Veiligheid

VEILIGHEID

Veiligheid

Na geruime tijd zult gij een bevel ontvangen in toekomsnede jaren zult gij optrekken tegen het land, een volk dat zich van de krijg hersteld heeft, (Israël) dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen Israëls ( westbank) die tot een blijvende wildernis waren geworden, maar het is uit de volken uitgeleid (momenteel actiever) allen wonen zij in gerustheid. VEILIGHEID ! (Ezechiël 38)

DE TIJD IS NABIJ!

De paus: Waarom Israël is deze hoge muur nodig tegenover de Palestijnen?  De premier: Mijn de Paus, waarom hebt u een kogelvrije pausmobiel?

WANT IK BEN HEILIG

WANT IK BEN HEILIG!

 

44 Want Ik ben de Here, uw God; heiligt u en weest

heilig, want Ik ben heilig; verontreinigt uzelf niet

door allerlei wemelend gedierte dat op de grond krioelt. Lev.11

 

Abraham geloofde God en het werd hem tot

gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend

van God genoemd Jak.2:23

Wanneer wij even nadenken over vriendschap, dan kunnen wij vandaag vaststellen dat vriendschap onder mensen ook verloren kan gaan of niet zo intens zijn als bv. Facebookvriendschap. De eerste geschapen mensen waren vrienden van God. Ze bleven echt Gods vrienden tot op het ogenblik dat ze ongehoorzaam werden aan Gods gebod, de vriendschap was plots over en uit, daarna werden zij vijandig gezind tegenover God.(Rom.5:10- 8:7)(Fil.3:18) De mens liet zich misleiden, daar satan Gods woorden verdraaide, ontheiligde of onrein maakte. Men koos voor het genot van die vrucht en stelde zijn eigen vrijheid van handelen boven God! (2 Tim.3:4) Zo was het eerst in de begintijd, en zo is het vandaag een kenmerk in de eindtijd.

De eerste vraag van God aan de mens:

clip_image00216 En de Here God legde de mens het gebod op: Van

alle bomen in de hof moogt gij vrij eten,

17 Maar van de boom der kennis van goed en kwaad,

daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij

daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.Gen.2

clip_image004God gaf de mens een grote vrijheid, (vrij eten) en slechts één beperking. Het is toch zeer opvallend dat het eerste gebod, een spijswet was, of beter gezegd een raad van God bij het eten, want toen was nog geen wet! Rond dit gezond “consumeren” is er een grote spirituele strijd ontstaan in het leven van de mens. Wij beginnen te begrijpen dat “eten en drinken” een grotere invloed heeft op ons denken en leven, veel meer dan wij beseffen. Het lijkt wel een verborgen wetenschap te zijn. Deze bomen: de levensboom en de boom van kennis van goed en kwaad, zijn de wetenschapper van vandaag een doorn in het oog. Onze vrijheid is hersteld in Christus, maar, het mag geen aanleiding zijn voor een ongeestelijk denken of gedag. (Gal.5:13).

Het Joodse volk, stelt zich ook nog vragen omtrent de spijswetten, het zijn voor hen wetten, zonder enige rationele uitleg. Ze noemen die wetten “choekiem”. Noach, noch Mozes waren niet in staat om als bioloog, reine en onreine dieren te onderscheiden, maar God leidde hem.

Waarom wilde God niet dat de mens

vlees van onreine dieren zou eten of onreine dieren zou offeren?

Het Joodse volk werd in de middeleeuwen gespaard van ziekten, enkel al, door geen vlees van zwijnen te eten. Ook door hekserij ontstond er de zwijnepest.(1656) Zo werd er als gevolg opnieuw aan afgoderij gedaan ter bescherming, met een offerzwijn aan de H. Antonius nog terug te vinden in de jaren 1980. (zie afb.) Zo beledigden de heidenen God en vroegen om oordeel, zo gaat ons volk ten gronde door gebrek aan kennis van een heilige God!

clip_image006

 

EEN BIJBELGETROUW CHRISTEN

GROEIT TOT EEN HOGER DENKNIVEAU!

 

Joodse geleerden ontdekken en besluiten dat de consumptie van onreine dieren, en producten met vet en bloed in verwerkt, de kwaliteit van het menselijk denken beïnvloedt en verontreinigt! God wil zijn aangenomen kinderen op een hoger geestelijk denkniveau brengen. Van het menselijk zondig (vlees) denkpatroon naar een zuiver geestelijk denkpatroon. Een heilig denkniveau, om te leren denken zoals God denkt en spreekt, daarom sprak hij door profeten en apostelen. God zorgt ervoor dat wij Hem kunnen liefhebben met een gezond verstand! (Matth.22:37)

2 Tim. 3:16 de hele schrift is door God ingegeven, en is nuttig tot onderrichting, weerlegging, terechtwijzing en opvoeding in de gerechtigheid;

Hebr. 4:12 want Gods woord is levend en krachtig, scherper dan elk tweesnijdend zwaard, doordringend tussen ziel en geest, gewrichten en merg, rechter ook der neigingen en overdenkingen van het hart.

