HEMELSE BLIJDSCHAP

 

clip_image001

 

 

 

 

 

clip_image002

 

 

De blijdschap van een christen is de barometer van zijn geestelijk leven. Wil je weten hoe het gesteld is met uw christen zijn, dan moet men zich de vraag stellen: Hoe is het gesteld met mijn christelijke vreugde of blijdschap.

Kunnen wij vreugde beleven wanneer wij een Bijbeltekst lezen en erover nadenken?

Hebben wij vreugde als Paulus, wanneer wij zien dat er mensen tot geloof komen en gelukkig worden

Omdat ze rekening houden met het woord van God?

De hemelse blijdschap van een christen is anders dan de blijdschap die de wereld te bieden heeft.

 

Hoe kunnen wij ons als christen gelukkig voelen?

 

De eerste blijdschap.

Een pasgeboren christen kent een speciale blijdschap door de vergeving van zijn zonden door Christus zelf. Jezus openbaarde zich in het hart van de mens door de inwoning en persoonlijke overtuiging van de H.Geest.

Wij zien mensen die Jezus genas. Ze zijn gelukkig, ze spreken er tegen iedereen over. Maar het bijzonderste is de genezing van de ziel. Mensen waarmede ze overhoop lagen, ruzie hadden, zoeken ze nu vrede. Mensen waarvan ze iets hadden gestolen, gaven ze het terug, al deze dingen brachten veel blijdschap. Mensen die ze hadden belogen of bedrogen, gaf men excuses.

 

Een gevangene die zijn dagen van straf heeft gedaan en de gevangenis verlaat is gelukkig en blij en kan een nieuw leven beginnen. Hij is vrij, en was waakzaam voor de wet.

Zo is iemand die weet en gelooft dat God hem heeft vergeven, hij komt in een andere wereld terecht. Hij gaat alles anders zien.

Wij beginnen in te zien wat verkeerd was in ons leven, bijzonder om te leven zonder rekening te houden met wat Jezus ons heeft geleerd. Wij gaan Jezus nu volgen, dat was onze eerste liefde. Vroeger waren wij ook een gevangene van de satan.

 

Ro 14:17  Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest.

 

3Jo 1:4  Groter blijdschap ken ik niet, dan dat ik hoor, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.

 

Blijdschap door het dienen van Jezus.

 

Onze taak in de gemeente of  huisgemeente vervullen is een dienen van Jezus MET VREUGDE . Wij moeten weten dat wij een instrument zijn in de handen van Jezus. Net als een timmerman met zijn materiaal. Ouderdom speelt geen rol.

 

Een brandweerman kent zijn plicht. Wanneer men belt, komt hij, zonder excuses. Hij zegt niet, als het brand, ik kan niet komen want, wij hebben vandaag geen water het vriest! Of hier is een feestje!

Hij kent vreugde wanneer hij een mens het leven kan redden uit de brand!

Deze ganse wereld staat precies in brand en er dienen mensen te worden gered, daarom kwam ook Jezus. Het is een blijdschap en genade Jezus te mogen en te kunnen dienen, maar we mogen dit niet laten afnemen!

 

45 Al deze vervloekingen zullen over u komen, u achtervolgen en u treffen, totdat gij verdelgd zijt, omdat gij niet geluisterd hebt naar de stem van de HERE, uw God, en de geboden en inzettingen die Hij u opgelegd heeft, niet onderhouden hebt; 46  zij zullen onder u tot een teken en wonder zijn, en onder uw nageslacht, voor altoos.

47  Omdat gij de HERE, uw God, niet met vreugde en blijdschap gediend hebt vanwege al uw overvloed, DEUT 28

 

Welvaart is een groot gevaar voor de christenen, omdat het een wereldse blijdschap geeft die de geestelijke blijdschap overschaduwt of kan ondermijnen.

 

Blijdschap door verhoorde gebeden.

 

Joh 16:24  Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.

 

Vandaar dat wij kunnen vaststellen dat er christenen zijn die weinig gelukkig zijn. Een van de redenen kan zijn dat ze weinig of niet bidden. Ze kunnen ook verkeerd bidden.

