THUIS ROND DE BIJBEL

BIBLESPACE BIJBELVERKLARINGEN BIJBELSTUDIE KOKSIJDE OOSTDUINKERKE

clip_image001

Jezus en Nicodemus

Vandaag zijn wij opnieuw samengekomen voor onze wekelijkse eredienst. Vroeger hadden voor hen die eens katholiek waren, de heilige missen, met een priester, gouden beker, en een altaar in een groot kerkgebouw.

Er was een koele en een mysterieuze sfeer, welke vroeger werd beklemtoond met de Latijnse taal, waarbij het volk er niets van begreep. Mensen werden psychisch dwangmatig en traditioneel naar de kerk geleid, om deel te nemen in de aangeleerde tradities en afgoderij!

Nu zitten wij, als de eerste christenen, opnieuw samen, wel niet in een kerkgebouw, maar in een huis, een huisgemeente genaamd.

Wij komen samen op een andere manier dan vroeger, wij zingen nu “Ik zal opgaan naar Gods huis met gejubel en gejuich!” Dat spreekt van blijdschap en verlangen om samen te zijn met broeders en zusters in de Here. Wanneer die blijdschap en verlangen om samen te komen verminderd of wegblijft, dan is dat…

View original post 1.907 woorden meer

JEZUS EN BARAQ O BAMA

Is Barack Obama de ‘bliksem uit de hemel’

waar Jezus over sprak?


clip_image002 

De naam van de Amerikaanse democratische presidentskandidaat Barack Obama valt bizar genoeg te herleiden naar zowel de Hebreeuwse als Griekse grondtekst van de Bijbel. ‘Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen,’ zegt Jezus in Lucas 10:18. Had Hij het misschien over Barack Obama?

 

De naam Barack betekent in het Hebreeuws (Baraq) ‘bliksem’. Ook in het Grieks betekent Barak ‘bliksem’.

 

De Hebreeuwse term ‘bama’ wordt gebruikt als referentie naar de ‘hoogten’ van de hemel, zoals in Jesaja 14:14. Dit wordt in dat hoofdstuk direkt in verband gebracht met de val van lucifer, satan.  

De Hebreeuwse letter vau wordt vertaald als een ‘O’ of een ‘U’, en wordt hoofdzakelijk gebruikt om een verbinding tussen twee woorden of twee concepten te maken. Barack O Bama vertaalt zich vanuit het Hebreeuws dan ook als ‘Bliksem van (uit) de hemel.’ In Lukas 10:18 heeft Jezus (indien Hebreeuws sprekend) daarom letterlijk gezegd: ‘Satan Baraq O Bama.’

 

Lucas 10:18 bevat het woord ‘vallen’. Het Griekse woord waar dit van vertaald is betekent echter niet letterlijk ‘vallen’ maar ‘overtredingen’ of ‘schendingen’. Vrijwel alle bijbelgeleerden zijn het hier over eens. Het Griekse woord voor vallen is namelijk ‘pipto’, maar dat woord wordt hier niet gebruikt.

 

Het Griekse woord wat in Lucas 10:18 wordt gebruikt is ‘pesouta’. Dit is waarschijnlijk een fonetische vertaling van de Hebreeuwse stamvorm ‘pesa’, wat refereert naar opstand, rebellie, zonde of ‘overtreding’. Dit is exact het concept van ‘satan’ in de christelijke theologie, en past precies in de context van Jezus’ woorden over de val van satan uit de hemel.

 

Samenvattend kan Lucas 10:18 dus letterlijk vertaald worden als:

‘Satan is als bliksem (Bara(c)k) van / uit (O) de hoogte (bama) der hemelse rebellie / zonde / overtreding.’

 

Passen we dit toe op een andere, overeenkomende tekst: ‘Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn’ (Mattheüs 24:27),dan ontstaat er een buitengewoon interessante mogelijke verklaring.

 

Het woord ‘gelijk’ is in het Engels vertaald met ‘voor’ en is op zijn beurt vertaald van het Griekse woord ‘gar’. Dit woord kan eveneens vertaald worden met ‘wanneer’ of ‘ziende’. 

 

Barack Obama groeide als moslim op in het ‘oosten’ (Indonesië), maar kwam naar het westen om daar een bliksemsnelle carrière te maken tot presidentskandidaat van de machtigste Westerse natie op Aarde, de Verenigde Staten.

Vertaald staat er dan in Mattheüs 24:27:

 

‘Wanneer/Ziende de bliksem (Barack) komende uit het oosten (Indonesië, moslim-achtergrond) en licht tot het westen (VS), zo (dan) zal de komst van de Zoon des mensen zijn.’

In Lukas 17:24 staat de vergelijkbare tekst:

‘Want gelijk de bliksem flitst en van de ene kant des hemels tot de andere kant licht, zó zal de Zoon des mensen wezen op Zijn dag.’

 

Deze tekst kan dan gelezen worden als:

‘Wanneer/Ziende bliksem (Barack) komende (O) uit de hemel (Bama)... zo (dan) zal de Zoon des mensen komen.’

Gaf Jezus werkelijk een verborgen aanwijzing voor de identiteit van de antichrist en daarmee het tijdstip van Zijn terugkomst? Gezien de vele antichrist-kandidaten valt dat nog te bezien, maar de betekenis van Barack Obama’s naam in het Hebreeuws (en Grieks) en de toepasbaarheid op de woorden van Jezus is op zijn minst zeer opmerkelijk te noemen.