Ons consumeren en denken even toetsen aan de Bijbel:

44 Want Ik ben de Here, uw God; heiligt u en weest

heilig, want Ik ben heilig; verontreinigt uzelf niet

door allerlei wemelend gedierte dat op de grond krioelt. Lev.11

 

De context leert opnieuw een gelijkwaardigheid namelijk tussen de begrippen: heiligheid en reinheid. De CJB vertaalt met “offer je op” heb discipline, om dat onreine, hoe smakelijk soms ook, niet te consumeren. Ook door een gezonde voeding voor lichaam en geest, wil God ons heiligen. God wil dat wij leven naar zijn eigen beeld. God is niet veranderd van gedachten, wat onrein of rein was, is niet veranderd! Markus 7:19 “En zo verklaarde Hij alles rein” staat NIET in de grondtekst! Heilig leven, betekent nog geen behoudenis! Door ons geloof worden wij behouden, met als gevolg een Bijbelse levenswijze!

 

Heilig worden is de weg tot bij God! Jezus was de weg!

 

Het “Heilig maken” betekent meer verbonden worden met de “bron” van heiligheid, God dus! Die verbondenheid via Gods geboden, leidt tot vriendschap en nadert tot bij Gods doel: Bij mensen te wonen die tot zijn heilig niveau zijn genaderd.

 

2 Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, 23 en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben,Hebr.12

 

Jarenlang is God bezig zijn gemeente bestaande uit Jood en Griek, af te zonderen te heiligen en straks snel te vergaderen voor zijn zoon Jezus, de bruidegom!

 

ONHEILIGEN?

Heiligheid is ver te zoeken, wanneer iemands hart vol is van al de wereldse begeerten. (1 Petr.1:14,16) (Rom.12,2) 90% Van zijn tijd is daaraan besteed.

Het evangelie van satan is: zoek om rijk te willen worden hier op aarde, want na de dood is er niks! (1 Tim.6:10) Wees tevreden in je toestand die God je gaf, wordt niet als een roofdier zoekend naar winst. Rijk geboren zijn is geen zonde.

 

4 Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.Jac.4

 

Wie Gods wegen wil volgen, zal een vriend van God worden! (Matth.7,21)

 

50 Want al wie doet de wil mijns Vaders, die in de

hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder.Matth.12

 

Heiligheid betekent ook openstaan voor alles wat van God komt in deze wereld, en waarvoor je dagelijks in bewondering kan staan. Laat God ook toe in alles van je leven ook in je intieme en andere aangelegenheden.

4 Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. Ps.37

Wanneer iemand geen rekening wil houden met Gods raad, leeft hij onheilig en onrein. Ook christenen kennen nog onheilige denkpatronen en onheilige gewoonten door een tekort aan Bijbelkennis. Dat overschrijden ontstaat door ons driftleven. Wij hebben begeerten, verlangens en passie, doch die leiden ons naar ongewenste en zondige toestanden. Een sleutel voor gelukkig leven op aarde: Tevreden zijn met wat je hebt!

De ongelovige, de meerderheid, kent geen rust! Waarom?

Hij is nooit tevreden, hij denkt dat God niet bestaat. Of hij denkt dat God niet voor hem zorgt. De goddeloze denkt als de onreine roofdieren. Roofdieren zijn onrein om te eten, ze denken “symbolisch”: God zorgt niet voor mij, ik zal wel zelf voor mij zorgen! Een leeuw eet geen gras, want zijn daarmede niet tevreden. Ze willen altijd meer doden, en lopen over lijken! De koe daarentegen is rein, het eenvoudige gras dat hij eet, herkauwt hij telkens, en het dier loopt tevreden rond. Wij kunnen veel leren van een domme koe, alles met mate!

Er komt een verandering, een herschepping….

als Jezus hier 1000 jaar zal regeren!

 

6 Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter

zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de

jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn,

en een kleine jongen zal ze hoeden;

7 De koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen

zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw

zal stro eten als het rund;

8 Dan zal een zuigeling bij het hol van een adder

spelen en naar het nest van een giftige slang zal

een gespeend kind zijn hand uitstrekken. Jes.11

clip_image008

 

R.GAYTANT – Biblespace https://biblespace.wordpress.com/.