Verhoorde gebeden kunnen problemen wegnemen bij u of anderen. Wanneer de problemen zijn opgelost, ontstaat er vreugde en blijdschap en iedereen is blij.

Jezus leert ons dat er speciale blijdschap is die ons hart kan vervullen. Iemand die blij is straalt dat uit.

 

 

Blijdschap door het getuigen van Jezus.

 

Er ontstaat een grote vreugde in het hart van een christen die kan spreken over zijn Heiland tegen anderen. Bijzonder in onze dagen heeft men vrijmoedigheid en nodig om te spreken.

Lu 15:10  Alzo is er, zeg Ik u, blijdschap bij de engelen Gods over een zondaar, die zich bekeert.

 

De Bijbelse blijdschap is geestelijk van aard. Engelen, die je niet ziet, genieten ook mee van een bekeerde ziel. Het lijkt alsof het een feest is wanneer zoiets zich voordoet.

Dit soort blijdschap kent de ongelovige wereld niet. Zij zoekt het meestal in geld, genot voor het lichaam en ziel.  Wie geen christen is, kan niet weten over welke vreugde en blijdschap het hier gaat omdat het geestelijk is, en geestelijk te beoordelen valt. Je krijgt die vreugde niet door naar een kerk te gaan!

 

1Co 2:14  Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.

 

Paulus is een gelukkige man. Zijn vreugde haalt hij uit de toekomst, wat een zekerheid leeft er in deze christen? Het zijn geen luchtkastelen waarover velen dromen.

Je kunt wel eens dromen van alles wat je hartje lust, maar als je wakker wordt is dat allemaal voorbij.

De vreugde van Paulus ligt hem in het feit dat hij vele mensen bij Jezus mocht brengen, en waarvan hij ziet dat ze Hem volgen met veel vurigheid en ook anderen tot geloof in Jezus brengen.

 

Paulus schrijft:

19  Want wie is onze hoop of blijdschap of erekrans voor onze Here Jezus bij zijn komst, wie anders dan gij? 20  Ja, gij zijt onze eer en blijdschap. 1 Thes. 2:

 

Wat neemt nog onze christelijke vreugde weg?

 

Het is de gemakkelijkste vraag die een christen kan stellen!

Het vallen in zonde neemt het geestelijk gelukkig zijn als christen weg. Even niet luisteren of niet doen wat de Here van ons verwacht is voldoende om een triestig gezicht en droevig hart te krijgen.

De satan wil daardoor de blijdschap van de christen ontnemen, omdat dit nu precies zijn kracht en sterkte is. David is een goed voorbeeld na zijn gekende zondeval met Batseba.

 

6        (51-8) Zie, Gij wilt waarheid in het verborgene, in het geheim maakt Gij mij wijsheid bekend.

Psalm 51

 

God kent onze gedachten. In ons geweten spreekt Hij tot ons. Hij openbaart ons waar we verkeerd zijn, door Zijn woord, de Bijbel. Wij moeten soms bidden opdat wij onze eigen zonden inzien en begrijpen.

 

7  (51-9) Ontzondig mij met hysop, dan ben ik rein, was mij, dan ben ik witter dan sneeuw;

 

Vergeving is nodig, wij mogen nooit nalatig worden wanneer de Here ons wijst op zonde. David vraagt eerlijk vergeving voor wat hij deed. David liet zijn hemelse vreugde stelen door in te gaan op de wereldse verleiding tot vreugde. Vandaag stelt men werelds genot boven God. Dat is afgoderij. Eerst God dan het plezier die de wereld kan geven. Uw vreugde verloren? Bidden!

 

12  (51-14) hergeef mij de blijdschap over uw heil, en laat een gewillige geest mij schragen. Psalm 51

 

Koning David heeft ervaren dat zijn vreugde en geestelijke blijdschap verdwenen was, door zijn scheve schaats. Hij ervaarde God niet meer, die hem grote vreugde kon geven als profeet!

Zijn gezondheid ging er heel sterk op achteruit als gevolg.

 

 

Vergeet niet:

 

Christelijke blijdschap is een kracht welke wij als christenen nodig

hebben om te volharden tot Jezus komt.

 

Vg. R.GAYTANT