GODS OOGAPPEL

GODS OOGAPPEL

En God zeide tot [Jacob], “Ik ben God, de Almachtige, wees vruchtbaar en toename van het aantal. Een volk en een gemeenschap van naties zal komen van u, en koningen zullen afkomstig zijn van uw lichaam. Het land gaf ik aan Abraham en Isaac Verder geef ik ook aan u, en ik zal dit land aan uw nageslacht geven. “(Genesis 35:11-12, NBV)

Stam van Ruben

clip_image002Lea werd zwanger en baarde een zoon. Ze noemde hem Ruben, want ze zei: “Het is omdat de Heer heeft gezien mijn ellende. Zeker nu zal mijn man mij liefhebben. “(Genesis 29:32, NBG) ** “Ruben” klinkt als het Hebreeuws voor “die hij heeft gezien mijn ellende”

Nummers 46500

De leider van het volk van Ruben is de zoon van Elizur Shedeur. (2:10, NBV)

“Ruben, je bent mijn eerstgeborene, mijn kracht, het eerste teken van mijn kracht, dat uitmunt in eer, uitblinken in kracht. Turbulent als de wateren, u niet meer uitblinken, want je ging op bed van je vader, op mijn bank en het verontreinigd. “(Genesis 49:3-4, NIV)

Stam van Simeon

clip_image004[Lea] werd wederom bevrucht, en toen ze beviel van een zoon zei ze: “Omdat de Heer hoorde dat ik niet word bemind, Hij gaf me dit ook. ‘Dus ze noemde hem Simeon. (Genesis 29:33, NBG) ** “Simeon” betekent waarschijnlijk dat “iemand die hoort”

Nummers 59300

De leider van het volk van Simeon is Selumiël zoon van Zurisaddai. (2:12, NBV)

Alle mannen die uitging van de stadspoort overeengekomen met Hemor en zijn zoon Sichem, en iedere man in de stad was besneden. Drie dagen later, terwijl alle van hen waren nog pijn, twee zonen van Jakob, Simeon en Levi, Dina’s broers, nam hun zwaarden en vielen de nietsvermoedende stad, het doden van elke man. Ze zetten Hemor en zijn zoon Sichem aan het zwaard en zij namen Dina uit het huis van Sichem en links. (Genesis 34:24-26, NBV)

‘Simeon en Levi zijn broers hun zwaarden zijn wapens van geweld. Laat me niet hun gemeente te gaan, laat me niet hun assemblage te voegen, want zij hebben gedood mannen in hun woede en ossen verlamd als ze blij. Vervloekt zij hun woede, zo heftig als in hun woede, zo wreed! Ik zal hen verstrooien in Jakob en verspreiden ze in Israël. “(Genesis 49:5-7, NIV)

 

 

Stam van Levi

clip_image006Opnieuw [Lea] bedacht, en toen ze beviel van een zoon zei ze, “Nu is mijn man zal worden gehecht aan mij, want ik heb hem drie zonen gebaard. ‘Dus werd hij benoemd tot Levi. (Genesis 29:34, NBV) **“Levi” klinkt als en kan worden afgeleid uit het Hebreeuws voor “toegevoegd.”

“Je moet niet de telling van de stam van Levi of invoeren in de telling van de andere Israëlieten. In plaats daarvan, het benoemen van de Levieten te worden belast met de tent der Getuigenis-over al haar meubels en alles wat erbij hoort. “(1:49-50, NBV)

clip_image008Stam van Gad

Leah’s dienaar Zilpa, baarde Jakob een zoon. Toen zei Lea: ‘Wat geluk! “Dus ze zijn naam Gad. (Genesis 30:10-11, NBV) **“Gad” kan betekenen “geluk” of “een bende”

Numeri 45, 650

De leider van het volk van Gad is Eljasaf zoon van Deuel. (2:14, NBV)

“Gad zal worden bevestigd door een bende overvallers, maar hij zal hen aan te vallen op hun hielen.” (Genesis 49:19, NBG)

Stam van Juda

clip_image010[Lea] werd wederom bevrucht, en toen ze beviel van een zoon zei ze: ‘Deze keer zal ik U loven de Heer.’ Dus ze noemde hem Juda. (Genesis 29:35, NBV) **“Juda” klinkt als en kan worden afgeleid uit het Hebreeuws voor “lof”

Nummers 74600

De leider van het volk van Juda is Nachson, de zoon van Amminadab. (2:3, NBV)

