JEZUS IS OP KOMST

 

clip_image002

 

clip_image004

 

 

 

De Heer Jezus heeft de tijd van Noach aangehaald om ze te vergelijken, met de tijd waarin Hij zelf Zijn gemeente tot zich gaat opnemen, om daarna te komen in heerlijkheid en te regeren in Jeruzalem. Wij gaan eens deze profetie nagaan en zien of onze dagen wel al deze dagen zijn die Jezus heeft voorzegd.

 

De tijd is nabij!

 

32 Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is.

33  Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Matth.24

 

De vijgeboom staat symbool voor het huidige Israël . 

Inderdaad is er de pijnlijke geboorte gekomen van Israël, 1948 was een jaar die de Here al kende. God bracht Zijn volk terug, naar hun land, tegen de zin van hun vijanden. Het is eenvoudig zegt Jezus, als de lente er is (zijn hout al week wordt) weet u ook dat de zomer komt. De vergelijking van Jezus heeft met onze tijd te maken, en we stellen dat hier de “dagen van Noach” in vergelijking al zijn begonnen.

De farizeeërs, de religieuze leiders,  konden de tekenen der tijden niet onderscheiden of begrijpen.

De winter is als de bedeling van de wet, koud. De boom was dood, Israël leefde niet.

De lente is als de bedeling der genade, of nieuw leven. Ontstaan van Israël als land.

De zomer de bedeling van heerlijkheid en vreugde voor de heiligen. Israël wordt het hoofd van alle volkeren, en Jezus zal wereldpresident zijn op aarde. Jezus spreekt duidelijk over die generatie die het ontstaan van Israël heeft meegemaakt.Die generatie zal nog in leven zijn, bij Zijn komst.

 

37  Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Matth.24

 

De vergelijking die Jezus maakt is zeer belangrijk, en dient ons als “een teken” waarbij wij als wakkere christenen aandacht moeten geven, en een licht blijven in deze wereldse duisternis. Duisternis is in de Bijbel een van onwetendheid!

In die dagen was er ook een klimaatsverandering opgetreden met de zondvloed tot gevolg.

Noach was een prediker der gerechtigheid. Op de verkondiging van Noach bekeerden er zich geen mensen meer! Noach redde zich en zijn familie die hem geloofde. De onrechtvaardige en corrupte wereld van toen was erg. God greep in met een oordeel.  Dat oordeel van God kwam omdat er de ongerechtigheid haar hoogtepunt bereikte!

 

Vandaag is de ongerechtigheid opnieuw ten top gestegen als in de dagen van Noach

Wat doet God vandaag? De Bijbel geeft zelf het antwoord:

 

8  Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. 9  Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen, 10  en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 11  En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 12  opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. 2 Thess.2.

 

 

11 In de loop van de tijd werden de mensen steeds slechter en gewelddadiger in de ogen van God.Gen.6

11 The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence.

 

Hier gaat het wel over het slechte gedrag van de mensen op de aarde. Het betekent in feite dat de mensen openlijk gingen zondigen, en zich niet meer gaat storen aan de medemens, overheid of God. Corruptie en agressie nemen steeds ernstiger proporties aan. Het zijn kenmerken van toen en nu!

 

ONZE TIJD, DE DAGEN VAN NAOCH?

 

Porno op Tv of Internet. Het gebruik van drugs met alle gevolgen. Horror films geven een beeld van wat leeft in goddeloze mensen. Kinderen leren de gruwel en griezelen met halloween. Moord en zelfmoord, roof zijn aan de orde van de dag. Overvolle gevangenissen.

Toen de HERE zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was,

 

Dit wil zeggen dat de mens vol was van zeer slechte bedoelingen, en alles wat inging tegen Gods wil en woord. Een prachtig beeld in Efeze 5: 1-21 Bijzonder vers 5 onreinheid en geldzucht: Dutroux.

1 Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden,  2  zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. 

3 En de HERE zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn.  

4 De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen , en zij hun kinderen baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam.Gen.6

 

Zo zien wij dat er reuzen waren, schepselen die voortkwamen door gemeenschap van demonen en mooie vrouwen. ( Judas 6,7 ) De satanische praktijken keren terug, het brengen van kinderoffers, rituele mishandeling, eten van mensenvlees het drinken van bloed.

Eigenaardig dat vandaag veel meer aandacht wordt besteed aan de UFO’s waarbij nu ook mensen worden opgenomen en seksuele experimenten worden uitgevoerd. Demonen zijn niet meer in de hemel, daar is geen geslacht, maar zij zoeken dan opnieuw de mens. De mensen worden voorbereid op de komst van buitenaardse wezens, aliens, TV series Films X-files brengen de mensen in die richting. Kinderen zien het in tekenfilms.

