JABES

clip_image002

 

 

clip_image004

 

In de Bijbel vinden wij een zekere Jabes beschreven in het boek van de kronieken. Jabes was een nakomeling van Juda de zoon van Jakob. Jabes komt wel over als een onbekende. Toch vinden wij van hem enkele bijzonderheden.

Tussen al de opgenoemde namen staat er wel iets opmerkelijks over hem.

God wilde dat er iets werd opgeschreven over het gebed van Jabes!

Weinig namenboeken hebben hem opgenomen.

Verleden week werd Jabes genoemd als een van de uitzonderlijke beden om zegen in het O.T.

1 De zonen van Juda waren: Peres, Chesron, Karmi, Chur en Sobal.

2  Reaja, de zoon van Sobal, verwekte Jachat, en Jachat verwekte Achumai en Lahad; dit zijn de geslachten van de Soratieten. 3  Dit waren de zonen van Etam: Jizreel, Jisma en Jidbas, hun zuster heette Hasselelponi; 4  voorts Penuel, de vader van Gedor, en Ezer, de vader van Chusa. Dit zijn de zonen van Chur, de eerstgeborene van Efrata, de vader van Betlehem.

5  Aschur, de vader van Tekoa, had twee vrouwen: Chela en Naara.

6  En Naara baarde hem Achuzzam, Chefer, de Temenieten en de Achastarieten; dit zijn de zonen van Naara. 7  En de zonen van Chela waren: Seret, Jesochar en Etnan.

8  Kos verwekte Anub en Hassobeba, ook de geslachten van Acharchel, de zoon van Harum.

9  Jabes was de aanzienlijkste onder zijn broeders; zijn moeder had hem Jabes genoemd: want, zeide zij, ik heb hem met smart gebaard.

10  Jabes nu riep de God van Israel aan met de woorden: Wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten; laat uw hand met mij zijn; weer van mij het kwade, zodat mij geen smart treft! En God schonk wat hij had gevraagd. 1 Kron.4

 

WIE WAS JABES?

 

Waarom  God zoiets van deze man laat opschrijven zal wel een bedoeling hebben gehad. Het lijkt wel als voorbeeld voor allen die geloven in de God van Israël.

Jabes was een man die het echt meende met zijn God.

De naam Jabes.

In zijn naam komt een Hebreeuws woord naar voor welke “smart”, verdriet en pijn betekent. Deze jongen droeg al vanaf zijn geboorte deze karaktertrek met zich. Normaal is er telkens bij een geboorte blijdschap. Bij Jabes was er een ongekend verdriet bij de moeder, zou ze iets ervan hebben overgehouden?

Hij kreeg Jabes als bijnaam niet van zijn vader, wel van zijn moeder.

Van de vader kreeg hij een echte naam, Opniël.

De moeder deed hem steeds herinneren dat hij bij de geboorte zijn moeder veel pijn had berokkend. Zou hij ongewenst zijn geweest, we weten het niet. Zo’n naam klonk als een verwijt.

 

Het leek wel of er een vloek op dit kind was. Wij zien een gelijkaardigheid met het geval van Benjamin. Maar daar reageert de moeder anders.

Terug naar zijn naam. In Joodse geschriften werd de echte naam van Jabes gevonden zoals door de vader dan gegeven, namelijk Otniël. ( zoon van Kalebs jongere broer Kenaz).

Dat was de eerste richter na Jozua! Deze naam betekent: “ Leeuw van God”.

Onder zijn regering kende Israël 40 jaar vrede en rust.

 

God kwam in het leven van de biddende Jabes.

 

Jabes droeg steeds een droefheid met zich mee. Jabes vertrouwde steeds op God, en zo kwam God in zijn leven. God zegende Jabes!

Zo kwam Jabes in aanzien omdat God het wilde. De enige waarvan in de Bijbel staat dat hij in aanzien kwam onder de anderen! Zo werd hij richter!

Mensen kunnen wel een bijnaam geven aan iemand om een soort gebeuren daar aan te plakken. Meestal gebeurt dit in een spottend licht. Hij leek door de mensen veracht.

Mensen kunnen lachen met andermans verdriet. Luister wat Job zegt:

Job 12:4  Tot een spot ben ik mijn naaste, ik, die God verhoorde, als ik tot Hem riep; tot een spot is de rechtvaardige, de vrome.