C. Godfrey

UFO EN BIJBEL

DE VLIEGENDE SCHOTEL EN DE BIJBEL

clip_image002

Jaren terug spraken er al oude mensen over het bestaan van de “Vliegende schotels”, nu Ufo’s genoemd. Mensen die er zagen kwamen nog ongeloofwaardig over zoals een geval in Lotenhulle en nog vele andere. Vandaag hoort men al meer spreken over de buitenaardsen of de “Aliëns”. Er worden al minder grappen gemaakt over dit onderwerp, ook de wetenschap is er al jaren mee bezig. Laten wij even alles toetsen aan de waarheid, namelijk de Bijbel het onfeilbare woord van God.

DE PROFEET EZECHIEL

4 En ik zag en zie, een stormwind kwam uit het

noorden, een zware wolk met flikkerend vuur en

omgeven door een glans; daarbinnen, midden in

het vuur, was wat er uitzag als blinkend metaal.

5 En in het midden daarvan was wat geleek op vier

wezens; en dit was hun voorkomen: zij hadden de

gedaante van een mens, (Hfdst.1)

Dit is een merkwaardig gezicht welke God de profeet liet zien. Deze beschrijving beantwoordt met wat inzicht het beeld van een Ufo. De dieren waren volledig bedekt met ogen, vooraan en achteraan. Men kan denken aan totale registratie en observatie over tegelijk hemel en aarde. Een bepaalde groep Joden hebben een “Merkabah”-leer of traditie, waarbij er sprake is van engelen als de “veelogigen”. Merkabah is ook een hemelse of goddelijke “strijdwagen” met vier cherubs. Het Hebreeuwse “galgal” betekent wielen of pupil van het oog, te vinden in Ezechiël. (Cfr.Ezechiël 1 en 10). Deze strijdwagens of Ufo’s kunnen kernraketten onderscheppen. In de laatste jaren meer te zien, ook in Frankrijk, (Afb.1) en in januari 2014 duidelijk te zien boven de stad Moskou in Rusland.(Afb.2) Duitsland 9 dec.2013 (Afb.3)

clip_image004clip_image006clip_image008

 

BUITENAARDSE WEZENS

clip_image010

Ook de vier wezens beschrijft de profeet als “op mensen gelijkend”. Hierin vinden wij de vandaag veel besproken: “Aliëns”. Zijn deze wezens nu iets nieuws onder de zon? Archeologen vonden al jaren terug aliëns als een Babelse god. Christelijke wetenschappers beschrijven eveneens de “buitenaardsen” als de demonen of boze geesten terug te vinden in de Bijbel. Er zijn ook de bevestigde feiten als de ontvoeringen van mensen en dieren en de bijzondere genezende gaven en wonderen door de Aliens. Deze snelle ontvoeringen zullen wellicht meer voorkomen, en dit zal verwarring brengen met de Bijbels besproken “Opname der gemeente”, maar zijn meteen een teken voorafgaand aan de wederkomst van Christus.

 

SATANS KONINKRIJK. Satan is het hoofd der boze geesten. Efeze 2:1-3 “macht der lucht” d.i. demonenwereld met Ufo’s, Aliëns, geesten van gestorven reuzen destijds enz.  Ieder geboren mens hoe lief ook, behoort tot een momenteel verloren schepping, er is enkel behoud door geloof in Christus Jezus en er Bijbelse wedergeboorte persoonlijk, plaatsvindt.

 

VERZWEGEN NIEUWS

 

WERELDLEIDERS IN CONTAKT MET ALIENS?

 

In het Bijbelboek openbaring (16) vinden wij een beïnvloeding van regeringsleiders door demonen, met een aanzet tot oorlog. Zo zullen etnische groepen onder volken gedemoniseerd en hysterisch optreden tegen elkaar, wat zal leiden tot de Armageddon.

Wat gebeurt vandaag en morgen indien wij bepaalde onderzoeksgroepen over Ufologie kunnen vertrouwen?

Volgens een TV verklaring van Medvedev, zijn er onder ons al buitenaardsen aanwezig. Zo zou ook Poetin al worden beïnvloed door deze, en een andere koers gaan varen. Mogelijks de haken in zijn kaken volgens Ezechiël (38) Poetin zou een overeenkomst hebben gesloten met buitenaardsen, hij krijgt hulptroepen welke bestaan uit een vloot met Ufo’s. Deze werden waargenomen en op film opgenomen.

In Openbaring 6 lezen wij dat het tweede paard, lees leger een rood leger is dat de vrede van de aarde zal wegnemen met een “groot zwaard”, wat wijst op een sterk wapen. Is het Oekraïne conflict gevaarlijker dan wij denken?

 

Biblespace Vlaanderen

 

JOH.HOOFDSTUK 4

HOOFDSTUK 4

 

Ik weet, dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt

 

clip_image002

 Als men vandaag wil spreken over de algemene wetenschap, dan verlangt de mens materialistische zichtbare bewijzen, pas dan gaat men geloven dat iets de waarheid is. Er bestaat ook een andere wetenschap welke momenteel niet te bewijzen valt, en toch de echte waarheid is. Bijna twee duizend jaar terug was er Iemand die beweerde dat Hij zelf de waarheid was. (Joh.14:6) Die mens was, Jezus, die de Christus genoemd werd. Jezus kwam in Sichar, bij de bron van Jacob.

clip_image004Jezus is op weg naar Galilea, en aarzelde niet om door Samaria te gaan, met zijn discipelen. Hij maakte geen omweg, zoals de andere Joden, die niet door dat gebied wilden reizen, omwille van de grote rivaliteit tussen Joden en Samaritanen.

