DE EINDTIJD ?

DE EINDTIJD

TWIJFELEN

Wij leven in een tijd waarbij ieder nadenkend mens de vraag stelt: Waar gaan wij naartoe in deze wereld? Welke zijn nog de zekerheden voor de toekomst? Wanneer komt er een echte wereldvrede? Om op deze vraag zinnig te kunnen antwoorden, hebben wij licht, inzicht nodig.

Johannes 8:12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Een mens welke Jezus Christus niet wil volgen, zal ook geen BETROUWBAAR inzicht krijgen in de toekomst, hij zal in de duisternis of in de onwetendheid blijven.Wanneer men destijds licht wilde maken, had men olie nodig. Olie is in de Bijbel een beeld van de H.Geest. Wie de H.Geest heeft  ontvangen, zal echt inzicht krijgen in de toekomst, en zal de media of de nieuwe fabels niet geloven als bv. De Da Vinci Code. Alleen God kent de hele toekomst! Alleen bij Hem kunnen wij terecht voor inzicht. Wat God zegt staat in de Bijbel. Lees enkele opmerkelijke verzen in de profeet Amos.

clip_image002.jpg

6  Wordt de bazuin in een stad geblazen, zonder dat de inwoners opschrikken? Geschiedt er een ramp in een stad, zonder dat de HERE die bewerkt? 7  Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. Amos 3

Wij moeten waakzaam zijn, dat is wat Jezus zijn discipelen leerde en bijzonder de discipelen van de eindtijd. Wij leven nu ZONDER TWIJFEL in de tijd die voorafgaan aan de laatste jaarweek beschreven door de Profeet Daniel. Deze jaarweek bestaat uit zeven jaren. De laatste helft van deze tijd zal een nooit geziene verdrukking zijn.

43  Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken.

44  Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.

45  Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, die de heer over zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te geven? Matth.24

 Welke profetieën moeten er nog
vervuld worden,
eer Jezus Christus terugkeert op aarde?

HET HERSTEL VAN DE STAAT ISRAEL.

14  Daarom zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat niet meer zal gezegd worden: Zo waar de HERE leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte heeft gebracht, 15 maar veeleer: Zo waar de HERE leeft, die de Israëlieten heeft doen optrekken uit het Noorderland en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had; ja, Ik zal hen terugbrengen in het land dat Ik aan hun vaderen gegeven had. Jeremia 16

Deze profetie is al vervuld!  In het jaar 1948 op 14 mei verklaart Israël zich als een onafhankelijke staat. Het joodse volk komt van overal ter wereld terug naar zijn beloofde land. Ze zouden er dezelfde taal spreken, als in de tijd dat ze het land verlieten. ( Jer.31:23). De joden werden tweeduizend jaar uit hun land verbannen. Zoals er ook een herstel kwam van het land, zo kwam er ook een herstel van het volk zelf, dat bijna van de aardbol werd weggevaagd! God had gezegd dat het niet mogelijk was de nageslachten van Israel te vernietigen, anders zou men eerst de hemel moeten vernietigen! ( Jer.31:35-37).

Wij kunnen hieruit leren dat wij steeds bij het wereldgebeuren altijd dienen te kijken wat er gebeurt in het beloofde land en het M.O. Het herstel van Israel is dus een vervulde profetie.

RUSLAND EN BEPAALDE LANDEN ZULLEN DE OORLOG

VERKLAREN AAN ISRAËL.

De profeet Ezechiël.(38).

1 ¶  Het woord des HEREN kwam tot mij: 2  Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog, de grootvorst van Mesek en Tubal; profeteer tegen hem, 3  en zeg: zo zegt de Here HERE: zie, ik zal u, Gog, grootvorst van Mesek en Tubal! 4  Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger: paarden en ruiters, allen volledig uitgerust, een grote schare, met grote en kleine schilden, allen vertrouwd met het zwaard; 5  ook Perzen, Ethiopiers en Puteeers, allen met schild en helm; 6  Gomer en al zijn krijgsbenden; Bet-togarma ver in het noorden met al zijn krijgsbenden; vele volken met u. 7  Maak u gereed en rust u toe, gij met al de scharen die zich bij u gevoegd hebben; wees gij hun tot een leidsman.

Dit is een profetie welke nog in vervulling moet gaan voor de wederkomst van Jezus in Jeruzalem. Magog door vele exegeten erkent als Rusland. Mesek kan het hedendaagse Moskou, en Tubal is vandaag Tobolsk of Tbilisi. Gog zou de Russische president zijn, of de voorzitter van deze nieuwe militaire alliantie. Rusland komt alvast nog goed in de wereldpers i.v.m.het M.O.

