HET BROOD DES LEVENS

HET BROOD DES LEVENS

clip_image002

 

Toen Jezus op aarde was deed Hij verschillende uitspraken, om duidelijk te maken wie Hij was, eerst aan Zijn volk, dan aan deze wereld. Zijn volk kende Hem nog niet, ze “geloofden” in Mozes beweerden ze, doch in het dagelijks leven volgden ze hem ook niet. Mozes had over Jezus geschreven, zouden ze dan ook in Hem geloven? (Joh.5,46) Jezus openbaarde zich op verschillende wijzen, zoals wij vandaag even zullen focussen op een van Zijn uitspraken als:

35  Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt,

zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.Joh.6

 

Onder dagelijks brood begrijpen wij iets wat levensnoodzakelijk is, wat de mens “broodnodig” heeft, voeding voor het lichaam, en daarom gaan wij allemaal werken, voor ons levensonderhoud. Wie niet wil werken, zal ook niet eten! Zo leert God! (2 Thess.3:10)

Brood is niet iets dat op zichzelf leven geeft, maar dat mensen in leven houd.

Het zorgt voor de nodige lichamelijke gezondheid. Enkel Gods Geest geeft leven, daarom heeft ook de mens een geest gekregen, want hij is geschapen naar Gods beeld.

Wat de ongelovige mens vergeet, is een geestelijk restaurant! Ook die menselijke geest heeft het ware en broodnodige voedsel nodig.

Luk. 4:4  En Jezus antwoordde hem: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven. Zo zien wij dat, bij het ouder worden, en daarna bij het sterven, het lichaam aan de aarde wordt toegevoegd, en de menselijke geest terug naar God gaat! Oorzaak van het menselijke afsterven en overlijden?

Romeinen 6:23  Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.

 

clip_image004De dood is het gevolg van de zonde, eenvoudig: Het niet willen luisteren en geen gehoor geven aan Gods onfeilbare woorden. Dit is het grootste probleem dat de schepping ooit heeft gekend, daarom brengt het ook ziekte en sterven met zoveel verdriet. De satan was erbij om Gods woorden te manipuleren, hij gaf precies een andere vertaling, een nieuwe vervormde vertaling van Gods woorden aan Eva, welke haar sterk deed twijfelen. Toch werd het zondeprobleem eens en voor altijd opgelost, enkel en alleen door Jezus Christus! Maar ook de mens dient de strijd tegen de zonde, ongehoorzaamheid aan de Bijbel, aan te gaan.

 

 

 

Jezus is het brood des levens.

 

Om deze symbolische taal te begrijpen dienen wij even terug te gaan naar het O.T. In de tempel of tabernakel lagen de twaalf ongezuurde toonbroden.

Een beeld van een zondeloos (zonder zuurdesem) lichaam. Jezus was het brood uit de hemel, en zondeloos. Twaalf broden waren er voor de twaalf stammen van Israël. Op de sabbatdag werden de toonbroden opgegeten, en dan nieuwe gebakken. Ieder mens heeft gezond geestelijk voedsel nodig. Niet alle geestelijk voedsel, is gezond, de satan zoekt telkens dit voedsel te manipuleren. Hij zaaide allerlei geloofsovertuigingen, en andere levensovertuigingen, doch deze falen! Vandaag zoekt hij deze denkpatronen organisatorisch wereldwijd te verzamelen tot een religieuze staatskerk.

Onze dagen bewijzen voldoende dat er een geestelijke hongersnood bezig is in Europa! De mensen hebben moeite om een zware tegenslag, ongeluk of een ziekte te verwerken, ze komen soms “in de put” te zitten, en worden heel wanhopig. Wierook en kaarsen branden helpen niet!  Psychiaters hebben de handen vol, maar staan eerlijk gezegd, meestal machteloos, maar kosten meer dan handenvol geld!

Wij zien soms beelden van uitgehongerde mensen in Afrika, en ze wekken medelijden, maar onze maatschappij toont een tegenbeeld, de mensen die het leven niet meer aankunnen en er een eind aan willen maken! Dit zijn geestelijk uitgehongerde mensen! Dit kan men niet zien aan het lichaam, maar kan men wel opmerken door te luisteren naar die mensen. Medicatie?  Het levensbrood is de Bijbel, want Jezus, het Woord, is het brood des levens.

Het woord is vlees geworden! (Joh.1:14). Jezus is het nieuwe manna!

