DAVID KON SLAPEN en U ?

 

PSALM 3

EEN SLAAPPROBLEEM ?

 

 

 

Deze psalm werd geschreven toen koning David in een conflict lag met zijn eigen zoon Absalom. David was toen 65 jaar oud. Wij vinden in de psalmen die David schreef zijn problemen terug. David brengt lof telkens een van zijn overwinningen op zijn problemen door tussenkomst van zijn God.

Wij zijn toch meestal niet geneigd om over onze problemen te zingen, doch spontaan en eerlijk over onze overwinningen. Dit is geen zingen uit traditie!

Om deze psalm te begrijpen moeten wij wel de opstandigheid van zijn zoon Absalom ( = mijn vader is vrede ) in het oog houden.

Deze psalm leert ons hoe David met zijn God, problemen en angsten oplost.

VERS 2

Hier lezen wij een stukje over het zelfbeklag van koning David.

David had nog slechts hen, die hem omringden een 600-tal mensen, de rest van het volk liet hen misleiden door zijn zoon Absalom. Het volk roddelden al dat God niet verder achter David stond.

Deze situatie was zeer pijnlijk voor deze oudere koning.

De man naar Gods hart, moet vluchten voor zijn eigen zoon!

 

13 Toen kwam iemand David berichten: De mannen van Israel hebben Absaloms partij gekozen. 14  Daarop sprak David tot al zijn dienaren die te Jeruzalem bij hem waren: Staat op, laten wij vluchten, want anders zullen wij niet aan Absalom ontkomen. Gaat haastig heen, opdat hij ons niet ijlings inhale, onheil over ons brenge en de stad sla met de scherpte des zwaards!  15  De dienaren van de koning zeiden tot hem: Zoals mijn heer de koning verkiest, zie hier zijn uw dienaren! 16  Toen ging de koning heen en zijn gehele huis volgde hem op de voet; tien bijvrouwen liet de koning achter om toezicht te houden op het paleis.

2 Sam 15

  

Wij kijken even in het hart van koning David.

 

Wij kunnen de situatie van David begrijpen, een hart vol verdriet en pijn, hij zit in de put,  maar in dit alles zeer vertrouwend op zijn God! Hij wist dat God elke dag met hem was. Nu was het geen strijd geworden die hijzelf diende te voeren, nu zou God in zijn plaats gaan strijden. Ook dit vers 2 getuigt dat David gewoon was met al zijn problemen bij God te komen, hij bidt. Het lied begint : O Here !

 

Het is zeer eigenaardig, dat  de mensen zich zo zeer kunnen vergissen bij mannen die de Here dienen.  Hoor de kwatongen van de duisternis: Zie God laat hem in de steek, hij heeft het zelf gezocht, God laat  hem vallen. Zelfs zijn eigen zoon luistert niet meer naar hem.

O David, gij hebt zwaar gefaald ! Gij zijt niet meer waard koning te zijn.

David zit hier in een geestelijke oorlogvoering. De duistere machten en mensen willen David door de knieën zien gaan, en velen verlangen ernaar!

Ook vandaag hebben vele geestelijke leiders, die radicaal en Bijbelgetrouw zijn,  zulk een strijd te voeren, maar ook iedereen komt in een geestelijke strijd terecht, let erop hoe de mensen u laten vallen wanneer gij ook maar een woord over het evangelie durft te spreken.

Maar luister hoe God met David omgaat.

 

VERS 4 EN 5

 

David zingt dat de Here hem een schild is, dat hem dekt.

Wat moeten wij hieronder begrijpen?

Normaal zoals een mens is, zou David hier zwaar onder de indruk moeten zijn, op zijn vlucht. Mensen die moeten vluchten, zullen zeker zwaar te lijden hebben onder hun emoties, hun verdriet, hun angsten, hun spanningen. Vele mensen zouden zulke omstandigheden niet aankunnen. Niet kunnen verwerken. Het echt niet meer zien zitten.

 

clip_image004

 

Hoe kan koning David dan zoiets schrijven?

Wel David heeft dit al ondervonden dat God hem niet in de steek heeft gelaten.

Wat deed David daarvoor? Pillen slikken? naar de Psychiater gaan? Een fles Whisky drinken? NEEN!

David kende de weg , de weg van het GEBED.

David riep hard en luid. Hier mogen wij begrijpen dat David bad met hart en ziel.

God was zijn enige toevlucht, ook al was hij koning, en hij kon nog steeds zijn vertrouwen stellen in zijn Koninklijke wacht en getrouwen enz,

DAVID VERTROUWDE EROP DAT DE HERE HEM ZOU HELPEN!

