2 PETRUS 2

HOOFDSTUK 2

 

clip_image002De apostel nu gaat verder met waarschuwingen voor de profeten met een eigenmachtige uitleg van de Bijbel, zoals deze er ook waren in het oude verbond. Maar ook nu en later schrijft hij, zullen er opnieuw zulke valse predikers onder u komen welke een on-Bijbelse doctrine zullen brengen, welke afwijkt van de waarheid, maar eerder bijdragen tot hun eigen persoonlijke belangen. Het kunnen aangestelde oudsten of voorgangers zijn, welke niet door God werden gezonden. (Jer.23:21) Dat zijn pas echte ketters, omdat ze het gezag van de Bijbel niet verder respecteren, en misbruiken Gods woorden, als satan tegenover Eva. Een ketter is dus niet iemand die het gezag van de paus afwijst, zoals men in de geschiedenisboeken schreef.

Petrus brengt hun ergste zonde onder de aandacht namelijk, dat zij de Here verloochenen, waarbij zij eerst werden vrijgekocht door het offer en bloed van Jezus. Leidende christenen die waren afgevallen, maar verder predikten omwille van  de financiële voordelen. Ze vragen geld voor Gods werken, maar het is voor hun eigen “bedrijf” en organisatie! Wij leven in een tijd van vele dwalingen en verwarring, doch dit kan men niet vermijden. (1 Cor.11,19)

Paulus had ook Timotheüs gewaarschuwd, streng op te treden tegen de valse geldzuchtige leraars. Ze noemden zichzelf nog apostel ook! Aan zulke mensen mag men geen giften geven. (1 Tim.4). Daarom verwees Paulus naar de “Leer der apostelen” (Hand.2,42). Paulus las ook de profeten! Zoals…

 

5 Zo zegt de Here aangaande de profeten die mijn

volk verleiden; die, als zij iets met hun tanden te bijten krijgen, heil verkondigen, maar tegen hem die hun niets in de mond steekt, de oorlog uitroepen: Micha 3

 

18 Want zulke lieden dienen niet onze Here Christus,

maar hun eigen buik, en misleiden door hun

schoonklinkende en vrome taal de harten der argelozen. Rom.16

 

Daar tegenover is een ware profeet wel zijn loon waard.

(2,3) “En velen”  Vele christenen hangen soms aan de lippen van deze valse evangelisten die volle zalen trekken. Ze kijken op naar die meeslepende en dwepende sprekers, en doen nooit de moeite het gesprokene te toetsen aan de Bijbel!

Met de hier beschreven verderfelijke losbandigheid, (wetteloosheid) kunnen wij hier een aardse vrijheid begrijpen. De genade in losbandigheid veranderen, is de genade misbruiken. “Als koopwaar behandelen” Dit is de Bijbelse taal voor marketingpraktijken. Het lijkt wel het begeerlijk wereldje van “eten, drinken en vrije seks”, als gevolg. Men predikt enkel genade, en geen gehoorzaamheid aan Gods wetten. Niemand houdt van wetten. Men gebruikt sluwe verhalen en ook leugenachtige geloofsgetuigenissen. Hun oordeel komt er zeker! Behouden door genade, en niet door de wet, ja, inderdaad, maar… verkracht de blijde boodschap niet!

 

clip_image004Daarom is de wet nog niet afgeschaft, en zal gebruikt worden op het laatste oordeel, voor de afgevallen christenen en al de ongelovigen. Jezus vervulde de wet, en gaf nog meer aanwijzingen over de gegeven geboden. Wanneer men niet door een rood licht rijdt, heeft men in feite de wet vervuld. Werden daarna alle verkeersregels plots afgeschaft? Mag men nu wel door het rood licht rijden, omwille van de genade? Wie dit doet, is niet Bijbels of goed bezig! (Hebr.10,26)

 

(4,6) Valse kerkleiders, valse evangelisten, hun vonnis wacht, net als alle afgevallen engelen, de eerste zondaars, tegen Gods wetten. Deze engelen hadden een grote vrijheid! Ze werden hun vrijheid ontnomen, en aan ketenen gelegd. Dit soort mensen zal God ook niet sparen, Hij spaarde de ganse zondige wereld niet tijdens de grote zondvloed, slechts enkel de familie van de gelovige, gehoorzame Noach.

