BIJBELBOEK SPREUKEN

HET BIJBELBOEK SPREUKEN

clip_image002

Dit boek wordt ook nog wel eens de “Spreuken van Salomo” genoemd. Koning Salomo bad tot zijn God om wijsheid, en hij kreeg door dit gebed de nodige levenswijsheid. (1 kon.3,7) Deze wijsheid gebruikte hij om goed te kunnen regeren, recht te spreken, en tot zegen te zijn voor het volk. De Bijbel die spreekt over “De vreze des Heren”. Het dient duidelijk te zijn dat de menselijke wijsheid en wetenschap rekening dient te houden met Gods woorden, anders zal het telkens zijn doel missen, om gelukkig te leven.

Een spreuk uit dit Bijbelboek, kan men goed onthouden, wat belangrijk kan zijn voor onze aardse levensweg. Wij ontdekken in dit boek veel beeldspraak en gelijkenissen. (maschjal). (Matth.13,34) Jezus sprak ook in gelijkenissen! Spreuken bestaan meestal uit twee delen, zoals een vogel vliegt met “slag” en weerslag”. Het boek functioneert als een perfecte leidraad, om een goed evenwicht te hebben tussen ons hart en ons spreken. Het kan ons beschermen voor verkeerde wegen, slechte gewoonten, verkeerde beslissingen. Doch een gezonde persoonlijke relatie (verbinding) met God is nodig!

Hoofdstuk 1

(1,7) De koning beschrijft eerst de bedoeling van dit door God geïnspireerde spreukenboek. (2 Tim.3,16) Het zijn helemaal geen spreuken voortkomende uit het volk of uit bekende filosofie! (Plato, Socrates) Het gaat om gezonde levenswijsheid en discipline aan te leren. Alleen deze Bijbelse discipline kan leiden tot een beter karakter van de mens. Ieder mens is geboren met een zondig karakter! Door al de wijze waarheden te leren begrijpen, zo kan men God beter leren kennen. Dan wordt pas christelijk-bijbels plichtsbesef openbaar. Wijsheid kan men enkel van God krijgen, als men in Hem gelooft. Bijbelschool, kerken, of wetenschap verandert de mens niet, laat God in u werkzaam zijn. Maar er is meer nodig! Paulus schreef aan de christenen te Efeze:

17 opdat de God van onze Here Jezus Christus, de

Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid

en van openbaring om Hem recht te kennen:

18 verlichte ogen uws harten, zodat gij weet, welke

hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is

zijner erfenis bij de heiligen, Efeze 1

Gods geest is werkzaam onder Zijn kinderen tijdens het lezen en overleggen. Hij is werkzaam onder hen die deze wijsheid in toepassing willen brengen.

(4,5) Het is goed voor de jeugd, met weinig levenservaring, om meer doordachte levenswijsheid te krijgen, en ze voorzichtiger worden tegenover slechte invloed. Wie deze wijsheden gelooft, zal meer levensinzicht krijgen net als koning Salomo, hij zal streven en verlangen naar meer kennis en inzicht. Hij zal vroeg beeldspraak en gelijkenis kunnen begrijpen.

clip_image004

(7) “De vreze des Heren” een Hebreeuws begrip, en kent twee betekenissen. Eerst betekent dit meer dan ontzag voor God hebben uit schrik voor vergelding. De tweede betekenis is dat er een echte liefde tot God ontstaat in het hart van de mens, door begrip en aanvaarding van Gods Woord. De eerste betekenis lijkt de wet, de tweede de genade die de mens kan ontvangen.

 

 

1 Halleluja. Welzalig de man, die de Here vreest, die

van harte lust heeft in zijn geboden. Ps.112

De ongelovigen, ook religieuzen, traditionele kerkgangers, stellen hun vertrouwen op humane wijsheid, filosofie en kennis in plaats van op Goddelijke wijsheid. Er is geen of weinig verandering van gedachten bij hen te ontdekken.

(8,9) “Mijn zoon” Op deze wijze spraken de rabbi’s liefdevol tot hun discipelen. De taak van een vader is om op tijd de kinderen ernstig terecht te wijzen, en het laten respecteren wat de moeder haar kinderen uit de Bijbel heeft aangeleerd. De moeder is het die onderwijs geeft aan de kinderen, een deel van haar taak in het gezin, wat de nodige tijd vraagt. Zulke kinderen met een gewillig hart, zullen zijn tot uw eer! De krans en keten, zijn eretekens!  Vandaag is dit anders, zoals Paulus liet weten:

 

2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig,

pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders

ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, (2 Tim.3)

(10,14) “Just for fun”

Een liefdevolle Vader in de hemel waarschuwt de jeugd om zich niet te laten verleiden tot enig kwaad of agressie tegenover onschuldige mensen, en dit zonder enige reden. (Just for fun) Zoiets kunnen wij vandaag vaststellen, en fier toont men dan dit soms op internet! (13) Dan komt er nog bendevorming, het bestelen en het verdelen van de buit.

(17,19) Slecht opgevoede kinderen zijn als vogels, ook niet geschapen met verstand. Zoals vogels zien dat men een net spant, om hen te vangen, met wat koren eronder, op die wijze denken die boosdoeners, ze brengen hun eigen leven in gevaar! Ze denken steeds dat ze zullen kunnen ontglippen. Zo is het ook met zakenmensen, rijken, die uit zijn op allerlei oneerlijke grote winsten. Helaas! God is niet dood!