 

 

GEZOND WILLEN DENKEN

BIJBELVERKLARINGEN- BIBLESPACE- RONNY GAYTANT

Who switched off my brain?

(Dr. C.Leaf, Amerikaanse hersenspecialiste en christen)

 nadenken

DEEL 1:

ACTIVEER UW HERSENEN

5 Dewijl wij de overleggingen ter nederwerpen, en alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis van God, en alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus 2 Cor 10:5 (SVV)

Ons gedachtenleven is belangrijker dan we denken, ook de Bijbel zegt ons dat op verschillende plaatsen. Veel van onze ziektes, afwijkingen, verstrooidheid, en dergelijke vinden hun oorsprong in ons gedachtenleven. Dankzij de wetenschap is er een grote vooruitgang gekomen in deze studies en vanuit Bijbels oogpunt komen heel wat dingen bovendrijven en krijgen vele teksten een veel diepere perceptie.

Wat is een ‘toxische’ gedachte?

Dit zijn gedachten die negatieve en onrustige emoties activeren, daardoor ontstaat een toxische afscheiding van bepaalde klieren die ons lichaam in stress brengt. Ze worden opgeslagen in zowel onze gedachten als in de cellen van ons…

View original post 383 woorden meer

WONEN IN DE HEMEL

BIJBELVERKLARINGEN- BIBLESPACE- RONNY GAYTANT

DE HEMEL

 rapture_04

 

Deze morgen wil ik u als het ware medenemen naar de hemel ! Een ware hemelvaart !

Als wij denken aan de hemel, dan denken wij daar zeer verschillend daarover.

De ongelovige zal denken aan het uitspansel, de blauwe hemel.

Een christen heeft er veel over nagedacht als hij met de Heer leeft, want dat is zijn uiteindelijke bestemming, bij God zelf mogen wonen in alle heerlijkheid.

De Hemel is uitgesproken een plaats, een woongebied, en niet toestand zoals sommigen willen wijsmaken. Zo is ook de hel een verblijf in gevangenschap waar de ongelovigen gaan eeuwig wonen , maar niet in heerlijkheid, een clochard woont hier beter dan de verloren zielen in de hel.  Vandaag houden de mensen zo aan hun vrijheid, ze willen zich door niets meer laten binden, maar helaas als ze de Christus niet zullen aanvaard hebben als hun heiland !

 

WOONPLAATS…

View original post 1.627 woorden meer

DE WIJZE EN DE DWAZE MAAGDEN

BIJBELVERKLARINGEN- BIBLESPACE- RONNY GAYTANT

DE WIJZE EN DE DWAZE MAAGDEN

Mattheus 25 : 1 – 13

Er staan in de bijbel verschillende gelijkenissen over het koninkrijk der hemelen. Deze hier staat in het licht van een komende bruiloft. Waarbij wij de bruidegom zien als Jezus, en de bruid als Zijn gemeente.Bij het lezen van het gedeelte zijn er bepaalde dingen die voor ons als westerlingen niet zo duidelijk zijn. Daarom moeten wij ons beter inleven bij de toenmalige gebruiken.

HOE VERLIEP ZO’ N BRUILOFT ?

clip_image002

Het was de gewoonte dat de vriendinnen van de bruid zich verzamelden in het huis van de bruid, ‘ s avonds of wellicht reeds in de namiddag. Normaal werd er gewacht tot rond middernacht om op te stappen naar het huis van de bruidegom. Het was daar de gewoonte dat men trouwde in de nacht. Na het gekende geroep ging de bruid op naar het huis van de bruidegom…

View original post 1.029 woorden meer

VROUWEN IN DE GEMEENTE VAN CHRISTUS

BIJBELVERKLARINGEN- BIBLESPACE- RONNY GAYTANT

VROUWEN IN DE GEMEENTE

clip_image002

DE VROUW BIJ HET SCHEPPINGSGEBEUREN.

GEN 2 : 15 En de Here God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren.

GEN 2 : 18 En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past.

Eenvoudig te begrijpen is dat God een volgorde volgt in zijn schepping. Eerst de man en dan de vrouw. Daarna lezen wij over haar functioneren tegenover de man.

Zij is een hulp, daaronder begrijpen wij dat ze in alle facetten van het leven van de man een adviserende en hulpvaardige rol gaat spelen. Ze gaat hem helpen en bijstaan in zijn beroep, in het gezin, in de maatschappij, in het nemen van beslissingen. Ze gaat hem met raad en daad helpen. Ze staat achter hem, ze…

View original post 1.162 woorden meer

DAVID KON SLAPEN en U ?