Sodom en Gomorra werd in as gelegd, als waarschuwing voor de goddelozen in latere tijden! Een zware natuurramp als waarschuwing voor mensen die geen rekening willen houden met de ene levende God, die van Israël!

 

(7) De ziel van Lot werd gekweld, clip_image006door het zien en horen van alle tragedie in een goddeloze wereld. Het was een foltering voor zijn ziel, dag in, dag uit, zich te moeten ergeren aan de toenmalige goddeloze maatschappij, vol van geweld, moord en sexuele immoraliteit.

(9,10) De apostel laat weten, dat God rechtvaardig handelt ook tijdens zijn oordelend optreden op aarde. Hij maakt onderscheid tussen de Godvruchtige en de goddeloze. Ongelovigen, zijn zij die begerig zijn naar rijkdom en macht, vrije seks, porno, en spotten met de beloften welke God deed in de Bijbel. Maar het telt evengoed voor bekeerde christenen, welke hun onbekeerd leven opnieuw zoeken dit langzaam te herhalen.

Er is verlossing voor hen die geloven in Hem, vooraleer de verzoeking, Zijn toorn en de Dag des Heren, komt over deze wereld. God is barmhartig, en verandert niet van gedachten en optreden. Wat een zeer hoopvolle, maar voorwaardelijke belofte welke wij lezen bij de “Ure der verzoeking”, (oordeelstijd) welke over de gehele wereld zal komen.

 

10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen

zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. 11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.Openbar.3

 

 

KENMERKEN VAN VALSE PREDIKERS

 

 (11,14) Deze valse verleiders, profeten genoemd, spotten met Gods engelen, welke hen niet aanklagen of een oordeel tegen hen inbrengen, maar alles aan God overlaten. De trouwe engelen klagen wel afgevallen engelen aan bij God. (Henoch) Die verleiders zijn mensen die als wilde dieren van natuur, roofzuchtig en willen anderen vangen en doden, zonder verstand. Ze profiteren van hun volgelingen, want ze staan in aanzien. Zeker hebben ze geen inzicht van het geestelijke, ze zullen onrecht ervaren en door de wereldse ongerechtigheid omkomen.

14 Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. 15 Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen 1 Kor/2

Het zijn mensen welke indringen en zich telkens opdringen in de gemeente, en het gezellig vinden, ze houden sterk van allerlei feestjes, party’s, ze zoeken enkel allerlei genot van alle aard. Zoeken soms vrouwen om op gepaste tijd tot overspel te komen. Ze verleiden zwakke christenen, ze zijn hebzuchtig, enkel vervloeking staat hen te wachten schrijft Petrus.

Waren deze mensen dan wel christenen?

clip_image008(15,16) Het lijkt wel een bekende en veel gestelde vraag door christenen in de eindtijd en terecht. Petrus oordeelt dat ze afgevallen zijn. Mag dat? Petrus veroordeelt niet, maar beoordeelt en geeft ons advies. (1 Kor.5:12,13) De apostel wijst voor de tweede maal dat ze rechte weg hebben verlaten. Petrus vergelijkt hen met Bileam, een goed en bekend profeet maar later geldzuchtig werd. (Ezech.34:2,3) Op deze wijze vallen vandaag wereldbekende evangelisten.

Bileam diende te worden terechtgewezen door een sprekende ezel met een mensenstem, ter bescherming van Gods volk. God grijpt soms in, om kwaad te verhinderen tegenover Zijn kinderen. Vandaag zou Bileam als evangelist rijden met een dure Mercedes of vliegen met de helikopter! Zulke mensen die loon willen, en tegen de wil van God ingaan, kunnen moeilijk in de gemeente niet blijven! (Neh.13:1,3)

Bronnen zonder water!