“Juda, uw broeders zal U loven, uw hand zal zijn op de nek van je vijanden, je vaders zonen zal doen om u te buigen. Je bent een leeuw welp, o Juda; je terug komt van de prooi, mijn zoon. Net als een leeuw hij kruipt en ligt, als een leeuwin, die durft te wekken hem? De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heerser van het personeel tussen zijn voeten, totdat Hij komt aan wie het behoort, en de gehoorzaamheid van de naties van hem is. Hij zal zijn ezel ketting aan een wijnstok, zijn de Colt tot de lekkerste tak, hij zal zijn kleren wassen in wijn, zijn kleren in het bloed van druiven. Zijn ogen worden donkerder dan wijn, zijn tanden witter dan melk. “(Genesis 49:8-12, NIV)

 

 

 

Stam van Issaschar

clip_image011God luisterde naar Lea, en ze werd zwanger en baarde Jakob een vijfde zoon. Toen zeide Lea: “God heeft mij beloond voor het geven van mijn dienstmaagd aan mijn man. ‘Dus ze hem de naam Issaschar. (Genesis 30:17-18, NBV) ** “Issakar” klinkt als het Hebreeuws voor “belonen”

Numeri 54, 400

De leider van het volk van Issaschar is Nethaneel zoon van Zuar. (2:5, NBV)

“Issakar is een rawboned ezel liggen tussen twee zadeltassen. Als hij ziet hoe goed is zijn rustplaats en hoe aangenaam is zijn land, zal hij zijn schouder buigen om de lasten en aan dwangarbeid. ‘(Genesis 49:14-15, NBV)

clip_image012Stam van Zebulon

Lea werd wederom bevrucht, en baarde Jakob een zesde zoon. Toen zeide Lea: “God heeft mij aangeboden met een kostbaar geschenk. Deze keer zal mijn man mij te behandelen met eer, want ik heb hem zes zonen gebaard. ‘Dus ze noemde hem Zebulon. (Genesis 30:19-20, NBV) ** “Zebulon” betekent waarschijnlijk “eer”

Nummers 57400

De leider van het volk van Zebulon Eliab, de zoon is van Helon. (2:7, NBV)

“Zebulon zal wonen aan de kust en een toevluchtsoord geworden voor schepen; zijn grens uit te breiden in de richting van Sidon.” (Genesis 49:13, NBG)

clip_image014Stam van Efraïm (afstammelingen van Joseph)

Toen gedacht God Rachel, en hij luisterde naar haar en opende haar baarmoeder. Ze werd zwanger en baarde een zoon en zei: “God heeft mijn schande weggenomen. ‘Ze noemde hem Jozef, en zei:” Moge de Heer toe te voegen aan me nog een zoon. “(Genesis 30:22-24, NBV) ** “Joseph” betekent “hij kan toevoegen”

Nummers 40500

De leider van het volk van Efraïm is Elisama, de zoon van Ammihud. (2:19, NBV)

“Jozef is een vruchtbare wijnstok, een vruchtbare wijnstok in de buurt van een bron, waarvan de takken over een muur klimmen. Met bitterheid boogschutters attcked hem schoten ze op hem met vijandigheid. Maar zijn boog stabiel bleef, zijn sterke armen bleven lenig, door de hand van de Machtige van Jakob, als gevolg van de Herder, de Rots van Israël, omdat van uw vader God, die je helpt, want van de Almachtige, die zegent u met zegeningen van de hemel boven, zegeningen van de watervloed die beneden ligt, zegeningen van de borst-en baarmoeder. Uw vader zegeningen groter zijn dan de zegeningen van de oude bergen, dan de genade van de eeuwenoude heuvels. Laat al die rusten op het hoofd van Jozef, op het voorhoofd van de prins onder zijn broeders. “(Genesis 49:22-26, NBV)

clip_image015Stam van Manasse (afstammelingen van Joseph)

In Egypte, waren Manasse en Efraïm geboren Jozef door Asnath dochter van Potifera, priester van On. (Genesis 46:20, NBG)

Nummers 32, 200

De leider van het volk van Manasse is de zoon van Gamaliël Pedahzur. (02:20, NBG)