Samaritanen huwden blijkbaar ook heidenen, en hielden zich enkel aan de algemene Torah, de wet. Ze hadden hun eigen tempel gebouwd op de berg Gerizim, om daar te kunnen aanbidden. Deze berg werd dan de “Berg van de zegen” genoemd. Ook aanbaden deze mensen niet te Jeruzalem. Men wilde gewoon Samaria niet erkennen als een deel van het heilig beloofde land.

7 Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar: Geef Mij te drinken.

Wij krijgen hier een klein incident! Zoals in die tijd, kwamen er niet alleen vrouwen om water te halen. Er kwamen ook de mooie vrouwen die naar de bronnen en rivieren gingen om een man te verleiden. Rijke doorreizende handelaars rusten vaak bij de rivieren of bronnen. Joodse mannen spraken volgens de gebruiken nooit tegen vrouwen in het openbaar, en dan zeker niet tegen de Samaritaanse vrouwen! 

Jezus was hier alleen bij haar en sprak haar zelf persoonlijk aan. De vrouw had Jezus herkend aan zijn kledij, en zag dat Hij Joods was. Wat nog erger was, hij vroeg haar om te mogen drinken! Hij benadert deze vrouw niet op theologisch vlak, wel via haar dagelijks werk. De Farizeeërs leerden het volk, nooit iets aan te nemen van Samaritanen, noch om te eten of drinken.. Jezus negeerde deze “kerkelijke” geboden.

 

 

 

 

HET LEVENDE WATER: DE WOORDEN VAN JEZUS!

 

13 Jezus antwoordde en zeide tot haar: Een ieder, die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen; 14 maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.

Het is een vreugde en een blijdschap telkens als men drinkt uit de Bijbel, Gods woord. Gods woord is een bron van redding, van behoud voor de eeuwigheid!

(Jes.12:1-6)

De Samaritaanse vrouw werd zeer nieuwsgierig in die Joodse man, en het gesprek gaat verder. Jezus laat blijken dat Hij die Samaritaanse vrouw beter kent, dan al de mensen in het rond, die haar faam kenden. Wat deed Jezus? Hij prikkelt als profeet haar zondig geweten:

17 De vrouw antwoordde en zeide: Ik heb geen man. Jezus zeide tot haar: Terecht zegt gij: ik heb geen man; 18 want gij hebt vijf mannen gehad en die gij nu hebt, is uw man niet; hierin hebt gij de waarheid gesproken.

Het werd even schrikken voor deze vrouw, maar ze was eerlijk tegenover Jezus. Ze herkende in Hem een profeet! Profeten overtuigden het volk van zonde. Ze had de bovennatuurlijke kennis van Jezus ontdekt. Er kwam een discussie over de plaats van het aanbidden. Zoals je soms discussies hoort over welke godsdienst de ware is! Jezus maakt haar duidelijk dat ze traditioneel aanbid, maar dat ze God niet kent, omdat de verlossing uit de Joden zou komen. Die vrouw ging wel naar de tempel, zoals vandaag mensen naar een kerk, en ze had een zekere kennis van de wet, maar ze leefde zonder echt rekening te houden met God in haar dagelijks leven.

De vrouw had een godsdienstige wetenschap, maar nog geen echt levend geloof!

25 De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt (Die genaamd wordt Christus); wanneer Die zal gekomen zijn, zo zal Hij ons alle dingen verkondigen.

Deze zondige vrouw had profetische kennis, en wist wat in de wet stond! Ze was verstandig. Ze verwachtte een profeet, de Messias. Die vrouw leefde uit een verwachting, uit een hoop. De Messiaanse verwachting geeft kracht: Die gedachte is pas ontstaan in de Babylonische ballingschap, een tijd als straf van God voor zijn uitverkoren volk. Zo bestaat er nog steeds een klein verlangen naar een Messias onder het Joodse volk in moeilijke dagen. Ze kijken uit, en zijn geneigd om een rabbijn tot Messias uit te roepen. Het gevaar is zeer reëel dat ze in de nabije toekomst de valse Messias zullen aannemen! De antichrist!

Een Amerikaanse hersenspecialiste, Dr.C.Leaf toont wetenschappelijk aan, dat er voor ieder mens met toekomstperspectief er zich nieuwe kracht in de hersenen ontwikkelt. Christenen krijgen daarbij ook nog een vernieuwing van denken.  Veel wakkere christenen weten over de wederkomst van Jezus, maar leven net zoals die Samaritaanse vrouw, ze hield geen rekening met wet of profetie, en kende geen echt bekeringsleven. Ze was “kerkganger” zonder geloofskracht. Er zijn christenen die geen verlangen hebben naar Zijn komst, en spreken er tegen niemand over, waar zullen zij dan de kracht halen?

Jesaja 40:31 maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.