(17,18) Oudsten of predikers worden hier vergeleken met bronnen van levend water, en brengen telkens frisse kennis, raad, geestelijk voedsel, en profetie uit de Bijbel voor de dorstige ziel naar Gods woord. ( Joh.7,38) Petrus vergelijkt dit soort verkondigers, welke mensen naar een grote kerk brengen, maar achteraf na een bepaalde tijd, een ander evangelie voorspiegelen van “genade tot …..losbandigheid”, in plaats van de weg der gerechtigheid. (Hebr.11,7) Op deze wijze blijven de gelovigen op hun dorst, want er komt niet het verwachte levend water, maar wel teleurstelling. Ze hebben het werk van boze geesten vertolkt!

13 Jezus antwoordde en zeide tot haar: Een ieder, die

van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen; 14 maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid,

maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in

hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.Joh.14

 

 

Deze valse predikers brengen enkel kerkgangers voort, mensen die de Geest nooit hebben ontvangen. Mensen die niet geboren zijn uit water en Geest. Het water zijn de zuivere woorden in de Bijbel, waarbij de Geest de mens persoonlijk overtuigt van de waarheid.(Rom.8). Door spraakvaardigheid en marketingpraktijken, verleiden zij zoekende mensen die nieuwe hoop en verwachtingen in het leven hebben.

(19) De apostel laat weten dat deze verleiders, een vrijheid beloven, terwijl ze zelf nog slaven van de zonde zijn. “In Christus zijn” betekent in feite niets anders dan “in Zijn woorden blijven”

1 Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus

ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet

weder een slavenjuk opleggen.Gal.5

Hij heeft ons vrijgemaakt van allerlei op ons afkomende wereldse invloeden, principes, gedachten, en zondige levensovertuigingen.

Ze spreken graag over ‘De vrijheid in Christus”. Deze misleiders waarover Petrus schrijft, werden overweldigd door demonen, en werden aldus zelf hun slaven. Wat doen ze? Leringen van boze geesten brengen! (1 Tim.4,1) De apostel Paulus kende dezelfde valse leer toen hij schreef naar de Galaten. Hij schreef:

13 Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; (gebruikt) echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde.Gal.5 (NBG)

 

13 zeker broeders, gij zijt tot vrijheid geroepen; maar tot geen vrijheid, die een voorwendsel is voor het vlees. integendeel, dient elkander uit liefde;(Can)

 

Het is niet te verwonderen dat dezelfde oude verleidende gedachte ook nog in onze dagen op te merken valt onder veel christenen met weinig of onvoldoende Bijbelkennis, in onze dagen met enorm veel dwaalleer.

 

(20) Ze kwamen wel eens tot het geloof in Christus, en geloofden eens in de vergeving van hun zonden. Ze werden gezuiverd of genezen van hun zieke wereldse levensovertuigingen van de toenmalige wereld. Doch ze werden opnieuw verstrikt door de listige satan, zo zijn ze opnieuw gebonden, en zijn er slechter aan toe dan tevoren. Doch ze spreken terecht en onterecht veelvuldig over “het bevrijden.”

 

4 Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht

zijn geweest, van de hemelse gave genoten hebben en deel gekregen hebben aan de Heilige

Geest, 5 en het goede woord Gods en de krachten der toekomende

eeuw gesmaakt hebben, 6 en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot

bekering te brengen, daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een

bespotting maken.Hebr.6

 

(21,22) De apostel is niet mals voor hen in zijn besluit. Begrijpelijk dat de satan, iemand dubbel gaat vastbinden, als hij hem terug listig gevangen heeft.

Het zijn christenen die zich langzaam hebben afgekeerd van de weg der gerechtigheid. Die afgevallen predikanten hadden beter nooit Jezus leren kennen! Ze zijn geworden als een hond terug naar hun oude levenswijzen, of een zwijn welke terug, na gewassen te zijn geweest, terug gaat genieten van het wereldse “slijk der aarde”!

Zwijn 2