Israël zei tegen Jozef: ‘Ik had nooit verwacht om je gezicht weer te zien, en nu God heeft mij toegestaan om je kinderen. “(Genesis 48:11, NBG)

clip_image017Stam van Benjamin

Terwijl [Jacob en zijn gezin] waren nog steeds op enige afstand van Efrat, Rachel begon te bevallen en had grote moeite. En omdat ze grote moeite was bij de bevalling hebben, de vroedvrouw zei tegen haar: “Wees niet bang, want je hebt nog een zoon.” Terwijl ze haar laatste adem-voor-ze stervende was ze haar zoon Ben-Oni genaamd. Maar zijn vader noemde hem Benjamin. (Genesis 35:16-18, NBV) ** “Ben-Oni” zoon van mijn problemen betekent “,” Benjamin “betekent” zoon van mijn rechterhand “

Numeri 35, 400

De leider van het volk van Benjamin is Abidan zoon van Gideoni. (2:22, NBV)

“Benjamin is een vraatzuchtige wolf, in de ochtend dat hij de prooi verslindt, in de avond verdeelt hij de buit.” (Genesis 49: 27, NBV)

clip_image019Stam van Dan

Dus [Rachel] gaf [Jacob] haar dienaar Bilha tot een vrouw. Jakob sliep met haar, en ze werd zwanger en baarde hem een zoon. Toen zeide Rachel: God heeft mij het gelijk gesteld, hij heeft geluisterd naar mijn middel en mij een zoon gegeven. “Hierdoor noemde ze hem Dan. (Genesis 30:4-6, NIV) **“Dan” betekent hier “hij heeft het gelijk gesteld”

Nummers 62700

De leider van het volk van Dan Ahiezer is de zoon van Ammisaddai. (02:25, NBG)

“Dan zal de rechter voor zijn volk als een van de stammen van Israël. Dan zal een slang op de weg, een adder op het pad, dat het paard in de hielen bijt te worden, zodat de berijder achterover tuimelt. “(Genesis 49:16-17, NBV)

Stam van Aser

clip_image021Leah’s dienaar Zilpa, baarde Jakob een tweede zoon. Toen zei Lea: “Hoe ben ik gelukkig! De vrouwen zullen mij gelukkig. ‘Dus ze noemde hem Asher. (Genesis 30:12-13, NBV) ** “Asher” betekent “gelukkig” Numeri 41, 500

De leider van het volk van Asher is Pagiël, de zoon van Ochran. (2:27, NBV)

“Asher’s voedsel rijk willen worden, hij zal lekkernijen geschikt voor een koning.” (Genesis 49:20, NBG)

clip_image023Stam van Nafthali

Rachel de dienaar van Bilha werd wederom zwanger en baarde Jakob een tweede zoon. Toen zeide Rachel: “Ik heb een grote worsteling met mijn zus had, en ik heb gewonnen.” Dus ze hem de naam Naftali. (Genesis 30:7-8, NIV) **“Naftali” betekent “mijn strijd”

Numeri 53, 400

De leider van het volk van Nafthali is Achira, de zoon van Enan. (02:29, NBG)

“Naftali is een ree te bevrijden die voorzien is van mooie reekalfjes.” (Genesis 49:21, NBG) Dit waren de mannen geteld door Mozes en Aäron en de twaalf leiders van Israël, die elk een vertegenwoordiger van zijn familie. Alle Israëlieten twintig jaar of meer die in staat waren om te dienen in de arm van Israël werden geteld volgens hun families. Het totale aantal is 603.550. (1:44-46, NBV)

Is dat niet geweldig?! God houdt Zijn beloften zeker. 603.550 mannelijke afstammelingen leeftijd van 20 jaar of ouder. Deze cijfers omvatten niet de mannen onder de leeftijd van 20 of vrouwtjes. Recall met me, als je wil, deze passage vanaf de eerste dag 17 van onze reis:

Toen was Abram negenennegentig jaar oud, de Heer verscheen hem en zei: “Ik ben God, de Almachtige; lopen voor mij en onberispelijk. Ik bevestig mijn verbond tussen u en mij en zal sterk toenemen uw nummers. “

Toen viel Abram naar beneden, en God zeide tot hem: “U zult de vader van vele naties. Jullie zullen niet langer genoemd worden Abram; uw naam zal wezen Abraham, want ik heb gemaakt u een vader van vele volken. Ik zal u zeer vruchtbaar, ik zal u tot volken stellen, en koningen zullen van u komen. Ik zal Mijn verbond stellen als een eeuwig verbond tussen mij en u en uw nageslacht nadat u voor de komende generaties, om uw God en de God van uw nakomelingen achter je aan. “(Genesis 17: 1-7, NBG)

Vrienden, Hij houdt Zijn beloften, en Zijn liefde is eeuwig. Lof Zijn heilige Naam!