KONING DAVID

 

 

clip_image001

 

 

 

 

 

clip_image003

 

Wanneer iedereen zijn eigen leven eens bedenkt, dan denkt hij aan dagen van vreugde, aan moeilijke dagen van verdriet, spijt en pijn. Maar het beste is toch te kijken naar de toekomst waarvan wij een zekerheid kunnen terugvinden in de Bijbel.

Wij kijken wel eens in het leven van koning David, een man naar Gods hart, wat hem is overkomen en hoe hij alles beleefde, maar bijzonder hoe God op bijzondere wijze met hem omging.

 

DAVID ZOALS GOD HEM SCHIEP.

 

 

17  Toen zeide Saul tot zijn knechten: Ziet mij toch naar een man uit, die wel spelen kan, en brengt hem tot mij. 18  Toen antwoordde een van de jongelingen, en zeide: Zie, ik heb gezien een zoon van Isai, den Bethlehemiet, die spelen kan en hij is een dapper held, en een krijgsman, en verstandig in zaken, en een schoon man, en de HEERE is met hem.

19  Saul nu zond boden tot Isai, en zeide: Zend uw zoon David tot mij, die bij de schapen is.

20  Toen nam Isai een ezel met brood, en een lederen zak met wijn, en een geitenbokje; en hij zond ze door de hand van zijn zoon David aan Saul.

21  Alzo kwam David tot Saul, en hij stond voor zijn aangezicht; en hij beminde hem zeer, en hij werd zijn wapendrager. 22  Daarna zond Saul tot Isai, om te zeggen: Laat toch David voor mijn aangezicht staan, want hij heeft genade in mijn ogen gevonden.

23  En het geschiedde, als de geest Gods over Saul was, zo nam David de harp, en hij speelde met zijn hand; dat was voor Saul een verademing, en het werd beter met hem, en de boze geest week van hem. 1 Sam 16

 

David was een herder.

David was een muzikant en kon goed spelen op de harp.

David was een dappere held, en had grote moed.

David was een krijgsman, topgeneraal. Hij kon strijden met de wapens van toen.

David was sprak goed en verstandig

David was schoon van gestalte en had een goed voorkomen, rossig en blauwe ogen.

David geloofde, de Here was met hem, en er ontstond een goede relatie met zijn God.

 

Zo had God David geschapen, over zijn gebreken spreekt God niet! Wij zien duidelijk hoe God over iemand denkt. God liet zijn zonden en gebreken niet zomaar opschrijven. Wij als mensen beschrijven de mensen soms heel anders. Bijzonder wat ze verkeerd doen en zeggen. Wij maken soms nog vooroordelen over iemand die we nog niet kennen.

 

God gebruikt David voor het eerst in Zijn plan als eenvoudig muzikant.

Hij gaat spelen bij koning Saul welke last had van een boze geest die hem angst aanjoeg.

Mensen kunnen last hebben van angsten. Welke vorm van angst het ook is, het is een zeer negatieve emotie die niet altijd menselijk te verklaren is, maar zeer gevaarlijk kan zijn.

Angsten kunnen mensen ziek maken. Maar angst is een gevolg van zonde, bedenk Adam en Eva waren angstig na hun ongehoorzaamheid aan God. Wijze mensen laten hun kinderen niet kijken naar horror en slechte tekenfilms!

Angstig zijn door ongehoorzaam te zijn aan de levende God, was het geval van Saul. En de Geest was van hem geweken.

 

20  Toen zeide Saul tot Samuel: Ik heb immers naar de stem des HEEREN gehoord, en heb gewandeld op den weg, op den welken mij de HEERE gezonden heeft; en ik heb Agag, den koning der Amalekieten, mede gebracht, maar de Amalekieten heb ik verbannen.

21  Het volk nu heeft genomen van den roof, schapen en runderen, het voornaamste van het verbannene, om den HEERE, uw God, op te offeren te Gilgal.

22  Doch Samuel zeide: Heeft de HEERE lust aan brandofferen, en slachtofferen, als aan het gehoorzamen van de stem des HEEREN? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerken dan het vette der rammen.

