BABYLON EN VATICAAN

clip_image002

 

 

4  En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.

5  Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht. Openbar.18

 

clip_image004

 

Wij leven vandaag ontegensprekelijk in de jaren die werden voorspeld in Gods onfeilbare woord, de Bijbel. Velen lezen de Bijbel maar begrijpen niet altijd wat God wil zeggen. God gebruikt niet altijd theologen, maar wel Zijn Geest die Hem op aarde vervangt om de Zijn woord uit te leggen, onafhankelijk van het I.Q. van de mens! (Joh.14:26).

Wij horen en lezen vandaag veel over de mondialisering, op politiek, religieus en economisch niveau. Verbonden, allianties, pakten enz. zijn aan de orde van de dag. Toch is dit niet nieuws onder de zon voor de wakkere christenen. Men bouwt opnieuw het voorspelde Babel. Babel bestaande uit een wereldregering, een wereldkerk en een wereldleider.

 

God doet een oproep voor allen die naar Hem willen luisteren. Allen die in Hem geloven door Jezus. God roept allen op om slechts te geloven wat in de Bijbel staat, het woord van God! Het komt er op neer, dat alles wat men gelooft en niet in de Bijbel staat, ook niets heeft te maken met de gemeente van Christus, dus bijgeloof!

 

31  Maar zoekt zijn Koninkrijk, en die dingen zullen u bovendien geschonken worden. 32  Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven. 33  Verkoopt uw bezittingen om aalmoezen te geven. Maakt u beurzen, die niet oud worden, een schat, die nooit opraakt, in de hemelen, waar geen dief bij komt en geen mot ze schaadt.

34  Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Lucas 12

 

Jezus zelf wist dat Zijn volgelingen in de wereldgeschiedenis geen grote menigte of een megakerk zou worden. Hij wist wel dat ze altijd, als minderheid onder druk zouden komen, omwille van Hem, die vervolgd en vermoord werd! Doch een gemeente te voorschijn kwam als de grote overwinnaar! Hij wist dat de grote meerderheid de knieën zouden buigen voor de Mammon, de god van het kapitaal. 2  Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, noch in een rechtsgeding getuigenis afleggen met de meerderheid mee, om het recht te buigen. Exod.23

 

Mattheüs 5:11  Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.

 

 

 

God zegt: Gaat uit van haar! Wie is haar?

 

Babylon!

 

clip_image006

 

Nu gaan velen denken wat heeft het oude Babylon te maken met het de hedendaagse ontwikkeling en mondialisering.

Wel, Babylon was een toenmalig groot wereldcentrum van politiek, economie en religie.

Wij stellen vandaag vast dat er eenzelfde wind waait in die richting, op religieus, economisch en politiek vlak.

Door de geschiedenis konden wij vaststellen dat het “Babylonische model” al vroeg overgenomen werd door de Rooms Katholieke kerk, gesticht door een schijnheilige  keizer Constantijn. Wij stellen een complete afwijking vast van de christelijke leer ingesteld door Christus, naar zonaanbidding toe.

Het dopen na te geloven werd door Constantijn afgeschaft, en een besprenkeling van kinderen ingesteld.

Aanbidden van beelden werd toegestaan, terwijl God dit uitdrukkelijk verbiedt.

Op de zondag samenkomen i.p.v. op de zaterdag en zovele andere veranderingen.

 

Vandaag is men volop bezig een universele kerk te bouwen, met verschillende

Religies, als rooms-katholieken, orthodoxen, protestanten, Islam, Joods geloof, Boeddhisme en Hindoeïsme. Evangelische en bijzonder charismatische gemeenten komen nu ook sterk onder invloed van deze dwaling. (2 Thessalonicen 2:11  En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven,)

Zij zullen een boodschap opstellen voor de G8. Dit gaat over een Global Theology een geloof voor allen.

Dit is het Babel, waarvan sprake in de Bijbel.

Babel betekent verwarring, het is dus voor vele mensen die behoren tot een van de kerken, die zich aansluiten tot Babel, een grote verwarring.

Paulus schreef over deze Babelse dwaling! Hij noemde het de grote afval!

2 Thessalonicen 2:3  Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,

 

Vandaag is de geloofsafval bezig, onder de vorm van grote samenkomsten, met veel aantrekkelijke muziek, grote sprekers en misleiders die het evangelie vervormen en een valse eenheid prediken! De satan doet zich voor als een engel des Lichts! (2 Cor.11:14).

   

Ga uit van haar!

 

Toen Gods volk, Israël ook niet wilde luisteren naar hun God, en andere goden en beelden naliep, kwam Gods oordeel over hen, namelijk een verbannen naar Babel! Allen die niet willen luisteren naar Jezus alleen, het Woord, sluiten zich aan bij het huidige Babel, lees Vaticaan!

 

 

 

clip_image008

God was hen genadig en riep door de mond van Jesaja:

 

20  Trekt uit Babel, ontvlucht de Chaldeeën. Verkondigt het met jubelgeklank, doet dit horen, verbreidt het tot aan het einde der aarde; zegt: De HERE heeft zijn knecht Jakob verlost. Jesaja 48

8  Vlucht uit Babel weg en trekt uit het land der Chaldeeen en weest als bokken voor de kudde uit! Jer.50

 

47  Daarom zie, de dagen komen, dat Ik bezoeking doe aan de gesneden beelden van Babel en zijn gehele land zal beschaamd zijn en al zijn verslagenen zullen in zijn midden vallen. Jeremia 51

 

Een deel van de  Chaldeeën en hun priesters hebben zich rond Rome gevestigd. Zo zien wij dat ook vandaag alle godsdiensten hun beelden en denkbeelden samenbrengen, maar ook een oordeel van God over zich zullen brengen.

De voorbereidingen opdat allen het beest”, de komende valse Messias zullen aanbidden, is nu al begonnen, doch enorm velen weten het niet en zien het niet! Het zal een valse wereldreligie worden, van het christelijke zal niet veel meer overblijven en langzaam aan worden verboden! Lees nu de Bijbel terwijl het nog kan en mag!

In de Charta Oecumenica staat er dat men respect moet hebben voor andere geloofsovertuigingen. De huidige Paus bedoelt iemand anders in zijn geloof laten!

 

 Markus 16:15  En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.

 

Het is klaar en duidelijk dat Rome Christus verloochent, omwille van macht, en samenwerking met de wereldpolitiek, die een wereldregering nastreeft, denk aan Babel!

Bijna alle kerken en allianties willen nu een gesprekspartner worden van de EU, omwille van de zogenaamde Godsdienstvrijheid.

Wie geen lid zal worden van deze wereldstaatskerk, zal aanzien zijn als een verboden sekte! Zo werd ook gesproken over de eerste christenen rond 300 n Chr.

 

Babel komt onder Gods verschrikkelijk oordeel!

Openbaring 18:9  En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd hebben en weelderig geweest zijn, zullen over haar wenen en weeklagen, wanneer zij de rook van haar verbranding zien,

Vaststellingen waarbij Rome, het nieuwe Babel is geworden!

De Paus kust de koran, laat zich zegenen door een hindoepriester, bezoekt de Joodse vrijmetselaars, bezoekt een Sjamanistisch ritueel, Buigt voor een groot Boeddhistisch leider enz.

Katholieke bisschoppen nodigen de Evangelische Alliantie van Europa uit om te spreken over het pauselijk eenheidsdocument”!

 

Openbaring 22:7  En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart.

 

R.GAYTANT

Biblespace-Huisgemeenten