VOLKERENTAFEL

 

VOLKERENTAFEL

 

 

clip_image002

 

 Een handleiding als hulpmiddel tot het beter begrijpen van de Bijbelse profetieën. Door de geschiedenis heen kregen volken, landen en steden soms andere namen. Zo stellen wij vandaag vast dat hierdoor bepaalde uitleg aangaande de profetie sterk kunnen afwijken van vroegere Bijbelexegese.

Biblespace Evangelisch  Vlaanderen

DE VOLKEN VAN JAFET

clip_image004

 Deze volkeren bevinden zich in het Kaukasusgebied, met een grote diversiteit op het taalkundig gebied.

De nakomelingen van Noach waren Jafet, Sem, en Cham. Op deze wijze willen wij ons onderzoek instellen. Tal van christenen hebben zich ook hiervoor sterk ingezet. De tijd staat niet stil, en ontegensprekelijk leven wij vandaag in de eindtijd.

Wij zoeken in de Bijbelse profetieën, en dit is een kijken in de mist. Heel voorzichtig kan men vooruit komen en hoe verder in de tijd wij vorderen, hoe beter wij gaan begrijpen wat God bedoelde. Ook God wist dat er in de eindtijd onderzoek zou worden gedaan, en dit is tot zegen voor wie belangstelling heeft voor Gods woorden.

Jafeth is de vader van alle Indo-Europese volkeren. Zijn naam nog moeilijk terug te vinden, enkel nog dat de Grieken, hem aanbaden onder de naam Iapetos. Afstamming te vinden van Japhet bij de koningshuizen van Kelten en Saksen.

Gen. 10:2 de zonen van Jáfet zijn Gómer, Magog, Madai, Jawan,

Toebal, Mésjek en Tiras.

 

clip_image006GOMER

Hij vestigde zich aan de oevers van de Kaspische zee, zijn nakomelingen ook wel de Cimmeriërs, Gimirray van de Assyriër genoemd. Zij deden een aanval op Urartu, dit is het Ararat gebied, waar de ark van Noach werd gevonden! De zonen van Gomer waren Askenaz, Rifath en Togarma.

Ezechiël 38:6 Gómer met al zijn troepen, Bet-Togarma uit het hoge noorden met al zijn troepen; talloze volken trekken met u mee.

 

MAGOG

De Magogieten maakten deel uit van de volken van Askenaz welke bij de Scythen behoorden. De oude Ieren beweren af te stammen van de stammen van Jafet via Magog. Uit spijkerschrifttabletten vond men dat met Magog het Lydië is bedoeld. Lydië een provincie van het huidige Turkije. Dit brengt een ander zicht op de profetie van Gog bij de profeet Ezechiël. Lydië was destijds een koninkrijk.(zie kaarten)

Ezechiël 38:2  mensenkind, ge moet uw gelaat richten naar Gog in het land Magog, den grootvorst van Mésjek en Toebal. profeteer tegen hem,

clip_image008Ezechiël 39:6  ik ga brand stichten in Magog, en bij hen die zich op de eilanden veilig wanen; zo zullen ze erkennen, dat ik Jahweh ben!

 MADAI

Beter bekend als de Meden, hun oorsprong ten Zuiden van de Kaspische zee.

JAVAN

De Hebreeën kenden de Grieken als Jevanim. (Hebreeuws: Iawan) Ook de Ioniërs en Hellenen genoemd. Ook de bewoners van Cyprus. Verder kan er een uitbreiding plaats hebben gevonden naar Tarsis. Tarsis een verdwenen stad in zee bij Gibraltar, Spanje dus.

Daniël 10:20  hij sprak: begrijpt ge nu, waarom ik tot u ben gekomen? maar nu moet ik terug, om tegen den engel der Perzen te strijden; en als ik daarmee klaar ben, dan komt de engel van Griekenland nog.

TUBAL

De Romeinen noemden hun land Iberia. Josephus noemde ze de Thobelieten. Momenteel algemeen aangenomen als Tbilisi (Tubal) hoofdstad van Georgië. De inwoners gaven hun stamnaam aan de rivier Tobol, en later de stad Tobolsk.

Ezechiël 32:26  Daar is Mesech, en Tubal, met haar ganse menigte; rondom hem zijn haar  graven; zij zijn allen onbesneden, verslagenen van het zwaard, omdat  zij hun schrik gegeven hebben in het land der levenden.

Ezechiël 38:2  Mensenkind! zet uw aangezicht tegen Gog, het land van Magog, den hoofdvorst  van Mesech en Tubal; en profeteer tegen hem,

Ezechiël 38:3  En zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik wil aan u, o Gog, gij hoofdvorst  van Mesech en Tubal!

Ezechiël 39:1  Voorts, gij mensenkind! profeteer tegen Gog, en zeg: Zo zegt de Heere  HEERE: Zie, Ik wil aan u, o Gog, hoofdvorst van Mesech en Tubal!

MESECH

Tabal en Musku werd door de Assyriër meestal samen gebruikt. Zij overwonnen eens het koninkrijk van de Hettieten. (Turken) Sommigen beweerden vroeger dat men de naam “Musku” bewaarden, waar later het Moscow met Muskovieten werd genoemd.

