebleven, het joodse volk werd verstrooid en eeuwenlang vervolg en gehaat zonder reden, vandaag is het nog niet anders.

Inderdaad zoals de profeet heeft geschreven zijn er velen letterlijk “te gronde” gegaan.

Israël is voor de gehele mensheid een voorbeeld, in die zin dat ongehoorzaamheid aan God geen zegen is, maar een vloek! Ons Vlaanderen kent beschamend het hoogste aantal zelfmoorden, dat is een ten gronde gaan!

 

2de probleem: de zonde.

 

Het geen gehoor willen geven aan wat God zegt, noemt de Bijbel: zonde.

De zonde maakte een breuk tussen God en de mens, en bracht de mensheid onder een vloek, daarom sterft een mens! Het zielenleven is niet in staat om opnieuw contact te leggen met God, daar was een oplossing voor nodig.

Je kunt nu Jezus geen hand geven, niet direct met Hem omgaan, maar toch heeft hij voor een oplossing gezorgd: de Bijbel, een boek geïnspireerd door Hem en opgeschreven door en voor mensen?

Er is maar een zonde die God nooit vergeeft: Ongeloof, niet willen geloven in de genade van God welke Hij geeft door Jezus bloedig offer.

 

God zorgde zelf voor de oplossing van de vloek op de zonde: de genade.

 

God legde alle zonden op Jezus, liet Hem sterven als het Lam Gods, voor de zonden van

de mensen. De doornenkroon van Jezus is een symbool van alle zonden van alle mensen. Wie in Hem gelooft, zal God de zonde niet verder toerekenen.

Er is een voorwaarde: Geloven dat dit het geschenk is van God: Genade om eeuwig leven te krijgen!

Dit wil dus heel duidelijk zeggen, geen hemel door eigen verdienste, goede werken of giften aan een kerk of andere afgedwongen opties, dat is een duivelse leer. Slechts belijdenis met berouw van een zondig leven, aan de voeten van Jezus brengen is de enige weg.

 

8  Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; 9  niet uit werken, opdat niemand roeme. Efeze 2

 

Hier staat klaar en duidelijk het is een gave van God!

Genade is de barmhartige lieflijkheid waarmede God zijn heilige invloed op zielen uitstort, en daardoor mensen tot Christus brengt en bewaart, sterkt, hen doet toenemen in het geloof, kennis, genegenheid en hen aanspoort de christelijke waarden te beoefenen.

Er is dus geen enkele discriminatie bij God, hetgeen er wel is bij de mensen, en bijzonder  tegenover de minderheden.

 

HOE KUN JE NU LUISTEREN NAAR JEZUS IN DEZE TIJD?

 

 

clip_image005Voorbeeld : Een jonge gast van achttien jaar in Amerika, wilde een auto kopen, maar had weinig geld. Hij liep een Ford garage binnen, en vroeg of ze geen occasie hadden voor weinig geld. Men stelde hem voor een beetje te helpen en een oude wagen in rijvaardig te maken.

Zijn eerste rit wilde hij naar een tante reizen. Onderweg had hij pech, en probeerde het te redden, maar lukte daar niet in, en stond stil. Intussen stopte een andere man achter hem. De man goed gekleed met gouden ringen en een zeer voortreffelijk voorkomen wilde hem helpen, doch hij weigerde de hulp van de mens tot tweemaal toe.

De man wachtte in zijn wagen en keek toe. De jonge gast liet dan uiteindelijk de man helpen, doch had argwaan en dacht die kent er toch niets van! Deze man keek naar de motor, en vroeg de jonge gast te starten. Toen startte de wagen terstond. Heel verbaast vroeg de jonge man: “Wie zijt u wel?” Deze man antwoordde:” Ik ben Ford, Ik heb deze wagen gemaakt, En ik weet hoe de motor werkt!”

 

De mens is eigenwijs,men denkt God niet meer nodig te hebben, tot het verkeerd loopt en men in zijn leven stil komt te staan langs zijn levensweg, en moedeloos naar het leven kijkt, bedolven onder hopeloosheid. God maakte de mens, en weet hoe hij in elkaar steekt!

Deze jonge man diende te luisteren naar Ford zelf.

Wanneer de mens wil luisteren naar zijn Schepper, dan kan hij het leven gelukkig verder zetten, maar een probleem, een beproeving is nog steeds een mogelijkheid.

 

8  God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.

 

R.GAYTANT

Voorganger