De Samaritaanse begreep waarom de Messias zou komen, niet om aan politiek te doen, maar wel om over alle dingen, en over de genade, te spreken, en over een 1000-jarig rijk met de Vredevorst geprofeteerd door de profeet Jesaja. Niet alle Samaritaanse vrouwen zullen dit hebben geweten. Zoals ook vandaag de grote meerderheid van de bevolking in ons land niet eens weet, dat de wederkomst van Jezus Christus, zeer nabij is. De vrouw kende wel het volgende:

15 Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de HERE, uw God, u verwekken; naar hem zult gij luisteren.16 Juist zoals gij van de HERE, uw God, gevraagd hebt op Horeb, op de dag der samenkomst, toen gij zeidet: Ik wil niet langer de stem van de HERE, mijn God, horen en dit grote vuur niet langer zien, opdat ik niet sterve.17 Toen zeide de HERE tot mij: Het is goed, wat zij gesproken hebben;18 een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied.Deut.18

Zo wisten de Joden, maar ook de Samaritanen, dat de Here zou regeren op aarde! In een bepaalde Synagoge ( Salbit, ontdekt in 1948) in Samaria waren teksten in Mozaïek op de vloer geschreven waaronder:

18 De HEERE zal in eeuwigheid en geduriglijk regeren!(SVV)

18 The LORD shall reign for ever and ever.”(KJV)

De gedachte dat God zelf zou komen regeren leefde er toen al en gaf kracht!

Wat is zeer belangrijk in dit gedeelte?

De vervulling van profetieën door Jezus zelf.

Jezus bracht hier de Samaritaan dichter bij de Jood, door Zijn verkondiging! Hij overbrugde de kloof die er was ontstaan tussen de Joden en de Samaritanen, de overige tien stammen, van zijn volk. Zo zijn er in de latere eeuwen tal van denominaties ontstaan, die nooit de wil van God zijn geweest, maar soms wel een resultaat van geldzuchtige evangelisten! Ook in de toekomst zullen wij zien dat Judea en Samaria samen een geheel zullen worden, door werking van Gods Geest! Dit wil zeggen dat de Westelijke Jordaanoever, wellicht zal worden geannexeerd.

Dit op basis van volgende profetie:

19 zeg dan tot hen: Zo zegt de Here HERE: zie, Ik neem het stuk hout van Jozef (dat aan Efraim toebehoort) en van de stammen Israëls die daarbij behoren en Ik voeg het bij het stuk van Juda en maak ze tot een stuk hout, zodat zij een zijn in mijn hand. 20 Terwijl de stukken hout die gij beschreven hebt, voor hun ogen in uw hand zijn, 21 zeg dan tot hen: Zo zegt de Here HERE: zie, Ik haal de Israëlieten weg uit de volken naar wier gebied zij gegaan zijn; Ik zal hen van alle kanten bijeen verzamelen en hen naar hun land brengen.Ezech.37

Het bijeen verzamelen is al jaren aan de gang, en is nog niet ten einde.

25 De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt; wanneer die komt,  zal Hij ons alles verkondigen.26 Jezus zeide tot haar: Ik, die met u spreek, ben het.

De vrouw kwam hier tot echt geloof in Jezus!

Het merkwaardige en wonderlijke antwoord welke Jezus haar gaf, was: Ik ben, die ik ben! (Egoo eimi) Nu was het heel duidelijk voor de mooie Samaritaanse. Ze zal zich de woorden uit Exodus hebben herinnerd, namelijk:

14 Toen zeide God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. En Hij zeide: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: “Ik ben” heeft mij tot u gezonden.

Hier luiden compleet dezelfde woorden, toen ook Mozes naar de naam van God vroeg. Door dit antwoord wees Jezus naar Zijn Goddelijke natuur, Zoon van God.

Jezus openbaarde zich persoonlijk aan deze vrouw, en dit had zo’n impact dat deze vrouw, vol blijdschap haar kruik liet staan en naar de stad Sichar, bekend door de bron van Jacob, liep. Ze getuigde over haar ontdekking aan de mensen. Ieder Bijbelgetrouw christen heeft dat aardse water, beeld van de menselijke eigenzinnige gedachten achter zich gelaten. Zij was zo overtuigd, dat ze iedereen vertelde dat die Man, alles over haar wist, dus nog meer dan enkel het feit van die mannen die ze had gehad. Die man die Jezus noemde! De naam Jezus, met de getalswaarde van 888.  Je vindt Hem terug in de Bijbel, waar de getalswaarde 888 in terugkeert!

Ps.98:2 De HEERE heeft Zijn heil bekend gemaakt = 888 (Hebr.)

Maleachi 3:6 : Want Ik, de HEERE, word niet veranderd = 888

Math.5:3 want zij zullen vertroost worden = 888

Exod.28:9 de namen der zonen van Israël daarop graveren. = 888

Het woord graveren of verzegelen is hetzelfde, en doet ons denken aan de woorden van Paulus : In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, Efeze 1:13

Allen die echt Jezus hebben ontmoet in hun leven zoals deze vrouw, laten het aardse water achter zich, en spreken over een levend water!

Johannes 7:38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

 

WONEN IN DE HEMEL

DE HEMEL

 rapture_04

 

Deze morgen wil ik u als het ware medenemen naar de hemel ! Een ware hemelvaart !

