UPDATE MERKTEKEN CHIP 666

WENST U ZEKER NAAR DE HEL

TE KUNNEN GAAN NA UW STERVEN?

clip_image006.gif

16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten,de rijken en de armen de vrijen en de slaven,een merkteken gegeven wordt op hun rechterhandof op hun voorhoofd, 17 en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Openbar.13

 

Totale controle 666

Vooral jongeren zal dit allemaal geweldig in de oren klinken. Zij zullen zich nauwelijks bewust zijn van het gevaar, dat dergelijke systemen ons niet alleen extreem afhankelijk maken, maar ook extreem kwetsbaar voor misbruik. Want wat gebeurt er als zo’n geïmplanteerde chip of elektronische tatoeage verplicht wordt gesteld, en de overheid de technologie gebruikt om ons 24/7 in de gaten te houden, en te ‘corrigeren’ op ‘ongewenst gedrag’? Zo is het goed voorstelbaar dat in de toekomst niemand nog een baan, een bankrekening of een uitkering kan krijgen, zonder zo’n verplichte chip of tattoo. (1)

Met name in evangelische- en pinksterkringen heerst al tientallen jaren de mening dat in het laatste Bijbelboek Openbaring wordt gewaarschuwd voor precies zo’n alomvattend controlesysteem: ‘En het (beest) maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.’ (13:16-17)

Deze naam of dit getal is het min of meer beruchte ‘666’. Er staat echter ook dat iedereen die weigert dit beest te aanbidden, zal worden gedood (15). Dat betekent dat het hier niet zozeer om een technologisch systeem gaat -alhoewel dat er in theorie een onderdeel van kan zijn-, maar om een religieus systeem. Alternatieve verklaringen dat hier over de islam wordt gesproken vinden dan ook weerklank, onder andere omdat het getal ‘666’ het meest heilige getal voor Allah is, en Allah door nota bene de islam zelf als ‘het beest uit de afgrond’ wordt genoemd.

 

9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende
met luider stem: Indien iemand het beest
en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn
voorhoofd of op zijn hand ontvangt,
10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap,
die ongemengd is toebereid in de beker
van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met
vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige
engelen en van het Lam. Openbar.14

2 En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op
de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig
gezwel aan de mensen, die het merkteken van het
beest hadden en die zijn beeld aanbaden.

20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse
profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan
had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken
van het beest ontvangen hadden en die zijn
beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen
in de poel des vuurs, die van zwavel brandt.