VERS  6 EN 7

 

David legt zich neder en sliep! Hij sliep in een van de meest woelige dagen van zijn leven.

Hoe is het mogelijk? In zulke omstandigheden van ruzie, angst , verdriet en zijn eigen leven bedreigd! ? Slapen!

Slapen is in feite een geschenk van God aan hen die God liefhebben. Slapen is een zegen.

Tienduizend die hem bedreigen en David kon slapen! Wie legt het uit?

 

Twee redenen:

1.     DE Here schraagt mij.

God ondersteunt ons op een manier dat de mensen niet kunnen begrijpen, op een goddelijke wijze. Dit zijn dingen die ieder voor zichzelf moet en kan ondervinden. Daarom zijn beproevingen voor ons positieve lessen. Wij worden door zulke dingen gesterkt tegen de volgende en nieuwe beproevingen. Zo kunnen wij ook anderen daarop wijzen, dat er wegen zijn die alleen God ons leert !  

  

2.     Gij alleen o Here doet mij veilig wonen Ps. 4: 9

De veiligheid van David hing af van de Here alleen. Zo is het ook van ons, onze veiligheid en bescherming is afhankelijk van de Here. Wij mogen niet vertrouwen op de beloften van de mensen: Ik zal voor je zorgen!

Iedere avond voor David ging slapen legde hij zijn leven in de handen van de Heer.

Hij bad het gekende avondgebed: In uw handen beveel ik mijn geest! Wat ook Jezus bad voor Hij stierf. Hij ging slapen in vertrouwen op de Heer, en hij KON SLAPEN!

David werd niet gekweld door slapeloosheid, ook niet in deze moeilijke omstandigheden.

David kon slapen precies als Jezus in het schip tijdens de storm!

Mr 4:38  Maar Hij zelf lag op het achterschip tegen het kussen te slapen. En zij maakten Hem wakker en zeiden tot Hem: Meester, trekt Gij er U niets van aan dat wij vergaan?

 

Kunnen wij ons vergelijken met David?

 

Als wij niet kunnen slapen, hoe komt dat? Ons zielenleven heeft een enorme impact op ons lichaam. Als de geest niet rustig is, hoe kan dan ons lichaam rustig zijn?

Vele mensen nemen hun angsten en problemen van alle aard, van de dag mee naar hun bed. Bijzonder de laatste uren voor het gaan slapen zijn belangrijk om rustig te zijn.

Hoeveel mensen slapen er niet door financiële problemen, zij die geld te kort hebben,        maar ook hen die er teveel hebben in tijden van crisis! Hoe meer je hebt, hoe meer je kunt verliezen!

VERS 8 EN 9

David denkt aan de tijden van vroeger, waar hij zijn God heeft leren kennen in al zijn macht, toen hij zijn vijanden heeft verslagen. David wist heel goed dat God het was die zijn vijanden grote verliezen had toegebracht. De tanden van de goddelozen kapot geslagen, van hen die een grote mond opzetten. Zij die geen rekening houden met God , zijn altijd, vroeg of  laat de grote verliezers.

Hier vraagt David aan God: Doe het opnieuw!

 

 

David weet dat zijn verlossing moet komen van zijn God !

 

31  En zie, toen kwam de Ethiopier. De Ethiopier zeide: Mijn heer de koning ontvangt een goede tijding, want de Here heeft u heden recht verschaft tegenover allen die tegen u waren opgestaan.  32  Maar de koning vroeg de Ethiopier: Is het wel met de jongeling, met Absalom? En de Ethiopier antwoordde: Mogen de vijanden van mijn heer de koning en allen die tegen u zijn opgestaan om kwaad te doen, worden als die jongeling.   33  Toen ontroerde de koning; hij ging naar het bovenvertrek van de poort en weende. En terwijl hij heen en weer liep, sprak hij: Mijn zoon Absalom, mijn zoon, mijn zoon Absalom! Och, dat ik in uw plaats gestorven ware, Absalom, mijn zoon, mijn zoon! 2 Sam.18

 

 

Wanneer wij in moeilijke omstandigheden komen, als er wind en storm in ons leven komt, denk dan eens aan David , aan Jezus!  

 

Isa 30:15  Want alzo zegt de Heere HEERE, de Heilige Israels: Door wederkering en rust zoudt gijlieden behouden worden, in stilheid en in vertrouwen zou uw sterkte zijn; doch gij hebt niet gewild.