 

PSALM 3

EEN SLAAPPROBLEEM ?

 

 

 

Deze psalm werd geschreven toen koning David in een conflict lag met zijn eigen zoon Absalom. David was toen 65 jaar oud. Wij vinden in de psalmen die David schreef zijn problemen terug. David brengt lof telkens een van zijn overwinningen op zijn problemen door tussenkomst van zijn God.

Wij zijn toch meestal niet geneigd om over onze problemen te zingen, doch spontaan en eerlijk over onze overwinningen. Dit is geen zingen uit traditie!

Om deze psalm te begrijpen moeten wij wel de opstandigheid van zijn zoon Absalom ( = mijn vader is vrede ) in het oog houden.

Deze psalm leert ons hoe David met zijn God, problemen en angsten oplost.

VERS 2

Hier lezen wij een stukje over het zelfbeklag van koning David.

David had nog slechts hen, die hem omringden een 600-tal mensen, de rest van het volk liet hen misleiden door zijn zoon Absalom. Het volk roddelden al dat God niet verder achter David stond.

Deze situatie was zeer pijnlijk voor deze oudere koning.

De man naar Gods hart, moet vluchten voor zijn eigen zoon!

 

13 Toen kwam iemand David berichten: De mannen van Israel hebben Absaloms partij gekozen. 14  Daarop sprak David tot al zijn dienaren die te Jeruzalem bij hem waren: Staat op, laten wij vluchten, want anders zullen wij niet aan Absalom ontkomen. Gaat haastig heen, opdat hij ons niet ijlings inhale, onheil over ons brenge en de stad sla met de scherpte des zwaards!  15  De dienaren van de koning zeiden tot hem: Zoals mijn heer de koning verkiest, zie hier zijn uw dienaren! 16  Toen ging de koning heen en zijn gehele huis volgde hem op de voet; tien bijvrouwen liet de koning achter om toezicht te houden op het paleis.

2 Sam 15

  

Wij kijken even in het hart van koning David.

 

Wij kunnen de situatie van David begrijpen, een hart vol verdriet en pijn, hij zit in de put,  maar in dit alles zeer vertrouwend op zijn God! Hij wist dat God elke dag met hem was. Nu was het geen strijd geworden die hijzelf diende te voeren, nu zou God in zijn plaats gaan strijden. Ook dit vers 2 getuigt dat David gewoon was met al zijn problemen bij God te komen, hij bidt. Het lied begint : O Here !

 

Het is zeer eigenaardig, dat  de mensen zich zo zeer kunnen vergissen bij mannen die de Here dienen.  Hoor de kwatongen van de duisternis: Zie God laat hem in de steek, hij heeft het zelf gezocht, God laat  hem vallen. Zelfs zijn eigen zoon luistert niet meer naar hem.

O David, gij hebt zwaar gefaald ! Gij zijt niet meer waard koning te zijn.

David zit hier in een geestelijke oorlogvoering. De duistere machten en mensen willen David door de knieën zien gaan, en velen verlangen ernaar!

Ook vandaag hebben vele geestelijke leiders, die radicaal en Bijbelgetrouw zijn,  zulk een strijd te voeren, maar ook iedereen komt in een geestelijke strijd terecht, let erop hoe de mensen u laten vallen wanneer gij ook maar een woord over het evangelie durft te spreken.

Maar luister hoe God met David omgaat.

 

VERS 4 EN 5

 

David zingt dat de Here hem een schild is, dat hem dekt.

Wat moeten wij hieronder begrijpen?

Normaal zoals een mens is, zou David hier zwaar onder de indruk moeten zijn, op zijn vlucht. Mensen die moeten vluchten, zullen zeker zwaar te lijden hebben onder hun emoties, hun verdriet, hun angsten, hun spanningen. Vele mensen zouden zulke omstandigheden niet aankunnen. Niet kunnen verwerken. Het echt niet meer zien zitten.

 

clip_image004

 

Hoe kan koning David dan zoiets schrijven?

Wel David heeft dit al ondervonden dat God hem niet in de steek heeft gelaten.

Wat deed David daarvoor? Pillen slikken? naar de Psychiater gaan? Een fles Whisky drinken? NEEN!

David kende de weg , de weg van het GEBED.

David riep hard en luid. Hier mogen wij begrijpen dat David bad met hart en ziel.

