GODS OORDELEN

GODS OORDELEN

 

Er zijn soorten van oordelen in de Bijbel beschreven, waarvan wij enkele in deze studie zullen onderzoeken. Dit onderwerp is belangrijk omdat het te maken heeft met onze christelijke hoop. Hierna zeven soorten oordelen:

 

clip_image002

 

 

 

OORDELEN OM ZIJN GLORIE EN MACHT TE TONEN.

 

16 Maar de Here der heerscharen wordt verhoogd door recht en de heilige God wordt geheiligd door gerechtigheid. 17 Dan zullen de schapen grazen als op hun eigen weide, en vreemdelingen zullen in de puinhopen der weldoorvoeden zoeken wat van hun gading is. 18 Wee hun die de ongerechtigheid tot zich trekken met koorden van valsheid en de zonde als met een wagentouw;Jes;5

 

Een WEE is een oordeel en een vloek.

Wij kunnen vandaag vaststellen dat regeren op aarde wordt vernedert daar er maar weinig  gerechtigheid meer is, en geen gezond recht meer wordt gesproken.

 

25 Angst komt; dan zullen zij behoud zoeken, maar het is er niet. 26 Ramp op ramp zal komen, gerucht op gerucht zich verbreiden. Zij zullen een gezicht begeren van een profeet, aan de priester zal een aanwijzing ontbreken en raad aan de oudsten. 27 De koning zal rouw bedrijven en de vorst zal zich in ontzetting hullen en de handen van het volk des lands zullen van schrik verlamd zijn. Overeenkomstig hun wandel zal Ik hun doen, naar hun gedragingen zal Ik hen richten. En zij zullen weten, dat Ik de Here ben.E z e c h i ë l 7

Zie ook Openbar.14:7

 

 

 

OORDELEN OM TE OVERTUIGEN DAT GOD GELIJK HEEFT!

 

5 En ik hoorde de engel der wateren zeggen: Rechtvaardig zijt Gij, die zijt en die waart, Gij Heilige, dat Gij dit oordeel hebt geveld. 6 Omdat zij het bloed der heiligen en der profeten vergoten hebben, hebt Gij hun ook bloed te drinken gegeven; zij hebben het verdiend! 7 En ik hoorde het altaar zeggen: Ja, Here God, Almachtige, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.Openb.16

 

Wie tot geloof is gekomen, heeft God gelijk gegeven in wat Hij zegt. Hij sprak door zijn Woord, Hij sprak door Jezus, Hij spreekt nog steeds door hen die Hij kan gebruiken.Geboren worden uit water en Geest is een noodzaak.

 

OORDELEN OM DE ZWAKKE TE VERDEDIGEN!

 

1 Een psalm van Asaf. God staat in de vergadering der goden, Hij houdt gericht te midden der goden. 2 Hoelang zult gij onrechtvaardig richten, en de goddelozen gunst bewijzen? [sela] 3 Richt de geringe en de wees, doet recht de ellendige en de behoeftige, 4 Bevrijdt de geringe en de arme, redt hem uit der goddelozen hand. P s a l m 8 2

 

Deze Bijbeltekst hoor je dagelijks op de lippen der mensen, die vragen hoelang nog zullen de goddeloze rechters onrechtvaardig oordelen, en buigen voor de macht van het kapitaal? Daarom staan de oordelen en rampen voor de deur.

 

OORDELEN OM REDDING TE BRENGEN VOOR ZIJN VOLK!

 

18 Daarom verlangt de Here ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de Here is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten. 19 Want gij volk, dat op Sion, in Jeruzalem, woont, gij zult niet blijven wenen. Hij zal u zeker genadig zijn op uw luid geroep; zodra Hij dat hoort, zal Hij u antwoorden.Jes.30

 

God zal zijn volk genadig zijn, (Joel 3: 12-14 ) de wereld komt onder het oordeel, na de bekering van Israël. Vandaag keert de ganse wereld zich tegen Jeruzalem, men zal Jeruzalem belegeren, maar dan barsten de vele oordelen los. Israël wordt steeds door de media in een kwalijk daglicht geplaatst, als massamanipulatie van de heidenen. Doch als men Israël zal horen roepen en bidden tot Zijn God, zal God genadig en rechtvaardig oordelen. Een holocaust voior de heidenen?

 

OORDELEN OM ZONDEN TE BESTRAFFEN

 

4 Niet alzo de goddelozen: die toch zijn als kaf dat de wind verstrooit. 5 Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen, 6 Want de Here kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen vergaat.Ps.1

 

God is nu al aan het oordelen, ( 1 Petrus 4:17) 17 Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods?

 

God begint eerst bij zijn volk Israël. Vandaar dat wie ongehoorzaam blijft aan Gods Woord ook in de gemeente, daar ook niet kan blijven, hij kan de toets niet doorstaan en de Heer kent iedereen die naar de gemeente komt. Dwaalleer is een kenmerk van de eindtijd!

