GODS LEIDING ERVAREN

GODS LEIDING ERVAREN.

 

clip_image002

 

Dit is een onderwerp welke niet zo eenvoudig is. Vele christenen zijn in de veronderstelling dat God hun leven leidt. Maar al spoedig ontdekken wij toch dat er zaken zijn die wij na enige tijd in twijfel  trekken.  Of wij de goede beslissing hebben gemaakt of niet. Wij zijn vlug het pad ingeslagen van onze eigen wil, ons eigen karakter, onze eigen begeerten of onze eigen overtuiging.

 

Zijn wij bereid ons te laten leiden ?

 

Psalm 25

4  Here, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden,

5  leid mij in uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils, U verwacht ik de ganse dag.

 

Wij zien dat God bereid was om zijn volk te leiden. Hier lezen wij een gebed hoe wij moeten bidden om Gods leiding. Onze eerste bekommernis moet zijn, dat wij Zijn leiding vinden in de waarheid. Het zwakste punt van de schapen is dat ze graag afdwalen, weg van de herder. Psalmen 139:24  Dreig ik van u af te dwalen, breng mij dan terug op de weg naar u.

 

Psalm 43

3  Zend Uw licht en Uw waarheid, dat die mij leiden; dat zij mij brengen tot den berg Uwer heiligheid, en tot Uw woningen;

  

Gods leiding is voor de nederige, berouwhebbende anders genoemd, de « arme van geest » waarover Jezus sprak.

 

16  Want ik blijf niet aanklagen, ik kan niet boos blijven. Anders zouden zij bezwijken onder mijn woede, en ikzelf gaf hun toch de levensadem.

17 Om hun hebzucht ontstak ik in woede, ik strafte hen en liet mij niet meer zien. Toch gingen zij hun eigen gang, deden hun eigen zin;

18  ik zag hen afdwalen. Maar wie van hen hun gedrag betreuren, breng ik weer op het rechte spoor. Ik zal hen genezen en troosten,

19  ik zorg dat zij mij hulde brengen. Vrede schenk ik hun, vrede, of ze nu ver weg wonen of dichtbij zijn. Ik breng hun genezing.Jes.57

 

Hier in deze Bijbeltekst kunnen wij duidelijk vaststellen dat God al de leiding wil nemen van ieder mens. En ieder mens die berouw heeft en zonden belijd, zal Gods leiding ontvangen.

Iemand die zich bekeert, is iemand dit ontdekt heeft dat het volgen van zijn eigen wil of zijn eigen gekozen filosofie faalt en hem niet echt gelukkig maakt.

God belooft : Ik zal hen genezen en troosten. Onder genezen moet men begrijpen opnieuw geestelijk gezond maken en hen leiden. (troosten) Een gids zijn. (NBG)

 

De bijbel spreekt meestal in deze zin, het genezen gaat altijd in de eerste plaats over het hart van de mens, zijn denken , genezen van zijn zondige handel en wandel. Hier moesten ze genezen worden van hebzucht

Vers 17 maakt dit laatste heel duidelijk.

 

Psalm 119:35

35 Laat mij de weg gaan die u mij wijst, het is mij een vreugde.

36  Open mijn hart voor wat u wilt, laat geldzucht er niet binnen,

37 wend mijn blik af van zinloze dingen, doe mij uw weg gaan, doe mij leven!

 

Dit is een gebed van de psalmschrijver, DOE mij uw weg gaan. Het is een gebed dat God zou ingrijpen in zijn levensgedrag.

Wij kunnen vaststellen dat onze wil sterk is maar ons vlees zwak. Doe Gij het in mij !

 

 

RESULTATEN VAN GODS LEIDING :

 

 

Met enkele voorbeelden uit Gods woord kunnen wij even kijken hoe duidelijk en realistisch Gods leiding is.

 

Gods leiding gaf zijn volk overwinningen bij militaire confrontaties.