Als wij denken aan de hemel, dan denken wij daar zeer verschillend daarover.

De ongelovige zal denken aan het uitspansel, de blauwe hemel.

Een christen heeft er veel over nagedacht als hij met de Heer leeft, want dat is zijn uiteindelijke bestemming, bij God zelf mogen wonen in alle heerlijkheid.

De Hemel is uitgesproken een plaats, een woongebied, en niet toestand zoals sommigen willen wijsmaken. Zo is ook de hel een verblijf in gevangenschap waar de ongelovigen gaan eeuwig wonen , maar niet in heerlijkheid, een clochard woont hier beter dan de verloren zielen in de hel.  Vandaag houden de mensen zo aan hun vrijheid, ze willen zich door niets meer laten binden, maar helaas als ze de Christus niet zullen aanvaard hebben als hun heiland !

 

WOONPLAATS VAN GOD.

 

Wanneer wij op bezoek gaan bij iemand waar wij nog nooit zijn geweest, dan is onze eerste indruk van deze mens hoe en waar hij woont, en dit is al genoeg om een vooroordeel te laten ontstaan. Hier in ons land is wonen in de ogen van de belgen bijna een topprioriteit !

 

Niemand woont beter dan God ! Begrijpelijk. De hemel is daarom ook ons vaderhuis, waar wij naartoe gaan.

Psalm 11:4

4 De Here woont in zijn heilig paleis, de Here heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen.

Een paleis is koninklijk, wij gaan wonen in ons huis door de Here bereid, beter dan aardse  paleizen of kastelen ! Hoe is het mogelijk dat velen daar niet aan  denken, zij die verlangen denken daar wel aan !

Wanneer wij spreken over de grootte van een huis, dan is dat hier beperkt. Vanuit de hemel is God bezig met de mensen, Hij is bezig met ons, Hij wil ons hier zegenen vandaag.

 

De antichrist weet heel goed dat de christenen een gezegende toekomst hebben, te mogen wonen bij God !

Openbaring 13  DE HEMEL IS HET KOSTBAARSTE VOOR EEN MENS !

5  En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen.

6       En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren zijn tent en hen, die in de hemel wonen.

Wat een jaloersheid bespeuren wij hier bij de satan, wonend in een mens de antichrist !

Jaloersheid was de eerste zonde die leidde tot  de moord op Abel !

 

De hemel is niet te meten !

Jesaja 66

1 Zo zegt de Here: De hemel is mijn troon en de aarde de voetbank mijner voeten, waar zou dan het huis zijn, dat gij Mij zoudt bouwen, en waar de plaats mijner rust?

Als wij nu eens spreken over een woonplaats, dan gaat het bij mensen, wel eens over  wat een groot huis men heeft gebouwd.

 

Wat een verschil tussen God en de mens, als een paleis, stof is onder Gods voeten !

 

Staat er een  woonplaats in de hemel op uw naam ?

 

Hebreen 12

 

22  Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen,

 23  en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben,

 24  en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel.

  

 

In de hemel weet men al wie nog moet aankomen voor het grote bruiloftsfeest !

Als wij even nadenken dan weten wij dat ieder die hier een huis bezit, ingeschreven staat  in de diensten van registratie en domeinen. Dit is publiek, mits betaling kunt te weten komen van wie een huis is. Onze woning in de hemel staat op naam van ieder wedergeboren christen. Wij zijn inwoners van het hemelse Jeruzalem !  Ieder kind van God heeft een huis dat geregistreerd staat in de hemel !

 

19 Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen;  20  maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen.

 21  Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Mattheus 6

 clip_image006.gif

Wij moeten beseffen dat de hemel ook een plaats is waar :men registreert, nauwkeurig opschrijft,  al uw werken welke u hebt gedaan uit liefde tot Jezus, voor Zijn gemeente enz.

Het kleinste wat u ook deed voor Hem, zal niet vergeten worden ! Ge zult nog loon krijgen voor dingen die ge hebt vergeten !

WAAR UW HART VANDAAG IS, ZAL MORGEN BEWEZEN WORDEN IN DE HEMEL !

 

WIE WOONT DAAR NOG IN DE HEMELEN ?

 

Mattheus 18

9  En indien uw oog u tot zonde verleidt, ruk het uit en werp het van u. Het is beter voor u met een oog ten leven in te gaan, dan met twee ogen in het hellevuur geworpen te worden.

10    Ziet toe, dat gij niet een dezer kleinen veracht. Want Ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht zien van mijn Vader, die in de hemelen is.

 

 

10  Alzo is er, zeg Ik u, blijdschap bij de engelen Gods over een zondaar, die zich bekeert. Luc.15

 

Wij stellen vast dat er nu reeds een medeleven bestaat van de engelen in de hemel, ze leven met ons mee.Ze zijn boodschappers aan God, ze delen alles mede !

Zij leggen een verbinding tussen hemel en aarde, en geven bescherming.

Heb 12:22  Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion en tot de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem en tot de menigte van vele duizenden Engelen,

 Heb 13:2  Vergeet niet gastvrij te zijn; want daardoor hebben sommigen zonder het te weten Engelen geherbergd.

   

 

DE HEMEL IS EEN RENDEZ-VOUS !

