DE LAATSTE WAARSCHUWING?

DE LAATSTE WAARSCHUWING

Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen

tot de vaderen gesproken had in de profeten,

heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons

gesproken in de Zoon, Hebr.1

 

clip_image002

Inderdaad, Jezus bracht de laatste waarschuwing voor het mensdom, om mensen te behouden en eeuwig leven te geven. Hij werd afgewezen en betaalde het met Zijn eigen leven als een offerlam, zo werd geprofeteerd. Lucas herhaalt de profeten in Hand.8,32!

32 En het gedeelte van de Schrift, dat hij las, was dit:

Gelijk een schaap werd Hij ter slachting geleid; en

gelijk een lam stemmeloos is tegenover de scheerder,

zo doet Hij zijn mond niet open.

Wanneer wij even kijken in het “Eerste verbond”, wat Jezus nooit het O.T. noemde, dan vinden wij daar ware profeten, mensen door God gebruikt om zijn liefdevolle bedoelingen en waarschuwingen door te geven. God deed het zelf eerst met woord, daad en raad.(De wet). (Gen. 3) Zijn woord: “Waar zijt gij?” God wilde niet dat zo’n mens eeuwig leven zou krijgen, in de zondige toestand waarin hij nu was terechtgekomen. God had al een ander verzoeningsplan, reddingsplan. Zijn eerste daad tegenover de “angstige” mens, was, hij maakte zelf klederen van dierenvellen. Veel later gaf Hij de wet als leidraad en waarschuwingen voor de mens, dan kwam de tijd van genade, voor Zijn volk, en Zijn volk uit de heidenen.

GOD STELT ONZE ZONDIGE WERELD VOOR EEN KEUZE!

7 En het overblijfsel van Jakob zal te midden van

vele volkeren zijn als dauw van de Here, als regenstromen

op het groene kruid, dat niet wacht op de

mens, noch mensenkinderen verbeidt.(Micha 5)

Er kwamen tijden van zegen en vloek voor Gods volk, al naargelang zij luisterden naar Jahweh, schepper van hemel en aarde. Bedenk de onvergetelijke Holocaust, en dan kwam het overblijfsel, een derde. Doch het blijft Gods uitverkoren volk. Men kan zijn kind soms uit liefde hard straffen, maar het blijft altijd je kind, je verwerpt je kinderen nooit! Jacob, later Israël werd gesteld als een voorbeeld op het wereldtoneel, en wij hebben gezien hoe God handelde met Zijn uitverkoren volk.

Wie niet wilde luisteren in de woestijn, afgoden bleef dienen, eten, drinken en seks werd neergeveld, opdat de lust tot het kwade zou afnemen. (1 Cor.10). Hoe zal God dan handelen met deze ongelovige heidenwereld, die opnieuw leeft als ten tijde voor de zondvloed?

In Israël ligt een gezegende toekomst!

De profeet Micha wist dat het Israël, zoals wij het nu beginnen kennen, uiteindelijk een grote zegen zal ontvangen, waar het woont onder de volken, na de korte oorlog van Gog en Magog. Die zegen staat in verband met het groene kruid. Dit kan wijzen op een komende algemene genezing, bekering, welke van God zal geven aan Zijn volk. Het beeld van dauw of water op het kruid, betekent dat Gods genadeleer zal groeien in Israël. Wij kunnen ons verwachten aan een groei van Joodse evangelisten. (Deut.32,2 en 1 Cor.3,6)

Israël zal geen steun meer verwachten van de volken, en minder gaan vertrouwen op zijn eigen sterk leger, het zal zich nog enkel wenden tot zijn God Jahweh!

3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.Gen.12

Ieder mens en natie staat voor een keuze om zegen of vloek te ontvangen door zijn houding tegenover Gods volk. Het oproepen tot boycotten van Israëlproducten, is als een stil bidden om een vloek! U bent gewaarschuwd.

8 En het overblijfsel van Jakob zal zijn onder de natiën, te midden van vele volkeren als een leeuw onder de dieren des wouds, als een jonge leeuw

onder de schaapskudden, die, wanneer hij er binnendringt,

neerslaat en verscheurt, zonder dat iemand redt. Micha 5

Hier vinden wij een profetische beschrijving van het Israël zoals het nog moet worden in deze wereld. Niet Brussel, Rome of Washington wordt de wereldhoofdstad, wel Jeruzalem! De leeuw, koning der dieren, is een koning welke zal regeren. In het Hebreeuws kan men in het woord voor “leeuw” lezen dat het eerst een “oude” leeuw, koning met zeer grote kracht betreft. De Leeuw van Juda! (Openbar.5,5) Maar kan optreden als een jonge leeuw.

