DE FARIZEEER

clip_image002

 

 

clip_image004

 

De farizeeër, een mens die van zijn medemens eer afdwong, hoog in aanzien wilde staan, in de ogen van mensen heel vroom wilde staan, maar in de ogen van God niets anders was dan een schijnheilige en een vloek voor het volk! Later kwamen er enkele tot geloof.

Laten wij even luisteren wat Jezus tot hen te zeggen had, en wat Hij vandaag nog zegt tot dat soort van mensen. Zijn ze er nog vandaag, de schijnheilige, die denkt beter te zijn dan zijn naaste? Die denken christenen te zijn maar het niet zijn. Wij lezen die woorden van Jezus, precies voor hij Zijn discipelen gaat informeren over de tijd die voorafgaat aan Zijn tweede wederkomst! Die tijd zou gekenmerkt worden door allerlei valse godsdienstigheid. Een kerk, organisatie of instituut met macht en gezag, welke werkt als de kanker, sluipend, moordend! (Lees Mattheus 23)

 

De Schriftgeleerden en de Farizeeën hebben zich gezet op de stoel van Mozes.(2) 3 Alles dan, wat zij u ook zeggen, doet dat en onderhoudt dat, maar doet niet naar hun werken, want zij zeggen het wel, maar doen het niet. 4  Zij binden zware lasten bijeen en leggen die op de schouders der mensen, maar zelf willen zij ze met hun vinger niet verroeren.Matth.23

 

Ze hadden toen blijkbaar nog  een goede kennis van Gods geboden, maar streefden er helemaal niet naar om ze te doen, zoals het er werkelijk staat! Hun werken waren: Ze legden nieuwe kerkelijke wetten, ceremonieën en tradities op, om daardoor behouden te worden, en hun hemel te verdienen! (Hand.15:10) In feite legde men de Bijbel opzij, voor een “kerkboek”! Hier lagen de wortels van de latere christelijke aflatenfabels en de aflatenhandel! De hemel kan men niet verdienen, maar enkel krijgen, door geloof in de vergeving door Christus offer! Genade! Hoe dan ook een farizeeër wilde zich niet bekeren tot Jezus, ook vandaag niet.

 

Hun werken en leefwijze: 5  Al hun werken doen zij om in het oog te lopen bij de mensen, want zij maken hun gebedsriemen breed en hun kwasten groot,6  zij houden van de eerste plaats bij de maaltijden en van de erezetels in de synagogen,7  en van de begroetingen op de markten en om door de mensen rabbi genoemd te worden. 8  Gij zult u niet rabbi laten noemen; want een is uw Meester en gij zijt allen broeders.

 

Jezus wijst hoe je een schijnheilige of dolik kunt herkennen. Hun rijke rabbi kledij, moet zeer opvallend geweest zijn, anders dan de gewone burger, om in de kijker te komen, ze houden van ereplaatsen bij hooggeplaatste politici, rijken en aanzienlijken in de maatschappij, vandaag zoeken valse evangelisten om op TV te komen.

Ze stonden en staan erg op hun eretitels, en werden graag met hun titel Rabbi, aangesproken, zoals vandaag bv. Eerwaarde, Dominee…Ds.enz.

Jezus zelf werd  door zijn discipelen en zijn moeder als rabbi aangesproken, de farizeeërs gaven hem deze eretitel niet!

Jacobus waarschuwde om dergelijke praktijken in de gemeente niet toe te laten! En wat zien wij vandaag bij plechtigheden in sommige evangelische gemeenten?

 

2  Want stel, er kwam in uw vergadering een man binnen met een gouden ring aan zijn vinger en in prachtige kleding, en er kwam ook een arme binnen in schamele kleding,

3  en gij zoudt opzien tegen de man met de prachtige kleding en zeggen: neem gij hier deze goede plaats, maar tot de arme zoudt gij zeggen: ga gij daar staan, of ga beneden bij mijn voetbank zitten, {}4  zoudt gij dan geen onderscheid maken onder elkander en optreden als rechters, die zich door verkeerde overwegingen laten leiden? Jacobus 2

 

Jezus wijst zijn discipelen, om broederlijk te zijn, en niet te streven naar een grote leider, die zich  “vader” zou noemen, ook niet “Heilige vader”!!  Jezus wilde nooit ongeestelijke hiërarchie in zijn gemeente. De ware gemeente van Jezus, die straks zal worden opgenomen kent die praktijken niet! Want enkel God is een Vader!(8-12)

 

Wee u,

 

13 Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij sluit het Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. Immers, gij gaat er niet binnen en die trachten binnen te gaan, laat gij niet toe daarin te komen.

 

52  Wee u, wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen; zelf zijt gij niet binnengegaan en hen, die trachtten binnen te gaan, hebt gij tegengehouden.Lukas 11

 VERBODEN LECTUUR

 

Deze mensen wezen ook Johannes de doper af, ze wezen Jezus af als hun Messias, ze probeerden uit alle kracht mensen te weerhouden om tot Jezus te gaan en in Hem te gaan geloven. Ze brachten een valse leer, een leer die afweek van de gezonde Bijbelse leer die Jezus bracht. Ze legden de Bijbel eigenzinnig uit. (2 Petr.1:20) Zo heb je ook christenen die Bijbelteksten zoeken die aan hun eigen gedachten en belangen moeten beantwoorden! Zo heb je christenen die leraars zoeken die beantwoorden aan hun eigen gedachten en

 

begeerten. ( 2 Tim.4:3) 3  Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen,4  dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.

 

Zulke christenen passen bij de farizeeërs. Ze plaatsen zich als gezag in de plaats van de Bijbel. Op zulk een wijze neemt men de sleutel weg tot Bijbelkennis; Eens stond de Bijbel op de lijst van verboden lectuur door moderne farizeeërs.

 

18  Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek geschreven zijn;

19  en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.Openbar22

 

Ze voegden gedachten toe, of namen woorden af, ook woordverdraaiingen, zoals vandaag in de nieuwe Bijbelvertalingen, enkel en alleen om de enige ware weg tot God te dwarsbomen:

 

6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.Joh.14

1 Tim. 2:5  Want er is een God en ook een middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,

 

Onze wereld ligt vandaag vol valstrikken welke leiden tot verwarring, zo dat de mens zich geen oordeel meer kan vormen, wat nu de waarheid is. De mens zoekt de waarheid niet meer, en kan hem slechts vinden in Christus. Iedere christen vandaag moet roepen als de profeet Jesaja 55:6  Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.

 Wee u,

 

14  Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij eet de huizen der weduwen op, terwijl gij voor de schijn lange gebeden uitspreekt. Daarom zult gij zwaarder oordeel ontvangen.

 

Hier vinden wij wat voor de schijnheilige wetgeleerde van belang was, namelijk zijn hebzucht en wereldse begeerten. Ze maakten in feite misbruik van hun religieuze positie, en profiteerden van het volk. Velen hadden vertrouwen in dat soort mensen, want ze hadden een sterke invloed ook in het sociale leven. Ze misbruikten de mensen voor hun eigen voordeel, en zochten giften en goed bij mensen die goedgelovig, welwillend en enig bezit hadden.

Ze spraken lange gebeden uit voor de schijn, dit alles was dan beroepshalve!

Jezus waarschuwde voor zulke kwade praktijken, en beloofde een zwaarder oordeel hierover.

 

Br.Vg.R.Gaytant