 

Wat een vreugde zal dat zijn voor vele kinderen Gods, wanneer zij hun geliefden zullen terug ontmoeten. Want de dood zal vele mensen hebben gescheiden, doch wij weten nu dat dit een tijdelijke toestand is. Wat een hoop voor ons. Wat zal de ongelovige teleur zijn gesteld, als hij zal moeten vaststellen dat hij geen troost heeft gekend bij het heengaan van zijn geliefden, en na het laatste oordeel in een troosteloze pijnlijke toestand zal zijn terechtkomen !

 

DE HEMELSE GEWESTEN

 

Eph 1:3 Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.

 

Het gaat om geestelijke of hemelse zegeningen, wel te verstaan geen matieriële zegeningen, want ook de goddelozen ontvangen hier nog zegeningen.

Wij zijn gezegend met hemels materiaal of dingen, het zijn nu deze dingen die wij verwachten die de christenen een overwinning gaven op een wereldse gezindheid  met aardse dingen !

Het  evangelie is een zegen voor allen die het hebben aangenomen, en ze zijn daardoor bevrijd geworden van hun aardse gebondenheden en afgoderijen !

Hoe moeilijk zal het niet zijn voor zakenchristen om deze dingen te begrijpen !

 

 

 Eph 1:20  die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten,

 

De statenvertaling is nogmaals correcter, en spreekt van de hemel<;

Er is blijkbaar wel een verschil tussen de hemel en de gewesten. Maar gewesten staat niet in de grondtekst.

 

 Eph 2:6  en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus,

 

Onze plaats is gereserveerd !

 

Het valt wel voor dat mensen uit gaan eten en er is geen plaats meer, alles is bezet, en zo mogen die mensen wachten of  elders gaan zoeken, dit is soms een teleurstelling, als je erop had gerekend daar te kunnen zijn !

Allen die medeopgewekt zijn met Christus zullen niet beschaamd uitkomen, hun plaats staat klaar, voorzien van hun naam !

Wat een ZEGEN in onze dagen, te weten onze plaats in de hemel is reeds klaar !

 

 

 Eph 6:12  want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

 

Deze hemelse gewesten of gewest is zeker  hemel zoals men wil begrijpen. Het is de laagste hemel die nog zo dicht bij de wereld is dat ze nog duister is, het is de sterrenhemel mogen wij begrijpen.

De joden nemen dit zo, omdat deze hemelse gewesten het dichts zijn bij de ongerechtigheden van de mensen op aarde.

Wij weten dat dit de plaats is waar demonische machten actief zijn. Soms laten ze dingen zien als ufo’s  waarbij de wetenschap op een muur botst en geen verklaringen voor heeft !

 

In de Joodse geschriften vindt men zeven hemelen :

In de bijbel vindt men Psalm 113:4, hemelen zonder aantal.

Boven de hemelen is zijn heerlijkheid.

 

 

De eerste hemel : Is donker en het dichts bij de ongerechtigheden van de mensen

De tweede hemel : Deze hemel bevat vuur, sneeuw,ijs op Gods bevel bereid tegen de dag van Gods rechtvaardig oordeel., daar zijn de oordeelengelen.

De derde hemel : Daar zijn de engelenlegers tegen de dag des oordeels

De vierde hemel : Daar zijn de heilige engelen

De vijfde hemel : Daar zijn engelen die toegang hebben tot Gods troon, en hun functie is te zorgen voor de verzoening van alle zonden der rechtvaardigen in onwetenheid begaan.

Zij brengen de gebeden en de geestelijke offers bij God.

De zesde hemel : Daar zijn de engelen die tot taak hebben boodschappen te brengen bij de mensen.

De zevende hemel , de hoogste

Daar zijn de tronen en de machtigen en engelen waar zonder ophouden lofliederen aan God worden gebracht.  De hemel van God, waar zit aan de rechterhand.

 

Jesaja 51

Heft uwe ogen op naar den hemel, en aanschouwt de aarde beneden; voorwaar de hemel zal als een rook vergaan, en de aarde als een kleed verouderen, en die er op wonen zullen sterven als deze; maar mijn heil blijft eeuwig, en mijne gerechtigheid zal niet vernietigd worden.

 

 Biblespace Vlaanderen

clip_image002

 

 

 

 

GODS LEIDING ERVAREN

GODS LEIDING ERVAREN.

 

clip_image002

 

Dit is een onderwerp welke niet zo eenvoudig is. Vele christenen zijn in de veronderstelling dat God hun leven leidt. Maar al spoedig ontdekken wij toch dat er zaken zijn die wij na enige tijd in twijfel  trekken.  Of wij de goede beslissing hebben gemaakt of niet. Wij zijn vlug het pad ingeslagen van onze eigen wil, ons eigen karakter, onze eigen begeerten of onze eigen overtuiging.

 

Zijn wij bereid ons te laten leiden ?

 

Psalm 25

4  Here, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden,

5  leid mij in uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils, U verwacht ik de ganse dag.

 

Wij zien dat God bereid was om zijn volk te leiden. Hier lezen wij een gebed hoe wij moeten bidden om Gods leiding. Onze eerste bekommernis moet zijn, dat wij Zijn leiding vinden in de waarheid. Het zwakste punt van de schapen is dat ze graag afdwalen, weg van de herder. Psalmen 139:24  Dreig ik van u af te dwalen, breng mij dan terug op de weg naar u.

