OP WEG ALS GELOOFSHELD?

OP WEG ALS GELOOFSHELD

clip_image002

Nogal wat mensen “denken” gelovig te zijn, omdat men naar een kerk of een gemeente gaat of omdat men de Bijbel leest, en hopen dan “eventueel” in de hemel te komen. Maar ook heb je mensen die God hebben gevonden hebben in hun leven, maar die behoren tot een zeer kleine minderheid. In de geschiedenis bouwden dit soort christenen nooit kathedralen enz. Waarom zijn christenen door de geschiedenis heen altijd een kleine minderheid gebleven? Een klein kuddeke? Jezus wist het!

13 Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; 14 want eng is de poort, en smal de weg, die ten

leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.Matth.7

Waarom zijn er weinig? God roept iedereen enkel door Zijn woord, de Bijbel. De Bijbel is het zaad, zonder zaad is er geen nieuw leven! Als het Bijbelse zaad valt in goede aarde, komen er vruchten van God in een mensenleven, eeuwig leven. De goede aarde, zijn mensen van goede wil, ze geven God gelijk! (Luk.2,14) Ook satan zaait, en brengt vruchten voort bij de mens: roof, moord, verkrachting, overspel, opstand en oorlog voeren, de brede weg voor de massa naar de hel. Bij Abraham viel het zaad, Gods woorden, in goede aarde.

GOD RIEP ABRAHAM.

8 Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou. Hebr.11

Het woord van God viel in goede aarde bij Abraham. Doch het was een God die hij niet kon bekijken. In Ur, waar Abraham woonde, was het vol van afgodsbeelden, waar men aan offerde, waarvoor men knielde. Er was een god voor de liefde, een god voor geluk, een god als bescherming, later ook terug te vinden bij de Grieken, Romeinen en doorgedrongen in het Babels christendom onder tal van heiligenbeelden.

Na het horen van de belofte vertrok Abraham. De belofte: 2 Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. 3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.Gen.12

 

ABRAHAM OP WEG in geloof NAAR HET BELOOFDE…

Abraham, 75 jaar oud, had niet het minste idee waar hij zou terechtkomen, maar zette stappen in geloof. Velen zouden hier al afhaken, en wellicht zal men Abraham als “niet goed wijs” hebben aanzien bij zijn vertrek. Toch reisde Lot met hem mee. Abraham verliet vrienden en familie, door het volgen van Gods stem. De meerderheid vandaag nemen de brede weg van de eigenzinnigheid. “Ieder zalig in zijn geloof” Bijbelgetrouwe christenen, hebben ook de stem van God gehoord op een bepaald moment in hun leven, en zijn vertrokken op de “smalle” weg. Men verloor ook vrienden door de nieuwe levensweg van Jezus te volgen. Het is een moeilijke weg met vallen en opstaan. Wie Jezus gaat volgen, koestert geen grote verwachtingen meer op deze verloren wereld, maar kijkt uit naar de beloften, zoals Abraham.

clip_image004

 

ABRAHAM BOUWT ZIJN EERSTE ALTAAR.

7 Toen verscheen de Here aan Abram en zeide: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven. En hij bouwde daar een altaar voor de Here, die hem verschenen was.Gen.12

Het bouwen van dit altaar was een bevestiging, dat hij eindelijk zijn God persoonlijk had ontmoet, na de lange reisweg. Maar in de eerste plaats kwam er hier grote blijdschap in het hart van Abraham, de ontmoeting met zijn God in het beloofde land. Het was de God van Israël, Schepper van hemel en aarde.Een christen kent ook die hemelse blijdschap wanneer hij Jezus ontmoet in zijn leven, door te geloven in de vergeving door het offer van Christus, het Lam van God. Zonder bekering, veranderen van gedachten, kan men nooit dit soort blijdschap ontdekken. Het bleef voor Abraham steeds een herinnering voor de rest van zijn aardse leven. Bij Bijbelgetrouwe christenen is dat precies hetzelfde.

ZIJN TWEEDE ALTAAR

8 Toen brak hij vandaar op naar het gebergte ten oosten van Betel, en hij spande zijn tent, met Betel tegen het westen en Ai tegen het oosten, en hij bouwde daar een altaar voor de Here en riep de naam des Heren aan.

Onmiddellijk daarna bouwt Abraham al een tweede altaar. Het is een plaats van aanbidding, daar bad Abraham tot zijn God. Het gebedsleven was spontaan begonnen in het leven van Abraham. Hij deed het openlijk, iedereen kon hem nu horen en zien bidden, bij zijn tweede altaar. Abraham zal wel offers hebben gebracht op dit altaar.

Het aanroepen van de naam des Heren, kent wel een bredere betekenis. De eerste christenen werden eerst aangeduid als “zij die Jezus aanriepen”. Het tweede altaar betekent voor een christen, aanbidding, getuigen vertrouwen op de beloften die wij in Christus hebben verkregen. Wij dienen geen stenen altaren meer te bouwen, en geen dieren meer te slachten, maar wel een gebedsleven opbouwen.

