DE ONTMOEDIGING

DE ONTMOEDIGING.

 

clip_image002

 

Als wij in onze dagen rondkijken zien wij vele christenen die ontmoedigd zijn door allerlei redenen, misschien bent u al vandaag ontmoedigt geweest? Ontmoediging moet buiten ons hart blijven, maar het komt soms van in ons hart.

De kracht om te getuigen gaat stil achteruit, men verlaat de gemeente door tekort aan geestelijk voedsel, dwalingen, onderlinge strijd, en vele andere oorzaken!

Er is minder oog voor de ontmoedigde, want de liefde verkilt en de bemoediging

komt er niet meer! Wij gaan even kijken hoe ontmoediging kan bestreden worden, en welk Bijbels geneesmiddel hier nodig is.

 

 

De ondervinding van het ontmoedigd zijn.

 

Saul en zijn leger was door angsten, zwaar ontmoedigd tegenover de Filistijnen, en bijzonder met een spottende Goliath!

 

8  Hij stond daar en riep de slagorden van Israël toe: Waarom trekt gij uit om u in slagorde te scharen? Ben ik geen Filistijn, en zijt gij geen knechten van Saul? Kiest u een man, en laat hij naar mij toe komen. 9  Indien hij met mij vermag te strijden en mij verslaat, dan zullen wij u tot knechten zijn; maar indien ik hem overwin en versla, dan zult gij ons tot knechten zijn en ons dienen. 10  Ook zeide de Filistijn: Ik tart heden de slagorden van Israël: geeft mij een man, dat wij samen strijden.

 11  Toen Saul en geheel Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, werden zij verschrikt en vreesden zeer. (1 Sam.17)

 

Hier zien wij dat de ontmoediging in de strijd doordrong, de vijand was ogenschijnlijk zo sterk, dat men vrees kende. Ook al ziet onze christenstrijd, een onbegonnen strijd tegenover deze goddeloze wereld, wij mogen de moed niet of nooit laten zakken.

David die een tegenbeeld is van Jezus toont ons het voorbeeld, en gaat vertrouwend op God door en overwint triomfantelijk.

Zo zullen wij ook Israel zien overwinnen met hun koning Jezus! Maar zonder geloof in Jezus, komt er voor iedereen ontmoediging.

 

Ook kan de goddeloze vijand zo groot zijn als Goliath, Die David in ons, Jezus zal te voorschijn komen in ons om te overwinnen.Wij mogen onszelf geen geloof opdringen, dat is eigen kracht, daarom is geloof een gave Gods!

Als ik zwak ben ben ik sterk zei Paulus!

 

Bidden helpt bij ontmoediging.

 

5  Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God!

 6 Mijn ziel buigt zich neder in mij, daarom gedenk ik Uwer uit het land van de Jordaan en de Hermonbergen, uit het klein gebergte.

 7  Watervloed roept tot watervloed bij het gebruis uwer stromen; al uw baren en golven slaan over mij heen.

 8  Des daags zal de Here zijn goedertierenheid gebieden, en des nachts zal zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God mijns levens.

 9  Ik wil tot God, mijn rots, zeggen: Waarom vergeet Gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking?

 10  Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn tegenstanders, doordat zij de ganse dag tot mij zeggen: Waar is uw God?

 11  Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij?

Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God! Ps.42

 

 

Wat kunnen wij leren van koning David die ontmoedigd was, daar hij moest vluchten voor zijn zoon Absalom.

In zijn gebed stelt hij vragen als:

Waarom ben ik droevig en ontmoedigd?

Waarom is het nodig om ontmoedigd te zijn? David werd ontmoedigd door zijn vijanden, die mensen kwetsten hem, ze lachten en spotten met hem.

Ook die dingen kunnen u overkomen. Daarom mogen er onder de christenen geen verwijten zijn. Iemand verwijten brengen is iemand ontmoedigen.

Waarom hebt gij mij vergeten ?