 

Sex met de dieren was er toen ook al, later was Hitler daar niet tegen!

 

15  Een man die met een dier gemeenschap heeft , zal zeker ter dood gebracht worden ; het dier zal men afmaken.  16  Een vrouw die tot enig dier nadert , opdat het met haar gemeenschap hebbe, de vrouw en het dier zult gij doden, zij zullen zeker ter dood gebracht worden, hun bloedschuld is op hen. Lev.20  

 

Dienden mens en dier te worden gedood die deze dingen hadden bedreven. Wij denken maar aan de centaur: paard en mens, de zeemeermin, mens en vis enz…

Hier ontstonden de occulte goden en afgodsbeelden: de sfinx bv.

De gevolgen van gemeenschap van demonen met vrouwen, met het voortbrengen van reuzen kreeg nog andere gevolgen.

Deze vrouwen kregen bovennatuurlijk macht en leerden occulte praktijken. Toverspreuken werden gebruikt met allerlei nare gevolgen. Kruidenkennis werd hen gegeven.(een graf in een piramide is niet te openen het niet op te tillen deksel werd vermoedelijk met dit soort van praktijken op het graf gelegd). Hieruit kwamen de eerste heksen.

 

38  Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging,

39  en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.Matth.24

 

Dit is een beeld waarin wij zien dat het dagelijkse leven gewoon zijn gang gaat en niemand beseft in welke tijd hij leefde. Hier staat niet een eenvoudig beeld van het dagelijks normaal leven. Hier wordt de zondige wereld aangetoond, door feesten met eten en drinken, seks, en het zich abnormaal gedragen van mannen als vrouwen enz. Niettegenstaande ze Noach iedere dag zagen werken aan zijn ark, werd slechts een lach uit dwaasheid opgewekt.

 

 

WIE WAS NOACH?

 

Noach was de man die genade vond in de ogen van God. Niet omdat hij zo goed of beter was dan de andere mensen uit zichzelf, maar hij werd gerechtvaardigd door God, omdat hij al de woorden van God had geloofd.

Omdat hij rekening hield met God.

Noach had godsspraak ontvangen over iets wat nog niet gezien was. Noach geloofde deze woorden en nam ze ter harte. Zo is er ook de belofte van een opname, ook dit heeft ziet men niet in onze dagen.

 

WAT DEED NOACH NA HET ONTVANGEN VAN GODS WOORD ?

 

GEN 6 En Noach deed het; geheel zoals God het hem geboden had, deed hij.

 

Noach deed geheel zoals God hem had geboden. Noach bouwde de ark van zijn behoud, niet met eigen plannen, maten of met eigen technieken, maar op de manier zoals God hem gaf.  

Hij was God dienstig op de juiste manier! De enige weg om gered te worden, het enige geloof om gered te worden. Het reddingswerk van Noach was in overeenstemming met Gods woord, de Bijbel. Vandaag willen sommige evangelisten een reddingswerk maken op wereldse wijze. Die Titanic zal ondergaan!

 

De ark betekent in het Grieks LOGOS. Logos betekent het WOORD.

Wij moeten geen eigen arken maken, wij moeten nu Gods Woorden geloven en iedere dag aan ons behoud timmeren.

Wij moeten ons de vraag stellen :  Is bij ons nog steeds  die begeerte aanwezig om zonden te overwinnen in ons leven , als in de begintijd dat wij tot geloof kwamen.?

Zien wij naar ons bruiloftskleed, is het mooi? geen vuile plekken of mot ?

1 Petrus 3:20  Zij hadden destijds gehoorzaamheid geweigerd aan God, toen hij een groot geduld aan de dag legde, ten tijde van Noach, toen de ark werd gebouwd. Slechts enkele mensen, in totaal acht, gingen de ark in en vonden redding door het water.

 

Sola Scriptura

 

16  het woord des levens vasthoudende, mij ten roem tegen de dag van Christus , dat ik niet vruchteloos mijn wedloop  gelopen, noch vruchteloos mij ingespannen heb.Fil.2

Het woord des levens vasthoudende: Het plan van Noachs ark.

Zonder het plan te gebruiken was Noach verloren. Hij mocht niet afwijken, en deed het ook niet.

 

Wij moeten ons ernstiger gaan voorbereiden op de komst van Jezus. De liefde tegenover wat God vraagt verzwakt, een kenmerk voor de wederkomst. Laten wij ons niet meeslepen tot het maken van een eigen ark, kerkboek of geloofsboek buiten de Bijbel!

 

WEES KLAAR!

 

R.Gaytant

Oudste