4 En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, 5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.1 Petr.2

ABRAHAM KRIJGT ZIJN EERSTE BEPROEVINGEN

Het geloof van Abraham wordt nu beproefd. Er is een hongersnood gekomen in het land, wij kennen de oorzaak niet, maar hij gaat noodgedwongen vluchten naar Egypte voor de oplossing. God laat hem gaan. Doch Abraham wordt dubbel beproefd om te weten wat hij als gelovige aankan.

11 Toen hij op het punt stond Egypte binnen te trekken, zeide hij tot zijn vrouw Sarai: Zie toch, ik weet, dat gij een vrouw zijt schoon van uiterlijk. 12 Wanneer de Egyptenaren u zien, zullen zij zeggen: Dit is zijn vrouw; en zij zullen mij doden, en u in het leven laten. 13 Zeg toch, dat gij mijn zuster zijt, opdat het mij om uwentwil welga, en ik om uwentwil in het leven moge blijven. Gen.12

 

Abraham is angstig geworden daar hij zijn mooie vrouw zou kunnen verliezen door de toenmalige cultuur. Angst is hier het probleem van Abraham wat hem ertoe brengt om leugenachtig te reageren. Angst is menselijk, het is het wapen van satan. Abraham wil het probleem zelf oplossen, maar het lukt niet. God bood bescherming, via plagen bij de Farao. Jonge christenen worden ook beproefd tijdens hun geloofsgroei.

In Gen 13,4 lezen wij dat hij terug is gegaan naar zijn tweede altaar om daar te bidden! Abraham had ondervonden dat bidden helpt, in plaats van zelf alles te willen oplossen. Hij komt op zijn stappen terug. Christenen dienen ook op hun stappen terug te keren, naar het tweede altaar: het gebed! Zo worden ook jonge christenen beproefd, wanneer ze getuigen met de kracht van de H.Geest. Ook angst kan hierbij een rol spelen, voor het verliezen van mensen waar men van hield, door het verliezen van zijn job, ook hier in ons Babels landje. (België, of Baalgië)

 

16 Belijdt daarom elkaar uw zonden en bidt voor

elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed

van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.Jac.5

 

ABRAHAM BOUWT EEN DERDE ALTAAR

clip_image006Abraham en Lot krijgen problemen door hun herders en het komt tot een familieruzie, of zoals vandaag strijd onder christenen. God sprak tot Abraham, nadat Lot een goddeloze maar vruchtbare landstreek koos en vertrok. Abraham had met pijn in het hart toegezien. Een eerste scheuring tussen gelovigen kan men begrijpen. God troost en wees Abraham naar Zijn beloften, en toonde de grote van wat Abraham zal toebehoren, en laat hem kijken naar alle windrichtingen! (14) Maar we lezen niet dat God verder sprak tot Lot!

Zo zien ware christenen met hartenpijn toe wanneer een broeder of zuster meer liefde gaat krijgen voor werelds voordeel en genot, als Lot. Doch ze zijn daardoor nog niet verloren. Enkel de vrouw van Lot door blijvende ongehoorzaamheid en gebondenheid aan het aardse.

Abraham bouwt hier nu zijn derde altaar. Het altaar van de zelfverloochening. Lot kreeg het vruchtbaarste landgedeelte, en Abraham nam de liefde voor zijn God op de eerste plaats. Koos vrede boven ruzie. Het is niet aangenaam om als christen steeds de mindere te willen zijn, maar het is wel Gods weg, die smalle weg.

24 Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. Matth.16

 

ABRAHAM BOUWDE EEN VIERDE ALTAAR

clip_image0089 Toen zij aan de plaats die God hem genoemd had, gekomen waren, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout, bond zijn zoon Isaak en legde hem op het altaar boven op het hout. 10 Daarop strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. 11 Maar de Engel des Heren riep tot hem van de hemel en zeide: Abraham, Abraham! En hij zeide: Hier ben ik.12 En Hij zeide: Strek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet Ik, dat gij godvrezend zijt, en uw zoon, uw enige, Mij niet hebt onthouden.Gen.22

 

Het vierde altaar, toonde de geloofszekerheid van Abraham. Abraham had ondervonden dat God altijd Zijn beloften nakomt. Hij zou veel nageslacht krijgen. Zijn zoon Isaac, was geen kind meer, maar een volwassen man! Dit geeft voor velen een ander beeld, een tegen beeld van Jezus. Abraham nam Gods beloften boven zijn eigen vlees en bloed. Abraham had begrepen dat indien Isaac zou sterven, God hem zou doen opstaan uit de dood, want de belofte van nakomelingen was er! God wist vooraf dat Abraham Godvrezend was. Doch het toont duidelijk voor wie het vandaag leest, dat geloven een gave van Gods is! Er komt straks een tijd waarbij christenen “mogelijks” nog een keuze zullen kunnen maken tussen Christus of antichrist! Geloven in de opname of niet! Allen die het merkteken zullen aanvaarden, welke op listige wijze zal worden gepromoot, is met zekerheid een verloren ziel!

ABRAHAM KAN U TOT ZEGEN ZIJN, als u vertrouwt op de beloften als hij!

 

R.GAYTANT

Voorganger

 

clip_image010