 

48  Ik ben het brood des levens.49  Uw vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten en zij zijn gestorven; 50  dit is het brood, dat uit de hemel nederdaalt, opdat wie ervan eet, niet sterve. 51  Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; en het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor het leven der wereld.Joh.6

 

Zoals het manna tijdelijk en dagelijks het leven redde van Gods volk in de gevaarlijke woestijn, zo zal Jezus het eeuwige leven geven aan alle mensen op aarde die in Hem oprecht gaan geloven en van goede wil zijn. Het manna in de woestijn was sterke voeding voor het menselijk lichaam, al was dat iedere dag hetzelfde menu! Dit is in het geheugen gebleven van Gods volk tot vandaag, en daarom dachten ze, dat wanneer de Messias, zou komen er opnieuw manna uit de hemel zou komen. Misschien werd die vraag aan Jezus gesteld, omdat bepaalde Rabbijnen en anderen leerden dat na Mozes, het manna werd bewaard in de derde hemel. Het nieuwe manna was Jezus zelf. Hij is voedsel voor de menselijke geest, met een belofte:

 

clip_image00854  Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,

heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.

 

De Bijbel leert dat eten en drinken en blij zijn bij zijn dagelijks werk, het allerbeste is voor een gezond lichaam! (Pr.2,24) Daarom gebruikt Jezus dit beeld opdat de mens zijn evenwicht zou vinden tussen zijn lichaam en zijn geest! Het denken van de mens dient gezond te zijn, en niet zondig of besmet! Daarom kunnen christenen bidden om hun gedachten behoeden, en dat werkt!

Men dient het “enige” goede en passend geestelijk voedsel te nemen, Jezus woorden!

Johannes 6:63  (64) het is de geest, die leven brengt; het vlees brengt niets daartoe bij. de woorden, die ik tot u sprak, zijn geest en leven.

Ander geestelijk voedsel maakt de menselijke geest armzalig en ziek, een hoog I.Q. helpt niet, genezing door God zelf is broodnodig.(1 Petr.2:24)

 

“Wie mijn vlees eet”: Hier is geen kannibalisme bedoeld!  Het vlees hier, is niet het spierweefsel van een mens welke werd bedoeld, (Gr. Kreas”). Er staat “sarx” in het Grieks en “basar” in het Hebreeuws, en dit betekent: Mijn tijdelijk menselijk of aards bestaan”. Wie van Mijn aanwezigheid leren wil. Vlees met bloed zouden de Joden nooit eten!

Joden waren geschrokken van deze uitspraak, ze kenden het van bij de offerceremonie bij de tempel! Sommigen zullen bij die uitspraak, het zijn afgetrapt

gouden beker

Dit is wie eenvoudig gelooft in het voedsel, de woorden van Jezus.

Wie ze opeet als het ware, en ze onderzoekt, (vlees eten=kauwen) en in praktijk brengt, is bezig zich geest optimaal te voeden. Dit heeft absoluut niets te maken met een ceremoniële eucharistie vieren of met de transsubstantieleer! Het brood en de wijn werd nooit door Jezus “omgetoverd” in het lichaam en het bloed van Christus. Een krachtige duivelse dwaling. Hier neemt men de Bijbel letterlijk, door oude occulte en Romeinse invloeden.

In 1555 heeft het Babels of Rooms christendom, Nicolaas en François Thijs werden gemarteld en verbrand te Mechelen, daar zij dit on- Bijbels gegeven niet wilden geloven! (Bron: Historie der martelaren) Het “opeten” is een geestelijke beeldspraak zoals wij dit terugvinden in: Op:10:9 en Ezech.2,8

Ezechiël 2:8  mensenkind, ge moet luisteren naar wat ik u zeg, en niet halsstarrig zijn, zoals dit onhandelbare volk; open uw mond, en eet wat ik u geef.

 

Jezus herhaalde verschillende malen Zijn belofte, dit wijst op de ernst van Zijn belofte, een overwinning op de dood! Een opwekken ten jongste dage, dit staat nu te gebeuren, opstanding en opname. Dan pas zal men geen honger en dorst meer hebben!

 

 

 

 

Het lichaam van christus is de gemeente, als een brood leert Paulus!

 

26  Als een lid lijdt, lijden alle leden mede, als een lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde.27 Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden.1 Cor.12:26

 

Deze tekst toont de sterke verbondenheid aan van een Bijbelgetrouwe gemeente of huisgemeente, het lichaam van Christus. Waar is deze verbondenheid vandaag nog waar te nemen?

Tarwe staat symbool voor de mens. De mens en graan zijn beiden voortgekomen uit stof. Toch kennen wij verschillende soorten van stoffen. Het graan en de mens, beiden houden ze nu tijdelijk leven in zich.

Joh.12:24  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort.

 

Jezus is als de graankorrel, Hij stierf en bracht veel vrucht voort. Het graan wordt door ons opgenomen via het brood, als voedsel. Wie de Bijbel leest en gelooft wat Jezus voor hem deed, neemt die gedachten en levensovertuiging van Jezus helemaal over. (1 Pet.2)

Wanneer wij het brood hebben opgegeten, dan begint pas de spijsvertering, en dit is wat enige tijd vergt, het begrijpen van wat in de Bijbel staat. Hier gebruikt God Zijn mensen om uitleg te geven.

1 Corinthiërs 15:44  Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam.

 

Vg.R.GAYTANT

Biblespace Huisgemeenten