TIRAS

clip_image010De geschiedkundige Josephus wijst naar de Thraciërs. Spartacus was een Thraciër. Door het volk werd Tiras ook als Thuras of Thor aanbeden. De rivier Athyras werd naar hem genoemd, zoals het de gewoonte was dat de naam van de leider werd gebruikt voor een rivier of een stad. Wij vermoeden dat de Etrusken hier hun oorsprong zouden hebben gevonden. Ook de namen Troas en Taurus kunnen hier eventueel aan worden gelinkt. Anderen wijzen in de richting van Roemenië en Bulgarije.

1 Kronieken 1:5  De kinderen van Jafeth waren Gomer, en Magog, en Madai, en Javan, en  Tubal, en Mesech, en Tiras.

 

DE VOLKEN VAN CHAM

 

1 Kron. 1:8 De kinderen van Cham waren Cusch en Mitsraim,

Put, en Kanaan.

 

 

clip_image012

KUS – CUSH

Het woord Kush is het Hebreeuwse woord voor het oude Ethiopië. Ook worden ze de Chusieten genoemd volgens de historicus Josephus. Hiervan zouden de Arabieren voortkomen. De kleinzoon van Cham was Nimrod!  Nimrod zou volgens de Joodse encyclopedie geïdentificeerd worden met Kush. De oude Egyptenaren spraken over Kush, en later van Ethiopië. Ethiopië komt al van het Griekse woord: aithops, wat zwart verbrand betekent. Vandaag het Sudan.

Jesaja 37:9  Als hij nu hoorde van Tirhaka, den koning van Cusch, zeggen: Hij is  uitgetogen, om tegen u te strijden; toen hij zulks hoorde, zo zond hij  weder boden tot Hizkia, zeggende:

clip_image014MISRAIM

Misraïm is het Hebreeuws voor Egypte. Deze naam werd gezamenlijk gebruikt voor al de mensen die zich in Egypte vestigden. Daar werd een ernstige oorlog gevoerd met Ethipië, waarbij enorm vele slachtoffers vielen. De Arabieren spreken nog steeds over: Misr.

 

PUT

Put is de Hebreeuws naam voor Libië. Het ligt aan de Noord-Afrikaanse kust ten Westen van Egypte. Bij de Babyloniërs was het bekend als Puta en Putiya bij de Perzen.

 

 KANAAN

Kanaan was de laatste zoon van Cham. Dit is het land dat later aan Israël werd gegeven. Het land bestond uit verschillende stammen, waarvan steden namen van zijn nakomelingen hadden gekregen waaronder: Sidon, Phylo, Byblos enz. Ze hadden zich verspreid van de Libanon tot aan Gaza. Ondanks dat dit volk afstamde van Cham, spraken ze een Semitische taal.

Genesis 17:8  En Ik zal u, en uw zaad na u, het land uwer vreemdelingschappen geven,  het gehele land Kanaan, tot eeuwige bezitting; en Ik zal hun tot een  God zijn.

Sefanja 2:5  Wee den inwoneren van de landstreek der zee, den volken der Cheretim!  Het woord des HEEREN zal tegen ulieden zijn, gij Kanaan, der Filistijnen  land! en Ik zal u verdoen, dat er geen inwoner zal zijn.

 

DE ZONEN VAN SEM

 

Sem was de stamvader van alle Semitische volkeren.

ELAM

Hij is de stichter van het Elamitische volk, ook bekend als Elamtu in Babylon. Het werd ook nog Khuzistan genoemd. Elam beschreven in de Bijbelse profetieën i.v.m. Gog en Magog is een landsgedeelte of provincie van het huidige Iran. Susa was vroeger de hoofdstad te vinden in het boek van de profeet Daniel.

Jesaja 22:6  Want Elam heeft den pijlkoker genomen, de man is op den wagen, er zijn ruiters; en Kir ontbloot het schild.(Iran heeft tal van raketten, hier beschreven als pijlen of pijlkoker)

 

ASSUR

clip_image016Dit is de stichter van het Assyrië, en werd aanbeden door zijn nakomelingen. Zij kwamen oorspronkelijk uit Babel. Er werden steeds nauwe banden gehouden met de Babyloniërs. Mesopotamië, het Tweestromenland, vroeger het zuidelijke deel Babylonië en het noordelijke was Assyrië, vroeger ook Sumer en Akkad genoemd. Het huidige Irak.

Ezechiël 31:3  Zie, Assur was een ceder op den Libanon, schoon van takken, schaduwachtig  van loof, en hoog van stam, en zijn top was tussen dichte takken.

Ezechiël 23:23  De kinderen van Babel en alle Chaldeen, Pekod, en Soa, en Koa, en alle  kinderen van Assur met hen; gewenste jongelingen, die allen vorsten en  overheden zijn, hoofdmannen en vermaarde lieden, die allen te paard  rijden.

 

 

Vg. Br. R.GAYTANT – Biblespace Vlaanderen 1 juni 2014

Eén gedachte over “VOLKERENTAFEL”

  1. Hi there, I found your site by way of Google while searching for a comparable matter, your web site got here up, it looks good. I have bookmarked it in my google bookmarks. ffbgegekfccd

    Like

Reacties zijn gesloten.