Wanneer deze invasie in Israël zal plaats vinden, is wel een moeilijke vraag. In ieder geval zal het volk zich veilig voelen en in gerustheid hun zaken kunnen doen. Er zullen geen versterkte steden meer zijn. Doch dit betekent niet dat er dan een echte vrede zal zijn. Het zal eerder een wapenstilstand zijn voor een nieuwe storm. Als er een schijnvrede komt, zal dit tot zegen zijn voor Israel, dat het grootste deel van zijn inkomsten in het leger moet pompen. De eerste landen welke Rusland zullen volgen is Iran en Irak. Het zijn de aartsvijanden van Israël. Deze aanval zal zijn om buit en roof te plegen. Dit kan er op wijzen dat er toch in Israel een nieuwe economische bloei zal zijn geweest of dat Rusland financieel aan de grond zit.

Rusland krijgt een verpletterende nederlaag, wellicht met Gods hulp en ingrijpen.

DE KOMST VAN DE VERENIGDE STATEN VAN EUROPA
EN DE ANTICHRIST.

Voor de wederkomst van Jezus, krijgen we nog een korte herleving van het Romeinse Rijk, maar dan wel in een andere vorm.

7  Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie, een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk; het had grote, ijzeren tanden: het at en vermaalde, en wat overbleef, vertrad het met zijn poten; en dit dier verschilde van alle vorige, en het had tien horens. 8  Terwijl ik op die horens lette, zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen, en drie van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt; en zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Daniel 7.

Het  Europa zoals wij het vandaag kennen, zit in een groeifase, het wil opnieuw een invloedrijke wereldmacht worden. Vele lidstaten komen erbij zodat het heel moeizaam werken en vergaderen wordt. Komt er een terugval van het aantal lidstaten? Zullen er tien bestuurslanden uit voortkomen? Ik zie nog een toenadering naar landen als Egypte, Libië, Syrië. Wanneer Turkije zal worden aangenomen, staat de deur open voor andere Arabische landen. Dan heeft Europa in de vorm van een tien statenbond een verdeeld karakter bestaande uit ijzer en leem.

Daniel 2 beschrijft het beeld van de wereldgeschiedenis. De voeten van het beeld bestond uit ijzer en leem. Deze tien tenen zijn 10 landen of machtsblokken voortkomende uit het Romeinse Rijk, welke een  wereldmacht vormen en later onder leiding van de antichrist komen.

De struktuur van de voeten zijn van ijzer en leem.

Het ijzer is kenmerkend voor de hardheid van regeren door de tien machthebbers. ( Dan.2:40) Het spreekt ook van een harde legermacht. ( Micha 4:13).Het Romeinse Rijk bestond uit Europa en de kustlanden van het M.O. Ook God spreekt tot Israel door Micha (4:13) dat het zijn hoorn ( macht) zal maken tot een zeer sterk ( Job 40:18) leger.

Het leem is een beeld van de zwakke mensheid. ( Jer.18:6) en ( Rom.9:21). Het is als klei in de hand van de pottenbakker (God). In de menselijke hersenen vonden wetenschappers, stoffen als uit leem! Het staat ook voor broosheid en zeer breekbaar ( Dan.2:42). Wij kunnen vaststellen dat de beschaving ook hier in het Westen vervalt, geen veiligheid meer voor de burger, iedere dag een moord, kinderverkrachting, overval of brandstichting en roof. Europa verwacht een sterke leider. Maar deze sterke president kan niet aan de macht komen zolang Gods Geest op aarde in de Christenen woont. Dan is er nog sprake van een verbond in Dan.2:43 tussen het leem en het ijzer. Dit wijst op Israël en de volkeren. Israël is als het leem in Gods handen ( Jer.18:6)

VALSE PROFETEN

kelk

 Mattheüs 24:24  Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.

2 Corinthiërs 10:17  Maar wie roemt, roeme in de Here;

Het evangelie heeft geen reclame nodig voor een bepaalde evangelist, kerk, of organisatie,want dat is roemen. Wanneer wij aandachtig kijken naar de media, dan zullen wij daar vlugger de valse profeten horen, zien en ontdekken. Samenkomsten met meer stemming en sfeer dan gezonde Bijbeluitleg.

De T.V. is een machtig instrument om goddelozen en christenen te misleiden. Alles zal met de waarheid ernstig moeten worden getoetst. Want leugen en waarheid zal onderzocht moeten worden. 1   Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen,2  door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn, 3  het huwelijk verbieden en het genot van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen, die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn. 1 Tim.4

DE NATUUR IN DE EINDTIJD VERLIEST ZIJN EVENWICHT.

 tsoenami

Lukas 21:11  en er zullen grote aardbevingen, en nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel.

Lukas 21:25  En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding,

Openbaring 13:13  En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen.

 Hierboven een recent genomen foto van een ufo. Nog steeds kan men geen verklaring geven voor deze verschijnselen. Rechts een foto genomen van een nog nooit geziene wolkformatie aan de hemel.

Vuur uit de hemel. Op 10 juni 2006 was er in Noorwegen een meteorietinslag met een kracht van een Hiroshima-atoombom. Een getuige zag een grote vuurbal uit de hemel komen met een lange rookstaart.

Vg. R.GAYTANT