NAAR DE HEMEL?

 

 

 

clip_image002

 

 
 
nadenken
 
 
GAAT U STRAKS  NAAR DE  HEMEL vroeg iemand aan een koppel.
De vrouw: “ Ik weet het niet!”  De man: “ Ik twijfel heel sterk!”                        

 

 

                                    

                                                       

WAT IS ZEKERHEID?

 

In het woordenboek spreekt men over een vastheid en een zekerheid door het stellen

van een onderpand enz. “Zeker” betekent buiten gevaar stellen, en geen risico’s willen nemen. Iedereen heeft vrijwillig een brandverzekering genomen, alhoewel dit nog niet wettelijk verplicht is, om zeker te zijn, indien uw huis afbrandt, men een nieuw kan bouwen.

Hij betaalt daar een premie voor je bent akkoord, en je krijgt een polis met de voorwaarden.

 

WIE IS VERZEKERD TEGEN HET VUUR VAN DE HEL?

 

Ieder mens die niet gelooft neemt een risico, dat zijn lichaam (tent, huis) eens vernietigd kan

worden, bij de dood, maar hij weet niet dat hij een nieuw lichaam kan krijgen na de dood!

Hij heeft dit nu eenmaal aanvaard als normaal, alhoewel het niet normaal is dat een mens moet sterven.

God gaf een oplossing, en Christus overwon de dood, en wij “in” Hem!

Gods woord is als een verzekeringspolis. In het O.T. was de premie telkens te betalen, als men had gezondigd, (oorzaak van de dood) door het brengen van een bloedig dierenoffer in de tempel.

In het N.T. betaalde God zelf, door het bloed van Zijn zoon Jezus, het leven van Gods Zoon als een eenmalige premie.

Wij vergelijken verder de Bijbel als met een verzekeringspolis, doch deze is slechts geldig voor hem die akkoord gaat met de Bijbel , en die het aanvaardt met hart en ziel.

 

De enige voorwaarde die God stelt: gelooft Mijn woorden, en hou daar rekening mee!

Dan gaat u zeker naar de hemel! Wie niet gelooft gaat zeker naar de hel!

 

 

 

 

WAT KAN EEN MEN DOEN IN ONZE

ONZEKERE WERELD VAN VANDAAG?

 

2 Want zie, de goddelozen spannen de boog, zij leggen hun pijl op de pees, om oprechten van hart in het duister te treffen. 3 Wanneer de grondslagen zijn vernield, wat kan dan de rechtvaardige doen? 4 De Here woont in zijn heilig paleis, de Here heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen. 5 De Here toetst de rechtvaardige en de goddeloze; en wie geweld bemint, die haat Hij. ( Psalm 11 )

 

Deze tekst is zeer toepasselijk vandaag. Een leven zonder God, maakt deze wereld zeer onveilig en onzeker. Het veroorzaakt  allerlei soort crisis en angst onder de mensen.

De grondslagen, de vaste Bijbelse waarden en regels die wij kennen verdwijnen, er komen goddeloze wetten als bv. Abortus, Euthanasie, nieuwe  huwelijkswetten enz.(Jes.9)

Een “Bijbelgetrouw” christen stelt zijn vertrouwen op God die dit alles ziet! Hij houdt vast aan zijn Bijbel! (Openbar.3:11) hij heeft een kompas, een onfeilbare GPS, en kent de goede richting, de smalle weg !

 

GELOOFSZEKERHEID BRENGT GERUSTHEID !                 

 

 

27 Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, 28 en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. 29 Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders.( Joh.10)

 

Als God voor u gaat zorgen, zou u dan niet gerust kunnen zijn. Zonder zorgen kunnen gaan slapen? Geloofszekerheid heeft te maken met ons vertrouwen op al de beloften die God ons deed.Niemand zal ze roven, zolang ze naar de Herder luisteren, en niet afdwalen! Afdwalen is het zwakste punt van een schaap!

 

28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; 29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

 

 

 

 

 

 

WEET U ZEKER DAT GOD UW ZONDEN VERGAF?

 

9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 10 Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.1 J o h a n n e s 1

 

13 Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming. S p r e u k e n 2 8

 

Wie zijn zonden of zondig leven zonder God toegeeft en om vergeving bidt met spijt, en wil strijden om het zondige na te laten, mag zeker weten dat zijn zonden vergeven zijn.

Gebeden kunnen opnieuw worden verhoord. De gezondheid kan verbeteren. Angsten kunnen wegvallen, enz.

De biechtstoel gaf nooit een zekerheid, want vele mensen lopen nog steeds rond met gewetenswroeging. Het verlaat de gedachten niet! De biechtstoelpraktijk kom uit Babel en niet uit de Bijbel!

 

HOE KRIJGT MEN GELOOFSZEKERHEID?

 

Door het zien van Gods machtige daden.

 

11 Voorts zeide Hij tot mij: Mensenkind, deze beenderen zijn het gehele huis Israël. Zie, zij zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vervlogen; het is met ons gedaan. 12 Daarom profeteer en zeg tot hen: Zo zegt de Heer Heer: zie, Ik open uw graven en zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en u brengen naar het land Israël. 13 En gij zult weten, dat Ik de Heer ben, wanneer Ik uw graven open en u uit uw graven doe opkomen, o mijn volk. 14 Ik zal mijn Geest in u geven, zodat gij herleeft en Ik zal u doen wonen in uw land; en gij zult weten, dat Ik, de Heer, het gesproken en gedaan heb, luidt het woord des Heren.

