DOOR GENADE

 

clip_image001

 

 

 

 

 

 

 

 

clip_image003

 

Efeze 2: 1-10

 

EEN LEVEN ZONDER GOD? TER DOOD VEROORDEELD

 

Om het begrip genade goed te begrijpen, kunnen wij meteen eens denken aan een dienstknecht van God zelf, namelijk Noach. Hij was de eerste mens die God genadig was.

Het oordeel van de zondvloed zou komen over al wat leefde.

Toen het God berouwde, dat hij de mensen die Hij had geschapen, niet wilden luisteren,zou hij ze allemaal vernietigen. Het berouwde God niet, omdat God geen spijt kan hebben, Hij zondigt immers niet, maar God kreeg andere gedachten, omdat de zonde zo geweldig was en een echte scheiding bracht tussen Hem en de mens.

 

Noach wandelde met God, (Gen.6:9) en God werd hem genadig! Noach en zijn familie diende niet te verdrinken! God was Noach genadig, Noach luisterde wel nog naar God!

Wanneer iemand ter dood werd veroordeeld, kon hij genade krijgen, en de koning schreef een brief waarin de genade stond te lezen, of destijds een witte steen.

De brief van de koning is te vergelijken met de Bijbel! Het boek der genade kan men zeggen.

Wanneer zo iemand dit nieuws hoorde, kwam er duidelijk een blijdschap in zijn hart. Zo is dit ook zo met iemand die werkelijk tot geloof is gekomen, hij heeft begrepen dat God hem genadig is geweest, nadat hij berouw en spijt had betoond, om niet te willen luisteren naar zijn Schepper.

 

Wat schrijft Paulus naar Efeze? In vers 1-3

 

Hij maakt de gelovigen duidelijk dat, voor ze tot geloof waren gekomen als ter dood veroordeelden waren! Waarom zou je kunnen zeggen.

Hij legt het uit:

 

1.     Door uw overtredingen en zonden. Een zondige toestand waarin gij leefde, zoals alle mensen in de wereld leefden, geen rekening houdend met wat God vroeg. Mensen trekken zich vandaag nog weinig aan van wat God gebied. Zelfs de tien geboden zijn vandaag niet meer in tel. De grootste overtreding van een mens: het overtreden van Gods eerste gebod: Heb God lief boven alles! Ook is er onwetendheid en gebrek aan gezonde Bijbelkennis.

 

 

2.     Men leefde in afhankelijkheid (Gr. kata)( in overeenstemming) van de “overste van de macht der lucht” de satan. Ieder mens die ongehoorzaam is aan Gods woord is geestelijk dood. Daarom zegt Jezus laat de doden hun doden begraven. Geestelijk dood zijn betekent niet dat de geest van de mens niet zou functioneren, maar dat hij geen relatie heeft met God. Over de farizeeërs zegt Jezus:

·       Joh 8:44  Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.

·       Ro 8:6  Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.

·       1Co 2:14  Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.

3.      

Leven naar de begeerten van ons vlees, en naar de wil van ons vlees. Wij waren allemaal eens kinderen des toorns. Dit wil zeggen dat ieder mens die niet gelooft wat God zegt, en niet in afhankelijkheid van God wil leven, onder de vloek van God leeft.

 

Koning Salomo als voorbeeld:

1Kon 11:1  Koning Salomo nu had behalve de dochter van Farao vele vreemde vrouwen lief: Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische en Hethitische,

Normaal mocht de koning geen vrouwen nemen buiten de Israëlitische.

1Kon 11:3  En hij heeft als vrouwen gehad zevenhonderd vorstinnen en driehonderd bijvrouwen; en zijn vrouwen verleidden zijn hart.

De koning liet zich verleiden door deze veelwijverij.

1Kon 11:4  Het geschiedde namelijk, toen Salomo oud geworden was, dat zijn vrouwen zijn hart meevoerden achter andere goden, zodat zijn hart de HERE, zijn God niet volkomen was toegewijd gelijk dat van zijn vader David. {}

Het ouder worden is gevaarlijk, de koning nam niet alles zo nauw meer, en ging

Hen vergezellen bij hun afgoden, hetgene een gruwel was in Gods ogen.

Hij volgde de begeerten van zijn vlees.

1Kon 11:8  Hetzelfde deed hij voor al zijn vreemde vrouwen, die reukoffers en slachtoffers aan haar goden brachten.