 19 Want scheuringen moeten er wel onder u zijn, zal het blijken, wie onder u de toets kunnen doorstaan.

In landen waar christenen vervolgd worden, stelt men gewoon de vraag, of men Jezus trouw blijft of niet, wie ja zegt wordt gevangen genomen of vermoord als momenteel in Noord Korea.

 

OORDELEN OM MENSEN TE LEIDEN TOT INZICHT EN BEKERING.

 

 

clip_image004

 

Hoeveel mensen moeten eerst heel zwaar beproefd worden vooraleer ze aan God beginnen te denken? Hem zoeken? Of Hem uitdagen, Hem bespotten, Hem verachten?

God toornt over alle afgoderijen en vals geloof. Denk aan de zondvloed en kinderen.

Lees DANIEL 4: 28-34! Koning Nebukadnessar werd zwaar depressief, verloor jaren zijn verstand tot hij zijn ogen opsloeg naar de hemel!

 

 

VOORBEELDEN VAN OORDEEL OVER

PERSOONLIJKE ZONDEN.

 

God geeft ons vele voorbeelden in Zijn woord. Vloek en oordeel die over de mensen kunnen komen om allerlei zonden. Mozes mocht het beloofde land niet binnen omwille van ongehoorzaamheid ( Num.20:12 ).  Spotten met een man Gods is gevaarlijk, God duld zulke dingen niet ( 2.Kon.2 : 23-24 )  Ananias en Safira trokken een oordeel over zich , door bedrog en schijnheiligheid, dit oordeel koste hen het leven! (Hand. 5: 1-10 )

 

13 En de genezene wist niet, wie het was; want Jezus was ontweken, omdat er een (grote) schare op die plaats was. 14 Daarna vond Jezus hem in de tempel en zeide tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkome.Joh.5

 

 

Wij kunnen ook de vraag persoonlijk stellen, wat voor tegenspoed kunnen wij niet vermijden, door de zonde na te laten of te voorkomen. Iedereen herinnert zich misschien een bepaalde tegenslag in zijn leven, maar stelde de vraag niet: waarom?

Jezus, vertelde niet wat voor zonde deze lamme had gedaan om zo’n oordeel over zich te trekken, doch na zijn genezing klaagde hij Jezus aan bij de Schriftgeleerden, daar hij zijn matras diende te dragen op sabbat! Jezus waarschuwde hem nog en niet voor niets! Zijn lichaam was wel genezen, maar niet zijn hart!

 

 HET OORDEEL en LIJDEN OP GOLGOTHA

 

Christus heeft op het kruis, onschuldig, een rechtmatig oordeel van God ontvangen, een oordeel dat iedere zondaar had moeten ontvangen door de zonde in zijn leven. Hier werd een complete verzoening gebracht tussen God en mens. Wie dit gelooft komt niet in het laaste oordeel!

 

Joh.5 : 24-25

24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

 

 

24 die Zelf onze zonden in zijn lichaam heeft gedragen op het hout, opdat wij, voor de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid leven:’ door zijn striemen bent u gezond geworden’. 25 Want u dwaalde als schapen, maar bent nu teruggekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen.1 Petr.2:24

 

Hier begrijpen wij dat de zondige toestand in ons leven zou AFSTERVEN en de gerechtigheid in ons leven zou gaan OPLEVEN!

Door  Zijn lijden (striemen) zijt gij gezonder aan het worden. Petrus schildert hier een beeld waarin de mens die tot geloof komt, begrijpt dat Jezus zijn oordeelstraf heeft gedragen.

Ieder mens die tot gelooft komt geneest van zijn zelfvertrouwen, zijn eigen kennen en kunnen!

Wanneer iemand met een goede gezondheid tot geloof komt, moet ook nog genezen van de ziekten als eigenzinnigheid, hebzucht, eer, bijgeloof en afgoderijen enz.  Daarom moet men de kontekst goed lezen waar dan staat dat het “ schapen zijn die dwalen “.

Veel schapen zijn vandaag ziek geworden door leringen van boze geesten te volgen, die zich voordoen als een cameleon!

 

 

HET LAATSTE OORDEEL

 

Dit oordeel vraagt een studie afzonderlijk. Kort gezegd is dit het oordeel dat plaats vindt na het duizendjarig rijk van Christus op aarde. Tussen de oordelen gedurende de grote verdrukking, en het laatste oordeel regeert Jezus duizend jaar op aarde.

Dit zal werkelijk het laatste oordeel zijn, waarbij de doden worden opgewekt voor het eeuwig verderf. Daar zijn geen Bijbelgetrouwe christenen aanwezig.

De goddelozen zullen daar verantwoording afleggen van hun werken.

 

10 en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden. 11 En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. 12 En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. Op.20

R.GAYTANT