23  Want wederspannigheid is een zonde der toverij, en wederstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat gij des HEEREN woord verworpen hebt, zo heeft Hij u verworpen, dat gij geen koning zult zijn. 1 Sam.15

 

clip_image004Saul bracht zelf het offer en mocht dit niet doen dat was een priestertaak. Hij offerde wat God onder een banvloek had gebracht.

Job 15:20  De goddeloze verkeert zijn gehele leven in angst, de geweldenaar alle hem geschonken jaren.  De angst onder de mensen zal nog meer toenemen, wanneer de oordelen zich beginnen aan te kondigen.

Lukas 21:25  En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding,

 

 

David bracht muziek en zong over de Here, en de boze geest verliet Saul. Het klinkt eenvoudig maar deze dingen zijn goud waard. Vele mensen zouden willen worden bevrijd van hun angsten, maar slagen daar niet, ze zijn gevangen net als een vogel in het net. Slechts raad vanuit de Bijbel kan helpen, voor wie gelooft wat God zegt. God loven en prijzen brengt rust!

Muziek heeft invloed op de mens. Psalmen van God brengen rust en kalmte, muziek van de duivel brengt agressie, angst, demonische belasting, doofheid, enz.

Zo bracht God David in het Koninklijke paleis. Dat was Gods plan met David!

 

Ook God wil een ieder van ons gebruiken, en op Zijn wijze en heeft een plan met u!

Hoe werd u geschapen? Welke zijn uw eenvoudigste menselijke talenten?

Door omstandigheden brengt God ons op de plaats waar Hij ons wil hebben. God mist Zijn doel niet. Hij maakte hier van de schaapsherder een grote koning, met al zijn fouten en gebreken. God hield van David maar  ook van u!

 

GOD GEBRUIKT DAVID ALS EEN GELOVIGE STRIJDER.

 

48 En het geschiedde, toen de Filistijn zich opmaakte, en heenging, en David tegemoet naderde, zo haastte David, en liep naar de slagorde toe, den Filistijn tegemoet.

49  En David stak zijn hand in de tas, en hij nam een steen daaruit, en hij slingerde, en trof den Filistijn in zijn voorhoofd; zodat de steen zonk in zijn voorhoofd, en hij viel op zijn aangezicht ter aarde. 50  Alzo overweldigde David den Filistijn met een slinger en met een steen; en hij versloeg den Filistijn, en doodde hem; doch David had geen zwaard in de hand. 1 Sam 17

 

Het leek wel een onbegonnen strijd. Het lijkt een onoverwinnelijke strijd tegen de zonde.

David was in onze ogen een scherpschutter. Saul had dit op aanraden opgemerkt, en was jaloers over deze gave. Het had indruk toch gemaakt bij koning Saul. Goliath was van het reuzengeslacht, hij spotte en lachte met de God van Israël! De geest van Goliath is niet teruggekeerd tot God, maar voert strijd in de hemelse gewesten!

David had geloofservaring en kracht van boven.

 

1 Corinthiërs 2:5  opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God.

1 Corinthiërs 4:20  Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht.

2 Corinthiërs 1:6  Worden wij verdrukt, het is u tot troost en heil; worden wij getroost, het is u tot een troost, die zijn kracht toont in het doorstaan van hetzelfde lijden, dat ook wij ondergaan.

2 Corinthiërs 12:9  En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome.

 

Hij had wel geen zwaard om te strijden, maar God gebruikte hem met een slinger en een steen! God was met David. David begreep dat het om een strijd ging tegen de duivel.

Waar was nu de held Saul? Jonathan? Davids broeders? De  vriend van David had ook geen kracht om te lijden en zijn leven in de strijd te gooien. Generaal Abner? Wanneer God iemand gebruikt, dan hebben de middelen minder belang, maar God komt tot zijn doel. David strijd hier als herder en niet als elite soldaat! Beeld van Jezus. De goede Herder komt terug als Koning der koningen. David had een dergelijk groot vertrouwen dat hij naar de Filistijn stapte in rustigheid,  zonder angst en niet in zenuwachtigheid, want de kracht van een scherpschutter is zijn kalmte.

