DE BEPROEVING

LAD

LLEREN VAN KONING HIZKIA!

E BENAUWDHEID VAN KONING HISKIA

clip_image002

Zoals ieder mens beleefde eens koning Hizkia de bangste dag van zijn leven. Hoe reageert een mens in zulke omstandigheden? Wie is dan uw toevlucht? Waar zoekt u dan troost? Waarop stelt u dan uw vertrouwen?

Hizkia werd koning na de splitsing van het koninkrijk van Salomo, en hij was een tijdsgenoot van de grote profeet Jesaja en de profeet Micha. Wij hebben drie vragen over deze koning.

1.Hoe en welke kwaliteit had zijn geloofsleven voor zijn ernstige beproeving.

2.Welke was zijn beproeving?

3.Hoe gedroeg hij zich tijdens zijn beproeving?

2 Kon.18:3 De koning was 25 jaar toen hij koning werd, en deed wat recht was in de ogen van God. Dit betekende dat hij handelde naar de wil van God, zoals ook koning David dat deed. Dat recht doen begint met eerst God gelijk te geven in wat Hij vraagt in Zijn woord. Daarna heeft men het verlangen om vaardig te zijn in dat recht. Door genade zijn wij gerechtvaardigd, net zoals ook Noach werd gerechtvaardigd en behouden van Gods oordeel over deze aarde.

Hoe kon men zien aan deze koning dat hij het meende? In vers 4 lezen wij dat hij de offerhoogten liet verwijderen. Daar waar bomen (boomcultus) en de drekgoden stonden. Deze goden kregen de naam van drekgoden, omdat alle bezoekers op deze plaats hun behoeften deden achter deze standbeelden. Hij liet de gewijde stenen en palen verwijderen. Zo geloven ook hier nog mensen in de wijding van paarden, honden en auto’s. Wat een afgoderij! Ook het verwijderen van de koperen slang, welke een bedevaartsoord werd. Men begon de koperen slang te aanbidden. Men bracht wierook enz. Het leek een relikwie te worden, en dat was uit de boze! Het werd de weg van het bijgeloof. Soms hoor je christenen die slapen met hun Bijbel onder hun oorkussen, met de gedachte ik ben beschermd.

 

Welke hoogten kent ons volk waarbij men offert?

Is het niet een financieel vermogen opbouwen, waarbij men veel andere dingen opoffert? Moeders geen tijd meer om moeder te zijn? Het kind geen tijd meer om kind te zijn? Is het geld een doel geworden of is het een betaalmiddel gebleven? Zoekt men een plaats van aanzien in deze wereld, waarbij het aardse leven zo kort kan zijn?

Het lijkt me wel dat een wedergeboren christen verlost werd van dit buitensporig offeren, en een christelijke en Bijbelse vrijheid kent, door niet verder gebonden te zijn aan al het vergankelijke. Zoeken christenen het onvergankelijke, wij geloven het niet? Breken ze allemaal hun wereldse hoogten af?

Colossenzen 3:1  Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven  zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.

Koning Hizkia vertrouwde meer en meer op zijn God, en kreeg een gezonde relatie met Jahweh!

Welke beproeving kreeg de koning?

Er kwam een oorlogsdreiging vanwege de koning van Assyrië, Hizkia had al drie jaar geen schatting meer betaald welke werd opgelegd. Hizkia deinst gewoon niet terug, hij had vertrouwen in zijn God. De koning van Assur is het beeld van satans macht. De koning van Israël, beeld van de rechtvaardige. De satan voelt ernstige tegenstand.

De reactie van de koning van Assur spreekt boekdelen:

20 Gij meent zeker, dat louter lippentaal voor beleid

en kracht tot strijden kan doorgaan. Op wie vertrouwt

gij toch, dat gij tegen mij in opstand komt?

21 Nu dan, zie, gij vertrouwt op die geknakte rietstaf,

op Egypte, die, als iemand daarop steunt, hem in

de hand dringt en ze doorboort: zo is Farao, de

koning van Egypte, voor allen die op hem vertrouwen.2 Kon.18

Egypte staat symbool voor wereldse macht. Het lijkt wel de situatie van Israël vandaag, in het nauw gedreven door naburige landen en landen van Jodenhaters. Daarom wordt het levensgevaarlijk voor alle landen welke willen optrekken naar Jeruzalem. Israël kent niet alleen een zichtbaar herstel sinds 1948, langzaam gaat het zich vertrouwen op hun God. Wanneer legeralmoezeniers in Israël hun soldaten bemoedigen met teksten uit de profeet Zacharia:

10 Ik zal over het huis van David en over de inwoners

van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en

der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij

doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht

aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja,

zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed

om een eerstgeborene. Zach 12

De koning van Assur weerspiegelt het werk van satan:

31 Luistert niet naar Hizkia, want zo zegt de koning

van Assur: Brengt mij hulde en geeft u aan mij

over, dan zal ieder mogen eten van zijn wijnstok

en van zijn vijgeboom, en het water van zijn put

mogen drinken,

Vandaag horen wij dezelfde taal, luister niet naar de Bijbel of de profeten. De satan wil het gezag van de Bijbel breken. In de geschiedenis slaagde hij daarin, het Vaticaan werd het gezag en niet God!

Voldoende geestelijk Bijbels inzicht is nodig om beproevingen in uw leven aan e kunnen en te verwerken.

HOE GEDROEG DE KONING ZICH TIJDENS DE BEPROEVING.

Wij kunnen ons ook eerst de vraag stellen, wat hij Niet deed. Hij trok niet overhaast ten strijde, en was rustig. Hij liet zich niet beïnvloeden door zijn emoties. Hij schold niet terug uit woede. Hij pleegde geen zelfmoord, want hij vertrouwde en was een moedige strijder. Hij ging ook niet naar waarzeggers of pendelaars zoals koning Saul. Hij zocht geen hulp in de occulte wereld. Wij stellen vast dat hij ook niet zijn vertrouwen stelde op mensen, zoals velen wel doen.

Doch wat deed de koning? Hij verwisselde zijn Koninklijke klederen voor rouwgewaad, dat was een beeld van nederigheid. Zoals Jezus leerde: Zalig de nederige van geest! (niet armen van geest).

HIZAKIA BAD!

14 Hizkia nam de brief uit de hand der gezanten en las hem. Toen ging Hizkia op naar het huis des Heren, spreidde hem uit voor het aangezicht des Heren 15 En bad tot de Here:

16 Here der heerscharen, God van Israel, die op de cherubs troont, Gij, Gij alleen zijt God over alle koninkrijken der aarde; Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt. 17 Neig, Here, uw oor en hoor; open, Here, uw ogen en zie; hoor al de woorden van Sanherib, die hij heeft doen overbrengen om de levende God te honen.Jes.37

 

Wat een geweldige les voor ons. De koning nam gewoon de brief en legde hem voor aan de Here! Zo spontaan, God was meer dan zijn vriend, God was zijn toevlucht. Het eerste wat wij dienen te doen in een beproeving, is naar Jezus gaan!

Dat is ook Zijn wil!

clip_image004

Vg.R.Gaytant