Zo leek Jabes een beetje op Jozef, eerst verdriet, en dan kwam Jozef in aanzien als onderkoning in Egypte. Ook kan men veel spotten met de Joden, maar het zal veranderen!

 

Een angstige Jabes.

 

Toen hij volwassen was, bleef hij toch die droefheid meedragen. Hij was de man van smarten. Dat bleef zijn stempel. Smarten, pijn en verdriet is niet goed voor de gezondheid van een mens:

Prediker 11:10 Weer dus het verdriet uit uw hart en houd de kwalen weg van uw lichaam, want jeugd en jonkheid zijn ijdelheid.

Doch Jabes wilde niet zijn ganse leven onder deze vloek leven. Hij ging eraan kapot.

Hij ging met zijn ziel probleem bij God.

Zo kunnen wij hieruit leren, dat de enige uitweg is voor dergelijke zielskwellingen een bidden is tot God. Mensen kunnen vervolgd worden door allerlei tegenslagen en ongelukken, het lijkt soms een vloek.

Wie zien ganse dagen mensen in verdriet, na de rampen die over deze wereld meer en meer komen. Verdriet betekent tranen.Tranen zijn te vergelijken met water.

Maar  het eerste wonder wat Jezus deed, ,was het water veranderen in wijn!

Jezus wil het kleurloos aardse leven van ieder mens veranderen van verdriet en smart naar blijdschap en vreugde.

 

Het bijzondere gebed van Jabes.

 

10  Jabes nu riep de God van Israël aan met de woorden: Wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten; laat uw hand met mij zijn; weer van mij het kwade, zodat mij geen smart treft! En God schonk wat hij had gevraagd. 1 Kron.4

 

In de Statenvertaling staat : Indien gij mij wilt zegenen.

Jabes had begrepen dat enkel God kon ingrijpen om zijn levenslot te veranderen. Jabes wilde leven onder zegen i.p.v. onder die naam dieleek op een vloek!

Jabes wilde wel gezegend worden, maar zoals het ook God zelf behaagde.

Er ligt geloof en afhankelijkheid in het gebed van Jabes te bespeuren.

Jabes vraagt zijn gebied te vergroten.

Ook dat was een gebed naar de wil van God, Het land Kanaan was nog niet helemaal veroverd. Je zou ook kunnen bedenken dat hij om aardse zegeningen vraagt, als dat land , Hij vraagt meer verantwoordelijkheid daardoor. Hij vraagt om God nog meer te kunnen dienen. Hij is strijdvaardig en offervaardig. God kende zijn hart. God weet ook wat wij voor Hem willen doen. Tot welke offers wij nog bereid zijn.

Otniel, Jabes kwam onder Gods Geest, Israël werd aangevallen door Mesopotamië (Irak) Gods volk zondigde door de afgoden te dienen van de Kananieten en gaven hun dochters enz. Door deze beproeving begon Gods volk opnieuw te bidden tot hun God.

Laat uw hand met mij zijn en geef bescherming tegen de boze.

Jabes bad eigenlijk : Here hou mij vast. Met uw sterke hand. Jabes had de hand van zijn moeder gemist. Jabes wil dat God aan zijn kant staat. Hij begrijpt heel goed dat er zonder God niets tot een goed einde kan komen.

Jabes begrijpt dat het kwaad een mens te gronde kan richten. Zijn jaren van beproeving heeft hem heel afhankelijk van God gemaakt. Zo zou God hem heel goed kunnen gebruiken.

God laat beproevingen toe in ons leven, door deze wegleert Hij ons afhankelijk te worden van Hem. Roepen wij op Hem, vertrouwen wij op Hem, verwachten wij alles van Hem ook bescherming. God is onze Vader!

Zo is ook het gebed van Jabes een type gebed!

Jabes deed geen gelofte, maar wel deed God aan Jabes een gelofte dat zijn gebed verhoord werd.

 

Jezus en Jabes.

 

Wij vinden twee treffers tussen Jabes en Jezus. Beiden worden een man van smarten genoemd. De naam van Otniël als leeuw van God. Leeuw van Juda.

De vergroting van zijn gebied zal wellicht te maken hebben met een uitbreiding of vermeerdering van gelovigen.

 

Zo leren wij vandaag dat God luistert naar mensen die hun vertrouwen volledig op Hem willen stellen, en er is maar één God die leeft; de God van Israël JHWH!

 

clip_image006