GODS GEDACHTEN LEZEN

ONZE GEDACHTEN EN

GODS GEDACHTEN

clip_image002

Laten wij even stilstaan bij ons denken. Mensen onder elkander kunnen hun gedachten wisselen. Er zijn zo veel verschillen van overtuigingen, opvattingen en mensen kunnen onderling grote verschillen hebben, discussies voeren. Gedachten die botsen kunnen uitlopen op ruzies, vechtpartijen, echtscheidingen, en zich ontwikkelen van revoluties tot zelfs oorlogen. Gedachten onder invloed dienen gefilterd.

Eerst dienen wij ervan uit te gaan dat ieder mens in zonde geboren werd, met alle gevolgen vandien. (Rom.3:23) Het betekent niet meer in vrede te leven met zijn Schepper. Niet meer in staat om onfeilbaar te denken of te overleggen. Zondig denken laat zondig handelen, bewust of onbewust. Laten wij even luisteren naar wat God zelf zegt door de profeet Zijn woordvoerder, Jesaja:

 

6   Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. 7  De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de HERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig. 8  Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen luidt het woord des HEREN.

9  Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.Jes.55

 

Het vinden van God in het leven van een mens, ligt in het feit dat een mens zich wil open stellen om te luisteren hoe God denkt over alles. De mens dient persoonlijk op zoek te gaan naar God. De profeet spreekt duidelijk dat God een barmhartig en een vergevend God is. Maar bijzonder dat God te vinden is, gedurende ons kort verblijf hier op aarde. Velen miljoenen mensen zijn gestorven zonder Hem te vinden, maar zochten ook niet, ze lieten zich meedrijven op de kerkelijke tradities. Het zondige denken van een mens is een geestelijke handicap.

 

 

Er is hoop, er is een herstel mogelijk in het zondig denken van de mens.

Er is een groot verschil tussen het denken van de mens en het denken van God. Het denken en spreken van God is onfeilbaar, een hemelsbreed verschil met het denken en spreken van de mens. De zonde verbrak elk rechtstreeks het contact met de Schepper van hemel en aarde, het zesde zintuig van de mens verdween. God gaf een mogelijkheid tot herstel, Zijn woord. De mens zoekt, maar vindt misleidingen. Er is maar één weg tot God: Jezus! Joh 14:6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

De satan creëert nepwegen, wegen die doodlopen, en wegen die God heeft verboden: Waarzeggers, charlatans, occultisten en valse evangelisten!

  

Enkel herstel voor hen die Jezus Christus willen volgen.

Jezus bad voor al zijn discipelen en al zijn volgelingen:

17  Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid.Joh.17:17

Het heiligen is gebeurd bij de wedergeboorte. God kan de mens, die wil, veranderen, en zijn denken opnieuw gezond maken of genezen. Mensen die willen gezond denken zijn deze mensen waarover men zong bij de geboorte van Christus.

Lu 2:14  Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.

 

Mensen “des welbehagens” zijn mensen die willen luisteren en vrede willen sluiten met God. Het zijn mensen die God persoonlijk willen leren kennen.

2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.Rom.12.

 

Onze gedachten zijn bij God bekend!

God kent het menselijk denken en zegt daarvan het volgende:

 

11  De HERE kent de gedachten der mensen: ijdelheid zijn zij.Ps.94

IJdelheid is vruchteloosheid en nutteloosheid. Het menselijke denken kan op zichzelf zijn levensdoel niet bereiken.

Het lijkt te varen op zee zonder kompas! Men vaart van links naar rechts, op en neer, om toch maar de haven van geluk te kunnen bereiken. Tenslotte wordt zo iemands leven als een aankomende Titanic! God wil ieder mens Zijn kompas geven, Zijn woord, de Bijbel. Daarom is de Bijbel nog steeds de grote bestseller vandaag en morgen. Jezus kende de gedachten van de mensen!

 

Jezus bewees het op aarde dat Hij het denken van de mensen kende en doorzag.

Voor Hem was niets verborgen.

2  En daar Jezus hun geloof zag, zeide Hij tot de verlamde: Houd moed, mijn kind, uw zonden worden vergeven. 3  En zie, sommige der schriftgeleerden zeiden bij zichzelf: Deze lastert God. 4  En daar Jezus hun overleggingen kende, zeide Hij: Waarom overlegt gij kwaad in uw hart? 5  Want wat is gemakkelijker, te zeggen: Uw zonden worden vergeven, of te zeggen: Sta op en wandel?Mt.9

 

De geest van de mens kan zijn geheugen doorzoeken, die geest kreeg hij van God.

Al zijn geheimen, alle leugens welke hij geloofde, al zijn verdriet of geluk welke hij heeft gehad, kan hij zich herinneren.

Jezus kent ieder mens, en weet alles, over ieder mens, niets is voor Hem verborgen. Jezus heeft de sleutel van uw hart, en weet hoe gij over Hem denkt.

 

1Co 4:5  Daarom, velt geen oordeel voor de tijd, dat de Here komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten openbaar maken.

 

Hoe kan men het menselijke denken zuiveren?

 

1   Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters;

2  Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht.Ps.1

 

clip_image004

Waar vindt men het ware geluk? Hier kunnen wij lezen dat mensen die luisteren naar Gods raad, gelukkige mensen zijn. Ze hebben er plezier in, na te denken over wat God zegt in de Bijbel. Wie in de Bijbel leest, luistert naar God. Nergens anders kan men Gods denken naspeuren.

Wanneer men zijn handen vuil maakt, kan men ze wassen met zeep en water. Wanneer men zijn geest en gedachten bevuilt kunnen wij ons denken zuiveren door te mediteren over Gods Woord. Wij kunnen ons in staat stellen heel scherp onderscheid te maken tussen goed en kwaad met een Bijbelse bril.

(Efe.5:26). Wij spreken nog niet over onze voeding welke zijn invloed heeft op ons denken. Wie teveel alcohol drinkt, denkt en spreekt slecht.

Spr 3:5  Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.

Heb 4:12  Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten;

Ons denken is het mikpunt van de satan!

 

Het zuiveren van onze gedachten is niet zo eenvoudig als het wassen van je handen! In uw gedachtewereld speelt de satan zijn rol.

Hij wil het mogelijke herstel en genezing, die Jezus bracht, verhinderen, en gaat de mens beïnvloeden met allerlei gedachten, die de mens opnieuw tot zonde verleiden. Gedachten als de evolutietheorie promoten, en vele valse gedachten die ingaan tegen Gods woord.

Hij gaat zoeken de Bijbel te verbieden of te vertalen met toevoegingen en weglatingen. Het behoort bij de eindtijd…vandaag! Deze gedachten moeten wij “krijgsgevangen” maken in de naam van Jezus. (2 Kor.10) Dat kan iedere wedergeboren christen.

Hij kan gedachten geven die leiden tot uitvindingen, met zondige doeleinden om de schepping en het leven te vernietigen. Bv: De uitvinding van het atoom, eerste vrucht: een bom!

 

Graag wil ik sluiten met volgend vers uit de spreuken:

 

Spr 4:5  Verwerf wijsheid, verwerf inzicht, vergeet niet en wijk niet af van de woorden mijns monds.

(Auteur: God)

R.GAYTANT