2 Sam 5

17 ¶ Toen de Filistijnen hoorden, dat men David tot koning over Israel gezalfd had, trokken alle Filistijnen op om zich van David meester te maken. Maar David hoorde het, en begaf zich naar de vesting.

18  Toen de Filistijnen gekomen waren en zich in de vlakte Refaim verspreid hadden,

19  vroeg David de Here: Zal ik optrekken tegen de Filistijnen? Zult Gij hen in mijn macht geven? En de Here antwoordde David: Trek op, want Ik zal de Filistijnen zeker in uw macht geven.

20  Toen kwam David te Baal-perasim, waar hij hen versloeg. En hij zeide: De Here is voor mij uit door mijn vijanden heengebroken, zoals water doorbreekt. Daarom noemde men die plaats Baal-perasim.

 

 

Hier zien wij hoe David vooraleer hij ten strijde trok eerst de Here raadpleegde.

Achteraf zien wij dat koning David de overwinning behaalde.

Het is hier al een les voor ons, dat wij voor wij iets aanvangen en bijzonder in de geestelijke strijd moeten weten dat wij zullen overwinnen, als achteraf  blijkt dat het een verloren slag is geweest, moeten wij onszelf in vraag stellen.

Strijden zonder Gods leiding is een verloren strijd en verloren tijd.

Mensen die niet willen luisteren, naar het evangelie of om geholpen te worden, daar moeten wij geen parelen voor de zwijnen werpen :

Mattheüs 7:6  Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun poten en, zich omkerende, u verscheuren.

 

Gods leiding bracht Jezus in veiligheid.

 

Matth. 2:1-23

Daar Koning Herodes Jezus wilde vinden en vermoorden, zo bracht de H.Geest Jezus in veiligheid. Door een droom kregen de wijzen leiding en ook Jozef kreeg in een droom leiding om met het kind te vluchten.

Ook hier vinden wij een goed resultaat . Wanneer wij in grote nood terechtkomen, zal God ons niet aan ons lot overlaten, Hij zal u leiden.

 

 

Gods leiding kan leiden tot  een persoonlijke  zegen.

 

Gen 41

Hier lezen wij hoe Jozef Egypte mocht gaan leiden en onderkoning werd, door de leiding van God te ervaren bij het uitleggen van de droom aan de Farao over de zeven magere en zeven vette koeien. Jozef moest hopen op Gods verlichting, om dit te kunnen uitleggen. Gods leiding in ons leven is zeer belangrijk.

Jozef had nooit geweten dat zijn leven er zo zou uitzien. Eerst het slachtoffer worden van zijn broeders en later koning worden. Jozef zal zich ook vele vragen hebben gesteld als : Waarom Here ? 

 

 

God leiding in het aanstellen van geestelijke leiders.

 

Handelingen 13

1 Nu waren er te Antiochie in de gemeente aldaar profeten en leraars, namelijk: Barnabas, Simeon, genaamd Niger, Lucius van Cyrene, Manaen, de zoogbroeder van Herodes, de viervorst, en Saulus.

2  En terwijl zij vastten bij de dienst des Heren, zeide de Heilige Geest: Zondert Mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk, waartoe Ik hen geroepen heb.

3  Toen vastten en baden zij, en legden hun de handen op en lieten hen gaan.

4 Dezen dan, door de Heilige Geest uitgezonden, trokken naar Seleucie en voeren vandaar naar Cyprus;-5  en te Salamis gekomen, verkondigden zij het woord Gods in de synagogen der Joden; en zij hadden ook Johannes tot helper.

Ook hier vinden wij de leiding van de Geest. Als de Geest zich openbaart, dan komen er realistische resultaten en zegen. (Geen democratische stemming)

Deze mannen moesten het evangelie prediken, het werden in de eerste plaats evangelisten.

De H.geest maakte dit duidelijk aan hun broeders en zusters tijdens een bidden en vasten.

 

Het geinspireerde zelfvertrouwen onder Gods leiding.