 

Psalm 43

3  Zend Uw licht en Uw waarheid, dat die mij leiden; dat zij mij brengen tot den berg Uwer heiligheid, en tot Uw woningen;

  

Gods leiding is voor de nederige, berouwhebbende anders genoemd, de « arme van geest » waarover Jezus sprak.

 

16  Want ik blijf niet aanklagen, ik kan niet boos blijven. Anders zouden zij bezwijken onder mijn woede, en ikzelf gaf hun toch de levensadem.

17 Om hun hebzucht ontstak ik in woede, ik strafte hen en liet mij niet meer zien. Toch gingen zij hun eigen gang, deden hun eigen zin;

18  ik zag hen afdwalen. Maar wie van hen hun gedrag betreuren, breng ik weer op het rechte spoor. Ik zal hen genezen en troosten,

19  ik zorg dat zij mij hulde brengen. Vrede schenk ik hun, vrede, of ze nu ver weg wonen of dichtbij zijn. Ik breng hun genezing.Jes.57

 

Hier in deze Bijbeltekst kunnen wij duidelijk vaststellen dat God al de leiding wil nemen van ieder mens. En ieder mens die berouw heeft en zonden belijd, zal Gods leiding ontvangen.

Iemand die zich bekeert, is iemand dit ontdekt heeft dat het volgen van zijn eigen wil of zijn eigen gekozen filosofie faalt en hem niet echt gelukkig maakt.

God belooft : Ik zal hen genezen en troosten. Onder genezen moet men begrijpen opnieuw geestelijk gezond maken en hen leiden. (troosten) Een gids zijn. (NBG)

 

De bijbel spreekt meestal in deze zin, het genezen gaat altijd in de eerste plaats over het hart van de mens, zijn denken , genezen van zijn zondige handel en wandel. Hier moesten ze genezen worden van hebzucht

Vers 17 maakt dit laatste heel duidelijk.

 

Psalm 119:35

35 Laat mij de weg gaan die u mij wijst, het is mij een vreugde.

36  Open mijn hart voor wat u wilt, laat geldzucht er niet binnen,

37 wend mijn blik af van zinloze dingen, doe mij uw weg gaan, doe mij leven!

 

Dit is een gebed van de psalmschrijver, DOE mij uw weg gaan. Het is een gebed dat God zou ingrijpen in zijn levensgedrag.

Wij kunnen vaststellen dat onze wil sterk is maar ons vlees zwak. Doe Gij het in mij !

 

 

RESULTATEN VAN GODS LEIDING :

 

 

Met enkele voorbeelden uit Gods woord kunnen wij even kijken hoe duidelijk en realistisch Gods leiding is.

 

Gods leiding gaf zijn volk overwinningen bij militaire confrontaties.

2 Sam 5

17 ¶ Toen de Filistijnen hoorden, dat men David tot koning over Israel gezalfd had, trokken alle Filistijnen op om zich van David meester te maken. Maar David hoorde het, en begaf zich naar de vesting.

18  Toen de Filistijnen gekomen waren en zich in de vlakte Refaim verspreid hadden,

19  vroeg David de Here: Zal ik optrekken tegen de Filistijnen? Zult Gij hen in mijn macht geven? En de Here antwoordde David: Trek op, want Ik zal de Filistijnen zeker in uw macht geven.

20  Toen kwam David te Baal-perasim, waar hij hen versloeg. En hij zeide: De Here is voor mij uit door mijn vijanden heengebroken, zoals water doorbreekt. Daarom noemde men die plaats Baal-perasim.

 

 

Hier zien wij hoe David vooraleer hij ten strijde trok eerst de Here raadpleegde.

Achteraf zien wij dat koning David de overwinning behaalde.

Het is hier al een les voor ons, dat wij voor wij iets aanvangen en bijzonder in de geestelijke strijd moeten weten dat wij zullen overwinnen, als achteraf  blijkt dat het een verloren slag is geweest, moeten wij onszelf in vraag stellen.

Strijden zonder Gods leiding is een verloren strijd en verloren tijd.

Mensen die niet willen luisteren, naar het evangelie of om geholpen te worden, daar moeten wij geen parelen voor de zwijnen werpen :

Mattheüs 7:6  Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun poten en, zich omkerende, u verscheuren.

 

Gods leiding bracht Jezus in veiligheid.

 

Matth. 2:1-23

Daar Koning Herodes Jezus wilde vinden en vermoorden, zo bracht de H.Geest Jezus in veiligheid. Door een droom kregen de wijzen leiding en ook Jozef kreeg in een droom leiding om met het kind te vluchten.

Ook hier vinden wij een goed resultaat . Wanneer wij in grote nood terechtkomen, zal God ons niet aan ons lot overlaten, Hij zal u leiden.

 

 

Gods leiding kan leiden tot  een persoonlijke  zegen.

 

Gen 41

Hier lezen wij hoe Jozef Egypte mocht gaan leiden en onderkoning werd, door de leiding van God te ervaren bij het uitleggen van de droom aan de Farao over de zeven magere en zeven vette koeien. Jozef moest hopen op Gods verlichting, om dit te kunnen uitleggen. Gods leiding in ons leven is zeer belangrijk.

Jozef had nooit geweten dat zijn leven er zo zou uitzien. Eerst het slachtoffer worden van zijn broeders en later koning worden. Jozef zal zich ook vele vragen hebben gesteld als : Waarom Here ? 