WAARSCHUWENDE PROFETEN WAREN NIET POPULAIR!

 

37 Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild. (Matth.23)

clip_image004

Gods liefde en zorg voor Zijn volk werd hier afgebeeld met een klokhen. Haar diepe zorg straalt haar liefde uit voor wat ze voortbracht. Zo is het ook het grote verlangen van Jezus om Zijn gemeente te vergaderen, Zijn schepping lief te hebben, en het te omringen met een warme liefde. Zijn gemeente lijkt duidelijk hier eerst Zijn volk, en dan de wereldwijde gemeente. Wie behoort tot de familie van Jezus?

 

48 Maar Hij antwoordde de boodschapper en zeide: Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders? 49 En Hij strekte zijn hand uit over zijn discipelen en zeide: Ziedaar mijn moeder en mijn broeders. 50 Want al wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder.Matth.12

 

 

Gods profeten werden niet op de handen gedragen.

Sommige profeten werden vermoord. Ze hadden echt geen succes bij het weerspannige volk. Ook vandaag is het niet anders, evangelisten welke op profetische wijze spreken, worden afgewezen, als doemdenkers. Zij verkondigden oordeel en onheil, wanneer Israël afgoden diende en zich vasthielden aan bijgeloof. Ook waarschuwen wij voor allerlei afgodische tradities. Voor het terugkeren van allerlei occulte praktijken, welke zullen leiden tot schijnwonderen en velen verleiden. De gevolgen blijven niet uit, en onbewust trekt men een vloek over zich, in plaats van zegen. Katholieken hebben hun houten afgodsbeelden, en de Islam hun steen in Mekka. (Deut.28,64 Ezech.20,32)

Gods profeten werden bespot!

Ook vandaag worden evangelisten, oudsten, of voorgangers, bespot en hebben geen bijval, ze waarschuwen. Anderzijds vallen valse profeten goed mee, men zoekt sprekers die het volk behagen. Doch Paulus kende ook zulke mensen, hij schreef:

10 Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Gal.1

De ware profeten liggen in Gods handen!

Ook de profeet Jeremia kreeg het heel moeilijk en wenste te stoppen met het waarschuwen en te spreken over Gods profetische woorden. Jeremia was een echte profeet, zijn naam betekent: “Aangesteld door de Heer”. God is nog steeds niet veranderd, Hij stelt nog steeds aan. Doch de realiteit leert dat niet allen door de Heer werden aangesteld. Jeremia kondigde oordelen aan, als waarschuwing voor het volk, welke ontspoorde, en alleen nog kon gered worden door een oprechte terugkeer tot hun God, JHWH! Zo moet ook Europa zich bekeren van een Babels christendom tot een Bijbels christendom, om een nieuw bloedbad te ontlopen.

Wat schreef de bedroefde profeet Jeremia?

7 Gij hebt mij overreed, Here, en ik heb mij laten overreden; Gij zijt mij te sterk geweest en hebt overmacht. Ik ben tot een bespotting geworden de ganse dag, allen honen zij mij. 8 Want telkens wanneer ik spreek, moet ik het uitschreeuwen, van geweld en onderdrukking roepen; want het woord des Heren is mij geworden tot smaad en spot de ganse dag. 9 Maar zeide ik: Ik wil aan Hem niet denken en in zijn naam niet meer spreken, dan werd het in mijn hart als brandend vuur, opgesloten in mijn gebeente; wel matte ik mij af om het in te houden, maar ik kon het niet.(Jer.20)

Luistert men vandaag naar de profeten?

Een eerste vraag welke men kan stellen is: Nemen wij nog wat tijd om de profeten te lezen? Te overdenken? Te onderzoeken? Een andere vraag: Hoeveel tijd laten wij afnemen, verloren tijd? Willen wij nog tijd zoeken? Enz. Zou Jezus op Facebook zitten? TV reclame kijken? Blijkbaar was het vroeger niet beter, men luisterde ook niet naar de profeet Noach. Ook Jezus trad op als profeet. De tempel zou worden afgebroken en vernietigd zo sprak Hij. In 70 n. Chr. werd deze profetie vervuld. God liet het gebeuren, en wie stelde zich de vraag: Waarom liet God dit toe?

43 Want er zullen dagen over u komen, waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen 44 en u omsingelen en u van alle zijden in het nauw brengen, en zij zullen u en uw kinderen in u vertreden en zij zullen in u geen steen op de andere laten, omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt, dat God naar u omzag. Luc.19

R.GAYTANT