Dit zijn gevoelens, emoties, het zieleleven waardoor wij ons niet mogen laten leiden;

De vijand maakt misbruik van onze gevoelens en emoties.

 

Doch wij vinden door deze vragen heen nog een antwoord, en dat staat in vers 11

“ Want ik zal hem nog loven !

Dit is de toekomstvisie, hoop, een christen kan niet leven of standhouden zonder naar de toekomst doelgericht te leven. (Denk niet aan de R.Warren dwaling)

David had begrepen dat het leven hier op aarde vergankelijk en kort kan zijn. Maar dat straks de hemel ons opwacht, precies zoals hij ook zo’n verlangen had om naar de tempel op te gaan!

Ook wij zijn op weg naar de hemel, het nieuwe Jeruzalem, en op die weg liggen ontmoedigingen, door vele gevaarlijke dwalingen, afwijkingen van de Bijbel, dit is een strik waarin wij ons niet mogen laten vangen!

 

De ongelovige heeft geen toekomst visie, hij gelooft niet in een hiernamaals,

slechts in wat hij hier ziet! Dat wat hij hier ziet zal hem alleen kunnen ontmoedigen, velen op het werk zijn gedemotiveerd, zelfs vele jonge mensen omdat ze geen toekomstverwachtingen hebben. Psychiaters hebben de handen vol, maar geen oplossingen !

 

De beloften medikatie tegen ontmoedigingen!

 

3  Het geknakte riet zal hij niet verbreken en de kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven; naar waarheid zal hij het recht openbaren. 4  Hij zal niet kwijnen en niet geknakt worden, tot hij op aarde het recht zal hebben gebracht; en op zijn wetsonderricht zullen de kustlanden wachten. Jes.42

 

Deze belofte betekent dat in feite een christen die door de listen van satan, aan de grond zit, niet zal vallen, maar de Here zal hem oprichten.

De Heer zal ingrijpen en bemoedigen, door broeders of zusters die hij speciaal daarvoor gebruikt. Doch de beloften geven kracht en troosten!

Wij moeten leunen op Gods Woorden, dat alleen kan ons staande houden.

 

 

clip_image004

 

Ps 34:18 De Here is nabij de gebrokenen van harten Hij verlost de verslagenen van geest.

Isa 61:1 De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis;

 

Wij moeten bewust blijven van onze verzegeling met de H. Geest. De H.Geest is ons onderpand.

 

Gods hulp bij ontmoediging.

 

 

35  Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?

 36  Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. 37  Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.  38  Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten,

 39  noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. Rom.8

 

Vele christenen hebben in de geschiedenis hun broeder of zuster zien sterven omwille van het evangelie; Dit zou wel eens een goede reden kunnen zijn om ontmoedigd te worden.

Maar hier lezen wij dat zelfs ook ontmoediging bij Bijbelmgetrouwe christenen ons niet kan scheiden van Christus!

 

Paulus spreekt ons over een “overwinningszekerheid”.

Wij moeten weten dat wij overwinnaars zijn, ook al zijn wij eens ontmoedigd, wij zullen toch nooit overwinnen in eigen kracht.

De bron van onze zekerheid is “ door Hem “ Dus geen overschatting van onszelf!

 

Wij zijn verzekerd! Wij zijn verzekerd tegen de ramp van ontmoediging,

dit is de benauwdheid, iemand kan ons zo ontmoedigen dat wij het allemaal niet meer zien zitten, een echt christen weet dat hij daartegen verzekerd is zonder een premie te moeten betalen, want Jezus heeft betaald !

Zelfs nog een stuk verdrukking zal ons niet laten verloren gaan! Ook de duistere machten kunnen ons niet afbrengen van de liefde tot Jezus!

In het woord “ Benauwdheid” zit  ontmoediging, dus het zal ons ook niet kunnen scheiden van Jezus !

 

Wie ontmoedigend werkt in de gemeente is een instrument van de satan!

Wie bemoedigt is een instrument van de Heer

 

Wie gebruikt u?

 

Br.Vg.R.Gaytant