God was zijn enige toevlucht, ook al was hij koning, en hij kon nog steeds zijn vertrouwen stellen in zijn Koninklijke wacht en getrouwen enz,

DAVID VERTROUWDE EROP DAT DE HERE HEM ZOU HELPEN!

VERS  6 EN 7

 

David legt zich neder en sliep! Hij sliep in een van de meest woelige dagen van zijn leven.

Hoe is het mogelijk? In zulke omstandigheden van ruzie, angst , verdriet en zijn eigen leven bedreigd! ? Slapen!

Slapen is in feite een geschenk van God aan hen die God liefhebben. Slapen is een zegen.

Tienduizend die hem bedreigen en David kon slapen! Wie legt het uit?

 

Twee redenen:

1.     DE Here schraagt mij.

God ondersteunt ons op een manier dat de mensen niet kunnen begrijpen, op een goddelijke wijze. Dit zijn dingen die ieder voor zichzelf moet en kan ondervinden. Daarom zijn beproevingen voor ons positieve lessen. Wij worden door zulke dingen gesterkt tegen de volgende en nieuwe beproevingen. Zo kunnen wij ook anderen daarop wijzen, dat er wegen zijn die alleen God ons leert !  

  

2.     Gij alleen o Here doet mij veilig wonen Ps. 4: 9

De veiligheid van David hing af van de Here alleen. Zo is het ook van ons, onze veiligheid en bescherming is afhankelijk van de Here. Wij mogen niet vertrouwen op de beloften van de mensen: Ik zal voor je zorgen!

Iedere avond voor David ging slapen legde hij zijn leven in de handen van de Heer.

Hij bad het gekende avondgebed: In uw handen beveel ik mijn geest! Wat ook Jezus bad voor Hij stierf. Hij ging slapen in vertrouwen op de Heer, en hij KON SLAPEN!

David werd niet gekweld door slapeloosheid, ook niet in deze moeilijke omstandigheden.

David kon slapen precies als Jezus in het schip tijdens de storm!

Mr 4:38  Maar Hij zelf lag op het achterschip tegen het kussen te slapen. En zij maakten Hem wakker en zeiden tot Hem: Meester, trekt Gij er U niets van aan dat wij vergaan?

 

Kunnen wij ons vergelijken met David?

 

Als wij niet kunnen slapen, hoe komt dat? Ons zielenleven heeft een enorme impact op ons lichaam. Als de geest niet rustig is, hoe kan dan ons lichaam rustig zijn?

Vele mensen nemen hun angsten en problemen van alle aard, van de dag mee naar hun bed. Bijzonder de laatste uren voor het gaan slapen zijn belangrijk om rustig te zijn.

Hoeveel mensen slapen er niet door financiële problemen, zij die geld te kort hebben,        maar ook hen die er teveel hebben in tijden van crisis! Hoe meer je hebt, hoe meer je kunt verliezen!

VERS 8 EN 9

David denkt aan de tijden van vroeger, waar hij zijn God heeft leren kennen in al zijn macht, toen hij zijn vijanden heeft verslagen. David wist heel goed dat God het was die zijn vijanden grote verliezen had toegebracht. De tanden van de goddelozen kapot geslagen, van hen die een grote mond opzetten. Zij die geen rekening houden met God , zijn altijd, vroeg of  laat de grote verliezers.

Hier vraagt David aan God: Doe het opnieuw!

 

 

David weet dat zijn verlossing moet komen van zijn God !

 

31  En zie, toen kwam de Ethiopier. De Ethiopier zeide: Mijn heer de koning ontvangt een goede tijding, want de Here heeft u heden recht verschaft tegenover allen die tegen u waren opgestaan.  32  Maar de koning vroeg de Ethiopier: Is het wel met de jongeling, met Absalom? En de Ethiopier antwoordde: Mogen de vijanden van mijn heer de koning en allen die tegen u zijn opgestaan om kwaad te doen, worden als die jongeling.   33  Toen ontroerde de koning; hij ging naar het bovenvertrek van de poort en weende. En terwijl hij heen en weer liep, sprak hij: Mijn zoon Absalom, mijn zoon, mijn zoon Absalom! Och, dat ik in uw plaats gestorven ware, Absalom, mijn zoon, mijn zoon! 2 Sam.18

 

 

Wanneer wij in moeilijke omstandigheden komen, als er wind en storm in ons leven komt, denk dan eens aan David , aan Jezus!  

 

Isa 30:15  Want alzo zegt de Heere HEERE, de Heilige Israels: Door wederkering en rust zoudt gijlieden behouden worden, in stilheid en in vertrouwen zou uw sterkte zijn; doch gij hebt niet gewild.