 

clip_image0064 Daarom bevreemdt het hen, dat gij u niet met hen

stort in diezelfde poel van liederlijkheid, en zij belasteren u;

5 maar zij zullen daarvan rekenschap moeten geven

aan Hem, die gereed staat om levenden en doden

te oordelen. 1 Petr.4

(20,22) De Wijsheid. God riep door de profeten in het eerste verbond, door apostelen in het tweede verbond opdat men verstandig zou worden. Vandaag dringt het evangelie snel door via internet over de ganse wereld. De schrijver stelt zich openlijk de vraag: Hoelang nog krijgt de mens de kans om zich tot God te keren en te veranderen van gedachten?

Hoelang nog zal God met zich laten bespotten door onnozelaars? Hoelang nog zal men het ware evangelie afwijzen, de tijd loopt nu stilaan ten einde! Men is voor of tegen Christus, ertussen is er geen mogelijkheid, het is licht of duisternis. Hemel of hel!

14 Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in

Christus doet zegevieren en de reuk van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt, 15 want wij zijn voor God een geur van Christus onder hen, die gered worden, en onder hen, die verloren gaan; 16 voor dezen een doodslucht ten dode, voor genen

een levensgeur ten leven. En wie is tot zulk een taak bekwaam? 2 Kor.2

 

OPROEP TOT BEKERING

 

clip_image008

 

(23,26) Hier doet God een belofte aan allen die Zijn oproep beantwoorden. Hij belooft Zijn geest te zullen geven en openbaren, zodat u Zijn woorden welke nu in de Bijbel staan, zult kunnen begrijpen. (Joel 2,28 Hand.2,17) De werking van Gods Geest is het laten begrijpen en inzicht krijgen over wat er staat geschreven door de apostelen en profeten. Hij spreekt niet over nieuwe profetie, wel zal Hij de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en komend oordeel.

clip_image010

2 Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest,

die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen

is, is uit God; 1 Joh.4

Gods hand is nog steeds uitgestrekt tot verzoening. Ieder mens kan Gods Geest ontvangen in zijn lichaam! God gebruikt eenvoudige Bijbelgetrouwe christenen, om tot hen te spreken, maar men merkt het niet op. (1 Kor.1,21) Die genadetijd loopt ten einde, want het volk slaat Zijn raad in de wind.

WIE VERWERPT DE OPROEP?

 

(26,32) God laat niet verder met zich spotten! Er komt oordeel voor allen die niet willen luisteren naar de oproep van de Wijsheid, Jezus! De tijd komt dat God ook eens zal lachen, met de spotters, zij die spuwen in het gezicht van Christus, zij die lachen met Bijbelgetrouwe christenen. Rijken die niet willen geloven, want alle goddelozen zullen omkomen als door een verwoestende wervelwind.

 

7 Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want

wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Gal.6

Gods regering zal straks ook eens ingrijpen. Zijn oordeel zal plots komen als een opkomend onweer, paniek en angst zal het gevolg zijn.

(27,28) Dan zal men bidden, en roepen op God. Doch God zal in alle stilte zwijgen. Waarom zal God niet meer luisteren? Omdat men ook naar Hem niet heeft willen luisteren! De hoogmoedige mens dacht wijzer te zijn dan zijn Schepper. Ze geloofden liever in een dwaze leugentheorie van Darwin! Daarom zullen ze de gevolgen dragen, van hun eigen zondige levenswandel, in eigenzinnigheid. (29) Zij hebben de “Vreze des Heren” nooit in hun aardse leven gekend.

(32,33) De onverstandige, zij die leven zonder rekening te houden met Gods raad en Wijsheid komen om door hun onverschilligheid. Door lichtzinnigheid komen alle goddelozen om. Wij bedenken de moordende nucleaire wapens, welke plots kunnen worden ingezet. Komend oorlogsgeweld onder leiding van een Gog. Ook de mogelijkheid van meer opkomende natuurrampen.

33  maar die naar mij luistert, zal in veiligheid wonen,

bevrijd van de vrees voor de rampen! (Can.Vert.)

Wie de oproep van de Wijsheid (Jezus Christus) in zijn aards leven zal beantwoorden, zal ook hoopvol worden en zegen ontvangen. God beloofde bescherming en een veilige plaats voor de toekomst tegenover alle vorm van kwaad.

 

clip_image012

Br.Vg. Ronny Gaytant

Over BIBLESPACE

Biblespace Vlaanderen opgericht door R. Gaytant, Evangelist, vrije Bijbelexegeet, verzorgt Bijbelstudies en toespraken. Onderzoekt reeds meer dan 37 jaar de Bijbel. Geeft Bijbels advies voor gemeenten. Wij volgden Bijbel Theologie in Leuven 1980-83. Gaytant R was Voorganger van de Evangelische gemeente te Oostduinkerke van 1984 tot 1994. R. Gaytant sprak in tal van gemeenten in West Vlaamse gemeenten en ook daarbuiten. Br. Gaytant kwam in september van 1979 tot het levende geloof in Christus door de wereldbekende Amerikaanse Evangelist Hal Lindsey, dit na een ernstige kwetsuur opgelopen tijdens een vrije voetbalwedstrijd. Zie persoonlijk getuigenis op de site. Gehuwd met Marlene Delanghe sinds 1966, welke tevens tot levend geloof kwam. R. Gaytant is gepensioneerd. Was werkzaam als Fin.Adviseur bij KBC- bank in België van 1964-2004.
Afbeelding | Dit bericht werd geplaatst in BIJBELSTUDIES OVER BIJBELBOEKEN GAYTANT RONNY en getagged met . Maak dit favoriet permalink.