11  Toen zeide de HERE tot Salomo: Omdat het zo met u gesteld is, dat gij mijn verbond en mijn inzettingen, die Ik u geboden had, niet in acht genomen hebt, zal Ik voorzeker het koninkrijk van u afscheuren en het uw knecht geven.

Tot hiertoe zien wij hoe de mens kan falen en een verloren schepsel is, wanneer hij niet luistert naar God, of nadat hij het hoorden niet verder de Here wil volgen.

 

Efeze 2:4-10

 

GODS ERBARMEN, GODS GENADE

 

Paulus schrijft hier naar de christenen te Efeze dat ze door Gods barmhartigheid

Mede levend gemaakt zijn met Christus.

Het komt er op neer, dat enkel door de genade van God wij geestelijk leven hebben kunnen ontvangen, daarom zullen wij opstaan zoals Christus is opgestaan.

Wij hebben een plaats gekregen in de hemelse gewesten.

Met plaats werd hier bedoeld, een plaats om samen te zitten (Grieks). God verlangt om samen te zijn  en te wonen bij de mensen. Hierbij mogen wij al verlangen naar ons verblijf in het nieuwe Jeruzalem, welke nu nog ergens in de hemelse gewesten zweeft. Een hemelse stad dat men zich niet kan voorstellen. God zal zijn rijkdom van genade tonen en bewijzen in de komende eeuwen.

 

 

8      Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God;

 

Voor de tweede maal schrijft Paulus dat ons behoud afhankelijk is van Gods genade en van niets anders! Hoe ligt nu het verband tussen de genade en het geloof?

2Co 8:1  Wij maken u de genade Gods bekend, broeders, die aan de gemeenten van Macedonie geschonken is.

 

De genade door God gegeven is een feit, dat is hetgeen wat wij aan de mensen moeten verkondigen. Wij moeten hen bewust maken, dat ieder die zich niet met God verzoend,

Een verloren ziel is. Joh 1:17  want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.

Het reddingswerk van Jezus op Golgotha is een vaststaand feit van Gods genade,

Genade is van God alleen afhankelijk.

Voorbeeld:

 

clip_image005

 

In het prille begin dat er treinen liepen, zat er een vrouw op een trein die van een helling af reed. Ze kreeg grote angst, de trein liep rapper en rapper.

Ze vroeg de treinbegeleider of de trein goede remmen had. Die antwoordde zeker!

Zij: Maar als ze niet zouden werken?

Hij: Dan hebben wij nog de noodrem!

Zij: Als deze niet zou werken en dan?

Hij: Dan hebt u nog twee keuzen: De hel of de hemel! Als u maar uw hemel hebt verdiend!

De vrouw heeft lang nagedacht en gezocht. Ze ontdekte later dat het slechts God zou zijn die haar nog zou kunnen redden bij een dergelijk treinongeval en slechts uit genade, en niet uit eigen verdienste! Zo kwam ze tot geloof door de genade van God te begrijpen.

Het aardse leven is als op die trein zitten, met de dood voor ogen. Je wordt geen christen door een schietgebedje van “Jezus kom in mijn hartje”! Neen, de mens dient oprecht berouw te hebben, over al zijn ongehoorzaamheid aan wat God vroeg!

 

Het geloof is een reactie op de genade.

Deze reactie bestaat uit het volgende:

De mens aanvaardt de Bijbel als een wettelijk gezag van God.

 Ro 1:5  Jezus Christus heeft mij genade gegeven en tot apostel gemaakt. Ik moet  in de hele wereld mensen oproepen God te gehoorzamen en in Jezus Christus  te geloven.

Het geloven verandert het denken van de mensen, en geloven blijft een gave van God.

Het anders denken, doet ook anders leven, een christelijke levenstijl. Een gezond denken is een gevolg van invloed door de Bijbel. Wijn drinken kan het denken vertroebelen, maar ook ons eten, daarom toonde God wat goed of niet gezond is om te eten. Ongezond eten doet ook ongezond denken. Doch dit is een andere studie.

 

Efeze4

 

20  Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.21  Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus,22  dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten,23  dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken,

24  en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.

 

 

 

Waarin zijn wij christenen vandaag anders dan de ongelovige wereldse mensen?

Reageert ons geloof nog goed op de genade, of worden wij lauw als de christenen van Laodicea? Nergens wordt de wet afgeschaft, omdat er genade kan worden verleend.

 

 

R.GAYTANT

Biblespace Huisgemeenten