 

Handelingen 23

10  En toen er grote tweedracht ontstond, vreesde de overste, dat Paulus door hen zou worden verscheurd, en hij liet de soldaten komen om hem uit hun midden weg te halen en naar de kazerne te brengen.

11  En de volgende nacht stond de Here bij hem en zeide: Houd moed, want zoals gij te Jeruzalem van Mij getuigd hebt, moet gij ook te Rome getuigen.

12 ¶ En toen het dag was geworden, maakten de Joden een komplot en vervloekten zichzelf met de gelofte, dat zij niet zouden eten of drinken, voordat zij Paulus hadden gedood. 13  En het waren er meer dan veertig, die deze samenzwering maakten;

 

Hier zien wij dat Paulus door de Here zelf werd geleid. Op momenten dat Paulus waarschijnlijk op het punt stond een depressie te maken, kwam er duidelijke leiding.

Dit zijn werkelijke ervaringen en geen verzinsels of eigen inbeeldingen.

Paulus werd verder gebruikt door de Here. God grijpt desnoods zelf in en maakt zijn wil duidelijk op gelijk welke manier, maar dit geeft een zekerheid aan deze mensen waartegen Hij sprak . Dit was hier een ernstige situatie.

 

 

Gods leiding onderschatten = Gods kunnen gering achten.

 

 

Mt 19

16 ¶ Er kwam iemand naar hem toe met de vraag: `Meester, wat voor goeds moet ik doen om eeuwig leven te krijgen?’

17  Jezus zei: `Waarom stelt u mij een vraag over het goede? Er is er maar één die goed is! Als u het eeuwige leven wilt binnengaan, houd u dan aan de geboden.’

18  `Welke?’ vroeg hij. Jezus antwoordde: `U mag niet doden, geen echtbreuk plegen, niet stelen, geen valse verklaringen afleggen, heb

19  eerbied voor uw vader en uw moeder en heb uw naaste lief als uzelf.’

20  `Aan al die geboden heb ik mij gehouden,’ zei de jongeman, `wat kan ik nog meer doen?’

21  Jezus antwoordde: `Als u volmaakt wilt zijn, ga dan al uw bezittingen verkopen, geef het geld aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel. Kom dan terug en volg mij.’

22  Toen de jongeman dat hoorde, ging hij terneergeslagen weg, want hij had veel bezittingen.

23 Ik verzeker jullie,’ zei Jezus tegen zijn leerlingen, `het zal een rijke veel moeite kosten het hemelse koninkrijk binnen te komen.

24  Ja, ik zeg jullie: het is voor een kameel gemakkelijker om door het oog van een naald te kruipen dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te komen.’

25  Toen de leerlingen dat hoorden, vroegen ze verbijsterd: `Wie kan dan nog gered worden?’

26  Jezus keek hen aan en zei: `Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.

 

Mensen kunnen slechts bepaalde stappen zetten op het water (Matth. 14:27  Terstond sprak Jezus hen aan en zeide: Houdt moed, Ik ben het, weest niet bevreesd!

28  Petrus antwoordde Hem en zeide: Here, als Gij het zijt, beveel mij dan tot U te komen over het water.29  En Hij zeide: Kom! En Petrus ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus. als ze werkelijk onder de leiding van Gods Geest staan. )

 

De H.Geest kan zodanige invloed maken op mensen dat ze wel dingen kunnen doen, die ze anders nooit zouden kunnen doen.  Zonder de werking van de H.Geest komt men niet in de hemel. Deze rijke jongeling was wel in staat  de wet een beetje te volgen, maar zou nooit in staat kunnen zijn om in de hemel te komen zonder JEZUS ! zonder genade of zonder Gods leiding te ervaren.

Niemand kan in de hemel door eigen capaciteit of vermogen. De rijkste mens van de wereld kan de hemel niet binnen, al bezat hij de wereld.

 

Psalmen 94:12 Heer, gelukkig de man aan wie u leiding geeft, aan wie u leert wat u wilt.

 

Br.Vg.R.Gaytant

2006