 

DAVID is zeer moedig door zijn vertrouwen op God.

 

31 De woorden die David gesproken had, werden opgemerkt en men bracht ze aan Saul over. Deze liet hem halen. 32  En David zeide tot Saul: Laat niemand om hem de moed verliezen; uw knecht zal gaan en met deze Filistijn strijden. 33  Maar Saul zeide tot David: Gij zult met deze Filistijn de strijd niet kunnen aanbinden, want gij zijt nog jong en hij is een krijgsman van zijn jeugd aan. 1 Sam 17

 

Geen woorden maar daden! Waar haalt David de kracht om zo stoutmoedig te spreken en te handelen? David was al moedig uit zichzelf, maar nu beseft hij dat God met hem is, wie zou hem nog kunnen tegenhouden. Een eenvoudig Bijbelgetrouw christen kan dit ook ervaren!

David was overwinnaar, hij ondervond de kracht en de sterkte in God en was tot zegen voor allen die bij hem waren! Zo begon men van David te houden! Zo begon men van Jezus te houden Hij overwon ziekte en dood!

 

 

DAVID KON VERGEVEN.

 

10  De volgende morgen greep de boze geest Gods Saul aan, en hij gedroeg zich in het huis als een razende, terwijl David zoals elke dag de snaren tokkelde. Saul had zijn speer in de hand. {} {}

11  En hij wierp de speer en dacht: Ik zal David aan de wand spietsen. Maar David ontweek hem tot tweemaal toe. 12   Saul werd bevreesd voor David, omdat de HERE met hem was, terwijl Hij van Saul geweken was; 13  daarom verwijderde Saul hem uit zijn omgeving en stelde hem aan tot overste over duizend, zodat hij aan het hoofd van het krijgsvolk uittrok en terugkwam.

14  En David was voorspoedig op al zijn wegen, want de HERE was met hem.

15  Toen Saul zag, dat hij zeer voorspoedig was, werd hij bang voor hem; 1 Sam 18

 

Deze aanslag op het leven van David, zou bij hem haatgevoelens hebben kunnen opwekken. David was niet uit op wraak. Hij liet het aan God over, dat had hij geleerd!

Wij mogen ons nooit ten prooi geven aan haatgevoelens, want het is nadelig voor ons zelf. Het maakt toxische reacties in de hersenen, en kan ziek zijn veroorzaken.

Bedenkt de mens die u het grootste kwaad heeft aangericht, en hoe zijn uw gevoelens tegenover hem of haar? Kunnen vergeven is een vorm van gehoorzaamheid aan Gods woord en is tot zegen.

 

4  Toen zeiden Davids mannen tot hem: Dit is de dag, waarvan de HERE tot u gezegd heeft: zie, Ik geef uw vijand in uw macht; doe met hem wat gij wilt. David stond op en sneed ongemerkt de slip van Sauls mantel af.

5  Daarna bonsde Davids hart, omdat hij Sauls slip had afgesneden;

6  hij zeide tot zijn mannen: De HERE beware mij ervoor, dat ik aan mijn heer, aan de gezalfde des HEREN, dit zou doen, dat ik mijn hand aan hem zou slaan; want hij is de gezalfde des HEREN. 1 Sam.24

 

David kon zijn slag slaan, en was in de gelegenheid, maar hij liet Koning Saul leven.

Saul bleef in de ogen van David een gezalfde des Heren, iemand die door God gezag had gekregen een tempel was geweest van Gods geest. Het geweten van David kwam in beweging en hij vreesde de Here.  Iemand met een ongerust geweten kent geen gebedsverhoringen.

 

21  Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God,

22  en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht. 1 Joh.3

 

In feite had koning David hier een grotere overwinning gemaakt dan tegenover Goliath. Hij had zichzelf kunnen overwinnen om Saul niet te doden en wraak te nemen.

 

David was een geloofsheld!

 

R.GAYTANT

Evangelist