 

 

God leiding in het aanstellen van geestelijke leiders.

 

Handelingen 13

1 Nu waren er te Antiochie in de gemeente aldaar profeten en leraars, namelijk: Barnabas, Simeon, genaamd Niger, Lucius van Cyrene, Manaen, de zoogbroeder van Herodes, de viervorst, en Saulus.

2  En terwijl zij vastten bij de dienst des Heren, zeide de Heilige Geest: Zondert Mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk, waartoe Ik hen geroepen heb.

3  Toen vastten en baden zij, en legden hun de handen op en lieten hen gaan.

4 Dezen dan, door de Heilige Geest uitgezonden, trokken naar Seleucie en voeren vandaar naar Cyprus;-5  en te Salamis gekomen, verkondigden zij het woord Gods in de synagogen der Joden; en zij hadden ook Johannes tot helper.

Ook hier vinden wij de leiding van de Geest. Als de Geest zich openbaart, dan komen er realistische resultaten en zegen. (Geen democratische stemming)

Deze mannen moesten het evangelie prediken, het werden in de eerste plaats evangelisten.

De H.geest maakte dit duidelijk aan hun broeders en zusters tijdens een bidden en vasten.

 

Het geinspireerde zelfvertrouwen onder Gods leiding.

 

Handelingen 23

10  En toen er grote tweedracht ontstond, vreesde de overste, dat Paulus door hen zou worden verscheurd, en hij liet de soldaten komen om hem uit hun midden weg te halen en naar de kazerne te brengen.

11  En de volgende nacht stond de Here bij hem en zeide: Houd moed, want zoals gij te Jeruzalem van Mij getuigd hebt, moet gij ook te Rome getuigen.

12 ¶ En toen het dag was geworden, maakten de Joden een komplot en vervloekten zichzelf met de gelofte, dat zij niet zouden eten of drinken, voordat zij Paulus hadden gedood. 13  En het waren er meer dan veertig, die deze samenzwering maakten;

 

Hier zien wij dat Paulus door de Here zelf werd geleid. Op momenten dat Paulus waarschijnlijk op het punt stond een depressie te maken, kwam er duidelijke leiding.

Dit zijn werkelijke ervaringen en geen verzinsels of eigen inbeeldingen.

Paulus werd verder gebruikt door de Here. God grijpt desnoods zelf in en maakt zijn wil duidelijk op gelijk welke manier, maar dit geeft een zekerheid aan deze mensen waartegen Hij sprak . Dit was hier een ernstige situatie.

 

 

Gods leiding onderschatten = Gods kunnen gering achten.

 

 

Mt 19

16 ¶ Er kwam iemand naar hem toe met de vraag: `Meester, wat voor goeds moet ik doen om eeuwig leven te krijgen?’

17  Jezus zei: `Waarom stelt u mij een vraag over het goede? Er is er maar één die goed is! Als u het eeuwige leven wilt binnengaan, houd u dan aan de geboden.’

18  `Welke?’ vroeg hij. Jezus antwoordde: `U mag niet doden, geen echtbreuk plegen, niet stelen, geen valse verklaringen afleggen, heb

19  eerbied voor uw vader en uw moeder en heb uw naaste lief als uzelf.’

20  `Aan al die geboden heb ik mij gehouden,’ zei de jongeman, `wat kan ik nog meer doen?’

21  Jezus antwoordde: `Als u volmaakt wilt zijn, ga dan al uw bezittingen verkopen, geef het geld aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel. Kom dan terug en volg mij.’

22  Toen de jongeman dat hoorde, ging hij terneergeslagen weg, want hij had veel bezittingen.

23 Ik verzeker jullie,’ zei Jezus tegen zijn leerlingen, `het zal een rijke veel moeite kosten het hemelse koninkrijk binnen te komen.

24  Ja, ik zeg jullie: het is voor een kameel gemakkelijker om door het oog van een naald te kruipen dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te komen.’

25  Toen de leerlingen dat hoorden, vroegen ze verbijsterd: `Wie kan dan nog gered worden?’

26  Jezus keek hen aan en zei: `Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.

 

Mensen kunnen slechts bepaalde stappen zetten op het water (Matth. 14:27  Terstond sprak Jezus hen aan en zeide: Houdt moed, Ik ben het, weest niet bevreesd!

28  Petrus antwoordde Hem en zeide: Here, als Gij het zijt, beveel mij dan tot U te komen over het water.29  En Hij zeide: Kom! En Petrus ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus. als ze werkelijk onder de leiding van Gods Geest staan. )

 

De H.Geest kan zodanige invloed maken op mensen dat ze wel dingen kunnen doen, die ze anders nooit zouden kunnen doen.  Zonder de werking van de H.Geest komt men niet in de hemel. Deze rijke jongeling was wel in staat  de wet een beetje te volgen, maar zou nooit in staat kunnen zijn om in de hemel te komen zonder JEZUS ! zonder genade of zonder Gods leiding te ervaren.

Niemand kan in de hemel door eigen capaciteit of vermogen. De rijkste mens van de wereld kan de hemel niet binnen, al bezat hij de wereld.

 

Psalmen 94:12 Heer, gelukkig de man aan wie u leiding geeft, aan wie u leert wat u wilt.

 

Br.Vg.R.Gaytant

2006