 

 ZEKERHEID VAN GODS AANWEZIGHEID

19 Wederom, voorwaar Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is. 20 Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.

 

Gods aanwezigheid heeft niets te maken met het lichtje of kaarsje dat brandt in een kerkgebouw! In de tekst kunnen wij twee zekerheden vastleggen. De eerste gaat over gebedsverhoring bij eenparigheid. De tweede is Gods aanwezigheid.

Wij zijn ons niet altijd bewust van zijn aanwezigheid. Ons lichaam is een tempel van de H.Geest, die in ons woont. Daarom heeft de plaats waar wij samenkomen en aanbidden van geen enkel belang.

 

ZEKERHEID VAN EEUWIG LEVEN.

 

10 Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich; wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis, dat God getuigd heeft van zijn Zoon. 11 En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. 1 J o h a n n e s 5

 

Wie in Jezus gelooft, gelooft de Bijbel van begin tot einde, wie daarin iets niet gelooft, die denkt dat God liegt! Hier kan iedereen weten of hij een wedergeboren christen is of niet, wie door zijn handel en wandel niet altijd de wil aan de dag legt om Gods woord te volgen is schijnheilig.

Wie de Bijbel niet wil volgen, of daarnaar niet wil streven, is niet ZEKER is of de Bijbel wel de waarheid spreekt of door God is geïnspireerd!

God heeft zich aan Zijn woord verbonden ( Hebr. 6:17 )

 

DE ZEKERHEID DOOR DE OPSTANDING VAN CHRISTUS

 

3 Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, 4 tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u, ( 1 Petr.1:3 ).

 

Er bestaat dus een zekerheid van de opstanding van Christus, daar er mensen

vandaag nog steeds wedergeboren worden, met eeuwig leven in zich!

Zo ontstond een volk van God uit de heidenen.

Dit volk is niet wanhopig, maar kent nu een levende hoop. Wat een oplossing voor vele mensen die wanhopig rondlopen met zelfmoordgedachten!

 

Johannes de doper wilde wel zekerheid over Jezus. En men bevestigd hem al de genezingen. Zo zijn er vandaag nog mensen die door Jezus worden aangeraakt en genezen worden; Het is begrijpelijk dat deze mensen een zekerheid hebben van Jezus almacht. De genezingen van Jezus en Zijn aangestelde apostelen later waren een vervulling van de profetie.

 

BENT U ZEKER DAT U DOOR GOD BENT AANVAARD?

                                              DAT U BEHOUDEN BENT?

 

14 Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. 15 Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. 16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. 17 Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. 18 Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.( Rom.8 )

 

De zekerheid dat wij door God aangenomen zijn, komt door de inwoning van de H.Geest die ons heeft overtuigd. Meestal worden mensen door mensen overtuigd, maar dat geeft geen zekerheid. Wanneer wij getuigen, dan zal de H.Geest de aangesprokene overtuigen, als men werkelijk openstaat, en zich eerlijk bekeert!

 

KENMERKEN VAN EEN WEDERGEBOORTE

 

Met anderen over het evangelie te spreken met sterke overtuiging

n Geestelijke honger heeft naar de Bijbelstudies

n een moeilijk te beschrijven vreugde of blijdschap kent in het hart

n begint langzaam zonden na te laten, en wordt gehoorzaam aan de Bijbel.

n het echte gelovig bidden start.

n bekijkt zijn medemens met geestelijke ogen.

n heeft Gods liefde ontvangen.

n geen angst meer om te sterven!

n Mogelijke verbetering van de geestelijke en lichamelijke gezondheid

n uitingen van de H.Geest ( geestelijke gaven)

 

GEEN MERKTEKEN, MAAR EEN VERZEGELING!

 

13 In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, 14 die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid.

(Efeze 1)

Het onderpand is een waarborg voor wat nog komen moet, met een verheerlijkt lichaam bij Christus te zijn, hetzij door de opstanding, of geheime opname. Vandaag hebben christenen nog beproevingen en soms een traan van verdriet in het oog, maar binnenkort wordt het hier een hel, en zijn wij in de hemel! Wat een blijde boodschap met zekerheid!

 

HET GEVAAR VOOR VALSE ZEKERHEID

clip_image01011 De Farizeeer stond en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U, dat ik niet zo ben als de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als deze tollenaar; 12 ik vast tweemaal per week, ik geef tienden van al mijn inkomsten. 13 De tollenaar stond van verre en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar hij sloeg zich op de borst en zeide: O God, wees mij, zondaar, genadig! 14 Ik zeg u: Deze keerde, in tegenstelling met de ander, gerechtvaardigd naar huis terug. Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, doch wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. L u k a s 1 8

 

In dit gedeelte zien wij dat deze farizeeër van zichzelf een gedacht had dat hij zeker in de hemel zou komen, hij wijst naar zichzelf, zonder ooit  tot bewustheid te zijn gekomen dat ook hij een zondaar is in Gods ogen.

Hij gaat naar de kerk, maar heeft zich nooit bekeerd, en dacht een goed mens te zijn. Deze man leeft men een valse hoop, God keek naar de harten.

De tollenaar kreeg spijt van zijn geldzuchtigheid, en bad om vergeving, en kreeg zekerheid in zijn hart dat hij in orde was gekomen met God.

De tollenaar ging gerechtvaardigd naar huis !

Wie in de hemel wil komen moet naar God toe, en al zijn zonden belijden, en kan meteen een nieuw leven beginnen, en zonder dit gebeuren komt niemand in de hemel, ook niet via twitter zoals de huidige paus!