VLOEK OF ZEGEN IN UW LEVEN

clip_image002

YeshuaAndTorah

Zegen of vloek zijn woorden die God gebruikt, en Hij stelt de mens voortdurend voor de keuze in al zijn doen en laten. Wat voor een oud spraakgebruik, maar toch nog steeds zeer actueel in het dagelijkse leven! Een nieuw spraakgebruik klinkt vandaag anders. Men spreekt vandaag meer over Succes, geluk, tegenslag en ongeluk.

Hij laat weten wanneer een mens zegen kan ontvangen en wanneer je vloek mag verwachten. God legde het uit aan zijn volk Israël, maar Gods principe is nog steeds geldig voor al de heidenen. (niet-joden).

Men kan Gods wetten betrachten, of Gods wetten verachten!

Het klinkt al heel duidelijk, het gaat over een luisteren naar wat God spreekt tot de mens, en of de mens wil luisteren. Ieder mens heeft de vrije keuze: Zegen of vloek!

Neen, een zegen heeft niets te maken met een pauselijk gebaar of een Babylonisch religieus gebruik!

Een zegen over een huwelijk, zal slechts enkel een echte zegen worden indien het echtpaar wil luisteren en gehoor geven aan God, indien het al de Bijbelse principes wil gaan volgen.

 

Zegen

2  De volgende zegeningen zullen alle over u komen en uw deel worden,

indien gij luistert naar de stem van de HERE, uw God: Deut. 28

 

3  Gezegend zult gij zijn in de stad en gezegend op het veld.

 

Files

Een eerste zegen welke God wilde geven aan Israël was : Ge zult gelukkig zijn waar ge woont, en blij zijn waar ge werkt, en ge zult meer gezegend zijn dan de andere volken. Wij moeten erop letten dat wonen, leven en werken hier samen als een geheel vernoemd worden. Het gezin werd gezegend.  Het lijkt me vandaag  echt geen zegen, in de file te staan, vele kilometers weg van huis,  tijdsverlies, en vele risico’s te nemen in het verkeer enz. (Deut.28:3)

 

5  Gezegend zullen zijn uw mand en uw baktrog.

250px-Artemis_of_Ephesus

Een volgende zegen, is de vruchtbaarheid in het gezin, en de dieren die men hield, of de grond die men bewerkte. De mand was een weefwerk, en dat was werk van de huisvrouw, en het werd haar tot zegen. Een gezegende baktrog. Dit alles vertegenwoordigt een gezegend inkomen, dagelijks brood of winst. Nogmaals zien wij dat vruchtbaarheid een zegen was, ook de ongelovigen zochten de zegen van de vruchtbaarheid en maakten vele afgoden om meer vruchtbaarheid. Zoals de “Astarte” of “Artemis.” Met de vele granaatappels, dus geen borsten zoals velen denken! Dit brengt enkel vloek.

Indien men gehoorzaamt, zal men nog een volgende zegen ontvangen:

6  Gezegend zult gij zijn bij uw ingang en gezegend zult gij zijn bij uw uitgang.

 

Gezegend worden vanaf uw geboorte tot uw sterven, een gezegend sterven betekent een sterven zonder zonde. Zonder zonde betekent dat uw zonden vergeven zijn, door uw geloof in het offer van Jezus!

De zegen van bescherming in vers 7

(Deut.28:7) God beloofde zijn volk te beschermen tegen zijn vijanden. Wat een zegen! Waar zoeken mensen hun bescherming of hun veiligheid? Wat doet men als mensen zich vijandig tegen u of uw familie gaan opstellen, u kwaad of nadeel willen berokkenen?

Men moet geen amuletten dragen, of andere afgoden aanbidden ter bescherming. God zal uw huis niet beschermen met palmtakjes, gewijd water of religieuze beelden!

God zal wat gij onderneemt, of wilt doen, zegenen, indien  gij met Hem rekening houd.

 

 

Vloek.

 

 15 Maar indien gij niet luistert naar de stem van de HERE, uw God, en niet al zijn geboden en inzettingen, die ik u heden opleg, naarstig onderhoudt, dan zullen de volgende vervloekingen alle over u komen en u treffen:Deut.28

Het merendeel van deze vloeken beschreven in Deut.28 zijn het omgekeerde van de vorige zegeningen. Toch is God werkzaam bij hen die niet naar Hem willen luisteren. Hij wil hen tot nadenken stemmen. Hij wil hen laten nadenken over de vele “Waarom – vragen” die zij in hun persoonlijk leven niet of heel moeilijk kunnen beantwoorden!

 

20  De HERE zal over u de vloek, de verwarring en de bedreiging doen komen in alles wat gij onderneemt en wat gij doet, totdat gij verdelgd wordt en snel te gronde gaat vanwege de slechtheid uwer daden, omdat gij Mij verlaten hebt.(Deut.28)

 

Vele mensen maken plannen, nemen beslissingen om toch maar sociaal beter te worden in dit aardse leven. Maar de wijze waarop men zijn doel wil bereiken is van groot belang, het is niet altijd een groot succes. Men kan heel hard werken, maar een zegen is daarvan niet afhankelijk. 22 De zegen des HEREN, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.

 

Wanneer men niet wil luisteren naar zijn Schepper, dan komt er een tijd dat God actief gaat worden en het kwade toelaat.

 

Men krijgt plots paniektoestanden, onverwachte risico’s. Je bent prijsgegeven aan boze machten, door het zondige en ongelovige handelen.  Deze manier van handelen brengen je ten gronde, zo leerde God aan Israël. Je hebt me verlaten gaf God op als reden. God vergeten is gevaarlijk of niet meer weten wat hij wil!

 Hosea 4:6  Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen

 

Bijzonder onze komende tijden wijzen niet op veel goeds. Neemt God onze welvaart af in ons Godvergeten landje? Een mens kan zich zo machteloos voelen in bepaalde gevallen. Ook Prediker had het door:

 

24  De mens heeft het niet in zijn macht om te eten en te drinken en zich te goed te doen bij zijn zwoegen; dit heb ik wel ontwaard, dat het van de hand Gods komt. Pred.2

 

Alles is afhankelijk van God, voor wie gelooft of niet. Het is dus goed om God tot je vriend te hebben, daarom zond Hij Jezus, door Hem kun je God leren kennen. Hoe wordt je Gods vriend? Hem enkel geloven!

 

 Jacobus 2:23 en het Schriftwoord werd vervuld, dat zegt: Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd.

 

God deed beloften aan hen die in Hem willen geloven. Hij liet een volgende belofte opschrijven tot een zegen van hen die het geloven. Bij deze belofte staat er niet dat dit slechts tijdelijk geldig is in tijden van welvaart! Wel staat er “in Christus”, dit betekent zij die in Hem geloven.

 

19 Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus. Fil.4

 

 

Israël, na de opname, is nog steeds Gods uitverkoren volk, volkeren en mensen kunnen nog steeds een keuze maken tussen zegen en vloek leert God!

 

3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt

zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten

des aardbodems gezegend worden. Gen.12

 

clip_image010

Vg.R.GAYTANT